Hotărârea nr. 15/2013

Hotărârea nr.15 din 29.01.2013 Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2013 în Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si a grilei de calcul a contributiei de intretinere datorata de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in aceasta institutie.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2013 in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contribuției de intretinere datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite in aceasta instituție

Consiliul Local al Municipiului Bacau,

Având in vedere:

-Prevederile art.24 si art.25 (1)- (5) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata si actualizata;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Prevederile H.C.L. nr.12 din 31.01.2012 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2012 in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contribuției de intretinere datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice ingrijite in aceasta instituție;

-Referatul nr. 131/14.01.2013 al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Bacau;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare;

în baza dispozițiilor art.36(2), lit. (a) si (d), alin (6) lit “a” punctul 2 si ale art. 45 (2) lit ‘a’ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aproba costul mediu lunar de intretinere in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau pe anul 2013, asa cum rezulta din Anexa la Proiectul de hotarare, care face parte integranta din prezenta hotarare, după cum urmeaza:

 • -  pentru persoane independente: 675 lei /luna/persoana vârstnica;

 • -  pentru persoane dependente (incontinente): 787 lei/luna/persoana vârstnica.(persoana dependenta = persoana care si-a pierdut capacitatea de autoconductie ).

Art.2. Persoanele vârstnice beneficiare de servicii sociale in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau datoreaza contribuție lunara de intretinere in cuantum de 60% din veniturile personale lunare, fara a se depăși costul mediu lunar de intretinere.

Art,3. Se aproba grila de calcul a contribuției lunare de intretinere in sarcina susținătorilor legali ai persoanei vârstnice beneficiare de serviciile sociale ale căminului, in cazul in care veniturile persoanei vârstnice sunt insuficiente pentru a acoperi costul mediu lunar de intretinere, după cum urmeaza:

Venit mediu net lunar/membru de familie al susținătorului legal (lei)

Contribuție lunara(procent din cuantumul diferenței de contribuție pana la acoperirea integrala a costului mediu lunar)

<600

Scutit

Intre 601 si 720

20%

Intre 721 si 840

40%

Intre 841 si 960

60%

Intre 961 si 1080

80%

Peste 1080

100%

Art.4. Costul mediu lunar de întreținere se poate modifica pe parcursul anului, începând cu luna următoare celei in care intervin corecții la nivelul alocației zilnice de hrana pentru consumurile colective in căminele pentru persoane vârstnice, peste limita celei aprobate de către Consiliul Local.

Art.5. Costul mediu lunar de întreținere, precum si contribuția de intretinere datorata de persoanele varstnice/sustinatorii legali ai acestora, asa cum au fost stabilite la art.l, respectiv art.2. din prezenta hotarare, vor intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2013.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA

LA HOTARAREA NR. |5 DIN 29.01.2013

Nr. Crt.

ÎNCADRARE bugetara

COST

31.12.2012

2013 (estimat)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri sl servicii

20 20.01

1.521.054

488.168

1.606.175

495.600

1

Materiale de curățenie

20.01.02

102.458

75.000

2

Utiiltatl

337.830

372.500

2.1.

2.2.

 • 2.3.

 • 2.4.

 • 2.5.

Gaze naturale

Energie termica(lncalzire)

Energie electrica Apa, canal si salubritate Telefonie

20.01.03

20,01,03

20.01.03

20.01,04

20.01.08

30.348

151.465

70.183

67.359

18.475

 • 33.500

167.000

 • 77.500

74.000

 • 20.500

3

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

47.880

46.100

 • 3.1.

 • 3.2.

 • 3.4.

 • 3.5.

Intretinere lift Colectare deșeuri medicale Dezinsectle, deratizare Alte bunuri si servicii

20.01.30

20.01.30

20.01.30

20.01.30

3.940

630

4.910

38.400

4000

700

5.000

38.400

4

Hrana

20.03

927.014

1.005.575

4.1

Hrana pentru oameni

20.03.01

927.014

1.005.575

5

Medicamente sl materiale sanitare

20.04

91.084

90.000

 • 5.1.

 • 5.2.

Materiale sanitare Materiale incontinenta

20.04.02

20.04.02

23.663

67.421

25.000

65.000

e

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

14.788

15.000

6.1.

Alte obiecte de inventar

20.05.30

14.788

15.000

TOTAL

1.521.054

1.606.175

Algoritm de calcul al costului mediu lunar de întreținere pe anul 2013 :

Costul mediu lunar de intretinere pentru persoane independente (CMLI): 675 lei

Nr. mediu beneficiari estimat 2013 : 190 persoane

Din care dependenti (incontinenți): 50 persoane COST TOTAL estimat 2013 - COST materiale incontinenta 2013

CMLI = —....................................................-............................. 675 Iei.

Nr. mediu beneficiari estimat 2013

Costul mediu lunar de intretinere pentru persoane dependente - incontinente : (CMLD) : 787 lei

COST materiale incontinenta 2013

CMLD = CMLI +........................................................ =787 lei.

Nr. mediu beneficiari dependenti estimat 2Q13.....