Hotărârea nr. 142/2013

Hotărârea nr.142 din 26.04.2013 Hotarare pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB.

pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările si completările ulterioare; -Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 133/2008 privind aprobarea participării Municipiului Bacau, in calitate de membru fondator la Înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB ” si ale Statutului “Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau -ADIB ”;

-Adresa nr. 672/17.03.2011, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 24106/21.03.2011, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB

-Referatul nr. 2838/19.04.2013 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau,

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) Ut. b si Ut. d si ale art. 45, alin. (2), fit. f și alin. (5) din Legea administrației pubUce locale nr. 215/2001, repubUcata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba cotizația anuala la patrimoniul “Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau” -ADIB, in cuantum de 200 000 lei;

Art.2. Se mandateaza dl. Padureanu Leonard Stelian, avand calitatea de reprezentant al unitarii administrativ teritoriale in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau -ADIB, sa voteze in conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotarare, precum si după cum urmeaza:

  • - Pentru județul Bacau - 200 000 lei;

  • - Pentru locaUtatile de rangul I - Municipiul Bacau - 200 000 lei;

  • - Pentru localitățile de rangul III cuprinse in Proiectul “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in județul Bacau ” - 15 000 lei;

  • - Slanic Moldova - 3000 lei;

  • - Comune - 500 lei.

ArțȘ. Prezenta hotarare va fi comunicata persoanei nominalizate la art. 2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB, Instituției Prefectului Județului Bacau si va fi adusa la cunoștința publica, in condițiile legii.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU