Hotărârea nr. 133/2013

Hotărârea nr.133 din 18.04.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Gării, nr.60, Bl. C4 - Bacău".

mânia

O^acteiu/ 3$acâa

acaa


^omn/ia/ SSaca/ a/   anici/âa/ni ^ttacațt

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Gării, nr. 60, bloc C 4 - Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

•Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe

•Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

•GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

•Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr. 2519 din 10.04.2013, al Direcției Tehnice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Gării, nr. 60, bloc C 4 - Bacau” - conform Anexei nr. 1

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare :

•VALOARE TOTALA de 2.274,52 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.955,75 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+10E

 • • Autila totala (mp): 3.998,40 mp

•An construire: 1974

•Nr. apartamente: 140

•Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 61,08 kWh/mp si an •Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 1.873,99 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.609,88 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare ( indicatorii tehnici raman nemodifîcati la faza PT

);


ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


NȚIU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-O


NICOLAE-OVroiU PQPOVICI


NR. 133

DIN 18.04.2013

N.O.P..D.P./ R.T/ExJ/Ds.J-A-2

ANEXA Nr. A

CAHOTARAREANR./33DIN 18.04.2013

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT NR.; AH 1458-11

68963 / 02.06.2011 EXEMPLAR NR.


REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI
STRADA GĂRII NR. 60, BL. C4, MUN. BACAU,
JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICPROIECTANT

CONSIS PROIECT

ȘoMsua tancului nr.31 sector 2, BucwesB Tel: 021/538 1132; 021/6391133 Fac î +40-21-5381134, EnnM:cona>sQconsl»JO


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII                          EXEMPLAR NR.

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACÂU-138 DE BLOCURI*

STRADA GĂRII,NR. 80, BLOC C4, MUN. BACAU. JUD. BACAU

Denumirea lucrării:    SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE

Amplasament: Faza de proiectare: Nr. proiect: Proiectant Beneficiar:


INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI* STR.GARII, NR 60, BL C4, MUN BACAU. JUD BACAU DAU.

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L - BUCUREȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU
SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII                           EXEMPLAR NR.

.REABILITARE TERMICĂ A ULUI    N MUNICIPIUL BACĂU-136 DE BLOC

STRADA GARIIRR. 60. BLOC C4, MUN. BACAU, JUD. BACAU

A.1. Date generale
 • 1. Identificarea blocului de locuințe: strada Gării, nr 60,bloc C4, scara A

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul Investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1974

 • - regim de inaltime: S + P + 10E

• număr apartamente: 140

 • - aria utila totala: 3998.40 mp

 • - parter: spatii comerciale

 • - sistem constructiv anvelopa: sistemul structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat/stalpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru infrastructura.

Toate planseele (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat si au grosimea de cca.13 cm.

închiderile pe fațade sunt realizate din beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție zidărie cca.10 cm) si / sau zidărie cu grosimea de cca.30cm.

Scările sunt cu doua rampe si podest intermediar si sunt executate din beton armat

Cuva liftului este realizata din pereți din beton armat monolit

O A.2. Descrierea lucrărilor de Intervenție

1, Situația existenta a blocului de locuințe:

 • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

f0 Rezistenta mecanica sl stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabllitatil imobtiului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsura in care regulile de conformare generala a structurilor sl a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s*au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural II constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc In SR11100/1*1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 37 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din:                                                   y

04.03.1977      • intensitate 8 grade MKS


SERVICII 06 PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII                          EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR OE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU-138 OE BLOCURI* STRADA GAR1I.NR. 80. BLOC CA, MUN. BACAU, JUD. BACAU

 • - magnitudine 7.2

30.08.1986      • intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mal sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției sl consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit Intervenții la structura după seismele din 1977,1986 sl 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la Interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata sl dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si Industriale» P13-70 care era in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a trei cutremure de intensitate medie (1977,1986,1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portant! sl plansee de beton armat, apredaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despartitori.

încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele Investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica In care este amplasata construcția, precum sl alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

 • -    categoria sistemului structural« C »- sistemul structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat/stalpi si grinzi din beton armat, dlspusl/dispuse pe cele doua direcții;

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic" indicativ P100*3/2008;

* vechimea construcției - cca. 37 de ani;

numărul de cutremure semlnftcative prin care a trecut construcția - 3 (trei);

degradările structurale Înregistrate In urma cutremurelor • fora avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale * numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

 • -    regimul de înălțime - S+P+10 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, In sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate In acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar ia care degradările nestructurale pot fi importante.

OII Economie de energie sl Izolare termica

Sltuatla existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie sl izolara termica este următoarea:

Blocul situat in strada Garll nr.60, bloc C4 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau In anul 1974. Proiect tip clădiri de locuit S+P+10etaje.

Blocul are destinația de locuințe la etaje sl spatii comerciale la parter.

Clădirea are ca regim de înălțime subsol, parter si 10 nivele.

Blocul este format din doua tronsoane care au dimensiunile In plan:

 • •   (20.92 x 16.11 )m;

 • -   (24.08 x 15.68)m.

Clădirea are ca regim de înălțime subsol, parter, 10 nivele si un nivel tehnic retras pentru camera troliu si alte spatii.

înălțimile sunt:

cca. 2.70 m; 2.70 m;

2.70 m. cca.3.00m


> subsol:

 • -  parter.

 • •  nivel curent

 • -  etaj tehnic

Subsolul are destinație tehnica. Accesul la subsol se face cu ajutorul unei scări din beton armat, cu o rampa. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala este asigurata de o scara din beton armat cu doua rampe si podest Intermediar si un lift/tronson.

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute Inițial din covor PVC. iar cele din bal, bucătării $1 holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din BCA, cu grosimea de 7(10) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa neclrculabila, hidrofzolata. Accesul pe terasa se face direct din spațiul numit etaj tehnic. Pentru scurgerea apelor pluviale pe terase sunt dispuse cca. doua guri de scurgere interioare. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea a 4 pante/scurgere.

Perimetre! clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul are doua o Intrare amplasata pe fațada laterala. Usa de acces in scări, a fost rezolvata din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul in Imobil sunt de 100x210 cm.

Inițial ferestrele sl usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase, duble si cuplate, cu fol de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 50x50 cm, 75x120 cm.120x120 cm etc. Inaltimea parapetilor este de cca. 100cm.

Imobilul are balcoane. Parapet!) balcoanelor aferente apartamentelor sunt realizați din placi din beton, geam armat montat pe structura metalica. Inaltimea parapetilor este de cca. 1.00 m.

închiderile pe fațade sunt realizate din beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție zidărie cca.10 cm) si / sau zidărie cu grosimea de cca.30cm.

Imobilul este dotat cu 1 lift cu troliu. Accesul la lift, la flecare nivel, se reallzeaza din casa scării. Tot din casa scării are loc sl accesul la ghena de gunoi de nivel. Pentru evacuarea gunoiului menajer este prevăzut cu un tobogan realizat din tabla.

Finisatele

? tencuieli Interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;                     z?

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si al băilor au fost rezolvat! cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - In bal si In bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si In dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic far pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constetadu-se sl numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1974 si pană in prezent de: murdărire, decoloram cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoflere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe soi, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfengulul, la pereții de la parter sltuati intre casa scării si spatiile nelncălzite de la parter.

PeretH de fațada sunt realizați din beton armat monolit (grosime cca.20 cm * protecție zidărie cca.10 cm) sl / sau zidărie cu grosimea de cca.30cm.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se oaseste intr-o stare de degradare a elementelor de flnsal "medie'. elementele pârând a fi afectate “de vârste" sl avand o întreținere relativ modesta sora bine.

Planseele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse In zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hidroizolatille de la nivelul teraselor s-au refăcut in timp cu sisteme diferite de protecție, respectiv, parțial, cu membrana termosudablla cu protecție de ardezie sau cu carton asfaltat


O serie de locatari sl-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, sl au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam dar sau cu tamplarie din PVC sl geam termopan.

Fațadele prezintă o serie de degradări locale legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită. Soclul este degradat si necesita reparații.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetitor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.

Trotuarul perimetral este realizat din dale de beton si asfalt De-a lungul timpului s-a creat un rost Intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezinte rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refeca trotuarul, respectandu-se In principal realizarea pantei necesare pentru îndepărtarea de clădire a apelor provenite din precipitații. De asemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde este cazul, vegetația crescută.

Nota; La nivelul terasei, si respectiv la nivelul casei scării, sunt montate sisteme de emisie / recepție compuse din antene, cabluri montate in canale de protecție, schelet metalic de susținere a antenelor, suporți din beton montați In cadre metalice. Prinderea acestor sisteme nu se face de niciun element structural, astfel acestea nu intervin in rezistenta si stabilitatea construcției.SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII                          EXEMPLAR NR.

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU-138 DE BLOCURI* STRADA GARILNR. 60, BLOC C4. MUN. BACAU, JUD. BACAU

Starea finisajelor este următoarea:

 • • zugrăvelile Interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat sl lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor sl al băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; In restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • • in bal si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul Inițial cat sl din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • • pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC Inițial cit sl din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic Intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fota exterioara a zidurilor este parțial degradata.

O         Ușile de acces in scara, sunt cele Inițiale, întreținute relativ bine si dotate cu amortizor sl

Interfon. O parte dintre ferestre Inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termolzolant sl garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrați astfel Incat exista un grad ridicat al Infiltrărilor la aer.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetil balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apel provenita din precipitații. Se apredaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In O aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetlce.

Nu s-au efectuat lucrări de Intervenție la nivelul termoizolatiel inițiale a terasei. Grosimea stratului termolzolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetlce ale materialului termoizolant utilizat sunt Insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidrolzo atiel terasei au fost efectuate relativ recent sl din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică sl energetică aferentă construcției si Instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat.

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1,2,3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de Inventar

a blocului de locuințe din strada Gării, nr 60, bl C4- nu exista date

//


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII                           EXEMPLAR NR.

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACÂU -138 DE BLOCURI* STRADA GARU.NR.80. BLOC C4.MUN.BACAU.JUD. BACAU

2. Concluziile expertizei tehnice si audibilul energetic

 • 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator * expert tehnic:

Numele sl prenumele - Prof.dr.ing.Mhai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Proiectantul precizează Inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Gării nr.6O bloc C4 * din punct de vedere al asigurării cerinței "A1-rezistenta mecanica si stabilitate” prin metoda calitativa, In vederea posibilității reabilitară termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariel exterioare sl refacerea termo sl hidroizolattei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel Incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta încărcările suplimentare provenite din închiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata In clasa de risc seismic RS III.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate In Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2,2. Audltul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C +1

 • b) Conduci;

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum șl de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat Ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplărîel exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant

/<


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII                          EXEMPLAR NR.

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR OE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU-138 DE BLOCURI"

STRADA GARfl.NR. 60, BLOC C4, MUN. BACAU, JUD. BACAU

dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m*K (R mln=0,55m2K/W).);

35 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerislre, înlocuirea conductelor de agent termic de incalzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit

S6 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de Iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 * S5

P3 - Pachetul de soluții S1 ♦ S2 + S3 + S4 + S5 ♦ S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet Ode soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea li, ținând seama de rezultatele prezentate In raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fotă.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se foca, pe baza indicatorilor prezentat!.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.,

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate In tabelul următor:’   '

Lucrări de Intervenție (prevăzute la art4 lita) -d) din OUG nr,18/2009)

Costul estimat ai lucrărilor de Intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) Izolarea termica a pereților exterior (31)

345.06

533169.73

1.78

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tsmplarie performanta energetic (34)

390.29

72148.96

14.88

c) termo-hWroizolarea terasei (82)

179.19

64256.72

7.67

d) izolarea termica a ptanseulul peste subsol (83)

3.03

14279.11

0.58

TOTAL

917.57

683854.52

* Prețurile indicate In tabel, nu conțin TVA;

•1 auro « 4.53 lei • cursul BancB Naționale a Romanței la data de 10 decembrie 2012.

A.3. Datele tehnice ale investiției
 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute ia art 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori al clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termolzolant din placi de poilstlren expandat ignifugat in

grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice șl permeabilă la vaporii de apă. Termolzolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de pollstiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire șl protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Este necesar ca pe conturul tamplăriel exterioare să se realizeze o căptușim termoizolantă in grosime de 3 cm, a giafurilor exterioare, Inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profila de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă In prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului sl de aceea termolzolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, elimlnandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

La pereții exteriori de la ultimul etaj (cu camera troliilor, uscătoril, spălătorii), realizați din cărămidă plina, In mod similar cu restul pereților exteriori, se aplică ia exterior un termoslstem de 10 cm grosime, protejat cu tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, care se racordează cu termolzolatia terasei atat la partea inferioară cat sl ia partea superioară.

 • 1.2. Înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplăriel aferente accesului In blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mal este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri sl cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt Insensibfle la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • • au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără .armături" din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general dipsare), ceea ce face ca deformatllle din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat In masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată In timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriel cu tocuri si cercevele din PVC sunt;

 • * posibilitatea de schimba regimul hlgrotermic al încăperilor datorita tamplăriel foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului sl modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cerceveletor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele sl toc;

 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat In vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturai tamplăriel, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă polluretanlcâ sl închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri , slliconice, mortare hldrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

• prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

> înlocuirea solbancuritor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimatului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată sl acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate indepărtării apei condensate Intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor sl a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriel conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat In ceea ce privește O condițiile de confort, prin eliminarea curentllor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi si care trebuie încălzit Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza In următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriel metalice existente cu tamplărie cu tocuri sl cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranfbrsarl din profite metalice galvanlzate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor sl al altor zone cu rezistenta termica scăzută, înlocuirea tamplăriei existente sl închiderea de logli/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dubiu 4+16+4 mm low*e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 Iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr, 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata In Monitorul Oflc/a/ nr.503 din 14 Iulie 2011}.

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termoslstemul fiind aplicat pe parapet (se (D Izolează Intradosul planseulul de la primul balcon si se hldro-termoizoteaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplăriei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din Interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termolzolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor sl golului tamplăriel se va face cu placi de polistiren expandat Ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apel de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si prafilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității Interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetenseltătile tamplăriel. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cal si anume:

• prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriel exterioare (cercevele, usi balcon);

- prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

- prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in Jf

băl, grupuri sanitare» suplimentare si cămări neventilate direct, precum sl in unele bucătării;

• prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare In cadrul apartamentului, In funcție de spatOle disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • • dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer vidat, umiditate mare, s.a.)

- riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • • creșterea cantității de vapori de apă care condensează In anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fente de ventilare sau O practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hldrolzolarea terasei:

Terasa neclrculablia

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hWroizolatiel. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este nedrculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele: curățarea suprafeței;

- executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a pianseuiui existent inclusiv pe partea verticala ia intradosul aticului;

- montarea unui nou strat termoizolant din placi de poiistiren expandat ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si poiistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

• realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul pianseuiui de peste ultimul nivel, este foarte Important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termolzolatia verticală a aticului, cat sl cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a pianseuiui peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatil suplimentare la tavanul subsolului oe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea sl curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă In fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (boifurl împușcate, dlblurl) a unui strat termoizolant realizat din vata semiriglda caserată de 10. _________________________________________________/£ cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseulul de peste wlndfang/intrarl retrase din planul fațadei

Planseulul de peste windfanq

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula Indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor Inferioara, cu placi de pollstlren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metodice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv Iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangulul este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romanla (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/sl pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste Intrarea retrasa din olanul fațadei

Fiind vorba de un spațiu nelncalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseulul de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstlren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la ari. 4 lit e) sl f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor sl echipamentelor montate aparent pe fetadele/terasa blocului de locuințe

O înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor sl echipamentelor montate aparent pe fațade, intreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de Interzicere a circulației sau a Intrării persoanelor neautorizate In aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se foca de către echipe specializate.

De principiu, Instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unltati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapet!! balcoanelor;

- unltati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale; alte cabluri de curent! slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fere sș/ afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua In considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul sl tinciul/peKcula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, sl se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună ia suport (Inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) sl permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică In dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele In dispersie apoasă, In una din următoarele variante:

 • - vopsele slllcatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agent! atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hldrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmenți! sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele..pe bază de rășini sintetice acrilice sau_oolivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mal redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice. In dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hldrolzolat si pesta alte elemente fara termolzolatie din fațada, pentru un aspect mei plăcut al, clădirii,

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de Intervenție prevăzute ia art 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, Inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici sl a fenomenelor reologice (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decoloram cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu pollsttren sa nu fie afectata In timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizaril tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile In plăcile balcoanelor In conformitate cu normativul C 149-87 -

Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din. beton si beton armat:                                                            Z o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se Injectează cu raslna epoxldlca o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tenculelUe si finisajele la Interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de Intervenție atat la exteriorul cat si ia Interiorul anvelopei,

A.4. Durata de realizare sl etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat In ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției
n
 • 1, Valoarea totala a Investiției

(In preturi - luna decembrie anul 2012,

1 euro » 4.53 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012)

Total: 2.274,52 mii lei, din care: constructR-montaj (C + M): 1.955,75 mll lei (însumarea cheltuielilor estimate înscrise te subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 2, Detalierea valorii totale a Investiției

Devizul general al Investiției este prezentat In ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnlco-economlcl al Investiției

O 1. Indicatori valorici

 • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenite, inclusiv TVA - total,                   2.274,52 mll lei

din care:

constructll-montej (C + M)                                              1.955,75 mii lei

(însumarea cheltuieltof estimat» înscrise la subcap 1.3.4.1 sl 5.11 dta devtzul general)

12. Investea specifica                                                         0,48 mii Iei/m2(a.u.)

(ccnstmctBmoniajfarie utila a blocului)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție__________________________________________________6 luni

22. durata perioadei de garanție a lucrărilor de Intervenție______________________________________3 ani

(ani de t» data recepției la tenMnarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a Investiției, In condiții de eficienta economica________________________3.72 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului Izolat termic_____________________________________244221.89 kwh/ an

 • 2.5. economia anuate de energie:______________________________________________678748.96 kwh/an

In tone echivalent petrol:_______________________________________________________55.59 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:________188049.36 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea Investiției - total INV/C+M: 1,62

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de Intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare TVA Indus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile                953.820 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local sl Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neellglbile                                                                1 320.702 mll iei

Contractorul protestării lucrărilor de Intervenție,

L.S.Data: Octombrie 2012


OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de Intervenție

O

 • 1. ANEXA 1- Devizul general al Investiției

 • 2. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 3. Certificatul de urbanism

 • 4. Conținut cadru DAU

 • 5. Planșe • situație propusa - conform borderoului de piese desenate

DEVIZ GENERAL

patrtru tacrartta da ti HHara tatmlca, tma PALI

STIL GAJUI NIL 60 C4, SCARA A* MUNICIPIUL RACAU, JUDEȚUL BACAU

In n>U W/n4 wto ta cumul BNR din dtta da: 10 tteCKnbrfi 2012 18un»a 43330M

TVA MU

Ht.crt.

