Hotărârea nr. 134/2013

Hotărârea nr.134 din 18.04.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. str. Gării, nr.56, Bl. C2 - Bacău".


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Gării, nr. 56, bloc C 2 - Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

•Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

•Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

•GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

•Ordinul MDRTZMAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr. 2518 din 10.04.2013, al Direcției Tehnice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Gării, nr. 56, bloc C 2 - Bacau” - conform Anexei nr. 1

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare :

•VALOARE TOTALA de 1.537,18 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.319,02 mii lei (inclusiv TVA),

• Regim de inaltime: S+P+9E

•Autila totala (mp): 3.148,61 mp

•An construire: 1964

•Nr. apartamente: 69

•Consumul specific estimat de energie pentru incalzire: 65,84 kWh/mp si an •Durata de execuție: 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 1.353,86mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.160,74 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT );

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitarii Administrativ Teritoriale (UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprie Ldin cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICINR. 134

DIN 18.04.2013

ROMÂNIA

ANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR. DIN 18.04.2013


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT NR.: AH 1458-11 68963/02.06.2011 EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

STRADA GĂRII NR. 56, BL. C2, MUN. BACAU,

JUD. BACAU

ARHITECTURA

RAPORTCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA UCRARILOR DE INTERVENȚIE

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVUMU POPOVICI

PROIECTANT

CONSIS PROIECT

Șoseaua lenajul nr.31 sectar 2, Bucuroși Tei; 021/53911 32; 021/539 1133 Fes: +40-21-53911 34. E-fflaibcomisQconsls.ro

Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII «REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI1

Amplasament: Faza de proiectare:

STR. GĂRII, NR 56, BLOC C2, MUN BACAU, JUD BACAU D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectante

Beneficiar:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale

 • 1. Identificarea blocului de locuințe: strada Garf, nr 56, bloc C2, scara A

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul Investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de Intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L

 • 6. date tehnice:

■ anul construirii: 1964

• regim de înălțime: S + P + 9E

 • - număr apartamente: 69

 • - aria utila totala: 3148.61 mp

 • - parter: locuințe

 • - sistem constructiv anvelopa: sistemul structurai mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat/stalpi sl grinzi din beton armat, dlspusi/dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru infrastructura.

Toate planseele (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat sl au grosimea de cca.13 cm.

închiderile pe fațade sunt realizate din beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție zidărie cca.10 cm) sl / sau zidărie cu grosimea de cca.30cm.

Scările sunt cu doua rampe sl podest Intermediar si sunt executate din beton armat

Cuva liftului este realizata din pereți din beton armat monolit

A.2. Descrierea lucrărilor de Intervenție

1, Sltuatia existenta a blocului de locuințe;

1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica sl stabilitate;

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilității imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa El care sa stabilească măsura in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate In cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților sl neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cel peste 47 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din:

-   04.03.1977      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.2

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

• magnitudine 7.0

30.05.1990      • intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacauiul. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare Intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit Intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la interior a clădirii.

Ctadlrea a fost conformate, proiectata sl dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse In « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-63 care era in vigoare la date elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a trei cutremure de Intensitate medie (1977,1986,1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea sl dimensionarea elementelor structurale, pereți portant! si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori.

încadrarea structuri expertizate In clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertei a avut In vedere zona seismica in care este amplasate construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea In exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural« C »- sistemul structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat/stalpi sl grinzi din beton armat dispusi/dispuse pe cele doua direcții;

.       * conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic

O           așteptat - favorabila din punct de vedere al formei sl dispuneri elementelor structurate;

• gradul de asigurare R apreciat In conformitate «Codului de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic" Indicativ P100*3/2008;

vechimea construcției - cca. 47 de ani;

numărul de cutremure semlnficative prin care a trecut construcția - 3 (trei); degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fere avari structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale * numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

- regimul de Înălțime - S+P+9 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate In acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs Hi, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezente degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi Importante.

nil Economie de energie si izolare termica

Situația existente a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie sl izolare termica este următoarea:

Blocul situat in strada Gării nr.56, bloc C2 a fost proiectat de institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1964. Proiect tip clădiri de locuit S+P+9etaje.

Blocul are destinația de locuințe.

Clădirea are ca regim de înălțime subsol, parter si 9 nivele.

Blocul este format dintr-un tronson tip bara care are dimensiunile in pian (17.10 x 25.40)m.

Clădirea are ca regim de inaitime subsol, parter, 9 nivele sl un nivel tehnic retras pentru camera troliu si alte spatii.

înălțimile sunt:

cca. 2.50 m;

2.70 m;

2.70 m. cca.3.00m


 • •  subsol:

 • •  parter

 • -  nivel curent

 • -  etaj tehnic

Subsolul are destinație tehnica si parțial garaje. Accesul la subsol se face cu Autorul unei scări din beton armat, cu o rampa. Subsolul este ventilat natural prin Intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala este asigurata de o scara din beton armat cu doua rampe si podest intermediar sl un lift

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării sl holuri din mozaic.

Pereții Interiori despărțitori, nepatenti, sunt realizați din zidărie din BCA, cu grosimea de 7(10) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt tencuieli decorative cu praf de piatra sl placi ceramice decorative.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa nedrculabila, hidroizo ata. Accesul pe terasa se face direct din spațiul numit etaj tehnic. Pentru scurgerea apelor pluviale pe terase sunt dispuse cca. doua guri de scurgere interioare. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea a 4 pante/scurgere.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul are doua Intrări, amplasate pe fațada principala sl, respectiv, pe cea posterioare. Ușile de acces In Imobil, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul principal sl secundar sunt de 170x215 cm, respectiv 100x240 cm.

Inițial ferestrele si uslle-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de raslnoase , duble sl cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 110x145.300x145 cm etc. Inaltimea parapetilor este de cca. 100cm.

Imobilul are balcoane si togii. ParapetH acestora au fost realizați prin proiect din placi din beton, grilaje metalice, geam armat montat pe structura metalica. Inaltimea parapetilor este de cca.1.00 m.

închiderile pe fațade sunt realizate din beton armat monolit (grosime cca.20 cm * protecție zidărie cca.10 cm) sl / sau zidărie cu grosimea de cca.30cm.

Imobilul este dotat cu 1 lift cu troliu. Accesul ia lift, la fiecare nivel, se realizează din casa scării. Tot din casa scării are loc sl accesul ia ghena de gunoi de nivel. Pentru evacuarea gunoiului menajer este prevăzut cu un tobogan realizat din tabla.

Finisatele

T tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime; -zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor sl ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de uiel sl/sau plad de faianța;

 • • in bal si In bucătării a fost prevăzut mozaic de 1*2 cm grosime;

 • • pe holurile apartamentelor, in camerele de zi sl in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfeng, pardoseala este din mozaic Iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • • finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se sl numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza Infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformata, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1964 sl pană In prezent de: murdărire, decolorară cauzată de O acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfollere eto. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatfi aplicate la nivelul pladl de pe sol, a planseulul de peste subsol, la planseul din zona windfangulul, la pereții de la parter sltuatl intre casa scării sl spatiile nelncălzite de la parter.

Pereții de fațada sunt realizări din beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție zidărie cca.10 cm) sl / sau zidărie cu grosimea de cca.30cm.

Starea actuală a clădirii

La o Inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertlzat se oaseste intr-o stare de degradare a elementelor de fineai ‘medie", elementele oarand a fi afectate ‘de vârsta" sl avand o întreținere relativ modesta spre bine.


Planseele de la ultimul nivel prezintă Infiltrării produse In zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hidrolzolatiile de la nivelul teraselor s-au refăcut In timp cu sisteme diferite de protecție, respectiv, parțial, cu membrana termosudablia cu protecție de ardezle sau cu carton asfaltat

O serie de locatari sl-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, sl au efectuat In timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Fațadele prezintă o serie de degradări locale legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită, plad ceramice sau plad din piatra decorativa lipsa sau degradate. Sodul este degradat si necesita reparații ( plăcile decorative ale soclului fisurate). Betonul de la Intradosul plăcii din b.a. aferenta copertinelor este degradat respectiv acoperirea cu beton a armaturii este căzută.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetltor d se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant

Trotuarul perimetral este realizat din dale de beton si asfalt De-a lungul timpului s-a creat un rost Intre clădire sl trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refeca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru îndepărtarea de clădire a apelor provenite din precipitații. De asemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde este cazul, vegetația crescute.

Starea finisajelor este următoarea:

• zugrăvelile Interioare din lapte de var sunt Intr-o stare Igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mal vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătarilor si al băilor • se regăsește vopsea nelntretinuta, dar sl vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; In restul situatiSor exista zugrăveli simple;

 • - In bai sl In bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, In camerele de zi sl In dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC Inițial dt sl din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scări, pardoseala este din mozaic Intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces In scara, sunt cele Inițiale, întreținute relativ bine sl dotate cu amortizor si Interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizoiant sl garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 3% din suprafața fațadelor a fost termolzoiata. Datorita faptului ca Izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform sl neîngrijit.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetil balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat ia intradosul plăcilor de balcon, este degradat Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetil balcoanelor fiind afectat! din aceasta cauza.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apel provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de Intervenție la nivelul termoizolatlel Inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizoiant este Insuficienta, caracteristdle termoenergetice ale materialului termoizoiant utilizat sunt Insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiel terasei au fost efectuate relativ recent sl din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de încălzire, de preparare a apel calde de consum si de Iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1,2,3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Gării, nr 56, bloc C2 - nu exista date

2, Concluziile expertizei tehnice si auditulul energetic

 • 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele sl prenumele - Prof.drJng.MIhal VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Gării nr.56 bloc C2 - (fin punct de vedere al asigurării cerinței “A1-rezfetenta mecanica si stabilitate" prin metoda calitativa, In vederea posibilității O reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare sl refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei facute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții*, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care Intervine prăbușirea locala sau generala, astfel Incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta încărcările suplimentare provenite din închiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unul seism cu Intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata In clasa de risc seismic RS III.

Fata de cele menționate mal sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

j          Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea incepe după întocmirea

documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate In Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Audttul energetic

a) Elaborator-auditor energetic: Numele si prenumele: Moroldo Hrlsla Elena Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C * I bl Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum și de Iluminat

S1 • izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat Ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

S2 • izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

S3 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semlrigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplărtei exterioare (înlocuirea ferestrelor șl ușilor cu tâmplărte din lemn sau metal cu ferestre având tâmplâria din PVC și cu geam termolzolant dubiu low-e 4*16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug«1,8 W/m’K (R min=0,55maK/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației Interioare de încălzire șl de apă caldă de consum (spălarea/îniocuirea corpurflor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerislre, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire sl acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă sl agent termic montate in spațiul neîncălzit

 • 56 - Modernizarea Instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat sl surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezente In spatiile comune).

Șl

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3-Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5+ S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, tinand seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si In notele de calcul termotehnlc din lucrarea de tetă.

In urma analizei energetice efectuate asupra Imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând In considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetlce a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, In vederea încadrării imobilului Intr-o clasa energetica cu eficiente ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare șl modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Audltul Energetic, sunt prezentate In tabelul următor:

Lucrări de Intervenție (prevăzute la art.4 HLa) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat at lucrărilor de Intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior (81)

225.45

351924.08

1.76

b) înlocuirea ferestrelor el usBor exterioare existente cu tamplaria performanta energetic (84)

46.06

8072.81

15.7

o) termo-hldroizoiarea terasei (82)

113.15

40511.58

7.68

d) Izolarea termica a planaeulul peste subsol (83)

10.43

11157.28

2.57

TOTAL

395.09

411086.75

* Prețurile Indicate In tabel, nu conțin TVA;

*1 auro «4.53 lei • cursul Băncii Naționale a României ia data de 10 decembrie 2012.

A.3. Datele tehnice ale investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat In grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice șl permeabilă la vaporii de apă. Termolzolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât șl prin lipire șl protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptuslre termolzolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profila de Intârire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, In această zonă In prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, ellmlnandu-se astfel puntea termică puternică, existentă In prezent in această zonă.

La pereții exteriori de la ultimul etaj (cu camera trollllor, uscătoril, spălătorii), realizați din cărămidă plina, In mod similar cu restul pereților exteriori, se aplică la exterior un termoslstem de 10 cm grosime, protejat cu tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, care se racordează cu termoizolatia terasei atat la partea Inferioară cat sl la partea superioară.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplariel aferente accesului In blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum In mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri sl cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

• au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt Insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mal mult la profllele tară «armături* din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profllelor (in general dipsare), ceea ce face ca deformatele din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită intretinere in timp, plasticul fiind colorat In masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le Includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt

 • - posibilitatea de schimba regimul hlgrotermlc al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, In scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mal bună închidere a cerceveletor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare Intre cercevele si Intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie $.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanlcă sl închiderea, la Interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri sillconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existenta pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarulul, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) ete.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apel condensate Intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tampiărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor sl ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor rad de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in incăperi sl care trebuie încălzit Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

- înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tampiărie cu tocuri sl cercevele din PVC In sistem pentacameral, cu ranforsarl din profila metalice galvanlzate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului Intre exterior sl spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului In jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

• înlocuirea tamplarlel existente sl închiderea de logll/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dubiu 4+16+4 mm low-e.

