Hotărârea nr. 143/2013

Hotărârea nr.143 din 26.04.2013 Hotarare pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau.

■■■

pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările si completările ulterioare; -Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 176/2009 privind aprobarea participării Municipiului Bacau, in calitate de membru fondator la înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau” si a Statutului “Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau”;

-Adresa nr.103/14.03.2011, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 23459/14.03.2011, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau;

-Referatul nr. 2159/21.03.2011 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. b si lit. d si ale art. 45, alin. (2), și lit. f și alin (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba cotizația anuala Ia patrimoniul “Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau”, în cuantum de 300 000 lei;

Art.2. Se mandateaza dl. Pădureanu Leonard Stelian, avand calitatea de reprezentant al unitatii administrativ teritoriale in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, sa voteze in conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotarare, precum si după cum urmeaza: - Pentru Județul Bacau - 300 000 lei;

  • - Pentru localitățile de rangul I - Municipiul Bacau - 300 000 lei;

  • - Pentru localitățile de rangul II - Municipiul Onești - 30 000 lei;

  • - Pentru localitățile de rangul III - 15 000 lei;

  • - Pentru comune cu o populație sub 3000 locuitori -1000 lei;

  • - Pentru comune cu o populație intre 3000 si 5000 locuitori - 2000 lei;

  • - Pentru comune cu o populație intre 5000 si 10000 locuitori - 2500 lei;

  • - Pentru comune cu o populație peste 10000 locuitori - 3500 lei;

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata persoanei nominalizate la art. 2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau, Instituției Prefectului Județului Bacau si va fi adusa la cunoștința publica, In ccnditijld legii.

PRI^EDlNtEDE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ,

NOVAC-DIACONU LAURENȚIU       SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

'■                            NICOLAE-OVIDIU POPOVJCI

NR. 143    .

DIN 26.04.2013 ^^5

N.O.P..1 .M.PJ R.TJEx.1 /Ds.I-A-2