Hotărârea nr. 139/2013

Hotărârea nr.139 din 26.04.2013 Hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2013, al Municipiului Bacău.

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2013, al Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU Având in vedere:

  • - Legea bugetului de stat nr.5/2013 pentru anul 2013;

  • - Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

  • - Legea nr.6/2013 privind asigurările sociale de stat pentru anul 2013;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

  • -  Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

In baza dispozițiilor articolului 36(4) litera “a“ si articolului 45(2) litera “a“ din

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actuzalizată,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se aproba contul de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2013, al Municipiului Bacau , conform Anexelor nr.l, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Contul de execuție al bugetului

la data da: 29-MAR-13


MUNICIPIUL BACAU

An:   2013 Trezoreria Municipiul Bacau

Venlturi/Cheltuiel                          Cod

Veniturile bugetelor locala

impozit tansf prep

0302

Imp ven tansf prep Imob pere

030218

Cote si sume def.dln Imp. pe v

0402

Cote defal.dln Imp.pe venit

040201

sume def CJ pt echilibrare BL

040204

IMP.SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

Impozit si taxa pe clădiri

070201

Impozit pe clădiri pers.flzlce

07020101

Imp sl tx pe clădiri pere.jur.

07020102

Imp si taxa pe teren

070202

mpozit pe terenuri pera.flz.

07020201

Imp sl txpe teren perajur.

07020202

Impozit teren extravilan

07020203

Tx.Jud.tlmbru, sl alte tx timb

070203

Alte Imp.sl taxe pe proprietat

070250

Sume defalcate din TVA (se sca

1102

Sume def TAV descentr munlclp

110202

Alte lmp.sl taxe generale

1202

Taxe hoteliere

120207

TAXE PE SERV.SPECIFICE

1502

Impozit pe spectacole

150201

Alte taxe pe servicii spedf.

150250

TAXE PE UTÎUZ.BUNURILOR

1602

Impozit asupra mijl.de transp.

160202

Impozit mljl.transp.pere.flz.

16020201

Impozit m|l.transp.pers.jur.

16020202

Taxe sl tarife pt.ellb.da lic.

160203

ALTE IMPOZITE Sl TAXE

1802

Alte impozite sl taxe

180250

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

Venituri din concesiuni

300205

VENIT.DIN PRESTĂRI DE SERVICII

3302

Venltdln prestări de servicii

330208

Contribuția părinților

330210

Venltdln recuperarea cheltuia

330228

Alte venlt.dln prestări de ser

330250

VENIT.DIN TAXE ADMIN..ELIBERAR

3402

Taxa extrajudiciare de timbre

340202

AMENZI.PENAUTATI Sl CONFISCAR

3502

Venltdln amenzi sl alte sanct

350201

Alte amenzi,penal.si confiscar

350250

DIVERSE VENITURI

3602

taxe speciale

360206

local

<

Page 1 of 4

ANEXA Nr. £

LA HOTARAREA NR.-09 DIN 26.04.2013

Credite


Incasari/Piati

Disponibil

.00

116,237,850.44

.00

.00

601,239.50

.00

.00

601,239.50

.00

.00

28,352,172.29

.00

.00

27,782,867.24

.00

.00

569,285.05

.00

.00

16,719,293.55

.00

.00

13,488,567.04

.00

.00

5,936,908.48

.00

.00

7,551,658.56

.00

.00

2,018,394.51

.00

.00

925,884.41

.00

.00

1,066,057.10

.00

.00

6,653.00

.00

.00

839,150.43

.00

.00

373,161.57

.00

.00

25,978,000.00

.00

.00

25,978,000.00

.00

.00

21,905.00

.00

.00

21,905.00

.00

.00

32,198.38

.00

.00

28,998.36

.00

.00

3,200.00

.00

.00

4,664,723.14

.00

.00

4,171,580.14

.00

.00

2,401,735.18

.00

.00

1,769,844.98

.00

.00

493,143.00

.00

.00

530,830.00

.00

.00

530,830.00

.00

.00

2,712,603.60

.00

.00

2,712,603.60

.00

.00

1,113,671.00

.00

.00

934,970.00

.00

.00

93,626.00

.00

.00

4,380.00

.00

.00

80,893.00

.00

.00

411,969.17

.00

.00

411,969.17

.00

.00

948,448.20

.00

.00

151,516.89

.00

.00

796,931.31

.00

.00

9,059,826.27

.00

.00

6,531,546.97

.00

«Page Sum 1>

«Page Sum 2>


la data de: 29-MAR-13


Page 2 of 4


MUNICIPIUL BACAU


An:   2013 Trezoreria Municipiul Bacau


Venlturi/Cheltuiell


Cod


Alte venituri                               360250

TRANSF.VOLUNT.,ALTELE DECÂT     3702

Donații si sponsorizări                     370201

varaaminte sec funct pt sec de           370203

varsamlnte din sect da funct              370204

VENIT.DIN VALORIF.UNOR BUNURI    3902

Venitdln valorif.unor bunuri                390201

Venlt.dln vanzarea locuințelor             390203


depozit spec contract loc                 390210

INCAȘ.DIN RAMB. ÎMPRUMUT.ACORDA 4002


sume exod bug loc rin sec daz          400214

SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT      4202subv bug stat proiecte FEN subv încălzire loc cu lemne sume primite de la UE/altl don Fond European de Dezv Reg FEDR sume plăti ani anteriori Fondul de Coeziune


FC Sume In ct plăti an cri FC Sume in ct plăti ani anteri Cheltuielile bugetelor locale AUTOR.PUBUCE SI ACT.EXT., TITL.I.Chaltulell de personal T1TL.II.Bunuri si servicii


TITL.X. Active neflnandare


TITL.XIII.Rambursări de credit ramb de credite


plăti ani prec si rec an cri plăti ani prec

ALTE SERV.PUBLICE GENERALETiTLJ.Cheltuiell de personal TITLJI.Bunuri sl servicii

TITL.VII.Alte transferuri


aftetransf


TITL.X. Active neflnandare plăti ani prec sl rec an cri plăti ani prec tranzacții privind datoria pub comisioane împrumuturi TrFL.III. Dobânzi


420220 420234 4502 450201 45020102 450203 45020301 45020302

5102 510210 510220 510271 510281 51028198 510285 51028596 5402 540210 540220 540255 54025596 540271 540285 54028596 5502 550220 550230


ORDINE PUB.St SIGURANȚA NATION 8102


TTTL.I.Cheltuieli de personal

TITLJI.Bunuri sl servldl

TITL.VI.Transf.lntrB unitari


610210


610220


610251


Credite

Incasari/Platl

Disponibil

.00

2,528,079.30

.00

.00

6,198.00

.00

.00

6,196.00

.00

.00

6,630.172.00

.00

.00

6,630,172.00

.00

.00

138,328.60

.00

.00

465.60

.00

.00

1,365.00

.00

.00

136,498.00

.00

.00

114,314.99

.00

.00

114,314.99

.00

.00

18.972,637.50

.00

.00

18,958,164.50

.00

.00

14.473.00

.00

.00

5,859,791.27

.00

.00

351,187.52

.00

.00

351,187.52

.00

.00

5,506,603.75

.00

.00

435,642.87

.00

.00

5,072,960.68

.00

102,045.902.63

84,377.920.33

17,667.982.30

4.539,157.00

4,279,639.98

259,517.02

1,552,000.00

1,489,410.00

62,590.00

1,300,157.00

1,268,652.92

31,504.08

70,000.00

7,153.58

62,846.44

1,617.000.00

1,617,000.00

.00

1,617,000.00

1,817.000.00

.00

.00

102,576.50

.00

.00

102,576.50

.00

1,233,500.00

995,754.20

237,745.80

250,000.00

195,846.00

54,154.00

670,000.00

652.272.20

17,727.80

300,000.00

157.076.00

142,924.00

300.000.00

157,076.00

142,924.00

13,500.00

3,480.00

10,020.00

.00

12.920.00

.00

.00

12,920.00

.00

4.921.000.00

4,919,525.41

1,474.59

60,000.00

59,908.24

91.78

4.861,000.00

4,859,617.17

1.382.83

1,828.350.00

1,635,250.51

193.099.49

24,000.00

21,096.00

2,904.00

79,400.00

76,147.51

3,252.49

1.724.950.00

1,540,385.00

184,565.00


<Page Sum 1>
Contul de execuție al bugetului

la data de: 29-MAR-13


local


Page 3 of 4


MUNICIPIUL BACAU

An:   2013 Trezoreria Municipiul Bacau

Disponibil

Venlturi/Cheltulell

Cod

Credite

Incasari/Plati

transf Intre unit

61025196

1,644,000.00

1,459,435.00

184,565.00

transf Intre unit

61025197

80,950.00

80,950.00

.00

plat! ani prec si rec an cri

610285

.00

2,378.00

.00

plăti ani preced

61028596

.00

2,378.00

.00

invatamant

6502

29,271,000.00

26,780,641.51

490,358.49

TITLI.Cheltuiell de personal

650210

21,010,000.00

20,889,919.00

120,081.00

TITL.II.Bunuri al servicii

650220

7,925,000.00

7,581,360.77

343,639.23

TITL.IX. Alte cheltuieli

650259

338,000.00

335,786.00

214.00

plăti ani prec si rec an crt

650285

.00

26,424.26

.00

plăti ani preced

65028596

.00

26,424.26

.00

SANATATE

6602

3,034,067.00

1,547,432.51

1,486,634.49

TITLI.Cheltuiell de personal

660210

693,000.00

678,477.00

14,523.00

TITL.II.Bunuri si servicii

660220

49,967.00

26,652.69

23,314.31

TITL.VI.Transf.lntre unltati

660251

291,100.00

279,866.36

11,233.64

transf Intre unit

66025196

291,100.00

279,866.36

11,233.64

TITL.X. Active nefinanciare

660271

2,000,000.00

562,436.46

1,437,563.54

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

6702

10,482,312.00

5,772,702.16

4,709,609.84

TITL.I.Cheltulell de personal

670210

445,000.00

423,595.00

21,405.00

TfTL.II.Bunuri si servicii

670220

1,163,000.00

1,040,729.09

122,270.91

TITLVI.Transf.intre unltati

670251

814,772.00

804,716.82

10,055.18

transf Intre unit

67025196

814,772.00

804,716.82

10,055.18

cult recreare rel FEN postader

670256

1,646,540.00

102,300.00

1,544,240.00

TITL.IX. Alte cheltuieli

670259

2,200,000.00

1,413,179.49

786,820.51

TITLX. Active nefinanciare

670271

2,413,000.00

1,543,886.76

869,113.24

TITL-XI. Active financiare

670272

1,800,000.00

500,000.00

1,300,000.00

plăti ani prec sl rec an crt

670285

.00

55,705.00

.00

plăti ani preced

67028596

.00

55,505.00

.00

plăti ani preced

67028597

.00

200.00

.00

ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA

6802

9,672,800.01

9,186,277.47

686,522.54

TITLI.Cheltuiell de personal

660210

1,988,000.00

1,896,475.00

91,525.00

TITL.II.Bunuri sl servicii

680220

2,480,000.00

2,321,785.72

158,234.28

aslg sl asist soc - pr fd ext

680256

685,000.00

388,636.44

296,363.56

TITL.VIIL Asistenta sociala

680257

4,374,800.01

4,239,986.18

134,813.83

TITLIX. Alte cheltuieli

680259

240,000.00

237,114.13

2,885.87

TITL.X. Active nefinanciare

680271

105,000.00

102,300.00

2,700.00

LOCUINȚE,SERV.SI DEZV.PUBLICA

7002

3,806,340.50

3,254,273.91

552,066.59

TITLI.Cheltuiell de personal

700210

303,000.00

276,993.00

26,007.00

TITLILBunuri si ssrvidi

700220

2,515,441.00

2,414,081.05

101,359.95

locuințe pr fin fd neramb post

700256

307,899.50

112,789.45

195,110.05

TITL.X. Active nefinanciare

700271

480,000.00

299,774.41

180,225.59

TITL.XI. Active financiare

700272

200,000.00

200,000.00

.00

plat) ani prec si rec an crt

780285

.00

-     49,364.00

.00

plăti ani preced

70028596

.00

•      45,078.00

.00

plăti ani preced

70028597

.00

-       4,286.00

.00

cBotton Tltle>

«Page

Sum 1>

«Page

Sum 2>


/'


MUNICIPIUL BAC AU

An:   2013 Trezoreria Municipiul Bacau

Venlturi/ChaltulellPROTECȚIA MEDIULUI TlTL.I.Cheltulell de personal TiTL.II.Bunuri sl servicii TITL.VII.Alte transferuri alte transf

TITL.X. Active nefinanciare plăti ani prec si rec an crt plăti ani preced COMBUSTIBILI Sl ENERGIE TTTL.IV. Subvenții TITL.VII.Afte transferuri alte transf comb sl en - fd neramb postade TITL.X Active nefinanciare TRANSPORTURI

TITL.I .Cheltuieli de personal TITL. II. Bunuri sl servicH pr fd externe neramb

TITL.X Active nefinanciare plăti ani prec sl rec an crt plăti ani preced

EXCEDENT/DEFICIT


ta data de:

29-MAR-13

Page 4 of 4

Cod

Credite

Incasa ri/Plati

Disponibil

7402

7,163,000.00

6,601,658.05

561,341.95

740210

742,000.00

734,044.00

7.956.00

740220

6,300,000.00

5,979,284.80

320,715.20

740255

26,000.00

.00

26,000.00

74025505

26,000.00

.00

26,000.00

740271

95,000.00

13,270.25

81,729.75

740285

.00

124,941.00

.00

74028590

.00

124,941.00

.00

8102

12,617.456.12

8,539,372.64

4,078,083.48

810240

3,960,000.00

.00

3,960.000.00

810255

290,000.00

290,000.00

.00

81025506

290,000.00

290,000.00

.00

810256

7.117,456.12

7,112,737.69

4,716.43

810271

1,250,000.00

1,136,634.95

113,365.05

8402

13,276,920.00

8,865,391.98

4,411,528.02

840210

94,000.00

84,475.00

9,525.00

840220

6,617,920.00

6,594,691.96

23,228.04

840256

5,706,000.00

1,359,075.58

4,346,924.42

840271

859,000.00

845,461.44

13,538.56

840285

.00

16,312.00

.00

84028596

.00

16,312.00

.00

.00

31,860,030.11

.00CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUromânia

ANEXA Nr. Ă

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

LA HOTARAREA NR739 DIN

26.04.2013

Editat la dala de: 29-MAR-13

Contul de execuție al bugetului

local-functlonare

la data do: 29-MAR-13

Page 1 of 3

MUNICIPIUL BACAU

An:   2013 Trezoreria Municipiul Bacau

Venlturt/Chettulell

Cod

Credite

Incasari/PlaU

DIsponlbH

Veniturile bugetelor locale

.00

84,837,179.08

.00

Impozit tansf prep

0302

.00

601,238.50

.00

Imp van tansf prep Imob pere

030218

.00

601239.50

.00

Cote sl sume def.dln Imp. pe v

0402

.00

28,352,172.29

.00

Cote defaf.din Imp.pe venit

040201

.00

27.782,887.24

.00

sume def CJ pt echilibrare BL

040204

.00

569,288.05

.00

IMP.SITAXE PE PROPRIETATE

0702

.00

16,719,293.55

.00

Impozit sl taxa pe clădiri

070201

.00

13,488,567.04

.00

Impozit pe clădiri pers.fizice

07020101

.00

5,936,908.48

.00

Imp sl tx pe cledlri pere.Jur.

07020102

.00

7,551,658.58

.00

Imp sl taxa pe teren

070202

.00

2,018,394.51

.00

. J         Impozit pe terenuri pere.fiz.

07020201

.00

925,684.41

.00

Imp si txpe teren pere.Jur.

07020202

.00

1.086,057.10

.00

Impozit teren extravilan

07020203

.00

6,653.00

.00

Tx.|ud.Umbnj. si alte tx tlmb

070203

.00

839,150.43

.00

Alte Imp.sl taxe pe proprtetat

070250

.00

373,181.57

.00

Sume defalcate din TVA (se sca

1102

.00

25,978,000.00

.00

Sume def TAV descentr iminidp

110202

.00

25,978,000.00

.00

Alte Imp.sl taxe generale

1202

.00

21.905.00

.00

Taxe hoteliere

120207

.00

21,905.00

.00

TAXE PE SERV.SPECIFICE

1502

.00

32,198.36

.00

Impozit pe spectacole

150201

.00

28,998.38

.00

Alte taxe pe servicii specii

150250

.00

3200.00

.00

TAXE PE UDLIZ.BUNURILOR

1602

.00

4.664,723.14

.00

Impozit asupra mip.de transp.

160202

.00

4,171,580.14

.00

impozit mljl.transp.pere.flz.

16020201

.00

2,401,735.16

.00

impozit mljl.lransp.pera.jur.

16020202

.00

1.766,844.98

.00

Taxe sl tarife ptellb.de llc.

160203

.00

493,143.00

.00

ALTE IMPOZITE Sl TAXE

1802

00

530,830.00

.00

Alte impozite sl taxe

160250

.00

530,830.00

.00

fer       VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

.00

2,712,603.60

.00

Venituri din concesiuni

300205

.00

2,712,603.60

.00

VENIT.DIN PRESTĂRI DE SERVICII

3302

.00

1,113,671.00

.00

VenUdln prestări de servicii

330208

.00

934,970.00

.00

Contribuția părinților

330210

.00

93,626.00

.00

Venlt.dln recuperarea cheltule

330226

.00

4,380.00

.00

Alte venildin prestări de ser

330250

.00

80,693.00

.00

VENIT.OIN TAXE ADMIN..ELIBERAR

3402

.00

411,969.17

.00

Taxe extrajudiciare de Umbre

340202

00

411,969.17

.00

AMENZI,PENALITATI SI CONFISCAR

3502

.00

948,448.20

.00

Venildin amenzi si alte sanct

350201

00

151,516.89

.00

Alte amenzi.penel.sl conflscar

350250

.00

796.931.31

.00

DIVERSE VENITURI

3602

.00

9,059,626.27

.00

taxe speciale

360206

.00

6,531,548.97

.00

<Bottom Title>

«Page

Sunt 1>

«Page

Sum 2>


Editat la date de; 29-MAR-13


la date de: 2941AR-13

Page 2 cf 3


MUNICIPIUL BACĂU

An: 2013 Trezoreria Municipiul Bacau

VenlturVCheltutell

Cod

Credite

Incasari/Platl

Disponibil

Alta venituri

360250

.00

2,528,079.30

.00

TRANSF.VOLUNT.^LTELE DECÂT

3702

.00

6,623,974.00

.00

Donații al sponsorizări

370201

.00

6,198.00

.00

varsamlnte sac tunet pt sec de

370203

.00

6,630,172.00

.00

SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT

4202

.00

14,473.00

.00

subv încălzire loc cu lemne

420234

.00

14,473.00

.00

Cheltuielile bugetelor locale

77,216,557.01

70,011,519.34

7,205,037.67

AUTOR.PUBLICE SI ACT,EXT.

5102

4,469,157.00

4.272,486.42

196,670.58

TtTL.I.Cheltuiell de personal

510210

1,552,000.00

1.469,410.00

62,590.00

TITL.II.Bunuri si servicii

510220

1,300,157.00

1.268,652.92

31,504.08

TITLXIII.Rambursări de credit

510281

1,617,000.00

1,617.000.00

.00

ramb de credite

51028186

1.617,000.00

1,617,000.00

.00

plăti ani prec si rec an cri

510285

.00

102,576.50

.00

plăti ani prec

51028586

.00

102,576.50

.00

ALTE SERV.PUBUCE GENERALE

5402

1.220,000.00

992,274.20

227,725.80

TITL I.Cheltulell de personal

540210

250,000.00

195,846.00

54,154.00

TITL.II.Bunuri si servicii

540220

670,000.00

662.272.20

17,727.80

TITL.VII.AUe transferuri

540255

300,000.00

157,078.00

142,924.00

alte transf

54025506

300,000.00

157,076.00

142,924.00

plăti ani prec sl rec an cri

540285

.00

12,920.00

.00

plăti ani prec

54028586

.00

12.920.00

.00

tranzacții privind datoria pub

5502

4,921,000.00

4,919,525.41

1,474.59

comisioane împrumuturi

550220

60,000.00

59,908.24

91.76

Tm..HI. Dobânzi

550230

4,661,000.00

4,859,617.17

1,382.83

ORDINE PUB.SI SIGURANȚA NATION

6102

1,747,400.00

1,554.300.51

193.099.49

TITL.I.Cheltuiau de personal

610210

24,000.00

21,096.00

2,904.00

TITLJI.Bunuri sl servicii

610220

79,400.00

76,147.51

3,252.49

TITL.VLTransf.Intre unltatl

610251

1.644,000.00

1,459,435.00

184,565.00

transf Intre unit

61025196

1,644,000.00

1,459,435.00

184.565.00

plăti ani prec sl rec an cri

610285

.00

2.378.00

.00

plăti ani preced

61028596

.00

2,378,00

.00

INVATAMANT

6502

29.271,000.00

28,780,641.51

490,356.49

TITL.I.Cheltuieli de personal

650210

21,010.000.00

20,889,919.00

120,081.00

TiTLU-Bunuri si servicii

650220

7,925,000.00

7,581,360.77

343,639.23

TITL.IX. Alta chettuieB

650259

336,000.00

335,786.00

214.00

plăti ani prec si rec an cri

650285

.00

26,424.26

.00

plăti ani preced

65028596

.00

26,424.26

.00

SANATATE

6602

1,034.067.00

984.99605

49,070.95

TITL.LCheltuleli de personal

660210

693,000.00

678,477.00

14.523.00

TITL.II.Bunuri si servicii

660220

49,967.00

26,652.69

23,314.31

TITL.VI.Transf.lntre unltatl

660251

291,100.00

279,866.36

11,233.64

transf Intre unit

66025196

291,10000

279,866.36

11,233.64

CULTURA,RECREERE Sl RELIGIE

6702

4.622,772.00

3,626,715.40

996,056.60

TITL.I.Cheltulell de personal

670210

445.000.00

423.595.00

21,405.00

cBottom Title»

«Page Sum 1>


«Page Sum 2>

./ ‘

>/


Editat la data de: 29-MAR-13

Contul de execuție al bugetului local-functlonare

la data de: 29-MAR-13                         Page?


MUNICIPIUL BACAU

An: 2013 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/ChettuleN

Cod

Credite

Incaseri/Ptatt

Disponibil

TITLU.Bunuri st servicii

670220

1,163,000.00

1,040,729.09

122,270.91

TITLVI .Trenat. Intre unltat)

670251

814,772.00

804,716.82

10,055.18

trenat Intra unit

67025198

614,772.00

804,716.82

10,055.18

TITL IX Alte cheltuieli

670259

2,200,000.00

1,413,179.49

788,820.51

plăti ani prec al rec an cri

670285

.00

55,505.00

.00

plăti ani preced

67028596

.00

55,506.00

.00

ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA

6802

9,082,800.01

8,695,341.03

387,458.98

TITL.I.ChettuleB de personal

680210

1,988,000.00

1,896,475.00

91,525.00

TITL.II.Bunuri al servicii

680220

2,480,000.00

2,321,765.72

158,234.28

TlTL.VflI. Asistenta sociala

680257

4,374,800.01

4,239,986.18

134,813.83

TITLIX Alta cheltuieli

680259

240,000.00

237,114.13

2,885.87

LOCUINȚE,SERV.Sl DEZV.PU8UCA

7002

2,816,441.00

2,645,996.05

172,444.95

TITLI.Cheltuieli de personal

700210

303,000.00

276,993.00

26,007.00

TULII, Bunuri sl servicii

700220

2,515,441.00

2,414,081.05

101,359.95

plăti ani prec sl rec an cri

700285

.00

45,078.00

.00

plăti ani preced

70028596

.00

45,078.00

.00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

7,068,000.00

6,588,387.80

479,612.20

TITL.I.Cheltuieli de personal

740210

742,000.00

734,044.00

7,956.00

TITL.II.Bunuri al servicii

740220

6,300,000.00

5,979,284.80

320,715.20

TITLVII.AIte transferuri

740255

26,000.00

.00

26,000.00

alte trenat

74025596

26,000.00

.00

26.000.00

plăti ani prec sl rec an cri

740286

.00

124.941.00

.00

pieii ani preced

74028596

.00

124,941.00

.00

COMBUSTIBILI Sl ENERGIE

8102

4,250,000.00

290,000.00

3.960,000.00

TITL.IV. Subvenții

810240

3,960,000.00

.00

3,960.000.00

TITL.Vtl.Alte transferuri

8'0255

290,000.00

290,000.00

.00

alta trenat

81025596

290,000.00

290,000.00

.00

TRANSPORTURI

8402

6,711,920.00

6,660,654.96

51,065.04

TiTLI.Cheltulell de personal

840210

94,000.00

84,475.00

9,525.00

TITLII.Bunuri Si servicii

840220

6.617,920.00

6,594,691.96

23,228.04

plat! ani prec sl rec an cri

840285

.00

18,312.00

.00

plăti ani preced

84028596

.00

18,312.00

.00

EXCEDENT/DEFiCIT

.00

14.525,659.74

.00

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU P^POVICI


r a          ANEXA Nr. 3

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


LA HOTARAREA NR. DIN 26.04.2013

Editat la data de: 29-MAR-13

Contul de execuție al bugetului locaJ-dezvoltare


la data da: 29-MAR-13

Page 1 of 2


cBotton Title»


MUNICIPIUL BACAU

An: 2013 Trezoreria Municipiul Bacau

Venlturi/Chellulell

Cod

Credite

Incasari/PlaU

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

31,700,771.36

.00

TRANSF.VOLUNT. ALTELE DECÂT

3702

.00

6.630,17Z00

.00

varaamlnte din sect de tunet

370204

.00

6,630,172.00

.00

VENIT.DIN VALORIF.UNOR BUNURI

3902

.00

138,328.60

.00

Venltdln valorff.unor bunuri

390201

.00

465.60

.00

Venlt.dln vanzarea locuințelor

390203

.00

1,365.00

.00

depozit spec contract loc

390210

.00

136,498.00

.00

INCAȘ,DIN RAMB.ÎMPRUMUT ACORDA

4002

.00

114,314.99

.00

sume exed bug loc fin sec dez

400214

.00

114,314.99

.00

SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT

4202

.00

18,958.164.50

.00

subv bug stat proiecta FEN

420220

.00

18,956,164.50

.00

sume primite de la UE/alU don

4502

.00

5.859.791J7

.00

Fond European de Dezv Reg

450201

.00

351,187.52

.00

FEDR sume plăti ani anteriori

45020102

.00

351.187.52

.00

Fondul de Coeziune

450203

.00

5,508,603.75

.00

FCSume inct plăti an cri

45020301

.00

435,642.07

.00

FC Sume In ct plăti ani anteri

45020302

.00

5,072,960.88

.00

Cheltuielile bugetelor locale

24.829.345.62

14,366,400.99

10,462,944.63

AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT.

5102

70.000.00

7,153.56

62,846.44

TITL.X Active neflnanciare

510271 •

70,000.00

7.153.56

62,846.44

ALTE SERV.PUBLICE GENERALE

5402

13.500.00

3,480.00

10,020.00

TITLX Active neflnanciare

540271

13.500.00

3.480.00

10,020.00

ORDINE PUB.SI SIGURANȚA NATION

6102

80.950.00

80,950.00

.00

TITLVI.Tranaf. Intre unilatl

610251

80.950.00

80,950.00

.00

transf Intre unit

61025197

80.950.00

80,960.00

.00

SANATATE

6602

2.000.000.00

562,436.46

1,437,563.54

TITL.X Active neflnanciare

660271

2,000.000.00

562,436.46

1,437,563.54

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

6702

5,859,540.00

2,145,986.76

3,713,553.24

cult recreare ral FEN postader

670256

1,646.540.00

102,300.00

1,544,240.00

TITL.X Active neflnanciare

670271

2,413.00000

1.543,886.76

869,113.24

TITL.X). Active financiare

670272

1,800.000.00

500,000.00

1,300,000.00

plăti ani prec al rec an cri

670265

.00

200.00

.00

pleu ani preced

67026597

.00

200.00

.00

ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA

6802

790,000.00

490,936.44

299,063.56

aslgsl asist soc - pr fd ext

680256

685.000.00

388,636.44

296,363.56

TITL.X- Active neflnanciare

660271

105,000.00

102,300.00

2.700.00

LOCUINTE.SERV.St DEZV.PUBLICA

7002

987.899.50

608,277.88

379,521.64

locuințe pr fln fd neramb post

700256

307,899.50

112,789.46

195,110.05

TITL.X Active neflnanciare

700271

480,000.00

299,774.41

180,225.59

TITLXI. Active financiare

700272

200,00000

200,000.00

.00

plăti ani prec sl rec an cri

700285

00

4,286.00

.00

plăti an) preced

70028597

.00

4.286.00

.00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

95,000.00

13.270.25

81,729.75

TITL.X Active neflnanciare

740271

95.000.00

13,270.25

81.729.75

«Page Sum 1>

«Page Sum 2>

Editat ta data de: 23-MAR-13

Contul de execuție al bugetului local-dexvoltare


la data de: 29-MAR-13


Page 2 of 2


MUNICIPIUL BACAU

An:   2013 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheltutett

Cod

Credite

I nea sari/Plăti

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

6102

8.367,456.12

8,249,372.64

comb el en - fd neremb poatade

810256

7,117.456.12

7,112,737.68

TITLX. Active nefinanciare

810271

1.250,000.00

1,138.634.95

TRANSPORTURI

8402

6,565.000.00

2,204,537.02

pr fd externe neramb

840256

5.706,000.00

1.359,075.58

TITL.X. Active nefinanciare

640271

850,000.00

845,461.44

EXCEDENT/DEFICIT

.00

17.334.370.37


Disponibil

118.083.48 4.718.43

113.365.0S

4.360,462.88

4,346.924.42

13.538.56

.00


*

■^dcÂvf ■


/ i

I ! ’

PREȘEDINTE DE ȘEDlflȚ? NOVAC DIACONU LAUR&NT


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVjJCI