Hotărârea nr. 153/2013

Hotărârea nr.153 din 26.04.2013 Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău  nr. 306/30.09.2011, modificată şi completată de HCL nr. 82/30.03.2012 şi  HCL nr. 299/27.12.2012.

HOTĂRÂRE


privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 306/30.09.2011, modificată și completată de HCL nr. 82/30.03.2012 și HCL nr. 299/27.12.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile HCL nr. 306/ 30.09.2011 privind acordarea unui sprijin material constând în ticbete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/lună;

  • - Prevederile HCL nr. 82/30.03.2012 privind modificarea și completarea HCL nr. 306/ 30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/lună;

  • - Prevederile HCL nr. 299/27.12.2012 privind modificarea și completarea HCL nr. 306/ 30.09.2011, modificată și completată prin HCL nr. 82/30.03.2012;

  • - Prevederile art 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată:

  • - Referatul nr. 6749 din 18.04.2013 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

—Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art 36, alin. (2), lit d, alin. (6) lit a, pct 2 și ale art 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1, Se aprobă începând cu semestrul I al anului 2013 modificarea și completarea art 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 306/30.09.2011, modificată și completată de HCL nr. 82/30.03.2012 și HCL nr. 299/27.12.2012, prin introducerea punctului (3) care va avea următorul conținut:

„(3) în plafonul maxim de 786 lei/lună nu sunt incluse alte drepturi restante acordate pentru perioade anterioare”.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 306/ 30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează menituri până Ia 786 lei/lună. modificată și completată de HCL nr. 82/30.03 2012 și HCL nr. 299/27.12.2012, sunt și rămân în vigoare.

Art 3. Prezenta hotărâre va fi aducerii la îndeplinire.


PREȘEDINTE NOVAC-DIACOi


nunicată Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău în vederea

NR. 153

DIN 26.04.2013

N.O.P., A.I. /R.TTEx.l/Ds.I-A-2

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICL