Hotărârea nr. 147/2013

Hotărârea nr.147 din 26.04.2013 Hotarare privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea şi tipărirea împreună cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Filiala «General Eremia Grigorescu» a publicaţiei trimestriale «Veteranul de Război».

HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea și tipărirea împreună cu Asociația Națională a Veteranilor de Război, Filiala « General Eremia Grigorescu » a publicației trimestriale « Veteranul de Război»

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

  • - Adresa nr. 48/ 21.03.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 23282/ 21.03.2013 înaintată de Asociația Națională a Veteranilor de Război, Filiala “General Eremia Grigorescu”, județul Bacău;

  • - Referatul nr. 2319/ 02.04.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

  • - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d» și alin. (9) și art.45(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea și tipărirea împreună cu Asociația Națională a Veteranilor de Război, Filiala « General Eremia Grigorescu» a publicației trimestriale « Veteranul de Război».

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 6000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău.

ART. 3, Alocarea celor 6000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va fece pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Filiala « General Eremia Grigorescu ».

NR.


X

PREȘEDINTEDE ȘEDINȚĂ NOVAC-DIACONU LAL'RFNȚIU

147

DIN 26.04.2013

N.O.P.,I.D. /R.T./EX.1/DS.I-A-2

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU