Hotărârea nr. 144/2013

Hotărârea nr.144 din 26.04.2013 Hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federaţia Română de Tenis si Sport Club Municipal Bacau,  în vederea organizării "Trofeului Municipiului Bacau",  ce se va desfăşura la Bacau în perioada 24 mai 2013 - 2 iunie 2013.

HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federația Română de Tenis, si Sport Club Municipal Bacau, în vederea organizării „Trofeului Municipiului Bacau”, ce se va desfășura la Bacau în perioada 24 mai 2013 - 2 iunie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.3(l) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată;

-Prevederile art.47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Adresa nr.l 139/08.04.2013 înaintata de Sport Club Municipal Bacau;

-Referatul nr.2628/13.04.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punctul 6 și art.45(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă participarea Municipiului Bacau în calitate de partener împreuna cu Federația Romana de Tenis si Sport Club Municipal, în vederea organizării Turneului de Tenis „Trofeul Municipiului Bacau”, ce se va desfășura la Bacău în perioada 24 mai 2013-2 iunie 2013.

Art.2.Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 51.000 ron (echivalentul in lei a sumei de 15.000 dolari), reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentelor prevăzute la art.l din prezenta hotarare.

Art.3. - Alocarea celor 51.000 ron, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, ocazionate de organizarea acestor evenimente, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Sport, Cultura, Sanatate, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire, Federației Romane de Tenis si Sport Club Municipal Bacau.