Hotărârea nr. 151/2013

Hotărârea nr.151 din 26.04.2013 Hotarare privind incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul ACS Rally Spirit Onesti, în vederea organizării editiei a III a a evenimentului sportiv "Raliul Moldovei 2013".

C^cmă/nuiHOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul ACS Rally Spirit Onești, în vederea organizării ediției a HI a a evenimentului sportiv „Raliul Moldovei 2013”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile art.35(l) ale Legii nr .273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

  • - Prevederile art.3(l) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată;

  • - Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Adresa înaintată de Clubul Sportiv ACS Rally Spirit, înregistrată la instituția noastră cu nr.65248/01.04.2013;

  • - Hotararea Consiliului Județean nr.49/15.03.2013;

  • - Referatul nr.2851 Z22.04.2013 al Serviciului Cabinet Primar din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • - Expunerea de motive a consilierilor locali inițiatori ai proiectului;

  • - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „e”, art.36 (7) lit. „a” punctul 6 și art.45(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă încheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Asociația Club Sportiv Rally Spirit Onești, în vederea organizații si cofinanțării ediției a IlI-a, a evenimentului sportiv „ Raliul Moldovei 2013”, ce se va desfășura la Bacău în perioada 13-14 septembrie 2013.

Art.2, - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 65.850 lei, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotarare.


Art3. - Se aprobă ca, ulterior adoptării prezentei hotarari, sa fie încheiat un contract de parteneriat in care sa fie prevăzute in mod expres drepturile si obligațiile pârtilor.

Art.4, - Se împuternicește dl.Șustac Mihai - Viceprimar al Municipiului Bacău, ca în numele și pentru Municipiul Bacău să semneze contractul de parteneriat si actele adiționale la acesta.

Art.5. - Alocarea celor 65.850 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, ocazionate de organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar justificarea se va face ulterior pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.


Art.6, - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Sport, Cultura, Sanatate


ei^ciul t^Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire, precum si Clubului Sportiv ACS Rally Spjrfhdin Onești,^ \
NR. 151

DIN 26.04.2013

N.O.P., C.FI. /R-T./Ex.1/Ds.I-A-2CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOITCI