Hotărârea nr. 135/2013

Hotărârea nr.135 din 18.04.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mioriţei, nr.15, Sc. A - D - Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr.15, scările A-D, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

•Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

•Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

•GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

•Ordinul MDRT/MAEZMFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr.2498 /10.04.2013, al Direcției Tehnice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 Ut. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) Ut. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația pubUca locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr.15, scările A-D, Bacau”

- conform Anexei nr. 1

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform

Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare :

•VALOARE TOTALA de 1.872,19 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.608,31 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+4E

 • • Autila totala (mp): 3872,62 mp

•An construire: 1978

•Nr. apartamente :70

•Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 95.25 kWh/mp si an

•Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 1.815,37 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.559,24 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare ( indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT );

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare

Asociații de Proprietari^drul Primăriei Municipiului Bacau.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDICTpPOyiCI

NR. 135

DIN 18.04.2013

N.O.P.J.C7 R.T.ZEx.l/Ds.I-A-2


BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


PROIECT NR.: AH 1458*11

68963/02.06.2011

EXEMPLAR NR.


REABILITARE TERMICA A BLOCULUI


STRADA MIORIȚEI NR. 15, SC. A-D, MUN. BACAU,


JUD. BACAU


ARHITECTURA


RAPORT


TATIE PENTRU AUTORIZAREA RILOR DE INTERVENȚIE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


PROIECTANTCONSIS PROIECT

Șoseaua tancului nr.31 sector 2, Bucurași) Tel: 021/53911 32; 021/539 1133 Fax: *40-21-53911 34, E-mall:consls@consls.ra


Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI"

Amplasament:

STR. MIORIȚEI,NR 15, MUN BACAU, JUD BACAU

Faza de proiectare:

D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Mioriței, nr 15, scările A-D

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul Investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1978

 • - regim de inaltime: S + P + 4E

 • - număr apartamente: 70

 • - aria utila totala: 3872.62 mp

 • - parter: locuințe

 • - sistem constructiv anvelopa: sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru infrastructura. Toate planseele (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat si au grosimea de cca.13 cm. închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwlch, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm * protecție BCA cca.10 cm).

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

 • 1, Situația existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica si stabjlitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile In conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 33 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din:

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mal sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare Intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-70 care era in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1986,1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea sl dimensionarea elementelor structurale, pereți portanti si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori.

încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele Investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții.

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat • favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat In conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a IIl-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic" indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 33 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 2 (doua); degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de inaltime - S+P+4 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(II) Economie de energie sl Izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea :

Blocul situat in strada Mioriței nr.15 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1978. Proiect tip clădiri de locuit S+P+4etaje.

Blocul are destinația de locuințe.

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter si 4 nivele.

Blocul este format din 4 tronsoane, doua tronsoane de capat tip L dispuse In oglinda unite prin doua tronsoane tip bara lata dispuse unul in prelungirea celuilalt, sl care au dimensiunile in plan după cum umeaza:

 • -  Tronsonul 1, tronson de capat tip L: (19.87 x 15.28X11.20m;

 • -  Tronsonul 2,3 - tronsoane tip bara lata : (10.00 x 23.60)m;

 • -  Tronsonul 4, tronson de capat tip L: (19.87 x 15.28)/11.20m. înălțimile sunt:

  cca. 2.00 m;

  2.70 m;

  2.70 m.


 • -  subsol:

 • -  parter

 • -  nivel curent

Subsolul fiecărui tronson are destinație tehnica. Accesul la subsol se face prlntr-o trapa cu ajutorul unei scări metalice. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala pentru tronsoanele de capat este asigurata de o scara din beton armat cu o rampa, iar pentru tronsoanele de mijloc tip bara lata circulația este asigurata de o scara din beton armat cu doua rampe si podest intermediar,

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportantl, sunt realizați din zidărie din BCA, cu grosimea de 7(10) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt : tencuieli decorative cu praf de piatra si cărămidă Bratca.

Acoperișul a fost proiectat sub forma de terasa, hidro si termo izolata. Accesul pe terasa fiecărui tronson se face prin intermediul unui chepeng. Pe terase sunt cate 2 guri de scurgere/tronson, interioare, pentru evacuarea apelor pluviale. Scurgerea apelor se face gravitațional prin Intermediul pantelor realizate pentru fiecare scurgere.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul are doua Intrări, pentru fiecare scara in parte, amplasate pe fațada principala si, respectiv, pe cea posterioare. Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutlsata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul principal si secundar sunt de 150 x 210 cm, respectiv 140 x 210 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu fol de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 60x60 cm, 90x120 cm, 140x120 cm, 210x120 cm etc. Inaltimea parepetilor este de cca. 90 cm.

Imobilul are balcoane. Parepetii acestora au fost realizați atat din panouri din beton cu grosimea de cca.8 cm, cat si din grilaj metalic sl geam armat Inaltimea parepetilor este de cca.0.90 m.

închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate («fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca. 10 cm).

Finisatele

; tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi sl in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza Infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatil, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1978 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolati! aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona wlndfangului, la pereții de la parter sltuati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Pereții de fațada sunt realizați din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 20 cm + protecție BCA 10 cm).

Pereții de rost sunt realizat! din beton armat.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertlzat se qaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsai "medie”, elementele pârând a fi afectate "de varsta” si avand o întreținere relativ modesta spre bine.

Planseele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca pentru scurgerea apelor provenite din precipitații si eliminarea Infiltrațiilor, locatarii au realizat, local, șarpante din lemn. Suprafața acestor șarpante totalizează circa 25% din suprafața totala a teraselor. Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestor intervenții la clădire.

La data efectuării expertizei s-a constatat ca hidroizolatllle de la nivelul teraselor s-au refăcut in timp cu sisteme diferite de protecție, respectiv, parțial, cu membrana termosudabila cu protecție de ardezie sau cu carton asfaltat.

S-a observat existenta elementelor de tlnlchigerie (jgheaburi, burlane, garguie, etc) aferente acestui sistem de acoperiș.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită atat in zona de imbinare a panourilor prefabricate de fațada, in zona de câmp a panourilor, cat si in zona de beton armat monolit (zona de rost dintre tronsoane).

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, inchiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC sl geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat din dale de beton. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refacă trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru indepartarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se indeparteze de clădire, acolo unde este cazul, vegetația crescută.

Soclul este degradat si necesita reparații.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile Interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC Inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele Inițiale, Intretlnute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel incat exista un grad ridicat al Infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 20% din suprafața fațadelor a fost termolzolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si inchise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stufuri, parapetii balcoanelor fiind afectat! din aceasta cauza.

Rostul dintre tronsoane este de dimensiuni relativ mici (cca. 5 cm).

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție ia nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termolzolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției sl instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1, 2, 3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de Inventar

a blocului de locuințe din strada Mioriței, nr 15 - nu exista date

 • 2. Concluziile exoertlzel tehnice sl au dl tu lui energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihal VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Mioriței nr.15 scările A - D - din punct de vedere al asigurării cerinței “A1-rezistenta mecanica si stabilitate*1 prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, inlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hldroizoiatlei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind “cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel Incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor**, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta încărcările suplimentare provenite din închiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic RS III.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, în conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Audltul energetic

 • a) Elaborator-audltor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrlsla Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C + I

 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei șl/sau a instalației de încălzire, de preparare a apel calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat Ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 * Modernizarea energetică a tâmpiăriel exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metai cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termolzolant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R min=0,55maK/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înloculrea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, înlocuirea conductelor de agent termic de incalzlre sl acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit

 • 56 - Modernizarea instalației de Iluminat (înlocuire corpuri de iluminat sl surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta In spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea ii, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică sl in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

in urma analizei energetice efectuate asupra Imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentat!.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si Instalațiilor aferente acesteia, in vederea incadrarii Imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Audltul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor:

Lucrări de Intervenție (prevăzute la art.4 ilt.a) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de Intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior (S1)

339.68

136742.40

6.83

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic (S4)

179.78

42860.40

11.54

c) termo-hidroizolarea terasei (S2)

273.01

95500.39

7.86

d) Izolarea termica a planseuiui peste subsol (S3)

31.00

23718.22

3.60

TOTAL

823.47

298821.41

• Prețurile indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro » 4.53 lei - cursul Bandi Naționale a României la data de 10 decembrie 2012.

A.3. Datele tehnice ale investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la ari. 4 lit a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizoiant din placi de polistlren expandat Ignifugat In grosime de 10 cm, Peste stratul de polistlren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolațla peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistlren extrudat Ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat ia exterior cu un strat de tencuială armată Impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizoiant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizoiant, dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etansare. Se propune etansarea cu chit slliconlc sl profil din aluminiu.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptușiră termolzoiantă in grosime de 3 cm, a giafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profite de Intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, In această zonă In prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zlncată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemuiui si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată inăitimea aticului terasei, ellmlnandu-se astfel puntea termică puternică, existentă In prezent In această zonă.

 • 1.2, înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplăriei aferente accesului in biocui de locuințe cu tampiarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tampiăria din lemn cu cercevele cuplate sau tampiăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună ia agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • * au rezistentă mecanica redusă (cu atat mai muit la profilele fără „armături" din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in generai ciipsare), ceea ce face ca deformatiiie din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat In masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibiiitatea de schimba regimul higrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • * durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales ia tampiăriiie albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, ia tamplăria exterioară, In scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie iuate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cerceveleior pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si Intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea ia infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poiiuretanică sl inchiderea, ia interior, a rosturilor cu tencuială;

 • * etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chiturl siiiconice, mortare hldrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • * prevederea lâcrlmarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - iniocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarulul, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperita ia partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate indepărtării apel condensate intre cerceveie;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tampiărle cu poilstiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce ia mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectui favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi sl care trebuie incălzlt. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

Iniocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri sl cerceveie din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsarl din profite metalice galvanizate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută, iniocuirea tamplarlel existente sl închiderea de iogli/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr, 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune inchiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termoslstemul fiind aplicat pe parapet (se Izolează intradosul planseului de ia primul balcon sl se hidro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplarlel, ulterior parapetul se inchide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplarla din interiorul balcoanelor inchise ramane neschimbata. Termolzolatla aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor sl golului tamplarlel se va face cu placi de poilstiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum sl elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător impotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profiielor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, inainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseltătile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

• prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cerceveie, usi balcon);

- prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționari corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băl, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de iocuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perlmetraie;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

in scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie ia priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

Terasa neclrculabila

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după iniaturarea stratului de protecție a hldroizolatiei. Aticul va fi supralnaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoaneie si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi iniocuite, respectiv Inaltate.

Terasa blocului este necircuiabila.

Stratul termoizoiant suplimentar In cazul terasei se prevede peste ultimul pianseu. in soluția propusa se executa următoarele:

- curățarea suprafeței;

• executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent Inclusiv pe partea verticala ia Intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizoiant din placi de pollstlren expandat ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si pollstlren extrudat Ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unul sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste uitimui nivei, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizoiant este prevăzut un profil din tablă zlncată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termolzoiare a pereților exteriori. Racordarea termoizoiatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol;

La planseui de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare ia tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (la Intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlblurl) a unui strat termoizoiant realizat din vata semirigida caserată de 10

cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea pianseului de peste wlndfang/intrari retrase din planul fațadei

Pian seu Iui de peste wlndfana

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de ia etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale pianseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțurl împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv Iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termolzolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de Intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romanța (Inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termolzolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Pianseului de peste intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale pianseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțurl împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de Intervenție prevăzute la art. 4 lit.

e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de inceperea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si Inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate In aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele ia care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unltati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetli balcoanelor;

unitatl exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale;

trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua In considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tlnciul/pellcula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, sl se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor sl contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu Impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capllaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele silicatice (care au permeabilitate mare ia vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică ia agent! atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice In dispersie si hldrofoblzarea ulterioară a suprafețelor; pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau poiivinlllce cu rezistentă mare ia apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termolzolatte din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute ia art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2, Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere sl/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică ia niveiul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentiior atmosferici, a agentiior mecanici, a agentiior biologici si a fenomenelor Teologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană In prezent de murdărire, decotorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu poiistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera ia următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termoslstem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tencuieilie si finisajele ia interior si exterior ia golurile din fațada unde se demontează tampiarla veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat ia exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de Intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala a Investiției

(In preturi - luna decembrie anul 2012,

1 euro = 4.53 |el,

(cursul Băncii Natlonate a României ia data de 10 decembrie 2012)

Total (TVA inclus): 1 815.37 mii lei,

din care:

constructii-montaj (C + M): 1 559.24 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul generai)

 • 2. Detalierea valorii totale a Investiției

Devizui generai ai investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economicl ai Investiției

1. Indicatori valorici

1.1. valoarea totala a lucrărilor de Intervenție, inclusiv TVA - total, din care:

1 815.37 mii lei

constructii-montaj (C + M)

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

1 559.24 mii iei

1.2. Investiția specifica (constructli-montaj/arla utila a blocului)

0.40 mii Iei/m2(a.u.)

2. Indicatori fizici

 • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție_________________________________________________6 luni

 • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție_______________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a Investiției, in condiții de eficienta economica_______________________8.08 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru incalzire

corespunzător blocului Izolat termic______________________________________368863.99 kwh/ an

 • 2.5. economia anuala de energie:_____________________________________________J280197.56 kwh/an

in tone echivalent petrol:_________________________________________ 22.95 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_________77103.86 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiție! - total iNV/C+M: 1.164

-anul i (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de Intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA Inclus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile                816.866 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local sl Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neellgiblie                                                                      998.506 mii ieiData: Octombrie 2012


OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

ROMÂNIA JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

d“ As.iczv?

CERTIFICAT DE URBANISM

» _______ote 2-y.C. H /2—

în scopul:

1.1.1 A) REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE, ÎN CADRUL „PROGRAMULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU”

Ca urmare cererii adresate de__MUNICIPIUL BACAU______

cu domiciliul\sediul in județul____________BACAU             localitatea_____________BACAU

satul___________________:___ sectorul___- , cod poștal__

strada_______CALEA MARASESTT___,nr.____,bl.____________-

sc. ___. et.             ap. -     , tel./fax___-________________ e-mail._____________;

înregistrată la nr.___2/946___din 24-10-2012     ,

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul _________________________~                         _ sectorul -    , cod poștal: ______________z_______________

strada________________str. MIORIȚEI_______________>nr. 15 bl__13

sc.   D _, et - , ap. ~ , sau identificat prin:______________________olan de situație

satul ________________________Z_________________________ sectorul          .cod poștal:_____________Z______________

strada________________str. MIORIȚEI_______________f nr, 15 y__15

sc. C ., et.   , ap. -   , sau identificat prin:________________________plan de situație

satul ____________________________________________ sectorul - cod poștal:_____________

strada                  str. MIORIȚEI________________anr. 15    . bl.__________________15

sc. B , et. -   . ap.___sau identificat prin:________________________plan de situație

satul ________________________Z________________________ sectorul cod poștal:_____________z

strada_________________str. MIORIȚEI________________itir. 15 .bl__15

sc. A , eț.         ap.___- sau identificat prin:________________________plan de situație__

tn temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ___________250___________/_______2003_______

faza RUG aprobată prin Hotărtrea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012___________________

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constmctii,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Teren și construcție situate in intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor în indiviziune.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bioc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, inclusă în UTR 4.

Terenul se află în zona “A" de Impozitare.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE REABILITARE - TERMICA BLOC DE LOCUINȚE, ÎN CADRUL „PROGRAMULL LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE i BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU”

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediul AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 muu. BACAU jud. Bacau

In aplicarea Directivei Consiliului 8Î/337/CEE (Directive £tA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice ți privau asupra mafiotei, modificați prin Directiva CotuQiuhii ffl/l MCE fi prin Directiva CottaiKuJui ji Parlamentului European 2003Z35/C1 privind participarea publicului la oisborarea anumitor planuri ți programo ta Isgiturs cu mediul ți modificarea, cu privim le particip pubfcnhri ți accesul la justiție, a Directivei 83/337/CEE fia Directivei 96/6 VCE, prin certificatul do urbanism se comunici solicita obligația de a contacta autoritatea teritoriali de mediu pentru ca sceasta al analize» ți si dcridl, după caz. Incadrarea/neincadrorea proiectului investiției publice/private ta Bata proiectelor supuse evalulrii impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 83/337/CEB, procedura de emitem a acordului da mediu ae deafitțoan după emite certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea cjrocutlrfi lucrlrilor de construcții la autoritatea administrației publice competenta.

In vederea satisfacerii caiafelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competent! pentru protecția mediului etabilețta mecanismul aaiguririi consultații publice, centralizării opțiunilor publicului ți al formutlrii unui punct de veder oficial cu privire le realizarea investiției ta acord ea rezultatele consultații publice.

in aceste condiții:

Dupi primirea prezentului certificat do urbanirm, titularul are obligația de a »c prezenta la autoritatea competenta pentn protecția mediului ta vederea evalulrii inițiale a ârvatițioi ți atabiUrii ttecczita|ii evalulrii efectelor acesteia asupra mediului î urma evalulrii Inițiate a investiției io va emite actul administrativ al anteritațu competente pentru protecția mediului

In eiluațis fa care autoritatea competenta pentru protecția mediului rubiloțtc necesitatea evalulrii efectelor investiției asupra mediului, solicitantul arc obligația do a notifica acest fapt aoteritații administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executlrii lucrlrilot de construcții.

In situația ta care, dupl emiterea certifieataltri de urbanism ori pe parcursul dcniUrii procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, soticitaond renunți la intenția do realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest faj mrlorillții administrației publice competente.

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada ridului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) docuroenta(ia tehnică * D.T., după caz (2 exemplare originale):

0D.T.A.C.               □ D.T.O.E.                □ D.T.AD.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.1) aviza și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

 • □ alimentare cu apă

O canati/are

 • □ alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare ou energie termică

d.2) avize și acorduri privind:

 • □ securitatea la incendiu


0 gaze naturale 0 telefomzare O salubritate

□ transport urban

□protecție civilă


Alte trvize/acorduri C


□ sănătatea populației


d.3) avizeie/acordurile specifice ale administrației publice centrale șt/sauale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICAT! VA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

 • e) punctul do vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutit

  Prezentul certificaț.de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii. PRIMAR, ing. ROMEO STAVÂRACHE  SECRETAR,

  OVIDIU N1COLAE POPOVICI  ARHITECT ȘEF,

  arh. VASELE ALEXANDRU GELIMANAchitat taxa de

lei, conform chitanței nr


scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct /prin^riștă la data de

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE REABILITARE • TERMICA BLOC DE LOCUINȚE, ÎN CADRUL „PROGRAMULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACÂU”

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferi dreptul de a executa lucrări de construcții

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediulu AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

in aplicam Directivei Consiliului S5/337ZCEE (Directiva EI A) privind evaluam efectelor anumitor proiecte publice ți private asupra mediutoi, modificat! prin Directiva Consilinlui97/i l/CEți prin Directiva Consiliului ți Earbmcntubi European 2003/33/CE privind participarea publicului la elaboram anumitor planuri ți programe ta legătura en mediul ti modificarea, cu privire b part icipar publicului ți acerau! 1* justiție, * Directivei 83/337/CEE ți * Dfrectivei 96/6 VCB, prin certificatul de urbanism »e comunici solicitant: obligația de * contacta autoritatea teritorial! de mediu pentru ca aceasta ai analizeze țin! decidă, după caz, locadrarea/nolnudrorea proiectului investiției publice/jnivata ta Iii ta proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicam prevederilor Directivei Consiliului 83/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desflțoara după emitere.-certificatului de urbanism, aotcrior depunerii documentației pentru autorizam executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

la vederea satisfacerii cerințelor cu privire 1* procedura <te emitere • acordului de mediu, autoritatea competent} pentru protecția mediului stebilcțta mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțianUor publicului ți al formulării unui punct de vedere oficial or privire la realizarea investiției In acord cn rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

Dup! primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a «e prezente la autoritatea competentă pentru protecția mediului ta vedem evaluării inițiale a investiției ți stabilirii necesități evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urm* evaluării inițiale* investiției se va emite setai administrativ *1 autorității competente pentru protecția mediului.

In sinuția ta caro autoritatea competent! pentru protecția nredhahu tlabilețto accesKataa cvatalni efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest f»pt auloritățH administrației publice competențe cu privire la menținem cocrii pentru autoritarei executării boirilor de construcții.

In situați* ta caro, dup! emitem certificatului dc urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantei renunți I* intenția do realizare a investiției, acest* «re obligația de a notifica aoeat fapt sutmitățQ administrației publica competente.

Anexă la Certificat de urbanism nr. 543 din              REGIM TEHNIC

Funcțiunea dominanta - locuirea, compusa din locuințe colective existente in blocuri cu regim mediu de înălțime P+4 niveluri.

Funcțiunile complementare admise:

 • • instituții publice, servicii si alte activități nepoluanie si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire;

 • • odihna sl agrement (spatii verzi amenajate);

 • • circulație pietonala si carosabila;

 • • staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnico-ediiitara sl construcții aferente.

Ulilizări admise:

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări în cadrul trupului principal;

 • - investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii si a confortului urban;

 • - modernizări, reparații si întreținere la clădirile existente;

 • - construcții aferente echipării tehnico-edllitare;

 • - amenajări aferente locuințelor; cai de acces carosabile si alei pletonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri dejoacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret;

 • - echipamente publice ia nivei rezidențial si de cartier creșă, grădinițe, scoii primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane sl dispensare policlinice, biserici parohiale.

SE SOLICITĂ REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, ÎN CADRUL PROGRAMULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU".

Utilități existente In zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie iermică. Aspectul exterior* al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.

JUDEȚUL BaCAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
: z\uX' tai; k rcsiiK                            v

jTpnj

tSftx? :l «sM:A ,c5l4''va *y\ ■.1’\^2Uw^_Cx^grlT

,\ xS&SSk

SwOwr’


Lucrarea r>r

Scara

Fornial

231/2012

1.5000

A4

Faza

Dala

Planșa nr

CU

25 09.2012

0lucrarea nr

Scara

Formal

231/2012

1.500

A4

faza

Data

Planșa nr.

c u

25 09.2012

1


S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.


LUCRAREA: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI"

ANIPLASAMENTîSTRADA MIORIȚEI. NR. 15. MUN BACAN. JUD BACAU

OBIECT:    ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

FAZA:         DA.LI.

PROIECT NR: AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

BORDEROU

PARTI DESENATE

1. 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.


Plan încadrare in Zona

Plan de Situație

Plan subsol sltuatle propusa scara A Plan subsol situație propusa scara B Plan parter situație propusa scara A Plan subsol situație propusa scara A si scara B Plan subsol sltuatle existenta scara C si scara D Plan parter situație propusa scara A sl scara B Plan parter situație propusa scara C si scara D

sc. 1/5000

A01

sc. 1/500

A02

sc. 1/100

A03

sc. 1/100

A04

sc. 1/100

A05

sc. 1/100

A06

sc, 1/100

A07

sc. 1/100

A08

sc. 1/100

A09

Bsc. 1/100

A10

Dsc. 1/100

A11

sc. 1/100

A12

sc. 1/100

A13

sc 1/100

A14

sc 1/100

A15

sc. 1/100

A16

sc. 1/100

A17

sc. 1/100

A18

sc. 1/100

A19

sc. 1/100

A20

sc. 1/100

A21

sc 1/100

A22

sc 1/100

A23

sc 1/100

A24

sc 1/100

A25


 • 10. Plan etaj curent situație propusa scara A si scara

 • 11. Plan etaj curent situație propusa scara C si scara

 • 12. Plan etaj 4 situație propusascara A sl scara B

 • 13. Plan etaj 4 situație propusa scara C si scara D

 • 14. Plan terasa situație propusa scara A sl scar B

 • 15. Plan terasa situație propusa scara C si scara D

 • 16. Fațada principala situație propusa sc. A si sc. B

 • 17. Fațada principala situalie propusa sc.C si sc. D

 • 18. Fațada posterioare sltuatle propusa sc. A sl sc. B

 • 19. Fațada posterioare situație propusa sc. C si sc. D

 • 20. Fațada laterala stanga situație propusa scara A

 • 21. Falada laterala dreapta situație propusa scara D

 • 22. Secțiune A-A situație propusa scara A

 • 23. Secțiune B-B situație propusa scara B

 • 24. Secțiune C-C situație propusa scara C

 • 25. Secțiune D-D situație propusa scara D


Este interzisă copierea multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S C CONSIS PROIECT S R L București 1

OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

Cp CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrării» de reabilitare termica, faza DAU

STR. MIORIȚEI NR.f 5, SCARA A - D, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mB lai f mit euro te evreul BNR din data de: 10 decembrie 2012 1 Euro ■  4,5336 lat

         TVA 24%

Nr.crt

Denumirea capitolelor |l subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (Mrl TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MU LEI

MHEURO

MILEI

MU LEI

Ml EURO

J

2

3

4

5

6

7

PARTEA 1

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA țl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru 0.8.

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.12

Expropriere definitiva

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Total 1.1

0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

1A1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezeteclari dalrtseri, evacuări materiala rezultate. devieri rețele de uttutntl din amplasament, etalam adieri oe verticala, drenate. ele.

25.72

5,67

6.17

31,89

7.03

Total 1.2

25,72

5,67

6,17

31.80

7,03

14

Amenajări pentru protacjla mediului

1.3.1

Aducerea terenului la etaraa Inițiala, după demontarea schelelor

12,41

2.74

2,98

15,3»

3.39

Total 1.3

12,41

2.74

2,00

15,3#

3,39

TOTAL CAPITOL 1

36,13

6.41

0.15

47,26

10,43

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

2.2

OM

o,oo

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.60

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 81 ASISTEHTATEHNCA

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPOsGEO+Studlu HIDROLOGIC

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri el autorliatll

1.00

0.22

0,24

1.24

0.27

Total 32

1,60

0,22

0,24

1,24

0,27

3.3

ProlecUre |l Ingineri»

3.3.1

- expertiza tehnico

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

34.2

- audltul energetic el elaborarea certtflcalutul de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0.90

0,20

0.22

1.12

0.25

344

• certificat de oarformanta energetica ta terminarea lucrartor

0.10

0,02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism al avizelor

0,10

0,02

0,02

0,12

0,03

3.3.5

■ documentația de avizare a lucrărilor de intervenția

2,50

0.66

0,60

3.10

0.68

3 3.6

• proiect tohnte. documentație tehnica pentru autorizarea executării lucreriter de intervenție, detali de execuție, caiete de tardnl el întocmirea documentației pentru Idtatia

1.50

0.33

0,36

1,86

0.41

Total 3.3

6,16

1.35

1.46

7,66

1,67

34

0 martira rea procedurilor de achiziție publici

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Total 34

0,06

0,00

0.00

o.oo

0,00

3.S

Consultanți

Consultante fn domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

6,00

0.00

0.00

0,00

Total 3.5

6.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenți tehnici

3.6.1

Spravegherea execuției tucrariter prin diriglnțl de gantier

25,31

5,58

6,07

3148

6.92

3.6.2

Aslslen|i tehnici din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

o.oo

0,00

Total 3.6

26,31

6.58

6,07

31,38

6,92

TOTAL CAPITOL 3

32,41

7.1»

7.78

40,10

8,86

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA OE BAZA

4.1

ConatrucțBInotatoțll

4.1.1

Con «rucțMnstal ații

1.227,26

270,69

294.54

162141

335.65

Total 4.1

1.227,25

270,69

294,54

142141

335,66

4.2

Montaj utsofe tehnologica

ToUI 4.2

0,00

0.00) 0,00

0,00| 0,0»

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale cu montaj

Total 4,3

o,oo|          0,00

0,00| 0,00

040

4.4

Utilaje fârA montaj ți echipamente de transport

Total 4.4

0,00

0,00

0,00| 0,00

0.00

4.3.

Dotâri

Total 4.5|         0,M|         0.00

0,00| 0,00| 0,00

4j8.

Active necorporale

Total 4.»

0.00

0,00

5,00

040

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1227,26

27049

204,54

1.52141

33545

CAPITOLUL» ALTE CHELTUIELI

$.1

Organirarea de ț anilor

5.1.1

Lucrdri de construcții

31.63

6.96

7.59

3922

6.65

5.1.2

Cheltuieli conexe al OS

6,33

1.40

1,52

744

1.73

Total 5.1

37,06

5.37

«.11

47,07

10,36

52

Comisioane, cote, taxa, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe țl cote legale

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

522

Taxe inspecție, control, calitate

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Total 5,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse țl neprevăzute

129.7»

26,62

31.15

16043

35.49

Total 5.3

129.71

25,62

31,1»

160,93

35,49

TOTAL CAPITOL»

167,74

37,00

4»,26

207,9»

45,67

CAPITOLUL»

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE 91 PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

«.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologico țl teste

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

6.3

întomnata sl puWeltaie

25.31

5.56

6.07

31.36

6,92

6.4

Chottuloll da aud» financiar

16,95

4.19

4.56

23.54

5.19

TOTAL CAPITOL»

44,29

9.77

10.63

54.92

12.11

TOTAL GENERAL

1.509,63

333,01

362,34

1.672,1»

412,93

Dta or» C+H (f.X * l.3+2*4. t-f 4.4+5. l.t)

1.297,03

296,07

311,2»

1409,31

354,73

Proiectant,


CONSIS PROIECT

Set Proiect arh. Adrian Andrei


GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

BLOC, STR, MIORIȚEI, NR. 15luni

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

I

2

I

3

rz

4

I

5

6

saptamana

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

20

21

22

23

24

Organizare de șantier

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalații montate pe fațade)

LUCRĂRI LA

Reparat» pereți ca strat suport

TERMOIZOLARE PEREȚI

Aplicare strat termoizolator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea Instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade

Demontare lâmplărie existentă care se înlocuiește

LUCRĂRI LA TÂMPLÂRIE

Montare tâmplărie nouă efioentă termic inclusiv aerisitoare și giafuri

Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare și glafuri

Refaceri finisaje interioare rn zonele de intervenție

Desfacere tinichigerie, guri de scurgere, instalațS (antene), revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

LUCRĂRI LA TERASĂ

Revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Aplicare strat termoizolator la terasă

Aplicare hidroizolatii la terase si probe inundație inclusiv tinichigerie

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a planseului peste subsol

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

Sef Proiect, arh. Adrian Andrei

PUN DE INC ADRARE IN ZONA

SCARA: I /5000


l , , I 7ona studiată .            ff.

am,- |C v


ia

Mt

ia

--------—y

WMlUftW

ftKHQMTnwnXA

«toecîAf

VWTEAÎ

KFMDta

CVCKT

CMHft

HUMTfl

prosctant general

CONSIS PROIECT

R.CJJ40/3940/1995

wjwcmqr

wweAW LCtAT

CMOA

MMMM

BENEFCUft

PR1UARIAMUNI

BACAU

C1PÎULU1

MMM.

Sondei do prcfcctarv pontau obiectai de tmwtMSfRMMUTM termica • btocurior de locuinto <tan

MunidpU Bacau-13B de btoooT

MOCCTAT

MUME Am.AdrtMAMOREI ,

S8MATURA

OBCCT

ARHITECTURA

Strada Montei nr. 15

vetrcAT

AA.CoM* KM

R/MSA

PLAN DE ÎNCADRARE

ser proiect

«AMfeMU»

Ul

DATA               SCAAa

10/2012             1:5000

tXBPWOA.

FAZAFR0CCÎ

A DALA

mmmhmcct

08963/02.06.2011

MMWtFUMA

A01

taHvxln mr*m.oM**cmm dteOMRMrao 4aa«nMtMMlKaMniw*o wtMe8jC£tMS0PROCCT3JU.taaMiem

MB

»

mMMGwunm

PMMCTAT

appwecr

WMRCAHW

W«n

——

cmiM

RBBtALEXFOmi IMAM

PROECTANT GENERAU

CONSIS PROIECT

R.C/J4 0/3940/1995

votrown

tsw

cowu

iWAtcrom» IMAM

_______   PRIMAR» MUNICIPIULUI

8O*reWR         bacau

■ t»a^«

Servirii de proiectare pentru atiedtail de tovesdtt'ReaMlerea termica a Hacurilor de locuința «Sn

MunldpM Bacau -13# de btocurT

HUME

SEMNĂTURĂ

OMCT

ARHITECTURA

Strada Mioriței nr.15

PROCCTAT

AAAdAttAMMEl

A?'

VERFICAT

AA.COW**KM

MAMM

PLAN DE SITUAȚIE

SEFraoecr

AAt AAtoANOm

DATA

10/2012

scara

1:500

tlHTUAX

MWMOKT

DALL

MHMHOKT

68963/02.06^011

«UHNIKAMA

A02


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr.15, scările A-D Bacau” - faza PT

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr.15, scările A-D, Bacau”

1.81537

1559,24

 • •  Regim de înălțime: S+P+4E

 • •  Autila totala (mp): 3872.62mp

 • •  An construire: 1978

 • •  Nr. apartamente : 70

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire: 95.25 kWh/mp si an


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


DEVIZ GENERAL

pentru tucrarHo da reaWHtsre termica, fata PTH

STIL MIORIȚEI NIL 15, SCARA A - D, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mll lei / mii sura la cursul BNR din dale de: H decembrie 2012 1Euro« 4.5757 tel

TVA 24%

Nr.crt

Denumirea capitolelor (1 eubeapUolelorde cheltuieli

Valoare (tari TVA»

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MHI4I

Mll EURO

HUILEI

MII LEI

SUI EURO

1

i

3

4

5

«

y

PARTEA 1

CAPITOLUL 1

CKSLTUEU PENTRU 08ȚWEREA ți AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teiun pontau 0.8.

0.00

0.00

040

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere d«llnllh/a

0.00

o.oo

040

0.00

0.00

1.1.3

Documentația pontau expropriere

040

0.00

040

0.00

0,00

Total 1.1

040

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1

Amena|aroe terenului

1.2.1.

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dexafectarl. dotaturi, evacuări materiale reculiete. devieri raiale da utSieri din emptasament slMematizail do verticala, drenala. otc.

21.72

4.75

541

26.93

589

Total 1.2

21.72

4.70

541

20.93

6.89

1.1

Amenaltrt pentru proiecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului le eteroo Inltlola, după demontarea schelelor

12.41

2.71

240

15.39

3.36

Total 14

1241

2.71

2.00

1849

3.36

TOTAL CAPITOL 1

34.13

7.40

0.19

4241

945

CAPITOLUL!

CHELTUIELI PENTRU AS «URAREA UDUTATLOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

040

TOTAL CAPITOL 2

040

0.00

0.00

0.00

040

CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 31 ASWTENTATEHNICA

3.1

Studii terea:

3.1.1

Studii TOPO*GEO*SIUdlu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

040

040

0.00

0.00

3.2

Taxe centru obtlnorea de avlie. acorduri sl autoritarii

1.00

042

0.24

1.24

047

Totali.!

1.00

0.22

044

144

0.17

34

Proiectare fl Inplnorio

3.3.1

• eioerttxe tehnico

1 00

0.22

0.24

1.24

0.27

344

• audltid energetic sl elaborarea cortritcatulul do performanta energetica aferent otuatlel existente a blocului de locuințe

0.90

0.20

0.22

1.12

0.24

344

■ eertfficet de oertormante onercelce te tennlnsma luaaiior

0.10

0.02

0.02

0.12

04'

34.4

• întocmirea documentației pentru obținerea certMeotuhd do urbanism sl avtxelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

34.5

* documentație do aviiere a hicraritor do Intervenție

240

0.55

0.60

3.10

0.81

344

• proiect tehnic, documentație tehnica pentru autoritatea executării kicraritor de Intervenea, daledl de execuție, catete de sarcini si Intocmlraa documentației pentru IcMtle

1.S0

0.33

0.36

1.66

0.41

Tetei 3.3

8.10

1.33

1.46

7.50

1.68

3.4

Orcanlnree procedurilor da echlxlllo oubricl

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

040

0.00

0.00

0.00

040

34

Coneultenți

Consultanta In domeniul manepemenlului proiectului

0.00

0.00

0.00

040

040

040

0.00

0.00

040

040

Total 34

040

0.00

040

040

040

34

Asistența tehnici

34.1

Sprmreoherea execulei lucrărilor prin rfirtglntl de ooutter

2444

5.30

549

30,43

645

344

Aelstenll tehnici din partea protestantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tetei 34

24.04

5.30

549

30.43

6.68

TOTAL CAPITOL 3

31.04

041

7.89

39.23

0.57

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIT» DE BAZA

4.1

ConalrucfMnatotefl

4.1.1

CotwhicfMnttataR

1.102.00

260.65

206.24

1,47949

323.21

Total 4.1

1,192.65

200.85

28644

1,478.6*

32341

4.2

Montaj utlsfo tehnologice

Total 4.2|

o.o*|

0401

0.00|

o.oo|

040

4.3

UUaJe, echipamente tehnologice ți funcționale cu monte)

Total 44|

0,0*|

0401

040|

0.00|

040

4.4

Uliaja IM montaj fl echipamente de transport

Total 4.41

t.Ot|

o.oo|

o.ool

0.0*|

0.00

44.

Ootart

Total 4.51

0.001

o.oo|

o.oo|

0.0*|

040

44.

AcUve nacorporale

Total 4*

040

0.60

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,1*246

260.65

28644

1,4784*

323.21

CAPITOLUL 9 ALTE CHELTUIELI

5.1

Organltarea do fonilor

5.1.1

Lucrirl de consfucțl

3047

6.70

7 36

38 03

8.31

5.1.2

Cheltuieli conexe al 06

6.13

1.34

1.47

7.61

1.66

Total 5.1

36.66

6.04

843

4544

947

5.2

Comisioane, cote, taxe, contai creditului

5.2.1

Comisioane, taxe fi cote legate

0.00

000

0.00

0.00

0.00

5.24

Taxe inspecție, control, calitate

0.00

0.00

040

0.00

0.00

Total 54

9.00

0.00

0.00

040

0.00

5.3

Cheltuieli diverse fi neprevăzute

125.84

27.50

3040

156.04

34.10

Total 64

12644

27.50

3040

156.04

34.10

TOTAL CAPITOL 5

162.64

3646

3943

201.68

4448

CAPITOLUL*

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE. TESTE *1 PREDARE LA BENEFICIAR. ETC

6.1

PragBfirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologico fl teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

informare al pubBcttete

24.54

5.36

5.89

30.43

6.65

6.4

Cheltuia! de audx financiar

16.40

4.02

4.42

22.82

4.99

TOTAL CAPITOL 9

42.94

9.38

10.31

5345

11.64

TOTAL GtNiRAL

1,444.01

319.9*

3*1.36

1,815.37

396.76

Mi «re C+H <ti* 1J+2+4.f*4J tS. t. O

1,297.41

276.81

301.79

1,559.26

340.77

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Miorița nr. 15, scara A-D, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare și inginerie

7,564

0

0

0

7,564

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

24,540

5,890

30,430

30,430

TOTAL CAPITOL 1

8,804

24,540

5,890

30,430

39,234

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru Investiția de bază

2.1

Construcții șl instalații

266,267.

1,012,054

242,893

1,254,947

1,521,214

2.1.1

Proiectul 1 (Miorița 15)

266,267

1,012,054

242,893

1,254,947

1,521,214

TOTAL CAPITOL 2

266,267

1,012,054

242,893

1,254,947

1,521,214

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

36,804

8,833

45,637

45,637

3.1.1

Construcții șl instalații aferente organizării de șantier

30,670

7,361

38,031

38,031

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

6,134

1,472

7,606

7,606

3.2

Cote legale

0

0

O

0

TOTAL CAPITOL 3

0

36,804

8,833

45,637

45,637

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare șl publicitate

24,540

5,890

30,430

30,430

TOTAL CAPITOL 4

0

24,540

5,890

30,430

30,430

S

Cap.5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeliglblle, inclusiv diverse și neprevăzute

178,858

0

0

0

178,858

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

178,858

0

0

0

178,858

l censul,.....--L______?4A5°? L _                   •

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

1,815,372

a.

Valoarea neetlglblla, Inclusiv TVA aferent

453,929

b.

Valoarea eligibilă

1,361,443

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

998,506

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, Inclusiv pentru AP (40%)

544,577

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neellglbile, Inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

453,929

III

ASISTENȚĂ FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATĂ (60%)

816,866

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

272,289

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

90,786

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP {lei cu TVA)

363,075

CONSULTANT SCCONSIS PROIECT SRL

♦I
întocmitCONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICT /

Prezentul contract se incheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Bacau nr. 79112 din data 14.03.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 340 din data 29.03.2013.

Prezentul contract se incheie intre următoarele parti:

 • 1. Asociația de proprietari nr. 60, cu sediul in municipiul Bacau, str. Neagoe Vodă, nr. 25, sc. B, parter, telefon 0234514201, cod fiscal 10569748, reprezentata prin dl. PETREANU CONSTANTIN, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 308776 eliberat de Politia Bacau la data de 16.01.2004, domiciliat in Mun. Bacau, str. Radu Negru, nr. I, bl. 1, sc. B, ap. 29, județul Bacau, născut la data de 27.03.1947, in comuna Valea Seaca, județul Bacau, cod numeric personal 1470327040021 denumită în continuare Asociația

Și

 • 2.  Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vinerica Clementlna, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPITOLUL I Obiectul contractului

Art. I. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea ți efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 15, scările A, B. C si D, Str. Mioriței, Mun. Bacau, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investiiiilor In eficienta energeticii a blocurilor de locuințe. Axa prioritara I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL 11

Durata contractului

Art. 2. (I) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând Indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) . sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de incepere a

lucrărilor,

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) . să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1,2 - Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară i - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1,2, „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare n cheltuielilor eligibile si neellglbile ale proleetului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în

proprietate si cheltuieli neetigibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DM1 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale șl de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera in), conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare',

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

 • q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniu) achizițiilor publice, să întocmească șt să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, Implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse,

Art, 4. -1). Obligațiile Asociației dc proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite In documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare',

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

c). sa Împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-E./ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de ia data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant imputemicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de la/ia Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțărli cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrai proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Alt. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. in cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4, alin. I), lit. b) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibiie

Art 7. 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >   1 an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codui de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V

Încetarea contractului

Art.8. 1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, fața de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fara somație si fara îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice sl a indicatorilor tehnico-economici, la orice faza a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI Forța majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de indepltnirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. 11. - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poala pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sedlul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art 16. - in cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. * Daca notificarea se trimite prin fex, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucratoare.

CAPITOLUL Vili Litigii

Art. 18. - in cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

CAPITOLUL IX Clauze finale

Art. 19. - (1) în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional incheiat intre părțile contractante. Art 21. • Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

 • -   anexa nr. 1 • Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 340 din data de 29.03.2013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DM1) 12 - Sprijinirea Investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară l - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

 • -   anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • -   alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, impreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

An. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 25. - Prezentul contract a fost incheiat astazi, 10.04.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația da proprietari


NR. 60


Unitatea administrativ teritorială

MUNICIPIUL Bacau

Președinte,

direcția economica CLEMENTINA VINERICA Director ExecutivDIRECȚIA TEHNICA CRISTINA BUZDUGAN Director Tlxecutiv