Hotărârea nr. 157/2013

Hotărârea nr.157 din 26.04.2013 Hotarare privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, la secţiunea "Alte terenuri".


/       a,/ QyfâaMÂctfaa/ai 'S&acăti


HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, la secțiunea „Alte terenuri”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Referatul nr. 78073/ 18.03.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Nota Internă nr. 90122/ 26.02.2013 a Compartimentului Evidență Contracte;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 23.12.2009 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 199/ 2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, completată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3,4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit “c” și art45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,


HOTĂRĂ ȘTE:


ART. 1. - Se aprobă completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău la secțiunea „Alte terenuri”, în sensul înscrierii unui teren, după cum urmează:

1) teren în suprafață de 2,36 mp, situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Ștefan cel Mare, bl. 8, sc. D, ap. 1, conform Contractului de închiriere nr. 6805/ 14.02.2013.

ART. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 23.12.2009 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului,


Fond Locativ și în<                           stări și Direcției Economice.PREȘEDINTE DK ȘEDINȚĂ*

NOVAC-DIACONCLAURENTIU 1


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-QVIMDPOPOVICI


NICOLA


NR. 157

DIN 26.04.2013

N.O.P., I.D. /R.TJEx.l/Ds.l-A-2Liceul sanitar Mihai Eminescu


Cămin A


170.97


, 170.94


170.50


170.76Z


170.06


170.06


170.03


£ 170.26


p¥ 169.96


170.45 •“


roaecfurti


SC COMCEREAL SRL


- VIZAT

O.C.P.I. Bacau


ANEXA .

LAHOTARAREANR./52DIN 26.04.2013


Re2. apa


«-30 ‘vo.


A 170.16


170.33


170.24

•          I


170.20


SUPRATA TEREN = 10578,0mp.

S.C. TOTAL • 2686.19 mp.

RO.T. = 25,4%

ȘARPANTA EXISTENTA

ȘARPANTA PROPUSAS.C. ”PROVEX”S.ILL BACAU

R.C. J04/806/200!


SPECIFICAȚIE

NUME

semnătură

Arhitect

Arh.Angiiel T.

w

Expert tehnic

Ing. Grapa C-tin z

“WZ///2Z7 -

Director

ing. Grapa C-tin'Data

11/2007


Benefîciar:PR!MARlA mun

BACAU


PLAN DE SITUAȚIE


A1