Hotărârea nr. 146/2013

Hotărârea nr.146 din 26.04.2013 Hotarare privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Culturală "Octavian Voicu" Bacău şi Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău, la editarea şi publicarea Revistei "Plumb"

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Culturală „Octavian Voicu” Bacău și Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău, la editarea și publicarea Revistei „Plumb”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani; -Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Referatul nr. 102 din 08.01.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

-Adresa nr. 46826/ 20.12.2012 înaintată de Asociația Culturală « Octavian Voicu »;

-Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, punctul 1 și 4 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Culturală „Octavian Voicu” și Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău, la editarea și publicarea lunară a unui număr de 300 de exemplare a revistei „Plumb”.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 12.000 lei, reprezentând acoperirea parțială a cheltuielilor necesare editării și publicării revistei« Plumb », având următoarea structură lunară de

cheltuieli:

  • - tipărire 850 lei

  • - tehnoredactare și corectură 1150 lei

  • - colaborări și plăți redactori 2600 lei

  • - întreținere site 300 lei

  • - cheltuieli birotică și sediu 100 lei Total - 5.000 lei x 12 luni = 60.000 lei

ART.3. Alocarea celor 12.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru publicarea revistei, se va realiza de Ia bugetul local, iar decontarea se va tace pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART.4 Hotărârea va fi transmisă Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, precum și Asociației Culturale « Octavian Voicu ». ..   —\

PREȘED      ȘEDINȚĂ* >

NO VAC-DIACONU LĂURENȚIC

NR. 146

DIN 26.04.2013

N.O.P..1.D. /R.T./Ex.l/Ds.!-A-2