Hotărârea nr. 132/2013

Hotărârea nr.132 din 18.04.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Narciselor, nr.8, Sc. A, B - Bacău".

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Narciselor nr.8, scara A si B, Bacau"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

•Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

•Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

•GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

•Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe 99 din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr.2513/10.04.2013 al Direcției Tehnice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Narciselor nr.8, scara A si B, Bacau99 - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DAU, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare :

•VALOARE TOTALA de 852,69 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M - 729,73 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+4E

 • • Autila totala (mp): 1600,00 mp

•An construire: 1974

•Nr. apartamente: 40

•Consumul specific estimat de energie pentru încălzire: 94,08 kWh/mp si an •Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 792,17 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M - 677,45 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitarii Administrativ Teritoriale (UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

PREȘEDINTELE NOVAC-DIACONUCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVTDIU POPOVICI


NR. 132

DIN 18.04.2013

N.O.P.J.M./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUBENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


PROIECT NR.: AH 1458-11 68963/02.06.2011

EXEMPLAR NR.


REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI
STRADA NARCISELOR NR. 8, SC. A-B, MUN. BACAU,
JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT

OCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA


UCRARILOR DE INTERVENȚIE

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICICONSIS PROIECT

Șoseaua leacului nr.31 sector 2. București Tefc 02V5391132; 02V5391133 Fax; +40-21-53911 34, E-matbcortstsOconals.roDenumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI”

Amplasament Faza de proiectare:

Nr. proiect:

Proiectant

Beneficiar

STRADA NARCISELOR NR. 8, BACAU D.A.L.I.

AH 1458-11 -68963/02.06.2011

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU -138 DE BLOCURI* BLOC STRADA NARCISELOR NR. 8. JUO. BACAU, MUN. BACAU

A.1. Date generale

 • 1. Identificarea blocului de locuințe: Strada Narciselor nr.8, scara A, B

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de Intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de Intervenție: S.C. CONSiS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1974

 • • regim de înălțime: S + P + 4E

 • - număr apartamente: 40

 • * aria utila totala: 1.600 mp

 • - parter: locuințe

 • - sistem constructiv anvelopa: Sistemul structural, de tip fagure, este alcătuit din pereți structurali din beton armat, dispus! pe cele doua direcții, respectiv pereți portant! longitudinali si pereți transversali de contravantulre. Grosimea pereților este de 15 cm pentru suprastructura si 20 cm pentru Infrastructura. Închiderile exterioare, pe fațade, sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate**), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm.

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

 • 1. Situația existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

fll Rezistenta mecanica sl stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice sl stablIltatli imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură In care regulile de conformare generala a structurilor sl a elementelor nestructurale sunt respectate In cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s*au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile In conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților sl neregularltatilor.

In condittile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural II constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc In SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cel peste 35 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de Intensitate medie cum ar fi acela din:

-   04.03.1977      - Intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.2

30.08.1986      - Intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - Intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

-A

<ș?

Luând in considerare datele de mal sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința Întreaga zona urbana a Bacaulul. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare Intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit Intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si Industriale» P13-70 care era In vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1986,1990), si a unui seism major (1977).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de aicatulrea si dimensionarea structurii, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportanti.

încadrarea structurii expertizate In clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. in luarea deciziei de încadrare In clase de risc seismic, expertul a avut In vedere zona seismica In care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind aicatulrea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - Structura este tip fagure si este alcatulta din pereți structurali din beton armat, dispusi pe cele doua direcții, respectiv pereți portant) longitudinali sl pereți transversal de contravantulre.

 • •    conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat * favorabila din punct de vedere ai formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat In conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a lil-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic* Indicativ P100-3/2008;

 • •    vechimea construcției - cea. 35 de ani;

- numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - trei;

degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai pereții despărțitori neportanti de compartimentare pot ridica probleme;

regimul de înălțime - S+P+4 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

01) Economie de energie si Izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si Izolare termica este următoarea: Din punct de vedere arhitectural

Blocul situat in Starada Narciselor nr.8, a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1974. Proiect tip, S+P+4 .

Blocul se compune din 2 tronsoane, A sl B, Identice sl dispuse In oglinda. Un tronson are 2 deschideri de 4.80 m si 7 travee cu dimensiunea cuprinsa Intre 2.40m sl 3.60 m. Dimensiunea

in plan a unul tronson este de (9.90x21.75)m. Dimensiunea totala in pian a imobilului este (9.90 x 43.50)m.

Clădirea are ca regim de înălțime subsol, parter si 4 nivele.

Înălțimile sunt:

•  subsol:        2.48 m;

 • -  parter         2.64 m;

 • -  nivel curent     2.64 m.

Subsolul are destinație tehnica si a fost prevăzut la data proiectării cu izolație termica de cca.4cm. Accesul se face direct prin intermediul unei scări in 2 rampe. Subsolul este ventilat natural prin Intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara cu 2 rampe/nivei.

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.


Pereții Interiori despărțitori neportanti sunt realizați din prefabricate tip fosil din beton celular autoclavizat (BCA), cu grosimea de 6 cm, si respectiv din zidărie din placi de beton celular autoclavizat (BCA) cu grosimea de 12.5 cm.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli cu praf de piatra.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa, izolata hidro si termic. Accesul pe terasa se face prin intermediul unul chepeng. Pentru scurgerea apelor pluviale pe terase sunt dispuse cate doua guri de scurgere/tronson, interioare. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea a 4 pante/scurgere.

imobilul are togii. Parapet!! de ia togii sunt din placi de beton armat cu grosimea de 8 cm sl inaltimea de 1.00 m.

Finisajele

 • • tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • • pereții bucătăriilor sl al băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei sl/sau placi de faianța;

 • - in bal si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • • pe holurile apartamentelor, In camerele de zi si In dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si wlndfong, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de uiei si/sau plăci de faianță;

 • • finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza Infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1974 si pană in prezent de: murdărire, decolorară cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băslcare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Planseul de peste subsol a fost prevăzut la data proiectării cu Izolație termica de cca.4cm Nu exista termoizolatil aplicate la nivelul placi! de pe sol, la planseul din zona wlndfengulul, ia pereții de la parter situati intre casa scării sl spatiile neîncălzite de la parter.

Pentru a permite tronsoanelor clădirii sa oscileze independent sub acțiunea mișcărilor seismice ale terenului, acestea au fost separate prin rosturi antiseismice.


Starea actuală a clădirii

La o Inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se oaseste intr-o stare de degradare a elementelor de fînsai "medie*, elementele pârând a_fi afectate "de varsta" sl avand o intretlnere relativ modesta spre bine.

Planseele de la ultimul nivel prezintă o serie de degradări datorate Infiltrațiilor produse in zonele unde este degradata hldrolzolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hldrolzolatiile de la nivelul teraselor s-au refăcut doar local. Totodată, pentru scurgerea apelor provenite din precipitații si eliminarea Infiltrațiilor, locatarii au realizat, tot local, șarpante din lemn. Nu s-a observat existenta elementelor de tinichlgerie (Jgheaburi si burlane) aferente acestui sistem de acoperiș. Suprafața acestor șarpante totalizează circa 20% din suprafața totala a teraselor. Expertul nu deține date cu privire ia situația Juridica a acestor Intervenții la clădire.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită atat In zona de îmbinare a panourilor prefabricate de fațada. De asemenea, la unele balcoane este degradat local stratul de acoperire cu beton a armaturii, aceasta fiind vizibila. Este necesar sa se protejeze armatura, după îndepărtarea stratului de rugina, cu un strat de mortar de ciment

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica sl sistemul de prindere al parapetilor sl se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, Inițiala din lemn, sl au efectuat In timp, închiderea balconului cu tampiarie metalica sl geam clar sau cu tamplarie din PVC sl geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat din dale de beton. De-a lungul timpului s-a creat un rost Intre clădire sl trotuar. Totodată, acesta prezinte rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt Intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mal vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea nelntretlnuta, dar si vopsitorii noi sau piacari cu faianța pe toata Inaltlmea pereților; In restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - In bal si In bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul Inițial cat si din pardoseli nou realizate prin piacari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si In dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC Inițial cit sl din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic Intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces In scara, sunt cele Inițiale, întreținute relativ bine si dotate cu amortizor sl Interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tampiarie din PVC cu geam termolzoiant sl garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decallbrari astfel incat exista un grad ridicat al Infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 50% din suprafața fațadelor a fost termolzolata. Datorita faptului ca Izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit

Exista o gama diversa de rezolvări ale logliior, exista logii deschise dar si închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetll acestora sunt parțial degradați.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apel provenita din precipitații. Se apredaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a„ prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiel Inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristclle termoenergetice ale materialului termolzolant utilizat sunt Insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiel terasei au fost efectuate relativ recent sl din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției sl Instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică sl energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1,2, 3 - 2007).

 • 1.2, Valoarea de Inventar

a blocului de locuințe din Strada Narciselor nr.8 - nu exista date

 • 2. Concluziile expertizei tehnice si auditoriul energetic

2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.MIhai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Proiectantul precizează Inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului situat In Strada Narciselor nr. 8, scara A, B din punct de vedere al asigurării cerinței “A1 -rezistenta mecanica sl stabilitate'’ prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, Înlocuirea tamplariel exterioare si refacerea termo sl hidroizolatiel terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind “cerința de siguranța a vieții", fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care Intervine prăbușirea locala sau generala, astfel Incat viețile oamenilor sa fie protejate.

De asemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor", pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, In cazul unui seism cu Intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata In clasa de risc seismic RSili.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de Izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea incepe după intocmlrea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrartior de construcții.

 • 2.2. Audltul energetic

a) Elaborator-audttor energetic;

Numele si prenumele: Moroldo Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C +1 bî Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei.

 • 51 • Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm pollstiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu pollstiren expandat ignifugat de 3 cm;

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm pollstiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu pollstiren extrudat Ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigldă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmpiăriel exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tămpiărie din lemn sau metal, inclusiv închiderile de togii sl balcoane, cu ferestre având tâmpiăria din PVC și cu geam termolzolant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 șl cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m’K (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a Instalației Interioare de încălzire șl de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerislre, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire sl acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate In spațiul neîncălzit.

 • 56 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat sl surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta In spatiile comune).

Șl

PI - Pachetul de soluții S1 + 82 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează In conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate In raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnlc din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertlzat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se foca, pe baza indicatorilor prezentat).

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției sl instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării Imobilului Intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare șl modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Audltul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor

Lucrări de Intervenție (prevăzute la art4 lita) -d) din OUGnr.18/2009)

Costul estimata! lucrărilor de intervenție (mii lei, tara TVA)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) Izolarea termica a pereților exterior

64,00

35544,03

4,67

b) înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente. Inclusiv închiderea balcoanelor, cu tamplarie performanta energetic

62,07

28759,98

5,95

c) termo-hldroizolarea terasei

111.16

37090.63

8,26

d) Izolarea termica a planseulul peste subsol

13,19

14588,79

2,49

TOTAL

250,42

115983,43

21,37

• Prețurile indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro « 4.52 lei - cursul Bandl Naționale a României la data de 10 Iulie 2012.

A.3. Datele tehnice ale Investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la ari 4 llt a>d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

14. izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistiren expandat Ignifugat In grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 5 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolant, dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etanșare. Se propune etanșarea cu vata minerala șl profil din tabla zlncata.

Este necesar ca pe conturul tamptâriel exterioare să se realizeze o căptușiră termoizolantă In grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a soibancurilor, prevâzandu-se si profiie de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termoslstemuiul si de aceea termolzolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, ellminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent In această zonă.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, a tampiariel aferente accesului In blocul de locuințe, Inclusiv închiderile de logll si balcoane, cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două fol de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mal mult la profiiele fără „armături" din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general cifpsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită întreținere In timp, plasticul fiind colorat In masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt

 • - posibilitatea de schimba regimul hlgrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta ia razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, In scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • * efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevetelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele sl toc;

 • - îmbunătățirea etansăril intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poiiuretanică sl închiderea, la Interior, a rosturilor cu tencuială;

 • • etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hldrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimatului, etansarea

Q fată de toc (cuie cu cap lat la distante mld), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea Inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apel condensate Intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tampiărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce ia mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentllor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anuai de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

* înlocuirea tamplăriei de lemn sl tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri sl cercevele din PVC In sistem pentacameral, cu ranforsarl din profite metalice galvanizate, cu geam termoizoiant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile sl ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor sl ai altor zone cu rezistenta termica scăzuta, înlocuirea tamplăriei existente sl închiderea de logti/balcoane cu tamplarte eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizoiant dublu 4+16+4 mm low*e.

SERVICB DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU-138 DE BLOCURI' BLOC STRADA NARCISELOR NR. 8. JUD. BACAU. MUN. BACAU

(7n conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr, 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 Iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se Izolează intradosul planseuiul de ta primul balcon si se hldro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplariei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termolzoiatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletllor si golului tamplariei se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usl precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apel de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior sl reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătiie tamplăriel. Prin prevederea garniturilor de etansare, Inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriel exterioare (cercevele, usl balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu dapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băl, grupuri sanitare, suplimentare sl cămări neventilate direct, precum sl in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare In cadrul apartamentului, In funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum arfl:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

• creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece In Interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată sl periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă In această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile In pereții exteriori al clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidroizolarea terasei:

Terasa neclrculablla

Se recomanda aplicarea termoslstemulul de terasa peste termosistemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hidroizotatlel. Aticul va fi supralnaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca Inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemuiul de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculablla.

Stratul termoizolant suplimentar In cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

- executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a pianseului existent Inclusiv pe partea verticala ia intradosul aticului;

• montarea unul nou strat termoizolant din placi de polistiren expandat Ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unul sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul pianseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zîncată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termolzolare a pereților exteriori. Racordarea termolzolatlei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. izolarea termica a pianseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă In fixarea sub planșeu (ia Intrados), prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (boițurl împușcate, dlblurl) a unui strat termoizolant realizat din vata semlriglda caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea pianseului de peste wlndfang/lntrari retrase din planul fațadei

Pianseului de peste wlndfana

Fiind vorba de un spațiu Încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale pianseului de peste parter, la partea lor Inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la Intrados) se va face prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlblurl). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termolzolarea peretelui exterior a wlndfanguluf este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romanla (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide sl termolzolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apei pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/sl pe verticala) ia un singur sistem tehnologic.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de Intervenție prevăzute la art 4 lit e) sl f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 2.1. Lucrări de demontare sl remontare a Instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a Instalațiilor sl echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi Instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si Inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate In aria de lucru.

Este indicat ca demontarea sl remontarea instalațiilor sl echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.                                                                          y.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapet!! balcoanelor; unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene paraboBce de recepție din satelit; antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații; cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale; alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua In considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

O         2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută In straturi succesive (grundul si tlnciul/pellcula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (Inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) sl permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu Impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini slliconice obținute prin combinarea lianților din rășini slliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capllaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • vopsele silicatice (care au permeabilitate mare ia vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice In dispersie sl hldrofoblzarea ulterioară a suprafețelor; pigmenți! sunt obligatoriu

fi) minerali, aspectul fiind mat);

 • vopsele ce bază de rășini sintetice acrilice sau ooliviniilce cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • vopsele pe bază de rășini siliconice In dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capllaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat sl peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de Intervenție prevăzute la art 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.1. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, Inclusiv de refacere In zonele de Intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se sl numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici sl a fenomenelor neologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană In prezent de murdărire, decoloram cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu pollstlren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente In momentul expertizaril tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de Intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile In plăcile balcoanelor In conformitate cu normativul C 149-87 -instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton st beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refec toate tencuielile sl finisajele Ia interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de Intervenție atat la exteriorul cat sl la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare sl etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de Intervenție este prezentat In ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala a Investiției

(In preturi - luna Iulie anul 2012,

1 euro « 4.52 lei,

(cursul Băncii Naționale a României ta data de 10 Iulie 2012)

Total (inclusiv TVA). 852,69 mll tel,

din care:

constructli-montaj (C + M). 729,73 mii tel

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise ia subcap. 1.3,4.1 sl 5.1.1 din devizul general)

 • 2. Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al Investiției este prezentat In ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economicl ai investiției

 • 1. Indicatori valorici

1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție. Inclusiv TVA-total,                  852,69 miile!

din care:

constructii-montaj (C * M)                                                729,73 mii iei

(însumam chettutafflor estimate înscrise te subcap. 1.3,4.1 al 5.1.1 «fin devizul general)

 • 1.2. Investiția specifica                                                        0.45 mll Iel/m2(a.u.)

(coosbucdhnonte|terta utila a blocului)

 • 2. Indicatori fizici

 • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de Intervenție__________________________________________________6 luni

 • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de Intervenție________________________________________3 ani

(ani de te date recepției te terminarea tuoariter)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, In condiții de eficienta economica________________________5,32 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic_________________________________________150525,5 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:______________________________________________127707,15 kwh/an

In tone echivalent petrol:________________________________________________________10,46 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_________24048,00 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea Investiției - total INV/C+M: 1.16

•anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA inclus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile              384.268 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propletari: 40% din cheltuielile eligibile sl respectiv 100% din

cheltuielile neeliglblie                                                                   468.417 mii lei

■tej

EXEMPLAR NR.


Data:Octombrie 2012


Auditor energetic pentru clădiri,
OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de Intervenție

 • 1. Conținut cadru DAU.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNKHFIULUIBACÂU

Nr. 2/352 din /> /ZUfZd

CERTIFICAT DE URBANISM

- Pi* &

In «copul:

1.1.1 QREABimARETEmCÂ BLOC DE LOCUIN^ ÎN CADRUL PROGRAMULUI JIEABIHTARE TERMICA A BLOCURILC® DE LOCUINȚE DIN MUNICUTOL BACÂU"- 138DBBLOCURL

MUNICIPIUL BaCAU_____t Ufift—■__BACAD «eotonil -    , eMpați»! -

<    H

.ap. -   .teL/fat _—aan«n________

2/332


calea MaRasekil


Jtr.


’ o

 • * I

 • * t

*•

•o


dia 084H-2012    .


pemroimobM-tetroți/tau construcții-situat în județul Bacan, lâmiripiul Bacău, , seutotul _,codpopaL-

nr. 8 .hL

..sat idctdDnat prin:___________________ohm destinație

t coctonil *    «cod        M>i——H•*

».____5____, bh_______________8________________


Sa_________str. NARCISELOR

ac. B. .«t satul - — strada _____


.•p.


«ir. NARCISELOR


sa. . A , et - . ap,   ~.- sau identificat nrin:_                ntendadumie . _              ■

230


fa temeiul reglementarilor documuntației de urtanism ar,           230           /_______2008

figs W<2 aprobată prin HOTWroaConrifiuhti Local Bectnar, 84 din 13.04.2012

hconftsrtmta® cu prcvcderilb Legii nr. 50/1991 privind rnuorizete* executorii ktcrilrâcr de consttwtiLrepuhlicatS, outnrâficirilB si completările ulterioara,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC


Teren șl construcție Bttuste In Intravilanul munWpluid Bacău, proprietate particularii a locatarilor fa IndMafune

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.GJ2012 este zonă locuințe colective; Inclusă fn UTR 1&

Terenul ae află în zona "B“ de Impozitare

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform moca REGIM TEHNIC
 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULIJI CERTIFICATULUI DE URBANI8M: h «copul elaborării documentației pentru autorizarea executorii lucririlor de construcții - de cautnrirc/de desființare • solicitând se va adresa ontnrițâțfi carupcteute paare protecția mediului AGENȚIA PTTROTECTIA MEDIULUI CAM 11-BACAU, atr. Oitaznr. 23 mua. BACAU JuABacau


CDW 9 flWIJFMțIWIIMIII UlflțUBUB9WB **■ nSUBMI*OBMDhVIIpMNOCfl.


taoati:j>MUKTsnx£ri. cataua • 5.C3EREREA Dl EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / pfc^UNȚARE VA EI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

□D.TAD.

*

Alto «vtafcoantath

O.


□protecție civilfi
Achitat un de — lei, coafbon chitanței w. — din _________

scutit

Prezomilcertificst de wbaaism a £>a transmis sotidtontului direct/prin poștă la data de    //* PS*.

W «34588757


T-O 18 P.024/025


Anexă la Certificat de urbanism nr.   $3 _ din fi•_?£<££'& REGIM TEHNIC

Funcțiunea dominanta — locuirea, compusa din locuința colectiva existenta fit blocuri cu regim mediu da înălțime P+4 niveluri.

Funcțiunile complementare admisei:

■instituții publice, servicii al elte activtațl nepoluante si seruicS compatibile cu funcțiunea de locuire:

 • • odihna sl agrement (spatii verzi amenajate);

 • • circulație piatonaia sl carosebtia;

 • • staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnlco-edltara sl construcții aferente.

Utilizări admise:

-locuințe colectiva cu P+4*1O niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completăriIn cadrul trupului principal;

 • - investiții necesare îmbunătățiră cattâții locuirii si a confortului urban;

 • - modernizări, reparații ai întreținere la cfâdtrita existente;

*• consttucW sfeîBfitâ scHIoArtl tfthnico^odiWttti'fri

 • - amenajări aferenta locuințelor: cai de aceea carosabile sl alei pletonete private, parafe, garaje, spat» plantate, tocuri de Joace pentru copii, amenajări de sport pentru tineret;

 • - echipamente publice la nivel rezidențial sl de cartier ereșă, grădinițe, scoli primare si gimnaziala, licee, dispensare urbane ai dispensare policlinice, biserici parohiale.

se solicita reabilitare termica bloc de locuințe cu regim de Înălțime s+p+4. In CADRUL PROGRAMULUI .REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU* - 138 DE BLOCURI.

Utilități existente In zonă: energia electrică, apă. canalizare, gaze. tetecomufiicațn, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.

JUDEȚUL BaCaU primăria MUNICIPIULUI bacău

ANEXĂ

LA

CERTIFICATUL DE URBANISM

fa          r


Denumim OWrmm cwtfflcstuM d» utuntan penfru tBabUttm (•nrtca a Moțurilor <fe tocuWe dki Munfcfcfttf Bacau-138 de blocuri.

JJmptesament BMau^Jtaeittlor.Nr&iudL Bocsit

| BanrttomMUN»amBACAUSera

WOQ

PLANDSINCADRAAE IN ZONA

Data

002011

n™w

M


s<«« ro-bc-f


COflMELlu

| Denumire: Obținem certificatului de urbanism pentru reabilitare tenrtca a blocurilor de IboUnte cfin Muntelui Becau-IM de btoeurt.

Amplasament Bacau.Str.Narbsetor, Nr.fl, jud. Bsmi

Beneteec MUNICtPIUL SACAU

Scara

1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Faza:

C.U.

Dată

092011

Planșa:

Format

M

1 i

r cERnRCAT


Scara

1*000

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

09.2011

Format

A4DEVIZ GENERAL

pentru htcntrile da reatrIBtare termica. Uu DAU

SOL NARCISELOR NIL 8, SCARA A, B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

ta MtM/mn ewa lacamdBNR din data âe: 10 <aMa 2013 lEuro- 4,5200 W

TVA 24%

Nr.crt.

Denumirea «apttohlor țJ etibce pkoMor da ctnltuM

Valoare (Kt* TVA)

TVA

Valoare {WueWTVAJ

■CTOB

1 NIL»

■rusa

T-'

i

3

»

1•

i — 7

PARTEA1

awramLt cheuukli pom» oopatn» ți mkmumm tomhului

14

1.1.1

Teren pentru 04.

040

040

0.00

0.00

040

1.14

BMaMitaan

SJlJNQpnUIV WBWtl

040

040

040

040

0.00

1.14

Documentația pentru expropriere

043

040

0.00

040

040

Tatei 1.1

040

040

040

040

040

12

âwwnijtjii tcronubri

W,

nvQuWMi cBwnuswpnn OGeTOwn» tmnwiwi» vourouni» wuwiț MMtttd nuMritit w***tf*. dcvttri rvttlt dc uUtoti dh

1046

344

XM

20.41

481

Tetei 14

1M«

344

340

2041

441

14

MUvMJW JMIUII JJIUBiLJ|IU REMRRUI

14.1

AdtsQHiMi tfftnufnl 1* sIsvm       rftipi dMMMtM** tchtltlor

1241

2.75

248

1538

3.40

Total 14

1241

LÎS

248

1338

330

TOTAL CAPD0L1

2X87

64»

043

3M0

TJB

ițf.                                   CAPITOLU

St   CHELTUtaj PONTAU A3WURARHA UTOn

ta

-ATXOR NECSBARB OWBCnVUUH

2.1

040

0.00

000

040

040

24

040

040

040

0.00

040

TOTAL CAPITOL»

040

040

040

040

040

CAPITOLUL»

CMtLTUBLI PENTRU PROIECT AR» 81 AUtTBNȚA TEHMCA^

3.1

Studii teren:

X1.1

OUI TOPOlQeOiStudto HIDROLOG»

040

0,00

0.00

040

040

Total XI

040

0.00

040

040

040

24

Taxe nentnt oWneren do extre. acorduri el eutortxrriD

T55

023

0.24

.    124

Total 34

140

043

024

124

027

34

FfotRfitMN ui I[M1ÎgmIg

îso

022

024

1.24

35Î

344

• MlAllI         •WMMMMI €®rfflOWuî d* pwfcfflWflll *MCQ*Hd

fitorani rtttirtM yrfiltrtt • blocului d* IqcuMa

040

020

022

1.12

028

344

• curtfcMdo Mțfo0UMlaLjaMfrafc*to iwnteMtawslQr...

" 6.i6

.........” faî

‘    535

" 643

34.1

- tatMmkee dacwnenteM pontai oHnereo certfcatuW do wbanfam al eriretar...

0.10

042

04a

0.12

0,03

344

' . "i«i

043

040

1.80

"" Mi

344

~"-ZLalLțZx                               " ' -„"jJ1""  "

* yrouiCT wucp wQvUffw muc turaNc* pomra auroczciM •ocuuni lucnuflot do htofV’Wflo, dtttfll du cxccudte coM* do ••rctai ol Mocnite* «nnmtawMWinLMan........... ......

1.00

022

024

124

027

Total 34

440

142

1,10

6.70

126

34

OMiÎMiim* BraeMturitar da MiMtfila auNSal

040

040

040

040

o4o

Total 34

040

040

0.00

040

040

34

CoMOllanlA

Conaukanta In demontai managementului protactUU

040

040

040

040

0.00

0.00

0,00

040

0.00

040

Total 34

040

040

040

040

640

34

AelatentitahnteA

34.1

Bara vegherea ewacuM tacrertor prin dirlUnț do panier

11.48

244

XT6

1424

3,16

344

AaMant* MnM din pMtM proioctMtatai

040

040

040

040

040

Tatei 34

11.40

LM

.     . 1424

3,16

TOTAL CAPITOL 3

1T4*

XTO

4,10

21,18

440


G)


CAPITOLUL*

CKELTUB1J PENTRU tNVBBTTf IADEAXA

4.1

4.1.1

94947

1204*1   1X4*

976,14

14047

TMH4.1

94*4*

12*4*1   1X4*

675,14

14047

44

Montaj utM*W Doi •

Total 441       0,00]       04«|      04*|       04*!       049

44

Uflaja, ttitfpatiwnt» tahndogloa *1 hmcponala cu montai

Total *4 £       0,M|                   0,00[        0,001        C 9

44

Ud«foSi*monl pcddpami adal      t

Total 4.4        049]       040|         1       040|       040

44.

1

Total 44]        040|         40|      0401        0,001        )JH

44,

Total 44

•r»

04

04*

*49

(

TOTAL CAPITOL*

54*47

1204*

1304*

675,14

14047

CA*DLUl ALT! CHBLTUOUJ

9.1

Orgattlama da țanttar

5.1.1

lucritldoeonatrvețl

144*

2.17

*44

17,78

344

9.14

CtnliM comm* ti 0$

247

04*

04*

34*

0,78

Total 9.1

”r“

M!

4,1*

2149

4.72

84

Comliioent, Mt*> tBMS* costal crwdttutal

94.1

ContWoono* toxo fî cota tootto

0.00

04*

040

0,00

040

944

Tara hapccjl». control. caBta»

0.00

040

040

0,00

040

Total 94

0,0»

040

•0

040

0,00

54

Cttaltalan dlmrao >1 ptotd ita

n.11

1349

14,1*

7341

1032

Total 94

59,12

13,58

14,11

7341

1942

TOTAL CAPITOL*

7944

104*

1*4*

0440

*0.04

CAPITOLU

CHELTUEU PENTRU PROBE TEHNOLCMICE. 1

*.*

EBTE *l PRECARE LA BENEFtCtAR, 9TC

9.1

PngltfrM ptftCNtaUud do ox^iMtMO

040

0.00

040

040

0.00

«4

IrWAU       FwW

o,oo

0,00

040

040

040

93

11.*8

*44

2,7*

1444

3.19

94

Chotuii Maudltl tnc

*41

1.00

*47

104*

248

TOTAL CAPITOLE

20,00

444

*32

3441

541

TOTAL OtNlML

**745

112.11

1*5,04

9*2.9»

189,41

Pin om CfH(Ut fJ+t*4. t ♦ 44 »St. 1)

*89,4»

180,1»

141,20

*29,73

1*1,42Preiacrt,

CONSIS PROIECT


WProlKt arh Adrian AndraiCONS1S PROIECT

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

.REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU-138 DE BLOCURT STRADA NARICSELOR. NR 8,SCĂRILE A-B, JUD. BACAU. MUN. BACAU

ARHITECTURĂ


GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

STRADA NARCISELOR .NR.8


Etapa

TIPUL DE LUCRARE

Lud

î 1      2 r 5     7      < I 5      1      5

1

2

3

4

5

8

7

6

9

10

11

12

13

14

15

«

17

18

10

20

21

22

22

24

Organizare de ganfier

LUCRĂRI LA TERMOIZOLARE PEREȚI

Desfaceri 91 demontări (tencuiefi degradate, F><rnTa. instalați montate pe fațade)

Reparep pereți ca strat suport

Apăcare strat terrooizotator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea InstatetBor si ochtpamentetor montate aparent pe fațade

LUCRĂRI LA 7 ĂMPLĂRE

Demontare tămptflrie existentă care se btiocuieete

Montare tămptăne nouă eficientă fanate industee aertsăoare p glafuri

Revizuire ttmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează. Inclusiv aerisdoare |t glafatl

Refaceri finisaje interioare in zonete de intervenție

LUCRĂRI LA TERASĂ

Desfacere Mchigsrie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparați pregătire terasă ca strei suport inclusiv atice

Revizuire, reparap. pregătire terasă ca strei suport inclusiv atee

Apficsfo dot tDfiiiotaQtatDr ta iBCSSft

Apucare iMnN&ottp <a wdifi fa preoe owMaț» noustv mcmgBnB

Remontarea instaiaUtor si ecNpamenleiOr montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a pianseului

Aducerea terenului la starea MOaia. după demontarea scrin Io tor

s c?

4—i


întocmit.


Arii Adrian ANDREI
verificat,


Cosmin Dinu ION

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII                         EXEMPLAR NR. 1

.REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -136 DE BLOCURI* NARCISELOR NR.8. SCA SI SC.BMUN. BACAU. JUD. BACAU


S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.


PART! DESENATE


LUCRAREA: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII .REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI”

AM PLASAMENT: NARCISELOR, NR 8, MUN BACAN, JUD BACAU OBIECT:   ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

FAZA:

PROIECT NR: AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011


BORDEROU


 • 1. Plan încadrare In Zona

 • 2. Plan de Situație

 • 3. Plan subsol situație propusa scara A si B

 • 4. Plan parter situație propusa scara A si B

 • 5. Plan etaj curent situație propusa scara A si B

 • 6. Plan etaj 4 situație propusa scara A sIB

 • 7. Pian terasa situație propusa scara A si B

 • 8. Fațada principala situație propusa scara A si B

 • 9. Fațada posterioare situație propusa scara A si B

 • 10. Fațade laterale situație propusa scara A si B

 • 11. Secțiune A-A situație propusa scara A

 • 12. Secțiune B-B situație propusa scara B


întocmit,

Arh. Adrian ANDREIsc. 1/5000 sc. 1/500 sc. 1/100 sc. 1/100 SC. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc 1/100 sc 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100


A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12


Verificat, Arh. Cosmln ION
Jputfcu.w ImobJ» A.

PLANDEINCADSAHEINZlp^A        <


Scara
fit ,♦!?' *-’ Ik.-»


tM

W

’molew"

“SSSr*

CMM

HiOBCUNTflBSVlfc

^PCONSIS PROIECT

RC^nMOQWWtWfr

<am»

III ■■■■HiMlR<

■III URII BIIRI IMl III

------- PfaMMtnMMaraHU

BACAU

UrtcțpU Ban» 138 tetfcaaF

NUME

| flDMMWM

MWnWTURA SttdaNotitakKnra

MOCCUr

i4a

vomau

MOafrOt

HM»

PtANDESnUME

wmoccr

AAMtoiNQK

tw*            «cJU

100012            1:500

DXmMNt

OALA

MMMMOVCT

88083101002011

MMMRFUMIk

A02

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR2

nrjM!!.^irk^fâț..2O13.

PRINCIPALII INDICATORI TEHN1CO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Narciselor nr.8, scara A si B, Bacau” • faza PT

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare C+M MII lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Narciselor nr.8, scara A si B, Bacau**

792,17

677,45

 • •  Regim de înălțime: S+P+4E

 • •  A utila totala (mp): 1600,00 mp

 • •  An construire: 1974

 • •  Nn apartamente: 40

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire: 94,08 kWh/mpsian

 • •  Durata de execuție: 6 luniROMAN IA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONS1S PROIECT

DEVIZ GENERAL

STR. NARCISELOR NR. 8, SCARA A, B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

inaiilantnllawo tacur»«IBXRfUn<taUda:Z7<lao«nlMle2ai2

1 Burca 447S7M ,TVA 24»

rt. «n

0*ntmtoM ctptettelor ți subespltoteloc dt dttttuted

V«loaia0MTVA)

TVA

Valoare OnctaaWTVA)

MIU9

«au«

MUi

Kt 141

f

l-

1

T --

!—■. 1      l      1

PARTE?

ii

capitolul i cHATvauramtu obțimma «i amwaam«atiriauiui

i? c'-1'         ■'1 -                ■ .-• ' -

Î.1

teuidd

1.1.1

Ț«țMp**UQ4.

0.00

040

0.00

040

040

1.14

040

040

040

040

040

1.13

040

ooo!

040

040

040

Total 1.1

040

040

540

•40

«40

14

tawidlMWi tefuratol

14.1.

f ityiliM ImmjU pffn'dWMtarifi <kHMsnttri, cMrtttectwL tteirttteC dentari loUa da ufiRM dto amplaaamant,

1342

240

327

1040

340

T«W 14

1344

240

347

1«M

J.t»

14

AMmfM paatr» pMiaapi madtoild

13.1

JMULifW toftiwted ta «tom fatttataa dtf|M dMMMttMM Mb*Mof

1241

221

240

1830

34«

Total 14

1241

241

184»

340

TOTAL CAPITOL 1

20J9

ia»

84»

3220

74»

CAPITOLUL 1 cma.ruou psktou ammuma ututa nu» nkb

2.1

aoo

000

040

040

040

22

0.00

aoo

0.WH       040

040

TOTAL CAPITOL 2

040

040

•40

«40

«40

CML wu WMTW* HHMKTMg »*WTeXÎÂTKHH1CA

3.1 stuMtemi

3.1.1

SWTOPOKKtMvai HEMflLPOIC

040

040

040

IDO

040

Ta» 3.1

040

040

04a

•<M

0.M

34

— L. aa — —                                   .a—a.W

" <40

033

024

141

027

Total 34

140

042

044

144

027

34

ProiMtoft *1 frighiita

Ttr

• «fcavtiEa tklniEM

too

... M»

02*

Ui

047

134

■ tudKul MMgtdt țl ttetNvtflM cwdfctWui dt ptdMMnta tMtgttltt tftrtftfiftiMHtoliHtttfite • Mxukd do locuMt

040

020

022

1.13

044

13T

0.10

2 0 02

”   04Î

112

THSJ

324

«li          riminr-|frtfțfi1 jkffHftt aM7k®#*li .«MltfhwudlEd ufteumApn «ț

110

042

042

0.12

043

«vWv

"J33"

140

------53?

030

1-M

041

334

*    fmiț ncmanaoi wm ptnw niwoti twuwi

K*owfct dt totecvtrtte* dfteM dt țxtctato»estet* dt ttftM ti kitocndrM dmiRWdlfSjjHDțW ttftțfr

t40

042

024

144

0.27

Total 34

440

141

1.10

«.70

121

u

bwiizam MMkteflw da MhlEMhi itttiriieft

ow

dio

040

040

o3I

Total 34

«40

•40

040

040

•48

34

CwHutemfft

Con*Mn*ahdomaiiMinnooawWkil praladuU

040

040

040

040

0.00

ooo

040

040

040

040

Total 34

040

040

040

MO

040

34

AtMMți UttfdCâ

34.1

spntt gAMM tfftffirfif hmdtot'pdn stej^hf dt țari***

1040

233

23?

1322

24»

342

AAtan# hhiM dkl părioa FntKMM

040

o.oo

0.00

040

0.00

Total 34

1040

243

240

1343

240

TOTAL CAPITOL 3

1020

340

349

2040

441

4.1

CtmtaKlWtotate*

4.1.1

SOI 7

110401    121471      020441     13749

Total CI

i >47

1104     121471      020441     13740

44

Vt~«al uMtat*                                                                                                                                   i

TotM 441      0401Mol1      MO

040

44

uup» uuițjmunni ■vwwpc* fi        cu monu|

Tom 441      MOI      04013351      MOI      c >

44

w™|»   HM*ni| |i t ,z wifnw <*• nupon

Tocai 441       040|        040|      049|       4001       040

44.

tMM

Teta ij^,     O4oj       0401     040|       040|       040

44.

Acfvo MttMpcnto

TOM 44

10

040

040

040

040

TOTAL CAPITOL 4

00047

11040

12147

S3M4

13740

-SS5E1.

