Hotărârea nr. 158/2013

Hotărârea nr.158 din 26.04.2013 Hotarare privind stabilirea redeventei prevazuta in Contractul de Concesionare nr. 68523/04.04.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA MUNTEANU ANAMARIA-CODRINA.

HOTĂRÂRE

privind stabilirea redeventei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68523/04.04.2011 încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA MUNTEANU ANAMARIA-CODRINA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU Având in vedere:

- Hotararea nr. 3 din 19.01.2011 a Consiliului Local al Municipiului Bacau privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Prevederile Art. 4.1., Cap. 4 din Contractul de Concesionare nr. 68523 din 04.04.2011 încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA MUNTEANU ANAMARIA-CODRINA;

-Prevederile art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 884/2004, actualizata, privind concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizată;

-Referatul nr. 2856 din 22.04.2013 al Compartimentului Evidenta incasari debite;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “a” si ale art. 45 (2) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - începând cu data de 01.03.2013 si pana la data de 01.03.2032 se aproba ca redeventa prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68523/04.04.2011 încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA MUNTEANU ANAMARIA-CODRINA. pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical din str. Miron Costin, nr. 70, sa fie stabilita la suma de 37,57 lei/m.p./an pentru spațiu si 32,86 lei/m.p./an pentru teren.


ART. 2 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68523/04.04.2011, sunt si raman neschimbate, noua redeventa urmând a fi prevăzută intr-un act adițional care va fi semnat de către părțile contractante.


ART. 3 - Se împuternicește Viceprimarul Municipiului Bacau sa perfecteze si sa semneze actul adițional la contractul de concesionare, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA MUNTEANU AN


A titularul contractului de concesionare.

PREȘEDINTE DEȘEDINȚĂ- J NOVAC-DIACONU LAURENȚW

Tî',

> I 1-
NR. 158

DIN 26.04.2013

N.O.P., C.N., I.M. /R.T /Ex.l/Ds.I-A-2


fi \


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDnj POPOVJCI