Hotărârea nr. 154/2013

Hotărârea nr.154 din 26.04.2013 Hotarare privind asocierea U.A.T. Municipiul Bacau cu U.A.T. Judetul Bacau in vederea realizarii obiectivului de investitii: "Construire spaţii necesare funcţionării S.M.U.R.D., Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău, Dispeceratului Unic Integrat şi Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei al Judeţului Bacău".


privind asocierea U.A.T. Municipiul Bacau cu U.A.T. Județul Bacau in vederea realizării obiectivului de investiții: „Construire spații necesare funcționării S.M.U.R.D., Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, Dispeceratului Unic Integrat și Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției al Județului Bacău**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile art35(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 5/2013, privind bugetul de stat pe anul 2013; -HCL 78/2013, prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2013, ale Municipiului Bacau modificata si completata;

-HCJ nr. 45/15.03.2013, privind asocierea Județului Bacau cu Municipiul Bacau, in vederea realizării obiectivului de investiții : „Construire spații necesare funcționării S.M.U.R.D., Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, Dispeceratului Unic Integrat și Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției al Județului Bacău” -Referatul nr.2355/3.04.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art.47 si art.l 17 lit „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

—Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In temeiul art 36(2) lit „e”, alineatul (7) lit „c” și art45(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă asocierea Unitarii Administrativ Teritoriale, Municipiul Bacau cu Unitatea Administrativ Teritorială, Județul Bacau, în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investirii „Construire spatii necesare funcționarii S.M.U.R.D., Serviciului de Ambulanta Județean Bacau, Dispeceratului Unic Integrat și Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției al Județului Bacău**.

Art.2. Municipiul Bacau, prin Direcția Tehnica, va asigura finanțarea si realizarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, conform Programului de Investirii pe anul 2013 si a prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Contractul de asociere va fi supus aprobării Consiliului Local Bacau odata cu aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții ce face obiectul asocierii aprobata la art.l.

Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata Direcției Economice, Direcției Tehnice, Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fondului Locativ si îndrumarea Asociațiilor de proprietari si Consiliului Județean Bacau.

NR. 154

DIN 26.04.2013

N.O.P., C.F1. /R.TJEx.l/Ds.I-A-2CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

CI


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI