Hotărârea nr. 145/2013

Hotărârea nr.145 din 26.04.2013 Hotarare privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener impreuna cu Universitatea "Vasile Alecsandri"din Bacău, în vederea organizării "Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe Aplicate" editiei a VII- a din cadrul Catedrei de Inginerie a Produselor Alimentare, ce se va desfăşura la Bacău in perioada 15-18 mai 2013.

HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu Universitatea „Vasile AIecsandri”din Bacău, în vederea organizării „Conferinței Internaționale de Științe Aplicate** ediției a VII- a din cadrul Catedrei de Inginerie a Produselor Alimentare, ce se va desfășura la Bacău in perioada 15-18 mai 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

  • - Prevederile art.47 si art.117 lit „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actuzalizată;

  • - Adresa Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, înregistrată la instituția noastră cu nr.23567/26.03.2013;

  • - Referatul nr.2320/02.04.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

  • - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, (6) lit. „a” pct.l si 4 și art.45(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău, în vederea organizării „Conferinței Internaționale de Științe Aplicate” ediția a VII - a din cadrul Catedrei de Inginerie a Produselor Alimentare de la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri”, ce se va desfășura la Bacău in perioada 15-18.05.2013.

Art.2.Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 4.000 ron, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotarare.


Art.3. - Alocarea celor 4.000 ron, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar justificarea se va face ulterior pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.


Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire, precum si Universității „Vasile Alecsandri”, Facultatea de Inginerie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ NO VAC-DIACONU1AVRENȚIU y


NR. 145

DIN 26.04.2013

N.O.P.,C.FI /R.T./EX.1/DS.I-A-2CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULULBACĂU NICOLAE-OVH)