Vatoan(tMTVA)

TVA

Vateata (loctuiNTVA)

■■

MHIM

M*LB

i«ml

tHOVM

i

1

J-—

■       4 . ~

----1---7

PARTEA!

CAMT0UH1

Of«LTUKU KNTKU OOȚWRM țl AMBiAJAMATSWtUUd

1.1

14.1

TwMp«s*lO4.

Ojw

040

0,00

0,00

0JH

«M

040

040

040

040

840

1.14

Documantraa ptSTrfinj 4r£fTiprtWț

04»

Ojtn

040

040

»40

Tom 1.1

4*

A*

«o

■•40

040

4m*M)UMtoWMll0l

1*1.

rWfMHNI wlîHffiE pflf                 tiNHMSMti dKnEUKd^

hssIimI&Iu                                   iHn

1849

441

440

23.07

543

Total 14

441

44»

3347

14*

14

ĂMHvn^di jMMlm pffitofpt fMdhtlul

14.1

Aducaraa latonuM ta atona tnllfalB, după damontaiaa acbatator

13.41

2,74

243

1020

340

Total 13

ÎMI

M4

1*4»

341

TOTAL CAPITOL 1

3143

•2»

TM

3040

M1

CAMTOLU

IL1

CHELTwEU PWTRU ASIOUftAMA ITRUTAț tOH KSC64ARH OOtECTTVUUA

2.1

040

tun

040

040

040

22

040

two

040

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

040

040

040

040

040

CAMTOU

CMELÎUIEU PENTRU PRMCTAl

13

IE flAStBTSWțA TEHNICA

Ut.- -t-

", "7'.'

41

SbidHtaMm

3.1.1

3fedTQP0*0e0«SMLl HtDROUHMC

040

040

040

040

0,00

Totalii

040

040

. 04»

040

04*

14”

T«MMrtnoO«n«fMdaaiti0.o«o*MolMitadMlA

140

023

02*

(W7

Total 34

140

043

024

124

027

34

PHMtfiM* fl tn^n*M'

M.1

1 i .. r~~------------■ ------------------------ ------------- ■

......

140

022

044

Ul

tjff

344

- mmUuI tntițpfc ti         cwtftesluM d* ptdbcmtntn Nwrptfcs

tfcrttiri âiHNoto • bfoaiMd« boutait

040

040

023

113

02»

0,10

4JM

042

M2

043

34.4

0.10

042

0.03

0.13

043

aii

J -U-.p—     ruj*- OU.            A             ril A            Jt=.

140

04»

"OM

Tio

044

334

pNiKl tthltifii dOCUtMAtM* tehfiittl pCOfti MMMtMtt MMUtMfl tariftorto            d» «Kt*, cMtd» twcW «Untocmlm

140

0.33

040

140

0,41

Total 34

. A10

14»

IM

7J*

14?

Î4

Onw*WM wvcadviilorM MNrto aobiM

020

040

540

0.00

0,00

Total 34

04^

040

040

040

040

10

COftartaaK

Contuttan» In domanM mati agunanaiM pratonâii

040

040

040

0,00

«4»

040

040

040

040

0M

Total 34

040

*40

020

*2#

*40

34

34.1

BprwaglwmoiacuWtocnmx pita *ț*Vda pite

30.77

8.70

TM

30.15

M3

344

MWiffțrl Wwlci din HMtM pretefiSwitvW

040

040

0.00

OM

b.OC

Total 34

30JT

7M

«.«

4M

■■

TOTAL CAPITOL 3

3T4T

04»

100

404»

1040


p«|mdP9


i î'Old SISNO3

iwmtwd•Olt»

SZ’IJ*1

11'011

zrxu

trzzsi

6 •/*/* r» * z % *r*n *r o      <w

ZflOO

ztoiri

U'o»»

<0'000

00'000*1

ivwMaoivitu

Crtl

U*00

or»

orii

oro?

01OJMV3W1O1

lt»

ZtfW

WT"

w:

ora

*pi>MOx»o0Hrt«e’

»%

zrt

arat

orz

ort

Ut»

MniT^l*—m<rt

ro

MTV

oro

oro

oro

oro

J       f* WliJ

ro

Ort

oro

oro

oro

oro

W0^« op WWWO0 OM0<*M

1’0

aia W3MBH80VIBrnndttiua

ifenznowHai aaoMd nnixu nuu-iaxa noiidv.

H*SS

ortsz

oro»

ort»

crcM

STOiMvairioi

ci'ct

OCHI

»ru

zrtt

OT/Ol

rtl«Wl

»*€»

orwi

Wtt

U’K

•risi

•msoMtdM r» ottMip iw»a»M3

n

Ort

oro

ort

ort

oro

rom»!

oro

oro

oro

oro

oro

hootHQftrt **44*f*aM| am||1

rrs

00’0

oro

00’0

oro

00’0

(foO«i wo|t «tț’Moniwa

ITS

|0țnt|PM> |fl)tO9 *MEB) 'fl|64 ^WVOțtțWOQ

tt

mi

*ra

00*11

om

ii1»»

rt moi

01%

oro

ori

Ort

00’1

SQROUUWIOraHD

rit

0*01

01’11

oro

ort

ure

tfMqttcotoiioAtn

i’rt

JI0UH (p amuMOJO

rs

naninaHoaiw

o-moudva.

srti»

eroori

01*100

M^ECC

crzori

»KMIdrtWlOX

Wi

oo%

ort

ort

oro

r»m»i

«Fii       firi       fort     [ort       fifo       jrpmoi

oro       |w*»       fort

oro      fort      |r»m»i

uodtuu m tumutsdMD* t* tatMMn smi afon

•ro       |oro       fotrt     [ort       [oră       Irîw>i

........ ’**                                        ■ "TtW 1

ort       |oo%       )cro Jart       Joc'o       !f»iwoi

mi»

Wwt

rrtos

trtțț

mori

iwi

mt»

BrtSTl

»Z*IOC

trac

crzori

rtfwoobiutMioa

ii»

rt

ywa MwkisaAMrnwcu nntunaH» runoiwa
GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC, STR. GARD NR40

Etapa

TIPUL re LUCRARE

lud

î         1         2         I         3         j         4         1         s         1         8

saptamana

1

2

3

S

e

7

1

0

10

11

12

13

14

13

10

17

10

1(

20

21

22

23

24

Organizare de țanller

LUCRĂRI LA TERMOIZOLARE PEREȚI

O fac t ți den «i (tencuieli dejn i, pla p, sU       ml spe Laț

Reparapl perep ca rat si ut

Apficare strat tennoizoiator ta perep

Reface» isaje de fetad

Remontarea tnstalaUDor ai chi im    or montate aparent pe   ide

LUCRĂRI LA TAMPLARIE

Demontare Urni ne ei     i ci se Inloa țte

Montare (Amplii nouă e lentă Iernile indusă erisil ți glahi

Reviiutre timpurie iltaenti mnic montată de proprietari care se păstrează, Indusiv aerisaoare țtgtaănl

Refaceri     țe in foi i In zonele d irven

LUCRĂRI LA TERASĂ

Deal    e IWchJperie. i 1 de ac e. rapt (ac ne), i faulta, reparați

pregătire terasă ca strat suport indusiv atice

Rj izu . rarata, p gădn    isă ca strat suport indusiv alice

Aplicare strat tennoizoialor la terasă

Aplicare tudrofaota|8 la terase ți probe inundape Indusiv Unichlgerie

Remontarea Instaletacr si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a plansouU peste subsol

Aducerea terenului la starea W , după demontarea sc

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 2/627

CERTIFICAT DE URBANISM

Nh                   Din;

în scopul:

1.1, IA) REABILITARE TERMICĂ BLOC DBLOCWNȚB» ÎN CADRUL „PROGRAMULUI PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE MN MUNICIPIUL BACĂU"

Ca umm cererii adresate de

cn dotoicilM\sediul Iu județul           BACAU

- - * -

strada___________CALEA MARASB3TI_____

«V.   - - eț • _.ap. _ •    ,teL/fiu .

înregistnrtil Ia nr,          '   2/627              din


UL BACAU______

UwaUtntow           BACA1I


MC


LLiKwiăl


sectorul—=---, cod poftei _

jr.------S______JjL-----

-,<Hnail


12-07-2012    .


pentmtaobM’ termfj/m construcții- situat to județul Bacau, Municipiul Bacau, satul _____________________i—__________. sectorul____L__. cod poftti:------------------------

strada                 str. Gării                 m-___»___tH.---------------»____

so. C4 ►ap.        sau identificat prin:__________ utea de situate

In temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.            250            /        2008__,

fim FUG aprobată prin HotMroaCg^fo'hiH^^Padtunr. 84 din 13,044012

In confi>npitate cu pravadariln Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării tucrtrilor de constructiLxcpublicata, eu modificările ti completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren ti construcție situate în intravilanul munldpJuhj! Bacău, proprietate particularo a locatarilor în Indlvtzlune.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: btoo de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G72012 este zonă locuințe colective, indusă în UTR 3.

Terenul se află în zona "A* de Impozitare.

</*

 • 3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC

  «*» *««*****■

 • 4. OBLIGAȚII ALB TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

ta scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - da construire/de desființare > solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PTFROTECTIA MEDIULUI CAM 11-BACAU, «r. Oituznr. 23mun. BACAU jud. Bacau

Dop* H„.i—ptggantafai certificat {• ulniihei. Utntend obligația do a m pățania 1» avtatbCM uuanuniiii ponta protecția ncdbbl ft vadarca owtotdl MțWo o favtai |i otalfirH BecariUța ova hurii efectelor anuala aaopn madHni, In uan» «valuirii Wato •           V* tateoota odmtelotalirol »«taiațUe«spotaU» ponta (toteoțl* modloJBi.


In titațb la «ta, dop* rinitaea ootMcouM do «atentat cri p» pumnul doraUril procedurii do «vaharo a afectata tataițW tnpo tadfohd, «ollritantiil nta*U la intenția do twfeta a toottfyd, aeaata ta obligația do a notifica acta &p «tarill|iiad«MatatHpabfiN «oapetante.

lotamlt: SlO!iVK>t£T^ CQNSHJft


1

»•


f* r .< I


Anexă Ia Certificat de urbanism nr. 3X £Funcțiunea dominante ~ locuirea, compusa din locuințe colective existente în blocuri cu regim nfedlu de înălțime P+4 niveluri.

Funcțiunile complementare admise:

 • • instituții publica, servicii si alte activități nepoluante sl aervfcfi compatibile cu funcțiunea dateedre;

 • • odihna sl agrement (spatii verzi amenajate);

 • • circulație pletonala si carosabila;

 • • staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnlco-edilitara si construcții aferente.

Utilizări admise:

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter Ober pentru alte funcțiuni, completări în

trupului principal;

 • - InvestițB necesare îmbunătățirii calității bcutrii sl a confortului urban;

 • - modernizări, reparați sl întreținere ia clădirile existente;

 • - construcții aferente echipării tehnlco-edffitare;
plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajări de sport pentru tineret;

- echipamente publice ta nivel rezidențial si de cartier, creșă, grădinițe, scoli primare si gim ■, Bcee, dispensare urbane si dispensare pollcBrtice, biserici parohiale.

SE SOLICITĂ REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+gp, IN CADRUL .PROGRAMULUI PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENER    E

A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU*.
Utilități existenta în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei


întocmit- SION VIOLETA - CONSILIER


5 .CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DB CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:


â) certificata! de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren ți/san construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi $1 extrasul de carte fondata de informare actualizat la zi, în cazul ta care legea nu dispune altfel (copie legalizați);

 • c) documentația tehnici ■ D.T., dupicax

Q D.TA.C.            □ D.T.OA

 • d) avizele ji acordurile stabilitae prin certifioatal de urbanism:

d.1) aviza ți «coduri plivind utilitățile urbane ți infrastructura:

O alimentare ca apă

Cj canalizftre

 • □ alimentare cu energic electrică

 • □ alimentare cu energie tatmicâ

d2) avize ți acorduri privind:

 • □ securitatea la incendiu


B gaze naturale Hteteftoizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban


□protecție oivilB


□ D.TJVD.


Altaavize/acorduri □


□ sănătatea populației

d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrata ți / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: . -INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

 • • NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • • RAPORT DB AUDIT ENERGETIC

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copte/,


f) documentele de plăti ale următoarelor taxe (copie): sculUde 12 luni de i« data emiterii.

SECRETAR,

OVUMUNICOLAE POPOVId/ARHITECT ȘEF,

srh. VASILE ALEXANDRU G


Achitat taxa de ..........lei, conform chitanței nr..............din ................

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de                   1


în conformitate cu prevederii® Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr.

de la data deDupă această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

secretar.


PRIMAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.

PLAN DE INCADRAREIN ZONA

Scara l:&000


Per mirs: Obținerea

'țft'lOei A» de uitare r. pWH-m «p la o tr termica a Mwur'iw «a locuim* dn ‘ -i -‘c. Rq?gu de bw1

A                   £ț-^*-“- <»• *%-»*** Bu* fc t

Sflcej

<n>r-iript .i’ a r. i


țscam

1   1-5000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

PLANOeiNCAPRARg IN ZONA

3-M

Paft

09,20’1

rwiw

formal

MDenumire: Oblinerea certificau lui de urbanism peni tu reabilitare termica a blocurilor <f« iociinie cMn MunfcfcM Bacau* 130 de blocuri

A nplasamenl. Baca i.FT. Gtril N 60, J x Bacau

eerercifr M JI1C1FIULBAC .V

Scara

1:500

PLAN OE SITUATE

Fata:

C.i1.

Data

09.20 1

Flanca:

j

Fcnrrat

A4

I

-JBORDEROU

PART! DESENATE

1. Plan încadrare in Zona

sc. 1/5000

A01

2. Plan de Situație

sc. 1/500

A02

3. Pian subsol situație propusa

SC. 1/100

A03

4. Plan parter situație propusa

sc. 1/100

A04

5. Plan etaj curent situație propusa

sc. 1/100

A05

6. Plan etaj tehnic situație propusa

sc. 1/100

A06

7. Plan terasa situație propusa

sc. 1/100

A07

8. Fațada principala situație propusa

sc. 1/100

A08

9. Fațada posterioare situație propusa

sc. 1/100

A09

10. Fațada laterala dreapta situație propusa

sc. 1/100

A10

11. Fațada laterala stanga situație propusa

sc. 1/100

A11

12. Secțiune A-A situație propusa

sc. 1/100

A12

Este Interziși copierea multipficarea $1 împrumutarea documentației Mrt aprobarea seriei a S.C. C0NSI3 PROIECT SRL Buarreftl


PLANDEINCADEARE\[NZONÂ

Soni 13.999 ț [

10

10

"■5SSJ"'

"Sn»*

1 "l’HI""*.

csm

MUECU0T(MMHIM.

CONSIS PROIECT

RC4.M0QM0HS95

W«MM

’«X*

1,11111

WWMUIh

——-ut  MUUARMUUMOPaJUR

BACAU

owwct m pnMcnre ptnsv omomi o» IwMMfRMbMwtt tsnwics b Hocudtoc dt tocutote <fn

IMc^iul Bkw -130 de ttocttT

MM

MMMAIWA

ARHITECTURA SMdiGM,nrA>

MWCIAT

ZLuÂ.;

vsmcKT

AULOMMMQN

C-F-

PLAN DE ÎNCADRARE

La

DATA               SCARA

----

100012           1300

DAU

6096302462011

A01
ROMÂNIA


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

al obiectivai de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Gării, nr. 60, bloc C 4 Bacau” • faza PT

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala rotilei (cu TVA)

Valoare C+M Miile! (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. GARD, nr.60, bloc C 4 -Bacau”

1.873,99

1.60938

« Regim de inaitime: S+P+l 0E

 • •  Autila totala (mp) *. 3.993,40 mp

 • •  An construire: 1974

 • •  Nr. apartamente: 140

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru Încălzire: 61.08 kWh/mp si an

 • •  Durata de execuție: 6 luni


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU                            . KTr?v a _ *

ri         ANEXA Nr. 2 4

C0NSIS PROIECT                        LA HOTARAREA NR./33DIN 18.04.2013

DEVIZ GENERAL

         pentru lucra rBa da raablHtam termica, taxa Ffli

STR. GARH NR. 60, bL C4, MUNIQPRIL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mB toi/mfl euroia euraui BUH rindătodăTM decembrie 2012 1Euro- 4J5TS7 M 7VA . MW

Mr. ort.

OenwnlMa aMtoMac «1 «ubcapttotoior de «MMM

TVA

Vafoeie (inctuaivTVA)

HÎZ    Ci

îblu

—HÎ3 [-tess®-

“Y":

i ..              .                      ..... I...... J. 1          i

a l F.

PARTEA1

— i             «ntntir '

L                            oiajmu MWTWt»T»»8^>Mm<A£iwg»Ttnt»wLXJi

1.1

i.i.t

«n ■rojO/'.

0.»

0.00

MO

c.oo

0,00

1.14

EdmpdmedaflMM

0.00

0/»

040

q.oo

0.00

1.1.3

d.tid

0.00

0,00

3.00

mi

Total 1.1

Ml

MO

0.00

0,00

049

15

Mw«(uh terenuM

W,

Pngafta* IMWU pito dwnttori. MrpMiart, ttofatortart, d*t «vacuad iMHiiate muttale, davtoii nteto de uunaO dto MiyteoMieM, Mamatliaii aa M*riteeta dtwtate. «ui

15.40

3,38

3,72

1051

440

T«W14

IM»

34*

3,72

1«51|      <M

15

MMmjIn jMnk*N pnMecpe mMhiM

1.11

Aducam tMMNtttil te stftTM       dup* denr      eotwMor

1241

2.71

246

16.39

346

Total 14

1X41

2,71

MO

1M*

134

TOTAL CAPITOL 1

27,90

MOI

6,70

34a®8

74*

clpffOLU

CMH.TUBOJ ratrnu WOWHM Wi

Lfc

Ard na KICSfiAflfi OHUCTFVUUM

r»I  l-r|nTrw|B!ltaWTrr|n^T-ui _ ....

a.i

0,00

0,00

0.00

0,06

0.00

ia

0,00

0,00

040

0,00

0DO

TOTAL CAPITOL 1

OjOB

MO

0.0a

0,«

0,90

bAprtbtut»       ........

3.1

SltklltMMU

3.1.1

SHXfl TOPOrGEO+Studki HIDROLOGIC

0,«

o,oo

0.00

000

0.00

TaMM

Md

M0

M*

0,00

0,04

M

T*d prtm oMkwrt 4» MtUMiMI H «utoriaM

I.OO

da

M4

"" LN

047

Tetei 34

14»

042

M4

14*

047

34

bwJ*«*aa* ml nWCwl fi

3.11”

'•Mantoa

042

O.Î4

1,34

. 047

3.12

■ audtul eneoeUo ri «tobentMe«tl3eaMui d»M*»mtntn«mqtoUM atoranl «ituaM «detente a blocUU do loadrue

0.90

020

0.22

1.12

044

Ml

■ pertdem de p«tontMn« «namMca le toUNUBUtoM»

.....MO

0.3!

0.02

.. M2

Tu

334

■ intocmifBadoeumeftUM pentru obtinem witaWui de uvtenim ■* ti<£**îW

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.35

sitalĂMlnAl * *i™• toerMw de huwtoâto

Î.W

tU6

3.10

043

13 8

■ pricit tehnic, <faojTwnt*i« tohrie* pantni wMarti mmtari lucniitor M totwwnua, datoA da «MCuUa. catoln da anW «1 totoanina «MUnvMd P«WV BdUJI* .......

1.»

023

046

1.88

041

Total 34

5.10

W

146

75»

1.SS

si~

Ow&CM MaedutM deâehiito «MM.

0/00

0.00

OAo

OJK

O,DO

TalelM

0,00

a,oa

M*

0,00

0,00

35

GwtoultaiifA

Peiwuttftt to dementul              piriecMd

0.00

4,00

040

doo

0,00

OjM

Mb

O.Qf!

100

o.n

Tefal 35

000

«M

0,00

o.»

0,M

34

AiitiMțl Mmfd

38.1

SuvtotfwM «Mculiai tocmriktr pito drttfrri da prtM

25 sr

164

5.08

31.41

IM

3.8.2

MMMWmtoAdto partea prtMMMd

0,00

0.00

020

0.00

......0,00

Total 34

ÎJJS

Ui

.    M<

3141

IM

TOTAL CAPITOL 3

3X4»

7,0»

7,73

4041

3,71

CAPITOLUL 4 chcltumu psrntu NvesniM m bmA

4.1

Conteni cwiiitteall

4.1.1

wwwim^Mhw ° 1

143472

270.72

29729

1430.01

33349

Total 41

143471

270.72

29729

143441

33*41

42

Moalii ufiijt Mmotoaio*

Total 44l        444

040

040

040

040

44

1 WObA*            --* - a.- fc. -a-      J *

uoo|V( wnfMnonM lonmowo p wncțonww gb hwmq

Total 44

044

040

040

040

049

4.4

uv^o <wb num} j* osnqponMm* oo uwifwii

Total 441        040|04#

040

040

040

44.

MM

Total 44

040

040|     040

040

040

44.

ACWO MOOfpOMO

Total 44

044

040

040

040

040

TOTAL CAPITOL 4

143472

27472

29729

143041

33*M

CAPITOLUL! alto choltueu

41

OfQtntettM do țmdtr

5.1.1

LuoMdaeonainic|l

3147

442

740

3927

440

414

Chdtotel oonoxs ol 09

033

144

142

74S

IJ2

Total 41

431

9.12

47.12

1840

54

rnaibOana, eota. laaa, ooatolcrodltehil

52.1

Comkloano, taro ti cate lagtea

040

04)0

040

040

040

«44

Ttao lfttpocțlo« control <     i

040

040

040

040

040

Total 41

040

404

049

040

040

41

ChotaM dteaiao H napmmta

12040

2900

11.10

10140

3340

Total 41

12040

2840

31.10

10140

3940

TOTAL CAPITOL 1

11740

3440

4040

20020

4340

capttoui

CHBLfUSU Pomul PROM TBHKOLOOC6, 1

44

4>TBQ1P«eDAIUILABW«EPtCtAH.BTC

41

ProoMroo    mm uli oiptoiloro

040

040

040

040

040

44

• MVw

040

040

040

040

040

44

a—---*---a-ro-oa-A-

NUKJG N |Nmi

2&39

444

440

3141

040

«4

ChiNuteldo bwM E ?

1040

4.15

444

3344

^18

TOTAL CAPITOL 4

4433

940

1044

3447

1241

TOTAL «NUM

1,91 IJ0

33040

342.71

1473.99

409.11

mtearo

149049

243.74

31149

140949

33143

SafProteot ath. Adrian Andttf

UK-rv? AftUlEETLOR L c. n hgmâhj

6798

NDH£<

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIromânia

ANEXA Nr. 5

LA HOTARAREA NR. /33 DIN 18.04.2013


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Gării nr. 60, bl. C4, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL-iei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 * Cheltuieli pentru proiectare fi asistența tehnici

1.1

Obținerea de avize, acorduri# autorizații

1,240

0

O

0

1,240

1.2

Proiectare# Inginerie

7,564

0

0

0

7,564

1.3

Consultantă

0

0

0

0

1.4

Asistentă tehnică

25430

6,079

31,409

31,409

TOTAL CAPITOL 1

8,804

25,330

6,079

31,409

40,213

2 Cap.2 - MMi pentru investiția de bază

2.1

Construcții # Instalații

348,409

975,726

234,414

1,211,140

1,559,549

2.1.1

Proiectul 1 (Gării 60)

348,409

976,726

234,414

1,211,140

1,559,549

TOTAL CAPITOL 2

348,409

976,726

234,414

1,211,140

1,559,549

3 Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

38,004

9,121

47,125

47,125

3.1.1

Construcții # Instalații aferente organizării de șantier

31,670

7,601

39,271

39,271

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

6,334

1,520

7,854

7,854

3.2

Cote legale

0

O

O

0

TOTAL CAPITOL 3

O

38,004

9,121

47,125

47,125

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru infirmare fi publicitate

4.1

Infirmare # publicitate

25,330

6,079

31,409

31,409

TOTAL CAPITOL 4

0

25,330

6,079

31.409

31,409

5 Cap.5 - Alte cheltuieli neeliglbite

S.1

Atte cheltuieli neeitglblie, inclusiv diverse # neprevăzute

184,636

0

0

O

184,636

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

11,059

O

0

O

11,059

TOTAL CAPITOL 5

195,695

0

0

O

195,695

!. 70741 GENERAI.552,905 ! 1.065^390 j 255^94 [ J ,321,0841f87?i?2l !


NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-iei cu TVA

1

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

1,873,992

a.

Valoarea neeUgtblii, Inclusiv TVA aferent

552,908

b.

Valoarea eUglbitS

1,321,084

n

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

1,081,342

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli el fț talie, Inclusiv pentru AP (40%)

528,434

"ET"

Contribuția soUdtantuiui la cheltuieli neeUgtolle, Inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

552,90ă

Ui

ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATĂ (W%)

792,650

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

264,217

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

108,370

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neellgiblle pentru spatii cu alta destinație (100%)

11,059

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

383,646

CONSULTANT SC CONSIS PROIECT SRLCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OV1DIU POPOVICIromânia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


_ a r         ANEXA Nr. 4

LAHOTARAREANR.Z33DIN 18.04.2013


Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Bacau nr. 79064 din data 22.0X2013 si a Hotararil adunării generale a proprietarilor nr. 7 din data 28.032013.

Prezentul contract se Încheie Intre următoarele parii:

 • 1. Asociația de proprietari BLOC C4 GARSONIERE, cu sediul in municipiul Bacau, str. Gării, nr. 60, bl C4, sc. A, et 4, ap. 46 BIS, telefon 0746290008, cod fiscal 14894938, reprezentata prin dL TILITA SORIN, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 448314 eliberat de SPCLEP Bacau la data de 13.012006, domiciliat in Mun. Bacau, str. Gării, nr. 60, bl. 60, sc. A, ap. 66, județul Bacau, născut la data de 20.10.1955, cod numeric personal 1551020040049 denumită In continuare Asociația

Ș*

X Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl ROMEO STAVARACHE, având ftincția de Primar al Municipiului Bacau sl dna. Vlnerica Clementina, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumită In continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPITOLUL I Obiectul contractului

Art. 1. Asociația încredințează Unității administrativ* teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor sl acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea ți implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 60, bl. C4, scara A, Str. Gării, Mun. Bacau, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) 12 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II Durata contractului

Ari. 2.(1) Contractul Intră In vigoare la data semnării lui do către ultima parte.

(2) Contractul îți păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale

CAPITOLULUI Obligațiile pârtilor contractante

An. 3. - Obligațiile Unități i administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile șl necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, tn conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor ta eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007*2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de intervenție 1.2 - Sprijinirea Investițiilor ta eficiența energetica a blocurilor de locuințe. Axa prioritarii 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare șl a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de Intervenție si sa supună aprobării, conform legii,

indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

 • f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnica a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si sg încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-cconomici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) .   sa emită, In condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor;

 • I). să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

j) . să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție lâ - Sprijinirea

investițiilor m eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritarii 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007*2013, executarea lucrărilor de intervenție;

k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească șl să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-cconomici, durata lucrărilor de Intervenție șl valoarea lucrărilor de Intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat fn cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară I „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 12. „Sprijinirea investițiilor In eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, In procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unul procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile sl neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

m) . să finanțe» toate costurile neellgibile ale proiectului, respectiv; cheltuieli neellgibile datorită destinației spațiului In

proprietate si cheltuieli neellgibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 12 -Sprijinirea investițiilor in eficienta energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de ia asociația de proprietari a cheltuielilor neellgibile ce it revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului sl ale Capitolului IV din prezentul contract;

n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, In condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din Instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unul procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare?,

o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, tn copie xerox sau tn format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor sl recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări cosrâl intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să Întocmească șl să transmită Asociației spre aprobare sl semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economicl, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației In

vigoare;

s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricare! situării de natura sa ii prejudiciere interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse

Art 4. -I). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) . ulterior supunerii spre aprobare, sa isl Insuseasca, prin semnarea de act/e adlțional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnlco-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite In documentația tehnica,

 • b) . tn cazul tn care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

- cheltuielile neellgibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

• contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, In același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . «B puni la dispoziția Unității administrativ* teritoriale cartea tehnic* a imobilului, fișa tehnic* a imobilului sau orice

alt document din care s& rezulte faptul că blocul a fost construit fa baza unul proiect tehnic elaborat fa perioada 1950-1990;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic fa

condiții similare cu cele existente fa data Încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unltatii administrativ teritoriale. Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-E J Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale șl Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare f audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul fa vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până 1a expirarea termenului de 5 ani de la data Închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa Informeze proprietarii, prin afișarea fa maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unul anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase șl nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor fa maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor sl a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate In procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate fa documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile sl neellgiblle ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare fa sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțăril cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrai proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, fa condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, In

maximum 30 de zile lucratoare de 1a primire.

Art 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale Înainte de Începerea execuției lucrărilor, ta caz contrar aplicându-se prevederile art 4, alin. 1), lit b) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile sl neellgiblle

Art 7. 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recuperează prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUO 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fimdamenteaza taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar fa termen de maxim 90 de zile de 1a recepția la terminarea lucrărilor, In raport de sumele plătite de UAT $1 cotele-părțl indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de Ia data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de ocuînta;

 • >  1 an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala ta condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isl va recupera costurile efectuate pana 1a momentul Încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V încetarea contractului

Art.8. 1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract jl legislației aplicabile.

 • 2) In plus, foță de cazul de încetare prezentat fo alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fora somație si fora îndeplinirea altor formalitati, in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de loculnte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice sl a indicatorilor tebnico-economici, la orice foză a pregâtirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fora a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

Ari. 9. în sensul prezentului Contract, forța majori reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care Împiedica executarea In tot sau In parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majori. In sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Ari. 10. ■ Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. 11. * Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fora a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pardlor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majori are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majori, In termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, In condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majori, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art 13. Dacă partea care invocă forța majori nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majori, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere șl va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fora ca vreuna dintre parii sa poala pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII Notificări

Ari. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract

Ari. 16. > In cazul in care notificarea se foce prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art 17. * Daca notificarea se trimite prin fox, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii foxului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIH

Litigii

Ari. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Remania.

CAPITOLUL IX Clauze Anale

Art 19. • (I) ln prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context

(2) Termanul xt ori rilo «au orioa referire !* xils reprezinte zfle lucratoare, daca nu ta «peeifica In mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului contract se fiice numai prin act adițional incheiat intre partite contractante. Art 21. • Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

 • -   anexa nr. 1 • Hotararea adunării generate a proprietarilor nr. 7 din data de 28.032013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DMI) 12 - Sprijinirea investițiilor ta eficiența energetica a blocurilor de locuințe, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007*2013 (POR) (in original);

 • -   anexa nr. 2-Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

 • -   anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • -   alte documente, după caz.

Art. 22. • Prezentul contract; impreuna cu anexele căra fee parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor. Art 23. • Limba care guvemeara contractul este limba romana.

An. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Românie.

Art 25. • Prezentul contract a fost Încheiat astăzi, 10.042013, ln doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația da proprietari


Unitatea administrativ' teritorial*

BLOC C4 GARSONIERE

MUNICIPIUL BacauHUMANA"

77^


DIRECȚIA ECONOMICA CLSMBNTINA VINERICA Direator Executiv

DIRECȚIA tehnica CRISTnd/ BUZDUGAN Director Executiv


Nr. .. V.*3 .... din data . . 5?. :. C/l; A- L

Nr.


PRE$EDINTfiVg NOVAC DFA£QW<


Dl


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIUL

NICOLAE-OVIDIU1W6