Hotărârea nr. 14/2013

Hotărârea nr.14 din 29.01.2013 Hotărâre privind stabilirea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumul colectiv a copiilor din centrele de zi aflate în subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău şi a persoanelor/familiilor beneficiare de serviciile sociale ale Cantinei Municipale Bacău.

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrana pentru consumul colectiv a copiilor din centrele de zi aflate în subordinea Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău si a persoanelor/familiilor beneficiare de serviciile sociale ale Cantinei Municipale Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău,

Având in vedere:

  • - Legea 292/ 20.12.2011 a asistentei sociale;

  • - Prevederile art. 3 din H.G nr.421/16.04.2008 privind stabilirea alocației zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. “a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

  • - Adresa nr. 163/ 17.01.2013 a Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău înregistrată la Serviciul Public de Asistență Socială Bacău sub nr. 1183/22.01.2013 prin care se propune aprobarea stabilirii cuantumului alocației zilnice de hrana pentru copii si persoanele asistate prin Cantina Municipală Bacău;

  • - Referatul nr. 1184 din 22.01.2013 al Serviciului Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacău;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău

In baza dispozițiilor art.36(2) lit. (d), alin (6) lit.“a” punctul 2 si ale art.45(2) lit. (a) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - începând cu data de 01.01.2013 se stabilește cuantumul alocației zilnice de hrana pentru copii din centrele de zi aflate în subordinea Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău si pentru persoanele/familiile beneficiare de serviciile sociale a Cantinei Municipale Bacău, la suma de 8 lei/zi pentru fiecare beneficiar.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicata Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Public de Asistentă Socială al Municipiului Bacău si Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVID1U POPOVICI