Hotărârea nr. 156/2013

Hotărârea nr.156 din 26.04.2013 Hotarare privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, a spaţiului în suprafaţă de 131,06 mp, situat în incinta imobilului din Bacău str. Pictor Andreescu, nr. 5 (fosta creşă nr. 3) la parter, către Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău.

HOTĂRÂRE privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, a spațiului în suprafață de 131,06 mp, situat în incinta imobilului din Bacău str. Pictor Andreescu, nr. 5 (fosta creșă nr. 3) Ia parter, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 874 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

  • - Prevederile HG nr. 388/ 2005 privind recunoașterea Fundației de Sprijin Comunitar ca fiind de utilitate publică;

  • - Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Referatul nr. 78087/ 29.03.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Adresa nr. 668/ 05.12.2012 înaintată de Fundația de Sprijin Comunitar și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 65785/ 05.12.2012;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată actualizată,

HOTÂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, a spațiului în suprafață de 131,06 mp, situat în incinta imobilului din Bacău str. Pictor Andreescu, nr. 5 (fosta creșă nr. 3) la parter, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău.

ART. 2. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Fundației de Sprijin Comunitar.

PREȘEDINTE RE ȘEDINȚĂ


NOVAC-D^ACONVLAURENȚIU

NR. 156

DIN 26.04.2013

N.O.P., I.D. /R.T.ZEx.l/Ds.I-A-2