Hotărârea nr. 141/2013

Hotărârea nr.141 din 26.04.2013 Hotarare privind aprobarea incepand cu data de 01.05.2013 a costurilor pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat de catre SC CET SA Bacau, si a nivelului subventiilor unitare valabile incepand cu data de 01.05.2013 pentru energia termica furnizata populatiei din Municipiul Bacau.

privind aprobarea incepand cu data de 01*05.2013 a costurilor pentru producerea, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice in sistem centralizat de către SC CET SA Bacau si a nivelului subvențiilor unitare valabile incepand cu data de 01.05.2013 pentru energia termica furnizata populației din Municipiul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere:

-Prevederile art.8 alia(2), art.13, art.14 alin(l), art.40 alia (1), (6), (8) ale Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica;

-Prevederile art.3 alia (4) al OG 36/2006 privind unele masuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populației, cu modificările si completările ulterioare;

-Decizia ANRE nr. 251/2013 privind aprobarea preturilor reglementate pentru energia termica livrata in anul 2013 din centrala CET Bacau apartinand SC CET SA Bacau;

-Avizul ANRSC nr. 3418871/2010 privind stabilirea tarifelor de transport si distribuție a energiei termice produsa in cogenerare de către SC CET SA Bacau;

-Avizul ANRSC nr. 7079/2013 privind aprobarea prețului pentru producerea si distribuția energiei termice de către SC CET SA Bacau in centralele de cvartal;

-HCL nr.291/2008 privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat de către SC CET SA Bacău , a consumurilor energetice specifice înregistrate și a pierderilor tehnologice de transport și distribuție a energiei termice;

-HCL nr. 7/2010 privind aprobarea modificării prețului local (PL) al energiei termice furnizată și facturată populației racordată la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Municipiul Bacău;

-HCL nr. 246/2010 prin care se ia act de modificarea preturilor si tarifelor practicate de societățile comerciale care au ca acționar unic sau majoritar Municipiul Bacau, urmare a majorării cotei TVA de la 19% la 24%, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.58/2010;

- Adresa nr. 1517/11.04.2013 a SC CET SA Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 65280/11.04.2013;

-Hotararea AGA nr. 651/05.04.2013 a Adunării Generale a Acționarilor SC CET SA Bacau;

-Referatul nr. 2797 din 18.04.2013 înaintat de Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3,4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor art.36(2) lit ”b” si lit. “d” și art.45(2) din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba costurile pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata in sistem centralizat de către SC CET SA Bacau, incepand cu data de 01.05.2013, după cum urmeaza:

Specificați*

UM

Valoare actuala

propusa

Dtn cart.

| a

• •O

Temei legal pentru modificarea de preț

s i

e» C «a l H

8 B4 Ui

£ g

O

2

S * S 2 |l "O W

£1 J ■o E

- -

E £ T £

3

E £ g 5 H

§ 8 •g fi |s ii

*-

«

2 M g ° o u o c 5 48 H z «■ s ra ra o

£

Preturi focale pentru agenții ecorrwnici

Preț local pentru agenti economici racordați la rețele da transport

lei/Gcal, excl.'rVA

189.22

204.24

176.54

27.70

7.94%

art 1 Decizia ANRE

nr 251/29 01.2013 art.4 Av.z ANRSC nr 3418871/29 07 2010

Preț loca! pentru agenti eeonomd racordați la relele de distribuție

lelrGcal, excl.TVA

231.95

256.86

l.’etsa ponderau cu cantiUiea livrata pentru preturile energie. term.ee furnizate agenții or economici racordați la ulei ele de astr sune al FT-uri.or s. CT-uriior

10.74%

- aperra econom cr racoraat la rateu ae ostr dm ale ounaeor ierni, ce Mane

la.'flce. esc TVA

226 71

241 73

176 54

2770

37 49

6 6356

ari. r Decala A '.RE nt2Slr2B.01.20l3 art 4 6 Aviz ANRSC nr 341B871/29-07 2010

• epent? econom C1 racordat' * /erele de a-strioM ale cenfraworierm te Mane

Itltâc» ettiT/A

260 69

306 21

306 21

17 46%

art2 Ava ANRSC nr 707925 03 2013

Preturi locale pentru populație matale In deconturile lunare de subvenții

Preț local pentru consumatorii casnici racordați la rete e de transport

teVGcai, incl.TVA

234.63

253.26

218 91

34 35

7.94%

art 1 Decizia ANRE

nr 25d/29 01 2013 art 5 Aviz

ANRSC nr 34’8871/29 07.2010

Preț local pentru consumatorii casnici racordați ia rețele de distribuție ale punctelor termice urbane

foi/Gcal, incl.TVA

281.12

299.75

218 9*

34.35

46 49

6 63%

art 1 Decizia ANRE

nr 251/29 01.2013 art.57Aviz ANRSC nr 3418871 2907 2010

Preț local pentru consumatorii casnici racordat! la rețele de distribuție ale centralelor termice de cvartal

leUGcal. incl.TVA

323.26

379.70

379 70

17.46%

art 3 Aviz ANRSC nr 7079/25 03 2013

Art 2. Se aproba nivelul subvențiilor unitare începând cu data de 01.05.2013 pentru energia termica


furnizata populației din Municipiul Bacau, după cum urmeaza:

Specificație

UM

Preț local

Preț local de facturare

Subvenție unitara

1

2

3

4

5 (*2-4)

Consumatori casnici racordați la rețele

lei/Gcal,

253.26

154.84

98.42

de transport energie termica

incl.TVA

Consumatori casnici racordați la rețele de distribuție ale punctelor termice urbane

lei/Gcal, incl.TVA

299.75

154.84

144.91

Consumatori casnici racordați la rețele de distribuție ale centralelor termice de cvartal

lei/Gcal, incl.TVA

379.70

154.84

224.86


Art 3. Prezenta hotarare va fi comunicata Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public


al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, Institutiei Prefectului Județului Bacau, SC CET S.A., Compartimentului Unitatatea Municipala pentru Monitorizare si va fi adusa la cunoștința publica, in condițiile legii.

I a?           y

s ft->


PREȘEDINTE DE ȘFjD&ȚĂ.


NOVAC-DIACONU


NR. 141

DIN 26.04.2013

N.O.P..I.M.PJ R.TJEx.l/Ds.I-A-2CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-O