Hotărârea nr. 138/2013

Hotărârea nr.138 din 26.04.2013 Hotarare privind conferirea Titlului de "Cetăţean de Onoare" al municipiului Bacău, domnului Grapa Florin si domnului Ghenadi Vasile.

HOTĂRÂRE privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Bacău, domnului Grapa Florin si domnului Ghenadi Vasile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

-Prevederile H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a aprobat Statutul Propriu al Municipiului Bacău;

-Prevederile H.C.L.nr.83/28.04.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Conferire al Titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Bacău;

-Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, actualizata si republicată;

-Referatul nr.3036/23.04.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art.36(8) și ale art.45(l) și (5) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata și actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Grapa Florin si domnului Ghenadi Vasile.

Art.2. - Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului

Bacău.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU FOPOVICI