Hotărârea nr. 148/2013

Hotărârea nr.148 din 26.04.2013 Hotarare privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea "Vasile Alecsandri" la organizarea Conferinţei Internaţionale «Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field - OPROTEH 2013», ediţia a X, care se va desfăşura în perioada 23 - 25 mai 2013, în Bacău.

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea „Vasile Alecsandri” la organizarea Conferinței Internaționale « Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field - OPROTEH 2013 », ediția a X, care se va desfășura în perioada 23 - 25 mai 2013, în Bacău


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

  • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Adresa nr. 3847/ 13.03.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 22510/ 13.03.2013 înaintată de Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău;

  • - Referatul nr. 2318/ 02.04.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctul 4 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:


HOTĂRĂȘTE:


ART. 1, Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea „Vasile Alecsandri” Ia organizarea Conferinței Internaționale « Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field - OPROTEH 2013 », ediția a X, care se va desfășura în perioada 23 - 25 mai 2013, în Bacău.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 3000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.


ART. 3. Alocarea celor 3000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.


ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Universității


„Vasile Alecsandri” BacăuPREȘEDINTE DE ȘEDINțÂ NOVAC-DIACONU LALRENf I


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-O


OPOVICI


NR. 148    /

DIN 26.04.2013

N.O.P..I.D. /R.T./Ex.1/Ds.I-A-2