Hotărârea nr. 159/2013

Hotărârea nr.159 din 26.04.2013 Hotarare pentru îndreptarea erorii materiale strecurata în titlul Anexei nr. 3 din Hotararea nr. 76 din 20.03.2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

pentru îndreptarea erorii materiale strecurata în titlul Anexei nr. 3 din Hotararea nr. 76 din 20.03.2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacău


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Hotararea nr. 76/20.03.2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacau privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacău;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

  • - Referatul nr. 2464/09.04.2013 al Arhitectului sef al Municipiului Bacau;

  • - Vazand Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

  • - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit « c », alin. (5), lit. « b » si ale art. 45 (3), din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,


HOTĂRĂȘTE:


ART.l - Se aproba îndreptarea erorii materiale din titlul Anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 76 din 20.03.2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacău în sensul înlocuirii străzii Republicii cu strada Constantin Platon, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. NR. 76/20.03.2013, sunt si raman in vigoare.

ART. 3 - Prezenta Hotarare va fi comunicata beneficiarului, Arhitectului Sef al Municipiului Bacău si Compartimentului Evidență Concesionări.


/c/'       \

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ \ NOVAC-DIACQNU LAURENȚRJ


-s-


NR. 159

DIN 26.04.2013


pACAv


N.O.P., I.M. /R-T./Ex. l/Ds.l-A-2ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA

LAHOTARAREANR./57DIN 26.04.2013

FISA DE CALCUL PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA ÎNTOCMITĂ IN VEDEREA CONCESIONARII TERENULUI DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI BACAU, STR. C-TIN PLATON

STR. CONSTANTIN PLATON

S - 58,00 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = LUCRĂRI DE CONSTRUCTII-MONTAJ ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SUPERMAGAZIN, STR. C-TIN PLATON, NR. 10

17

Tca = H VxIxKi

V » 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I - 141,5116 - coeficient dț indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993

K2 ~ 1,2 - municipiu zona D

K3 - 1,2 - drumuri publice modernizate

&4 — 1,2 - energie electrica - branșament K5 = 1,1 - telefonie - branșament

K6 = 1,3 - apa - canal - branșament

K7 - 1,2 - gaze naturale - branșament

Kg = 1,0 - energie termica - lipsa rețea K9 — 1,1 - telecomunicații - exista in localitate K10 = 13 - servicii asigurate' de concedent Kn = 1,2 - perspective bune

K|j = 1,2 - teren plat

= 1,3 - fundare pe teren normal

Kt4 - 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K1S = 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

Ki6 « 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

Kj7 = 1,9 - prestări servicii ■

Tea min/m.p./an » 0,0025 x 141,5116 x 1,2 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 13 x 1,2 x 1,0 x 1,1 x 13 x 1,2 X 1,2 x 1,3 x 1,5 x 2,5 x 1,0 x 1,9 - 20,0087 LEI

ÎNTOCMIT, CIOBANU NICOLETA

•N/m.p./an /o7;<\ V/- \

['* -î

PREȘEDINTEI DEȘEDltfTÂ NOVAC DIACO^lT^U^tNȚlU/^yCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVlDlUJ^pfyiCI