M

OtwmtnmOo pătat

B.1.1

luaM dt consmcfl

1343

241

340

1043

341

xta

CMMconanolOS

247

040

044

X31

X72

Total 41

1040

340

344

1044

443

04

Coada toene, cota, Una, oaetul ea    ul

821

CaflMaiM. bol «1 cola foadi

040

040

040

040

040

saa

Tom Impacfa. cmM. eaMo

040

040

040

040

040

Total 42

040

040

040

040

040

84

Cheta! tea «mim tl nepmOaute

0443

1340

1X10

68.11

1440

Total 04

0443

1240

1X10

0X11

1440

TOTAL CAPITOL»

7 3

1040

17.03

0740

1043

ras*

s

8.1

PlUflMkCC JMMBMdulBl do UKptMttfU

040

(UN)

O40|       04

040

04

rreei WonNSUni fi IBOw

040

040

040       040

040

«4

Moniisml puMctelo

t040

233

2S0|      1X22

249

04

CbotuM do uucfil fiMftdw

040

1.70

1421       943

217

TOTAL CAPITOL 0

1040

448

4481      2X14

840

TOTAL 04NIRAL

0X040

119.42

13342

79X17

173.13

Mi an

34443

119.40

131.12

«77.43

148.03

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Narciselor nr. 8, scara A, B, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor

CHELTUIELI NEELKUBfLE, Inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6-4*5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare fl asistență tehnici

1.1

Obținem de avize, acorduri ți autorizași

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare ți Inginerie

5,704

0

0

0

5,704

L3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistentă tehnică

10,660

2,558

13,218

13,218

TOTAL CAPITOL 1

6,944

10,660

2,558

13,218

20,162

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții ț! Instalații

108,125

445,803

106,993

552,796

660,921

2.1.1

Proiectul 1 (Narciselor 8)

108,125

445,803

106,993

552,796

660,921

TOTAL CAPITOL 2

108,125

445,803

106,993

552,796

660,921

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

15,996

3,839

19,835

19,835

3.1.1

Construcții ți instalații aferente organtzârtl de șantier

13,330

3,199

16,529

16429

3.1.2

Cheltuieli conex» organizării de șantier

2,666

640

3406

3,306

3.2

Cote legal»

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

15.996

3,839

19,835

19,835

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare fi publicitate

4.1

Informare fi publicitate

10,660

2,558

13,218

13,218

TOTAL CAPITOL 4

0

10,660

2,558

13,218

13,218

5

Cap. 5 - Alte cheltuieli neellgiblle

5.1

Alte cheltuieli neelislblle, Inclusiv diverse sl neprevăzute

78,033

0

0

0

78.033

5.2

Cheltuieli aferent» spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

78,033

0

0

0

78,033

TOTAL GENERAL

193,102

483,119

115,949

599,068

792,170 •

NR.CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-Iul cu TVA

i

Valoarea totali a cererii d* finanțare, din care:

792,170

a.

Valoarea nnellgibflă, Indusiv TVA aferent

193,102

b.

Valoarea eligibilă

599,068

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

432,729

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile. Inclusiv pentru AP (40»)

239,627

b.

Contribuția solldtantulut la cheltuieli neeligtbfle, inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

193,102

III

ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILÂ SOLICITATA (60%)

359,441

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației da proprietari ta cheltuielile eligibile (20%)

119,814

b

Contribuția Asociației de proprietari ta cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

38,620

c

Contribuția Asociației de proprietari ta cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (iei cu TVA)

158/434

CONSULTANT

SC CONSIS PROIECT SRL
ONS1S PRO’ECl


Oef Proiect arii. Ataixn AndreiCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVEDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT.

Nr.             A. 2013

Prezentul contract se încheie In conformitate cu prevederile Codului civil, in baza instilntarii Primarului Municipiului Bacau nr. 79062 din dat* 15.02.2013 si a Hotararii adunării generale a proprietarilor nr. 07 din data 25.03.2013.

Prezentul contract se încheie intre următoarele parti:

 • 1. Asociația de proprietari nr. 47, cu sediul in municipiul Bacau, Calea Republicii, nr. 40, Scara C, telefon 0727303043. cont 1BAN RO37CECEBC0134RON00927I3 deschis la CEC BANK SA, cod fiscal 10739761, reprezentata prin dl. Roșcan Emil, In calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip Bl, seria XC, nr. 576351 eliberat de Politia Bacau, domiciliat In Mun. Bacau, strada Narciselor, nr. 2, bl 2, sc. A, ap. 19, județul Bacau, născut la data de 13.09.1950, In comuna Mănăstirea Cașin, Jud. Bacau, cod numeric personal 1500913040050 denumita In continuare Asociația

’’

 • 2. Unitatea administrativ teritoriali MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Morasestl, nr. 6, Judelui Bacau telefon: 0234581849, reprezentat dedL ROMEO STAVARACHE, având foncțla de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vlnerlca Clementlna, avand fimctia de Director Executiv, Direcția Economica, denumita fn continuare Unitatea administrativ* teritoriali

CAPITOLUL 1

Obiectul contractului

Ari. I. Asocla|ia încredințează Unității administrativ* teritoriale stabilirea șl efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea ți Implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 8, scările A, B, strada Narciselor, Mun. Bacau, In condițiile sl cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de Intervenție (DM1) 1.2 -Sprijinirea investițiilor in eficienta energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritari I • Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL 11 Durata contractului

An. 2. (I) Contractul intri In vigoare la data semnării lui de către ultima pane.

(2) Contractul îți păstrează valabilitatea până ia recuperarea de către unitatea administrativ* teritorială de Iu Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale

CAPITOLUL III Obligațiile pârtilor contractante

Ari. 3. * Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, In nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a (docului de locuinte/n tronsonului de bloc, In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție U - Sprijinirea investițiilor In eficlen)a energetici a blocurilor de locuințe. Axa prioritarii I - Sprțjlnirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să Implementeze pe propria răspundere proiectul finan|at prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de intervenție 1-2 - Sprijinirea investi) iilor In eficiență energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului*,

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a ciad Iril;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audlt energetic (RAE);

 • e) . n asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție al sa supună aprobării, conform legii,

indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de Intervenție;

 • f) . sfl asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza lehn lefi a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de Intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) sl sfl încheie un act adițional la prezentul contract uprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de Intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termica, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) . sa emită, tn condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor,

 • I). să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

j) . sft contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de Intervenție 1.2 - Sprijinirea

investițiilor tn eficienta energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

k) . dupfl contractarea lucrărilor de execute, sa întocmească șl sl transmiți spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție șl valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului:

 • l) . sl asigure co-finan|area cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat Tn cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritarii I „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea Investițiilor In eficienta energetică a blocurilor de locuințe", tn procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțarc a cheltuielilor eligibile sl neellglblle ale proiectului ca revine acesteia, conform prezentului contract;

m) . să finanțeze toate costurile neellglblle ale proiectului, respectiv: cheltuieli neellglblle datorită destinației spațiului tn

proprietate sl cheltuieli neellgiblie tn raport cu ordinul de cheltuieli aferent DM1 12 - Sprijinirea investliillor In eficienta energiile# a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari n cheltuielilor neellgiblie ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului sl ale Capitolului IV din prezentul contract;

n) . să asigure resursele financiare necesare Implementării optime a proiectului, In condițiile rambursării ulterioare u

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale șl de ta bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioara de ta asociația de proprietari a unul procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neellglblle prevăzute ta litera m), conform dispozițiilor Capitolului IV Mecanismul de recuperare;

o) , să pună ta dispoziția asociației de proprietari, ta solicitarea acesteia, In copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

p) . sa organizeze recepția Ia terminarea lucrărilor sl recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească șl să transmită Asociației spre aprobare sl semnare actul adițional ia prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție șt valoarea finală a lucrărilor de Intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți 1a cheltuielile eligibile ale proiectului;

r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

t) , sa Înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa il prejudicieze interesele, precum sl asupra

acțiunilor întreprinse.

Ari 4. -I). Obligațiile Asociației do proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa Isl insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e ta prezentul contract, Indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . In cazul In care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV Mecanismul de recuperare;

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV Mecanismul de recuperare. Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neellglblle ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibiie reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu aha destinație decât locuința (care vor fi suportate In totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția ta alte cheltuieli neeligibiie ale proiectului, după caz, in același procent cu cei reprezentând contribuția Asociației ia cheltuielile eligibile aie proiectului

 • d) . sa pună la dispoziția Unității administrativ* teritoriale cartea tehnica a imobilului, fișa tehnica a imobilului sau orie

alt document din cwe si rezulte faptul ca blocul a fost construit In baza unu) proiect tehnic elaborat in perioade 1950 1990;

 • e)  sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

1) sa desemneze uit reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . sa asigure, pe o perioada de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic «

condiții similare cu cele existente ia data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h)  sa asigure reprezentanților Unltetll administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoitan Regionali ADR N-EJ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional dii cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale țl Turismului țl/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltări Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audlt privind finanțările nerambursabile din fonduri!* structurale, accesul In vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât șl p durata contractului de finanțare, Inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale i Programului Operațional Regional 2007*20(3

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt: '

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea In maxim 3 zile lucratoare la avizierul asociației, a tuturor documentate

primlte/transmlse de ia/la Unitatea administrativ teritoriala sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora dacă sunt voluminoase ți nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim fi zile lucratoare după primirea de la Unitatea administrativ

teritorială a indicatorilor tehnlco-economlci, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum s pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar,

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generate a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare $

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnlco-economicl și durata de execuție aferente lucrărilor de Intervenție fundamentate ii documentația tehnici a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finan|are a cheltuielilor eligibile si neellgiblte ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare In sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinați: locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadra proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu aha destinație decât locuința, respectiv de spat!

comerciale, privind sumele aferente tacrarlior de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheitulel sunt suportate in totalitate de proprietari,

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala. In

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. ti In cazul In care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de Începerea execuției lucrarilor, In caz contrar apiicându-se prevederile art. 4, alin. I), llt. b) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile sl neeligibile

Art 7. I) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asoclațlllpr de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termici, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, In raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comuna aferenta fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • ►  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >  I an de la date înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu aha destinație decât cea de locuim?;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executata de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condi|lile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurii fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) in cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT Isi va recupera costurile efectuate pana la momentul incetaril contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V încetarea contractului

Art.8. I) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislaf lei aplicabile.

 • 2) In plus, feță de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fără somație si fora îndeplinirea altor formalitatl, in cazul In care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de Intervenție, după luarea ta cunoștința a documentației tehnice si a Indicatorilor tehnko^conomici, la orice fază a pregătirii ți contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de Intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a fi necesara punerea jn întârziere, șl de a pretinde daune interese În cazul In care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu Iși îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

. Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de nelnlăturat, Intervenit după încheierea prezentului Contract $1 care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, Împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada In care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. 11. • îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forte! majore, dar fora a prejudicia drepturile ce II se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Alt. i 2. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră. In termen dc 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de ia data apariției De asemenea, are obligația de a comunica dala încetării cazului de forță majoră, In termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează ia notificarea începerii șl Încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocata celeilalte părți prin ilpsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parii încetarea de plin drept a prezentului contract, fam ca vreuna dintre porii sa poara pretinde celeilalte daune-lnterese.

CAPITOLUL Vil Notificări

Ari. 15. - In accepțiunea panilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediui prevazuta/prevazut In partea Introductiva a prezentului contract.

Ari. 16. - In cazul In care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Are. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita In ziua in care a fost expediata, daca aceasta o fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana ia ora 12, sau in prima zl lucratoare, daca ziua expedierii foxului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

CAPITOLUL IX Clauze finale

An. 19. - (I) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor Include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica In mod diferit Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat Intre partite contractante. Art 21. • Fac parte Integranta din prezentul contract următoarele anexe:

 • -   anexa nr. I • Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 07 din dala de 25.031013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, In cadrul Domeniul de lnterven|le (DMl) 1.2 - Sprijinirea Investirilor în efiden|a energetica a blocurilor de locuințe, Axa prioritara I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

 • •   anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

 • -   anexa nr. 3-Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • •   alte documente, dup* caz.

Ari. 22. - Prezentul contract, împreuna cu anexele care fee parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. * Limba care guvernează contractul este limba romana.

Ari. 24. * Contractul va fi Interpretat conform legilor din Remania.

Ari. 25. * Prezentul contract a fost încheiat astăzi, 01.04.2013, In doua exemplara originale, cate unul pentru flecara parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Aeooiatia da proprietari


Unitate* «dainistrativ teritoriali

NR. 47
CLEMENTINA VINERICA Diroc^r Executiv


DIRECȚIA TEHNICA CRIETINA Diroator


Nr.


din dataNr,


PREȘEflW NOVACDIRECȚIA ROXANA-GB Conailidin data.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI