Hotărârea nr. 160/2013

Hotărârea nr.160 din 26.04.2013 Hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Bacau, în vederea organizării "Concursului National de Atletism - Grand Prix - aruncari", ce se va desfăşura la Bacau în data de 11 mai 2013.privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcția Județeană pentru Tineret si Sport Bacau, în vederea organizării „Concursului National de Atletism - Grand Prix - aruncări”, ce se va desfășura la Bacau în data de 11 mai 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata; -Prevederile art.3(l)din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată;

-Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Adresa nr.856/18.04.2013 înaintata de Direcția Județeană pentru Tineret si Sport Bacau; -Referatul nr.2971/23.04.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

- Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. ,3” punctul 6 și art.45(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Municipiului Bacau în calitate de partener împreuna cu Direcția Județeană pentru Tineret si Sport Bacau, în vederea organizării „Concursului National de Atletism - Grand Prix - aruncări”, ce se va desfășura la Bacau în data de 11 mai 2013.

Art2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 14.000 lei, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotarare.

Art.3. - Alocarea celor 14.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, ocazionate de organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Sport, Cultura, Sanatate, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la

Sport Bacau.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVTDIU POPOVT