(In conformitate LEGEA nr.158 din 11 Iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata In Monitorul Oficial nr.503 din 14 Iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termoslstemul fiind aplicat pe parapet (se Izoieaza Intradosul planseului de la primul balcon si se hidro-termolzoieaza pianseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplăriei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termofzolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime, izolarea spaletilor sl golului tampiariel se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi Izolate corespunzător impotriva apel de ploaie, prin intermediul benzfi de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior sl reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității Interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătlle tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai sl anume:

- prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usl balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băl, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, In funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi: * dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele Interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează In anotimpul rece in Interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscllo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare O naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă In această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile In pereții exteriori al clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hldrolzolarea terasei:

Terasa necirculabila

Se recomanda aplicarea termoslstemulul de terasa peste termoslstemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hidroizolatiel. Aticul va fi supralnaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termoslstemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoaneie si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaitate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratui termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

®ln soluția propusa se executa următoarele: curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseulul existent Inclusiv pe partea verticala la Intradosul aticului;

- montarea unul nou strat termoizolant din placi de pollstiren expandat Ignifugat de Inaita densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si pollstiren extrudat Ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă sl a unui sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseulul de peste ultimul nivel, este foarte Important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiel terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseulul peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termolzolatil suplimentare la tavanul subsolului oe toata suprafața Imobilului.                               //

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă In fixarea sub planșeu (la Intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlbluri) a unul strat termolzolant realizat din vata semiriglda caserată de 10 cm grosime; stratul termolzolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste wlndfang/lntrari retrase din planul fațadei

Planseului de peste wlndfanq

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o Izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor Inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlbluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv Iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termolzolarea peretelui exterior a windfangului este o măsura principala de intervenție. Realizarea plecării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Remania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termolzolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/sl pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste Intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton aie planseului de peste parter, la partea lor Inferioara, cu placi de polistiren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlbluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv Iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrarilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art 4 lit e) sl f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 2.1. Lucrări de demontare sl remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatedele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrartior de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, intreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a Intrării persoanelor neautorizate In aria de lucru.

Este indicat ca demontarea sl remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se facă de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

- unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor; unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;             /V alte cabluri de curent! slabi pozate aerian sau in canale speciale;

 • -    trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea Instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de Intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tindul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu Impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini sillconice obținute prin combinarea liantHor din rășini sillconice cu o rășină sintetică acrilică In dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele In dispersie apoasă, In una din următoarele variante:

 • - vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuia corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice In dispersie si hldrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmentil sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau pollvinillce cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mal redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini sillconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capHaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica oaste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mal plăcut al clădirii,

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentara (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 dîn Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere sl/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere In zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt Intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană In prezent de murdărire, decolorară cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel Incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata In timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente In momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile In plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri In placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se Injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielUe si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de Intervenție atat la exteriorul cat si la Interiorul anvelopei.

0 A.4. Durata de realizare sl etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat In ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala a investiției

(in preturi - luna decembrie anul 2012,

1 auro a 4.53 lei, (cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012)

Total (TVA inclus): 1 537.18 mll lei,

din care: constructii-montaj (C + M): 1 319.02 mll lei (însumarea cheitufeiflor estimata înscrise la subcap. 1.3,4.1 sl 5.1.1 din devizul general)

 • 2, Detalierea valorii totale a Investiției

O        Devizul general ai Investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principali! indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. Indicatori valorici

  1537.18 mu lei

  1319.02 mll tel


  0.41 mii Iel/m2(a.u.)


  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de Intervenție, inclusiv TVA - total, din care:

   constructii-montaj (C * M)

   (însumarea cheftuteBter «stimate înscrisa 1a subcap. 1.3,4.1 sl 5.1.1 <fti devizul general)


  • 1.2. Investiția specifica

(constructB-montejterta utfa a Moculul)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de Intervenție          _                                        6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de Intervenție________________________________________3 ani

(ani de la date recepție! la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a Investiției, în condiții de eficiente economica_______________________2.65anl

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire                                         .

corespunzător blocului izolat termic                                       207313.83 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de enerole:                                              409497.00 kwh/an

in tone echivalent petrol:                                                     33.54 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_______64892.85 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea Investiției - total INV/C+M: 1.151 -anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de Intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA inclus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile                655.217 mll lei

 • 2. Fonduri Buget local sl Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                      881,968 mii lei

Contractorul proiectării lucrărilor de intervenție,


Data: Octombrie 2012


OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de Intervenție

 • 1. Continui cadru D.A.L.I.

 • 2. Certificatul de urbanism, In copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situatia propusa - conform borderoului de piese desenate

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 2/620     «H»

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.                      Din:

ta scopul:

1.1.1 AJRBABUJTARE TERMICĂ BLOC DB LOCUINȚE, ÎN CADRUL „PROGRAMULUI PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DB LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU"

Ca urmare cererii adresate de                    MUNICIPIUL BACAU

satul - __- . - - sectorul —:—,cod poftei___________z

«tada___________CALEA MARASBgn___________----«-----,bL----------z

■a-     - et          ap. _ .    , toL/fix           - -              email

înregistrate la nr.            2/620            din 12-07-2012

pentru imobilul» teren ți/sau construcții - situat în județul Barau, Municipiul Bacsn, ____•                          sectorul * cod poștal:                       - .     -______________________-nr. » .hL______________56_______________ sc.        • oL- - ,             , sau identificat prin:        .               plan de situația

in temeiul reglementărilor documentației do urbanism nr.            290           /       2008

a,» FUG aprobate prin HoterftrcgCoamlhiliriLocalBecăunr, 84 din 13.044012

ta confontatete cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării tacrăritar do constructibspublioate, cu modificările al completările Ulterioare,

SB CERTIFICĂ:


satul strada


-nr.


290


1. REGIMUL JURIDIC

Teren d construcție situate în intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor în Ind (viziune.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bfoo de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, Indusă în UTR 3.

Terenul se află în zona "A" de Impozitate.


3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentai Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:


LUCRĂRI DBREABttHARB. TERMICA BLOC DB LOCUINȚE» ÎN CADRUL PROGRAMULUI PE ANUL 2010» PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE din municipiul bacAu*

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire seu autorizație de _______desfimfe»riiro confiat dreptd de a executa tareări da construcții.

4. OBLIGAȚII ALB TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

tu scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de ccnstruite/de desființare-solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PTPROTECȚIA MEDIULUI CAM 11 -BAC AU,str. Oituz nr. 23 muu. BACAU jud. Bacau

In apEcnea DiredM Conrilfahd tMB'WCEB (Dbocttva BIA) privind cv»loar*i aftatakr «numitor proiecte psbfita 0 privata aaopra madtalni, modificai! prin Directiva CoariHatai 911 t MCE 0 prin Dtrotatva ConaOhdni 0 Pariamantatai Eunpaaa 20Q3flMX privind pmUtipana pobHrrinl ta eteb teama anumitor 0umri 0 ptoțuM ta Icgifert oa modfol 0 modifimna, ca privite ta patUripama publicata! 0 mor] ta jutițiț • Directivei 85037/CEB 0 k Dirocthrei 9VSVCB, pria certificatul «ta «rtatdm m contedcl »oH0tinmtai obligațte da ■ costaota autoritatea tkrttorbU itaaodta țcata caacaaatatl analtem» 0*1 doddfc dq»c«ț tacadnroafaeteadnma pwteotakd tavaclitiri pvUfoefrtateiii lkta proiectelor rapaaacvatalrii impotenta! aaepr» montai.

InapBcaru pravodallarDIrecUvti ConaUtatoi 8J/337JC®, pncodor» domnita» a acordata! do modta todeaOțoo <tap» cmlima oeriifioatatai do nrtxaiam. «atartordapcirerildoannaniațiri potera autorizarea mtoaaUrii taortdterda ocnatrac# te «sMitetoa faltrtrtțH pftbBfrfi ^Awy^etbv

tn vadcn* miaftccrii catafclor ta privire la preoednrada «atena «codata! dontedta.tttoritatea cotupotanU peteru protecția tnodtatal ttetetefto nmaaiml arijaririi ooomJUA pttolfco. Mtaritart opțiunilor poHfcotal 0 al ftnmdM toni pere* da vodok oficial ca privire te reataama tawatffM ta acord ea ranfatoto ccnrohirii puMfco.

In tocate țondițH:

Dup* primirea prezentatei certificat da «bateam, Utaland an obligația da a «a pnada la autoritatea eonpoteoii potent pmtaoțte modtatai ta tredarn «vatafcfi faițiile a         0 atataM noccaiuții cvatairil aftrtator aceataa asupra tkodtatal h

vina evatabfi inițiala a tavostitiaiaa va «titoaotaladmitealtativ ti aotoriil|8 competenta partr» protecția modtatai.


/«rocm/t W WOUTri. CONSOJtt

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 • a) certificatol de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, dup4 caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte fimdarâ de informare actualizat la zi, în cazul în care tegea nu dispime altfel (copie legalizată);

o) documentația tehnici - D.T., după caz:

OD.TAD.


0D.TA.C.              □ D.T.OJB.

d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.1) «vi» și «cârduri privind utilitățile urbane și infiastructara:


 • □ alimentare cu apd

 • □ canalizare ___.

 • □ alimentare ou energie electricaAltesvizeZacorduri


□ atiinentiue ou energie termică


d.2) «vi» și aootduri privind: □ securitatea ta incendiu


□protecțio olvilfl


□ 3ănfitatea populațfei


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrate și / mu ale serviciilor descentralizate ale acestora: . -INSFECTORATULt® STAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Stadii <te specialitate

- NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

• raport de audit energetic

e) punctul de vedere/aotul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);Achitai taxa de..........tei, conform chitanței nr.............din................

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de • Ar*

Anexă la Certificat de urbanism nr.


din             regim TEHNIp J j f'Funcțiunea dominanta - locuirea, compusa din locuințe colective existente In blocuri cu regim înălțime P+4 niveluri.

Funcțiunile complementare admise:

 • • Instituțfl publice, servicii el alte activități nepoluante sl servfcS compatibile cu funcțiunea dq;

 • • odihna sl agrement (spatii verzi amenajate);

 • • circulație pletonala si carosabila;

 • • staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnteo-edlfitara si construcții aferente.

UtiBzărl admise:

-locuințe colectiva cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări în catâri trupului principal;

 • - Investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii sl a confortului urban;

 • - modernizări, reparațO si întreținere la clădirile existente;

 • - construcții aferente echipării tehnlco-edllftare;

 • - amenajări aferente locuințelor, cai de acces carosabile sl alei pletonato private, parcaje, g£ plantate, tocuri de joaca pentru copti, amenajări de sport pentru tineret;

 • - echipamente publice la nivel rezidențial al de cartier creșă, grădinițe, «coti primare si g licee, dispensare urbane sl dispensare policlinice, biserici parohiale.

SE SOLICITĂ REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+ CADRUL .PROGRAMULUI PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU*.

Utilită|i existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termită. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.              *   (

v

JUDEȚULBACAU

piumârla municipiului bacău

ANEXĂ

LA               ' .

CERTIFICATUL DE URBANISM .

nr. 3X3


întocmit- SON VIOLETA ■ CONSILIER

PLAN DE ÎNCADRASE INZONA
cH Oi IC T


*>    * ■ JMrsrsu

’ «>Kw i/e         pv >j u. tmv imu

ttaWikrGI

’to-r

I»    h țț..-.*. C".     » *« ■-..<

fer *.i

n . »> m . 4j"«rp)i <. ©*C* >


PUWBEMCAC

1K2OHAPLAN DE SÎTUATIE Scara 1:500 mun. Bacati, str. Gării, nr. 56, JUd. Bacsu (intravilan)SPATII UAff.RCtAL


spvnK'OMSftcuie

CERTi'iC:


M 'tf» •>?” *■«rtrr.Y.                0

r<-frr)^tit t Z 1 ■’Voi'iV»           • *jT.


EWIW i

t» 1 f ^"/-a :lț Uriron am nțiM rp.ib tîlT Jf        -j b*țtpt> *ț>* <1f •țlț-.u r ■!•' h>M<>nrJ[|i

3m.;W 13fl r.M 'b i.K> n

•wi gMwvțMit Ri)c?*8V G-»

t Cfl ,

f nr/r; s r Ml W F HA *« ( Al


Scara

L

Dara

l

0«?0


PI AN DE SITUAȚIE


_ iZA^e

Soția -O-yl.f Nr.SU 7

CORHEUU

, AMÂLÂIJCEI jf * ,-•* *

^rEotîVtl

cmc

Oft

♦l'O

OtflC

CTOIWVOTVIOI

11 '■■'

•TO

«*» ■"

■rt

•CM

rtRPi

oTo

oro

00*0

om

ooo

kfțJkd U|p

nt

iro

wez

■CO

«■»

uoc

»«urt «pfufBHF Kfioiani RnăOM niKpwfs

coc

muu kt riuwww

st

oro

ST-

5Fî“

om

•ro

rtiw

S?o

00*0

aoo

bb'o.....

oS»

o?o

000

•C0

om

oo'o”

iWV^a^Mniuai^iumunuMoopoi awpMMSO,

rwflMoegl

re

00*0

»To

00*0

00*0

oro

re moi

575

W5

arc '

5Fo

oro

1                       b d [in Ari ^IHHIirT Ifl HflWF*lnegi O1

m

cTo

M*4

oro

K*0

om

rtmoi

iro

ori

oeo

cro

OS'l

"    — ■—■ ii ■                 ’BBCu IlilHff lAkTrnrntrmtf

MMUMM n mm n mm 'inftxu oo mmmi ’mubums oo jâukjan mifUflrft BklBSIfitfIW RBUkd B3UUM BMBtMUMdâft *ttUUkl      •

occ

OST

orc

sfii

wo

5ST

■—■             'rl     " 1                         -

■JeT*

cm

CfO

cm

wo

om

j» IMtwvnopowWK MM40OiU)Md|wuawMO0 Mfunqui-

rrc

Wfl

ut---

100

fTo

5T5------

'       râmjpMHl îfWtfWIH            ru4pLtJr:

CCC

sro

«•i

cro

oro

oro

■MM M     ■ tlMMttk iB*"—■ mmmm

wo't* *<"*1 ”         w          ini**'#’

kS^kfitkUW            00                       JS QQkflMtUO |H^00B ■

FCC

ilW

rfț

#3" "

Wl

ttlftmAU ti*

rt

cro

Wl

rCo

0*0

•ro

re pxu

ÎT5

bcT"

oro

ST

oTi

"jAHiWU |l JMțMM Wl 00 HMUMft MHM MAJ

H

orb

om

•To

MC

•m

OTMoi

00'0

oro

om

oro

oro

aOOTOMOH WW*O30*0dtU,B»TO

llt

tuiMtnms

o*c

X/rt-i”:         4

ri-*H

Y9MHU VlÎQMtOV tf MV139MMM AWNSd mUU*»H9

Cutkmmvo

00*0

oro

00*0

om

00*0

cnouiwoivxox

00'0

M0

om

cro

bofo ’

rc

000

OCO

00*0

oro

oro

rc

HrtnALisawo awnosN ănivinun vw*ww<w mânu rwuwto

ci

rnown

vii

irit

•m

tfi

«rw

o*mudV9*ivMi

Kt

croi

•m

orc

or»

riiw>i

•CC

•C»

orc

w*e

om

JOftfkyM MM|U0tMp kdop *t|l|)|U| MM|1 k|        ■•liîllp*

mi

țj>viul nuMd țfțtftwwiMy

ro

rm

croi

om

cm

K*»

romoi

cot

croi

Ol'C

cm

Wtl

1 '" ""                           *.a|U»lJCn! Stfllu 1JI ■■trB-i.rtiwHrt

^UMlJkMdttlk ttD nBWFI M> MMI UMAttt *MHnZAI MUtMMt UMKKA* *I**IW ‘!*I*MI*O VOO<<<OIOP ‘WWW   (no***) u^Mom

•rt*i

mmMMI MMfWMIir

FI

•vo

om

om

oro

om

o*o mn

«5’0

oro

000

oro

oro

Mpdoi^cv njțutd tțkpMunoQa

rit

mo

DffO

MO

oro

om

MW»»p«J»v«*iSÎ

rri

w‘o

om

00*0

orb "

om

■B-OfUpMduMÎ

OTI

ttunuatn Butudan

0*0

. ': . ■

mniOMU. vwnrxuw t» vwmIk mtiou rtmrno i'tcnaiwn

ivaiwd

0

g

. *

e

       C

T

OMOio

SWH

moi

fTI»

(VAX«|M|M>t)Vw<«A

VAI

(VA10M)M»RA

MtniMUti io JMMntdncMB kâ JOMMUdn Mnuftukfi

VP'JN

%« vai HttCSV «orna Ot poM»p«m> wiBionwtiwwxp «a

nvova miaant *nvove inihduuih 'yvjvm'd m hk intvo ms

nvo*MV*>9juuaiaM|ittAM>«fie||MJM*|«u|uM

1VH3NaOZIA3a


133)oad SISNOD


pjpUVueiWip*lOJIOSd $I5NOZ>

XtWfOM1«MI

lo'ori

irosi

10'011

u'tni

(HTOwtWHri>Nvam*

»O«Ct

01'MSi

«'ISO

lo'ui

irotri

1WN99W1O1

so*o>

u*o

10*0

crac

9KMMV91V1O1

OCO

iroi

01*C

EfC

ini

mmmm»

n

oro

oroc

W0

n

oroc

, qndpatniiQpi

CT

00*0

00*0

0W

00'0

00*0

Of" '“^"1

ro

00*0

00*0

00*0

00*0

00'0

staMOttfat* m nonutiuad ***i it-i

n

gffl 010 ‘WI3HBNM n BWOOUd Ifi 91081 *801001   91 MOtU mUN94nani18H0   ws®

î$ffi                       1 rn                                    lUOffl

orii

trm

l*ct

11*0C

00*101

stoimvotvioi

n‘w

ttW

iftz

orei

ob*ooi

romei

H'K

01*0»

ir»

Of»

00*001

«VtttMrtlu |0 IIMM0 OOmUMO

ro

rt

?o

00*0

00*0

01

romei

00*0

00*0

00*0

00*0

00*0

nttita "nmioo *tâ99(faa cm

rro

00'0

oo*o

00*0

00*0

co*o

CfV09| CJ09 0 Mț *CWtJft|WC0

ITS

|nm»M> mm >«m *noo <MmWW9

ro

W*0

onc

10*1

in

cric

romei

«n

cot

sri

01*1

are

80te«*>eeimimn

rro

WL

11*18

0*0

ere

troc

ibnMUKepmain

rro

re

»«•»«

ofosri [rfm

oTcn

trnoi

OTOUdVO 1*101

00*0

00*0       loco

otfo

00*0

nmei

TțffffdWWII **fpy

fO

00*0 |00*0

00*0      J00*0         »*o

nm*i

wma

•n

on       |oo*o       jttfo     |oo*o       Ion       |romei

UttdSttU 90 flttiMUMiUM ti       Ml •ftfflft

ro

Wo        |0*0        100*0      |00*0

00*0      (romei

fnuow m «puottMotn Mtfcxwim oo-wKlwo Mn>n

ro

00*0       |oo*o        |oo*o       fo       |           Jr»m»r

•otflMum itain AntMM

■                      fw9'r"*¥w

ro

ia*uc

l*HTl

wm

Wtn

crem

romei

»o*»iî

GO*0Cri

i«w

mttz

01*00*1

Ăqeim 8#m >3

1*1*0

ro

yzvs MwbicBAM muNunannoHo tmaaaeGRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

BLOC.STR. GĂRII, NR. 8$

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

Luni

1 2?

*

»6

am

1

2

3

4

S

e

7

a

e

10

ii

12

13

ti

19

W

17

11

ie

20

21

22

23

24

Organizare de țantter

LUCRĂRI LA

TERMO IZOLARE

PEREȚI

Desfaceri ți demontări (tencufel degradate. placaje, intri £ montate pe fațade)

Reparați pereți ca strat suport

ApScare strat lermolzotatoc ta pereți

Refacere Itnteajo de fațadă

R                  tor si echipamor montate ap;uM pe fala >

LUCRĂRI LA tAmplărie

Demontare m|    existente c > se inJoa    >

Montare np nc te efc      rmlc riush ori      țl glafurt

R tai i tâmplă™ Saente te tic mon de pr«eteri car se păstrează. Inclusiv aerisloare țl glafuri

Refaceri fb» ije interioare m zonele de intervenite

LUCRĂRI LA TERASĂ

Desfacere tWchlgerie, guri de scurgere, instalai (antene), revizuire, reparați, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Revizuire. reparații. pregAOre terasă ca strat suport (nctusto atice

Apfcare strat teonoteolalor la terasă

Ae 1 rota a terase si probe iwi ta jshr rinichi irie

Remontarea mstalaOtor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

taxarea termica a pianseufui peste subsol

Aducerea terenului la starea inUtota, după demontarea achetetor
S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

LUCRAREA: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚI) «REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI*

AMPLASAMENT:STRADA GĂRII, NR. 56, MUN BACAN, JUD BACAU

OBIECT:    ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU FAZA:        DALI.

PROIECT NR: AH 1458-11 -68963/02.06.2011

BORDEROU

PARTI DESENATE

1.

Plan încadrare in Zona

sc. 1/5000

A01

2.

Plan de Situate

sc. 1/500

A02

3.

Plan subsol situație propusa

sc. 1/100

A03

4.

Plan parter situație propusa

sc. 1/100

A04

5.

Plan etaj curent situate propusa

sc. 1/100

A05

6.

Plan etaj tehnic situate propusa

sc. 1/100

A06

7.

Plan terasa situate propusa

sc. 1/100

A07

8.

Fațada principate situate propusa

sc. 1/100

A08

9.

Fațada posterioare situație propusa

SC. 1/100

A09

10. Fațada laterala dreapta situate propusa

sc. 1/100

A10

11. Fațada laterala stanga situație propusa

sc. 1/100

AII

12. Secțiune A-A situate propusa

sc 1/100

A12

Este interzisa copiere» multiplicarea ți împrumutarea documentației fard aprobarea scris* a S C. CONSIS PROIECT SRL Bucur «I 1


Semit MM


w

Kt

“hSSS“

î—is»

WUKW

—1.1 MM

c—m

MKMCTNnOKMSUL

^PCONSIS PROIECT

FtC-iMOBMQrtB»

." ■

"ssr

——

CMHM

«n-gw-

-------- PHMMUMUMOnULUI BACAU

U©W1

SwWi da jnIocImi pantni qUkAmI d* kwe>Nt1UM«M tanlcs • btocuritor d» toctfnto dh Mrtțtitau*t38 dtfeloeuri*

mtMiim

ARHITECTURA

Skada Gării nr.StjUCZ.

Raoccw

MMtaMQRD

««rat

MCMkKM

T-

IVW

PtANDENCADRARE

urraoecr

MlAMmMDRE)

/LA

©*T*            «Sh

«rana          tscoo

BOMM

FMAMMCT

DJUX

wwmci

OM3/02J0U011

A01piANDesnuniE Sort 1:500  ,

Bkm>n

M

.....rai!»w

“wSS?**

*t®îS«SF*

'*SSSW

mimmmiw»

cum*

MIlMUUWm»

MOCCUNTQENBUU

<3ScONSîS PROIECT

RjCU4W3fi4Ot»96

«mmm

«MWM

MMwanm

CVWTA

HOMAMAMnoaPOJUn BACAU

iUM

Straie! d* proioctaro pantu cbitctad da tovasMTCtaMRara* iunie* * Nosuder da tocuMa dto MunicIpM Bac*o> l3Sd*bitKur

MUMC

kmww

. ““

ARHITECTURA

Strada GarK or. 56 ^CZ

phoccut

AAMtaMMO

Aj ’4 •

WHVCAI

m r—<hioa

iun

fUM*

PLAN DE SITUATE

kfrkwct

o*»             tcfai

102012            1:500

■Mau»*

DAU.

«MMMMMU   1

S896OOL0U011'

«MWtfVM*

A02

«a» MNiiiiratfm. MApkM» # wpvwtoMiMMMaitn     w*m •ICCONSB PWMCT *JU_ tvcuma

ROMÂNIA


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU'

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

al obiectivul de investiții: ««Reabilitare termica a blocului de locuințe* str. Gării* nr. 56, bloc C 2 -Bacau” - faza PT

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare

C+M Miile! (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. GĂRII, nr. 56* bloc C 2 -Bacau”

1353,86

1.160*74

 • •  Regim de inaltime: S+P+9E

 • •  Autila totala (mp): 3.148,61 mp

 • •  An construire: 1964

 • •  Nr. apartamente: 69

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru incalzire: 65,84 kWh/mp si an

 • •  Durata de execuție: 6 luni
  cot

  s»'lt

  ort

  >r«

  oca

  t'MlidVOWJOl

  Mr

  w*n

  ort

  ort

  od»t■

  o'cmox

  tn'o

  no

  M'O

  no

  MO

  Fwmad wwd mp Ffuum (M»«¥

  COC

  wie

  OCT

  «rt

  02'01

  xmJ op ImBpp wd «punt wo«» taaqBoMids

  rtt

  WUMIMmR’V

  re

  Mp

  ort

  ort

  MO

  ort

  re moi

  000

  00'0

  iOrt

  MO

  ks’o

  00'0

  100 0

  no

  MO

  00'0

  piftVMfMd |it|n|iiou<omw pjuoăiop ut aiuowwuoo

  fkrtnono

  re

  MO

  no

  Mo

  Ort

  ort

  rtmoi

  SPo

  OC’O

  no

  offo

  55o

  F*.HR 1 ■     'ț f       L1 <1 .1' ■■■■■       1     W

  'Fr

  Ml

  K‘l

  Mi

  ort

  ort

  romi

  100

  m

  no

  crt

  ort

  m^ubo^ li ppM tp tpfto WnMn ip ipwp‘fcpuMNM «p

  rcc

  jairtjof> imnMK* wvzMOfiw noutd vsțmioi •utwwtjjroop lww vnfoid *

  SFă

  5TE

  na

  S’o

  9£s

  ”■" " opuwudutop«wBinfVUt^opomwurSp:

  rre

  60*0

  îi'o

  no

  U)'O

  01*0

  F      op ptrw3B^o«oiRaonnu»d(Wu.B>r^

  ore

  ăFo

  STB

  ftfo “

  8F5-------

  oro

  hrfvțsttoi 01 oMÂhUI ^auirațiM fc> ibjm-

  CCC

  Wo

  Srt

  32'0

  MO

  0C0

  OMAN! op tntnaotq 0 ouwfv mionvo IUBIM oapoOiouo wmuuopod op ppmoBWS ommom io moAmuo rapm •

  ere

  ZTo-

  îFI

  iru

  S’o

  SoT- '

  "*" '                      ~~   "wilifflffiiT

  ITC

  OtMMtl 0 OWMțM4

  re

  trt

  m

  MO

  ort

  Ml

  re moi

  ZFo

  îFî

  TTo

  ^0

  rfl

  ~ '     ijgiiWo'd bnpJwii "oy» lip uoJOiJjl t|o rU»lM Oktj

  rt

  Mo

  ort

  Mo

  ort

  ort

  rtROX

  00'0

  MO

  ort

  30’ă-

  MO

  QttxnOWH ’WX'M’OBD+OdCU. BMS

  i'rt

  anmiSms

  rt

  r

  IMUtw w iPWAoaoțM«Luad hmutoho

  iWl

  .. ..

  ort

  ort

  ort

  MO    1

  trt

  ETO1W5TV1O1

  no

  no

  no

  «10

  5rt

  re

  00'0

  no

  no

  »:o

  ort^

  rt

  oWMUKHilV

  -!w*

  Ort

  ort?

  irt

  irt

  ITOlldVO 1*101

  ort

  noi

  u*c

  l»ti

  rilrti

  Ort

  BC'λ

  WB

  ut

  irtt

  j0f*y*Q9v KWMiouiip tdnp      MJtțs oț pynowtț ■aManpy

  ITl

  pțnpeui         iidmvcI iifțayM*^'

  rt

  Mt

  orti

  ort

  ort

  Mol

  rimoi

  Mt

  OOtt

  cot

  ort

  MOI

  44^       HbjhrspEȚ^

  RzpiwtR ‘Uimumidui mp ntwn pp epta ptțwp w» ianoM* *untuH lwnaaitMD irauouAO *inkxij*d uud mfWMi

  Wi

  rt

  no

  ort

  Ort

  ort

  ort

  rtWX

  SolT-

  no

  MO

  MO

  MO

  SSfSăiSuĂpSk uetumoa

  cri

  000

  M'O

  no

  MU

  00*0

  vuwpowrtAta

  rit

  00'0

  no

  wo

  MO

  no

  <rO*uiuMM»j

  IVI

  PHMMIoimiwSS

  rt

  mînmmj         iB        nttiMH

  rtmcuHV»

  ivaiHVd

  J

  l      0

  f

  o

  1      C

  - ;

  1

  oenORH

  _

  anim

  ITICTi

  (VAXAf«W"*"°mi

  VAI

  (VAira>*»otOA

  P *P op io|i|mdonni t*oomofldoo ow|tonuoa

  1*W

nvovs truaanr ‘nvova widtoiNnw to -m ‘re un tmvo u îs

<Urfm>*«9fuu«i«nigtqM>«l><>man|tuwM

TVH3N3DZlA3a

£iorw8i MiaVSA’^m vawvioH va jr gJN VX3NV


lO3IOHd StSNOD <A-J flVDVH 1V3O1 TIITISMOD HY3va anisaar VINVKOH

----------ajjțgjun-----—---------------- OffiLTUtEU PENTRU »«E»TrTlA DB BAZA

44.1

nur

10448

21157

1,10344

241.15

Total 4.1

88047

18440

21347

1.10344

241.18

44

I lunM uOMa WM*m*n

Total 441

OM]

040]

OM]

040

OM

44

UCaja, ocNpMnemtahnototfca fi funcționala cu montai

Totallj

om|

AM

M»i

. °*>

4M

44

UMfatatl mental |ieditaMneM» do banapert

Total 44

040

0M|    040

«•

44.

Total 44

aoo]

0M|   om

OMl

OM

44.

nftSOflMJrtta

Total 44

044

AM

040

AOO

OM

TOTAL CAPITOL 4

00047

1844»

21347

1.10344

241.10

CAPITOLUL 0

altocheltubu

5.1

Orgontnraa da fantar

11.1

LwMdaeonalmcp

2243

4M

540

2A31

Aia

IU

CbttuM conexa al 08

4 37

IM

1.10

AM

124

Tefal Al

«40

LM

«4»

3347

741

u

CorrialMM, eota,taae, eoabdoedltaU

811

Comtatoone, taxa fl cote tofata

0.00

OM

040

OM

OM

812

Tot tntptctft» controla ctttM*

AM

000

OM

AOO

OM

Tefal <4

OM

iio

040

OM

OM

84

Cbeltuta» dtaerM |l copta vtxuta

9180

2051

2243

1184»

2344

Totalei

WM

2051

2243

11040

2344

TOTAL CAPITOL 5

1414»

IAN

2110

ISAM

32M

CAPITOLUL a

CHELTUIELI PENTRU PROBE TBHNOLOCNCfl. TUTE ț PRECARE LA BENEFICIAR 5TC

Al

rrajma pmMtuu «■ mftrocro

OM

0X0

OM

OM

OM

82

Proba tahmtofta* *• Rata

OM

040

040

OM

OM

54

184»

AM

43»

2244

445

CMta da aude dnenctar

1170

299

12#

1»M

171

TOTAL CAPITOL»

31M

OM

747

3A83

OM

TOTAL CENIRAL

IM 141

nui

242.04

1451.00

27148

Mr CM* C*N (ta* tJ*i*4. t*4a*S.t.t)

75440

204.58

22444

1,140.74

257.47

Proiectant.

întocmii «rit.CotmlnlM
wVFI'IUMMJL

arii. Adrien Andrei


i t >■» £hh «wnrrECTu.on

i M RlXUHlA

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 3

LA HOTARAREA NR.734 DIN 18.04.2013


BUGETUL PROIECTULUI '‘Reabilitare termica bloc str. Gării nr. 56, bl. C2, Municipiul Bacau, Județul Bacau”


Nr. crt

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6-4*5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare fi asistenți tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1.240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare fi inginerie

7,564

0

0

0

7,564

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnici

18,260

4,382

22,642

22,642

TOTAL CAPITOL 1

8,804

18,260

4,382

22,642

31,446

2

Cap.2 • Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții ti instalații

192,473

727,784

174,648

902,452

1,094,925

2.1.1

Proiectul 1 (Gării 56)

192,473

727,784

174,668

902,452

1,094,925

TOTAL CAPITOL 2

192,473

727,784

174,668

902,452

1,094,925

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

27,396

6,575

33,971

33,971

3.1.1

Construcții fi instalații aferente organizării de șantier

22,830

5,479

28,309

28,309

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării do șantier

4,566

1.096

5,662

5,662

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

27,396

6,575

33,971

33,971

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare fi publicitate

4.1

Informare ti publicitate

18,260

4,382

22,642

22,642

TOTAL CAPITOL 4

0

18,260

4,382

22,642

22,642

S

Cap.5 - Alte cheltuieii neetiglbite

5.1

Alte cheltuieli neellgiblle, inclusiv diverse ti neprevăzute

133,374

0

0

0

133,374

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

37,501

0

0

0

37,501

1

TOTAL CAPITOL 5

170,875

0

0

0

170,875


i              ........L___37?        _ Z’bȚ.0? j___i9ptoo« i _ _                    î


5<f


NR. CRT.

SURSE DE FIN W iRE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

1,393,860

a.

Valoarea neellglblli, inclusiv iVÂ aferent

372,152

Valoarea eligibilă

981,708

u

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

764,835

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

392,683

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

372,152

UI

ASISTEN | A FINANCIARĂ NERAMBURSABILA SOLltlTATĂ (60%)

589,025

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

196342

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neellgibile pentru locuințe (20%)

66,930

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neellgibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

37,501

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

300,773

CONSULTANT

SC CONSIS PROIECT SRL


românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA Nr.

LA HOTARAREA NR. #4 DIN 18.04.2013


CONTRACT

Nr. BsSSJL            2013

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, în baza înștiințării Primarului Municipiului Bacău nr. 79104 din data 11.03.2013 ți a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 80 «fin dâra 04.042013.

Prezentul contract se încheie între următoarele părți:

 • I. Asociația de proprietari Eminescu, cu sediul In Municipiul Bacău, str. Gării, nr. 56, bl. C2 sc. A/parter, telefon 0334421070, cod fiscal 10632616, reprezentată prin dl JUVERDEANU EUGEN, In calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 376037 eliberat de SPCLEP Bacău la data de 27.10.2004, domiciliat în Municipiul Bacău, str, Eminescu, nr. 28, H. B7, sc. A, ap. 14, Județul Bacău, născut la data de 28.06.1978, în Municipiul Bacău, Județul 1 cău, cod numeric personal 1780628040030, denumită în continuare Asociația

îi

X Unitatea administrativ - teritoriali MUNICIPIUL BACĂU cu sediul In Bacău, str. N rățești, nr. 6, Județul Bacău telefon: 0234581849, reprezentat do dL ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacău ți dna. Vinericl Clementinn, având funcția de Director Executiv, Direcția Economică, denumiți în continuare Unitatea administrativ - teritoriali

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

Art I. Asociație încredințează Unității administrativ - teritoriale stabilirea ți efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea ți implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 56, bl. C2, sc. A, Str. Gării, Municipiul Bacău, în condițiile ți cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) Î.2 - tyrtflnirea investițiilor In efidenfa energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007*2013 (POR).

CAPITOLUL O

Durata contractului

Are 2.(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul îți păstrează valabilitatea până la recuperarea de către Unitatea administrativ - teritorială de la Asociația de proprietari a suinelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

capitolul m Obligațiile părților contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ - teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, In nume propriu, toate demersurile utile ți necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuin|e / a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de Intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor In eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară l -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să Implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea Investițiilor In eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritarii I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare ți a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure întocmirea documentarei de avizare pentru lucrările de Intervenție ți să supună aprobării, conform legii, indicatorii tehnlco-economici pentru lucrările de Intervenție;

 • f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT)l

 • g) . să transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii. Raportul de audlt energetic, documentația de avizare pentru lucrările de Intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) și să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnlco-economici, durata lucrărilor de Intervenție și sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației;

 • h) . să emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire și, ulterior, ordinul de începere a lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până ia dala depunerii;

 • j) . să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de Intervenție 12 - Sprijinirea investițiilor tn eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la prezentul contract cu Indicatorii tehnico-economicl, durata lucrărilor de Intervenție șl valoarea lucrărilor de intervenție, Implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor două părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-fînanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrai Programului Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară I „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere**, domeniul major de intervenție 12. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unul procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile șl neellglblie ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neellglblie ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului In proprietate șl cheltuieli neeligibile în raport cu ordinul de cheltuieli aferent DM1 12 - Sprijinirea investițiilor tn eficienta energetici a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeilgibile ce îi revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului și ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale șl de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la Asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeilgibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului /K Mecanismul de recuperare;

 • o) , să pună la dispoziția Asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice document privind lucrările de lmerven(le propuse, respectiv realizate;

 • p) . să organizeze recepția ia terminarea lucrărilor șl recepția finală după expirarea garanției de bună execuție;

 • q) . după caz, dacă pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifică, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare și semnare actul adițional la prezentul contract cu Indicatorii tehnlco-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . să predea Asociației cartea tehnică a construcției, atunci când aceasta există, completată conform legislației în vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . să înștiințeze Asociația asupra existenței oricărei situații de natura să îl prejudicieze interesele, precum și asupra acțiunilor întreprinse.

Ari. 4. -i). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa tși însușească, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract. Indicatorii tehnlco-economici, valorile și durata de execuție aferente proiectului, stabilite în documentația tehnică;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului /K Mecanismul de recuperare;

 • c) . să constituie / să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare. Unității administrativ teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeilgibile ale proiectului, care va cuprinde:

• cheltuielile neellglblie reprezentând costul de reabilitare termică a spațiilor comerciale și a apartamentelor cu altă destinație decât locuință (care vor fi suportate în totalitate de proprietarii acestora), respectiv

- contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, în același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună la dispoziția Unității administrativ ~ teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a Imobilului sau orice alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unul proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990;

 • e) . să împuternicească președintele asociației de proprietari să semneze actele adiționale ia prezentul contract;

 • f) . să desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor și pentru recepția finală;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic tn condiții similar* cu cele existente ia data încheierii Procesului verbal do recepție finală.

 • h) . să asigure reprezentanților Unității administrativ teritoriale, Municipiul Bacău / Agenției de Dezvoltare Regională ADR N-E / Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale șl Turismului și / sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul In vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanjare, Inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui Asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , să informeze proprietarii, prin afișarea tn maxim 3 zile lucrătoare la avizierul Asociației, a tuturor documentelor primite/transmise de la/Ia Unitatea administrativ-teritorială sau a unul anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase șl nu se pot afișa;

 • b) . să convoace adunarea generală a proprietarilor tn maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ • teritorială a indicatorilor tehnlco-economld, a valorilor și a duratei de execuție a lucrărilor de Intervenție, precum și pentru stabilirea cotelor de participare In sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . să supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările apărute tn procesul de pregătire, contractare șl implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnlco-economid șl durata de execuție aferente lucrărilor de Intervenție fundamentate tn documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile șt (îeellgibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare In sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuință, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțăril cheltuielilor eligibile ce revin Asociației tn cadrul proiectului;

 • d) . să solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu altă destinație decât locuință, respectiv de spații comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termică a acestora, In condițiile In care aceste cheltuieli sunt suportate In totalitate de proprietari;

 • e) . să transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ - teritorială, în maximum 30 de zile lucrătoare de la primire.

Art 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. tn cazul In care adunarea generală a asociației de proprietari nu aprobă executarea lucrărilor de intervenție fiindamentate In documentația tehnică, hotărârea motivată a adunării generale a proprietarilor va fi transmisă Unității administrativ - teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor. In caz contrar apllcându-se prevederile art. 4, alin. I), lit. b) din prezentul contract

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile

Art 7.1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, să se recupereze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizată;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritorială fundamentează taxa de reabilitare termică pentru fiecare proprietar tn termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, tn raport de sumele plătite de UAT șl cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termică:

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuință;

 • >  1 an de la data înștiințării proprietarului, pentru spațiile comerciale / apartamentele cu altă destinație decât cea de locuință;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită șl executată de către Unitatea Administrativ Teritorială ’n condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5)  In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT tșl va recupera costurile efectuate până Ia momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V încetarea contractului

Art.8.1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, feță de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fără somație șl fără îndeplinirea altor formalități, în cazul în care:

 • a) în urma raportului de expertiză tehnică se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare / reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe / a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște că nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție» după luarea la cunoștință a documentației tehnice șl a Indicatorilor tehnlco-cconomid, la orice feză a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre pMrți are dreptul de • consider* contractul reziliat de drept, Oră a fi necesarii punerea tn Întârziere, și de a pretinde daune interese în cazul în care cealaltă parte, din culpa sa exclusivă, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract sau le îndeplinește necorespunzător.

CAPITOLUL VI Forța majoră

Ari. 9. tn sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, Intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forțe majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează șl numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Ari. II. - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce II se cuveneau părților pana la apariția acesteia.

Ari. 12. Partea care invocă foița majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile șl termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere șl va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art 14. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-lnterese.

CAPITOLUL VII Notificări

Art. 15. - în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi depusă, cu confirmare de primire, la adresa / sediul prevăzută / prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 16. * în cazul în care notificarea se face prin poștă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire șl se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 17. - Dacă notificarea se trimite prin fox. ea se consideră primită în ziua în care a fost expediată, dacă aceasta a fost zi lucrătoare și dacă transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau în prima zi lucrătoare, dacă ziua expedierii foxului era nelucrătoare.

CAPITOLUL VIU

Litigii

Art. 18.-în cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare Instanțelor judecătorești competente din România

CAPITOLUL IX

Clauze finale

Art. 19. • (1) în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context

4

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare, daci nu se specifici în mod diferit. Art. 20.« Modificarea prezentului contract se feee numai prin act adițional încheiat Intre părțile contractante. Art. 21. - Fac parte integranti (fin prezentul contract următoarele anexe:

 • • anexa nr. 1- Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr. 80 din data de 04.04.2013, privind aprobarea participării în proiectul ce va fi pregătit fl depus de UAT Municipiul Bacău, ta cadrul Domeniul de intervenție (DMI) 12 - Sprijinirea investițiilor In eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007*2013 (POR) (In original);

 • • anexanr. 2-Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

 • - anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • - alte documente, după caz.

Art 22. «Prezentul contract, împreună cu anexele care fac parte integrantă din acesta, reprezintă voința părților.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este i tmba română. Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 25. - Prezentul contract a fost Încheiat astăzi, 10.042013, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

Asociația da proprietari

Unitatea administrativ teritoriali


MUNICIPIUL BACĂU


EMIN SCU

Președinte, JUVERDEANU EUGEN
DIRECȚIA ECONOMICĂ CLEMENTINA VTNBRICĂ


Diraoto^Bxacutivdin data

/tO.Ofct. tO ft
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI