Hotărârea nr. 150/2013

Hotărârea nr.150 din 26.04.2013 Hotarare privind incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul Sportiv X-cape Bacau, în vederea organizării Etapei Naţionale Individuale de Enduro, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 24-26 mai 2013.

HOTĂRÂRE


privind încheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul Sportiv X-cape Bacau, în vederea organizării Etapei Naționale Individuale de Enduro, ce se va desfășura la Bacău în perioada 24-26 mai 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

  • - Prevederile art.3(l )din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată;

  • - Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

  • - Adresa înaintată de Clubul Sportiv X-cape Bacau, înregistrată la instituția noastră cu nr.24539/04.04.2013;

  • - Referatul nr.2486/09.04.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

  • - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „e”, art.36 (7) lit, „a” punctul 6 și art45(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul Sportiv X-cape Bacau, în vederea organizării Etapei Naționale Individuale de Enduro, ce se va desfășura la Bacău în perioada 24-26 mai 2013.

Art2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotarare.

Art3. - Se aprobă ca, ulterior adoptării prezentei hotarari, sa fie incheiat un contract de parteneriat in care sa fie prevăzute in mod expres drepturile si obligațiile pârtilor.

Art.4, - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, ca în numele și pentru Municipiul Bacău să semneze contractul de parteneriat si actele adiționale la acesta.

Art5. - Alocarea celor 10.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, ocazionate de organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar justificarea se va face ulterior pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.


Art6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției


Sport, Cultura, Sanatate, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire, precum si Clubului Sportiv


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU