Hotărârea nr. 155/2013

Hotărârea nr.155 din 26.04.2013 Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 272/2012 prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Loca! al Municipiului Bacău nr. 272/ 2012 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

-Prevederile art. 96 (6) din Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale, actualizată;

-Prevederile art. 11 (4) din OUG nr. 75/ 2005 privind asigurarea calității educației, actualizată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 272/ 2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău;

-Referatul nr. 2569/ 11.04.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 272/ 2012 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, astfel:

  • ■   la Colegiul Național „Ferdinand I” și la Colegiul Național de Artă „George Apostu”, dl. Luchian Dragoș se înlocuiește cu dl. Tescaru Vasile, Viceprimar al Municipiului Bacău;

  • ■   la Școala gimnazială „Mihaii Sadoveanu”, dl. Tescaru Vasile se înlocuiește cu dl. Cojocaru Viorel, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • ■   la Școala gimnazială „Nicolae lorga”, dl. Lazăr Florin se înlocuiește cu dna. Năstase Raluca, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • ■   la Colegiul Național „Ferdinand I”, dl. Stavarache Romeo se înlocuiește cu dl. Pădureanu Leonard, Administrator Public;

  • ■   la Școala Gimnazială „Dr. Alexandru Șafran”, dna. Marcu Viorica se înlocuiește cu dl. Grițcu Gabriel, Director al Direcției de Servicii Publice;

  • ■   la Școala gimnazială „Georgeta Mircea Cancicov”, dna. Neaga Corina se înlocuiește cu dna. Matei Ioana, Șef Serviciu Achiziții.


ART.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr, 272/ 2012 sunt și rămân în vigoare.

ART.3. - Hotărârea va fi corn rHCatji Șervjcibiui Cabinet Primar și Inspectoratului Școlar Județean Bacău. -------- 3ESEDINTi,'\

NOVAC-DIAtâNU LAț NȚ11

5/


PREȘEDIN
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVH)      VICI


NR.

DIN 26.04.2013

N.O.P., I.D. /R.TJEx.l/Ds.l-A-2