Hotărârea nr. 140/2013

Hotărârea nr.140 din 26.04.2013 Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. CET S.A. Bacau.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere:

-Prevederile O.M.F.P. nr.214 din 15.02.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Prevederile O.M.F.P. nr.348 din 18.03.2013 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Prevederile art.47, art.117 lit. din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, și actualizată;

-Adresa nr. 1457/08.04.2013 a S.C. CET S.A. Bacau înregistrata la Primăria Bacau sub nr. 25239/11.04.2013;

-Hotararea nr.641/05.04.2013 a Adunării generale a Acționarilor a S.C. CET S.A. Bacau prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli;

-Referatul nr. 2797/18.04.2013 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3,4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozițiilor art.36(2) lit. “c” si ale art.45(2) lit “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. CET S.A Bacau conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;


Art.2. - Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al


Municipiului Bacau, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Compartimentului Unitatea Municipala


pentru Monitorizare si S.C..CET/S. A- Bacau.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICIromânia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA LA HOTARAREA NR. jf&Q DIN .^..9.^....2013

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU


PREȘEDINTE DE ^EDț^ȚÂ^ NOVAC DIACO


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOV1o


indicatori

Nr. rd.

Realltal-Prallminat an piecodcni 2012

Propcnarl an curant 2013

%

Eatlmlri an

2014

Eathnftri an 2015

9-775

10-077

0

1

l

3

4

SKM

T

ia

1.

VENITURI TOTALE (R<l.1-Rtl2*Rd3»RdJ)

1

142032422

141464319

9905

119273206

109231439

8331

92.7B

1

Vnnilurl din nxpluritam

3

141422.406

141346319

100 09

116.253.206

109.706.636

6331

92,77

2

Venituri financiare

3

2104)16

10X00

857

204)00

25400

111.Î1

12500

3

Venituri (iKiianiilltiatH

4

0

0

0.00

0

000

000

H

CHEI TUIELI TOTALE (R«l-5~nd.6»nd.T7-Rd.13>

5

140337491

141455473

101.15

110262463

109.716401

8331

92,77

1

Cheltuieli de exploatai*, din car*:

6

139463408

140303366

10009

110262463

109.716481

8406

92.77

A

didtuinll eu h ii nuri «I servicii

7

95 747 982

99 727 229

104.16

90 601066

81.976.228

9005

90.48

tl

dielluiitli cu imperiu* taxu si v/ir cânii nto asimilate

a

1 265 713

1 166 733

92.18

2.O23Q5O

2 601.000

17339

128.57

C.

diMtiiieli cii personalul din care:

9

18.379 133

19 084 531

10304

13.298 310

13.298.936

89.68

10000

i"1

rit ni s.ilfluilo

w

13BSO.386

13 849 682

9939

11 317 189

I1.3t7.744

81.71

10001

i2

bcmiffiuli

11

275 891

276 994

100.40

226343

226.355

81.71

10001

Ci

al te chftluduti cu personalul, din carat

12

0

0

000

0

0

0.00

000

■ tJ * •: ■ =*■ .--wp^țMeui aftr*i’* jijp            ,* |*s<nal

u

0

0

000

0

0

000

000

vl

clmliuieli 4fpM>ritn unnlrartnlul de mandat

14

228 857

829 144

27401

629 144

629144

10000

10000

<0

cheltuieli uu figurările sl protecția «octală, fu ml un le speciale șl alte obligații legala

15

4 023.999

4328711

10737

1.125654

1.129.695

2600

100.00

0

riIlF r hirltilinli dft pxplndlarft

16

24 070 ISO

20 725 472

86,10

12340.415

11840.415

5954

95.95

3

Cheltuieli financiare

17

874.083

1351407

14303

0

0

O.Ot

000

3

Chnlmiuli i*xiranidinar*

10

0

0

000

0

0

000

000

III

IIT-ZUI1ATUL HRUI (piufll'pletdaie)

19

1.691330

8.846

040

10343

14455

IV

IMPO7I1 Pf l’HOFIT

20

000

000

000

V

PROFITUL CONIAOII. RAMAS DUPĂ DEDUCEREA iLtPOZITyLUI PE PROFIT, din cart:

ii

1095339

8446

10343

14355

1

Rnron/f» legate

22

a

0

0

0

0

0

0

l

AH* rezerva mpmzentand facilitați fiscale fiiftv<t/iiln de teg*

23

0

0

0

0

0

0

0

3

Ar.opoifrfta pierderilor contabile din anii

24

1.695330

6446

0

0

0

0

0

i

Coimitutro* surselor proprii de finanțare pentru pioipi.rou» i:ii1inarițdto din împrumuturi ftxterne. precum 5t punți ii constituirea turtelor necesare tiinliuiMiiHan.Iu du i.apltal, plății ciobăneilor. • nmkiiMnnhii $i altui r.muuri aferente acestor împrumutul

25

0

0

a

0

0

0

0

5

Alin ir»|Mtii/ari fuvv.vuto du log»

26

0

0

0

0

0

0

0

ti

Piiililtll iruiitabîl lainmi după dodurerca Mumelor de la ftd 22.2X21 25 $1 2&.

27

0

0

0

0

0

0

0

7

Paniripatna sataiialilnr la profit fn limita a 10% din ptidiiul net dai nu mai mult de nivelul unui * ilaim de     mediu lunar realizat la nivelul

upeidtmidiii ernnninic in exercițiul financiar de

28

0

0

0

0

0

0

0

fl

Mliînnim * i) vamaminte la bugetul de stat iau l*c li m c P d < Hqllte! dutonottie, ori rflvIJende i uv*nrte iriinrudar. m căzui societății or.' rampaniîMi naționale $1 societăților cu capital lutegml **at» «Mjontat de stal, din cam:

29

0

0

0

0

0

0

0

•k|

drvid«*tidir ruvrriitn bugetului da stat Mu Incul, după ca/

35

0

0

0

0

0

0

9

Pml-tul fipi«|Miti/rit pH dmrtinațiile prevăzute la Rd./? Rtl 29 sn mp jritzuazâ la aho rezerve si i (instituie mura proprie de finanțare

0

n

0

0

0

0

0

VI

vtmnrRi din fonduri europene

32

fi

0

0

0

0

0

0

VII

• HEI TUtF 11 EL IGIOILF DIN FONDURI EUROPENE, drrr c.ite

33

0

0

0

0

0

0

0

at

(Judmiuli mriimidta

34

0

0

0

0

0

0

0

bi

i hMlubdi cu sul.mitn

35

0

0

0

0

0

0

0

CI

he litigii ii* ivuul prostirile do servldi

36

0

0

0

0

0

0

0

dl

rhulluittlî r»t H'- lama si pulrlititaia

37

0

0

0

0

0

0

0

iii» 'iidmiull

38

0

0

0

0

0

0

0

VIII

SURST DL TINANȚARC A INVESTIȚIILOR, din caia:

39

21425

596.435

277009

106440

246450

0,18

2,33

u

rtlur «ți; de ta Im-jet

40
Alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anim precedent!

40b s

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

21325

596.435

2770.89

105040

246.450

0.18

233

!x

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

516

517

100,19

429

429

8238

100.00

2

Nr.mediu de salariațl total

44

517

517

10000

429

429

8236

100.00

3

Cheltuieli da natura ealarlala (a«b), din care:

45

14 126 277

14 126 676

10000

11.543512

11 544 099

81,71

10031

a)

cheltuieli cu salin te

46

13 850 386

13849.682

9909

11.317 169

11 3t7 744

81,71

100.01

b)

bonusun

47

275991

276 994

100.40

22S343

226.355

81,71

100.01

4

Căftlgul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe bata fondului de salarii afeient personalului angajat pe baia de contract Individual de munca (Rd.46 "Rd.44J/12*1N0

48

2 232

2 232

9999

2198

2198

98.48

10001

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/parsoane) influențai de bonificațiile si bonusurile In lei si a-tu natura (Rd.4S/Rd44)/12*100Q

49

2277

2277

10000

2.242

2242

98,4B

100.01

ti

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu tu prețuri curente (lel/persoană) (Rd.VRd.44)

50

274 724

274 593

99,95

275 695

255.784

100,40

92.78

î

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu In prețuri comparabile (lel/persoană) (Rd.1/Rd.44’ICP)

51

293873

263 737

9935

284.876

264.302

100,40

92,78

B

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (unități fizice' persoana)

52

63122

59932

94.95

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd,5/Rd.1)x1000

53

988

1000

10120

1000

1000

10060

10000

10

Plăți restante, in prețuri curente

54

125 504 920

80 573.146

6420

47070 570

23.802 290

59.42

5057

11

Creanțe restante, in prețuri curente

55

25 549703

30659644

120.00

35 258 590

42 310.308

115JOO

120.00


s

4