Hotărârea nr. 131/2013

Hotărârea nr.131 din 12.04.2013 Hotărâre privind punerea la dispoziţia TRANSGAZ S.A. a terenului în suprafaţă de 1550 m.p. în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit pentru construcţia, exploatarea şi întreţinerea unei staţii de reglare  şi măsură ce va deservi SC CET SA Bacău şi SC AMURCO SRL Bacău.

HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziția TRANSGAZ SA a terenului în suprafață de 1550 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit pentru construcția, exploatarea și întreținerea unei stații de reglare și măsură ce va deservi SC CET SA Bacău și SC AMURCO SRL Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • • Prevederile art. 130 alin. (2) lit T din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

  • • Prevederile HG nr. 1043/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte;

•Prevederile art. 6, pct. 1 din Anexa nr. 1.1 la HG nr. 334/ 2000 privind reorganizarea Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A.

  • • Referatul nr. 78095/ 09.04.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

•Prevederile art 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 dm Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau.

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45 (3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1 - Se aprobă Memorandumul încheiat la data de 26.03.2013 între Primăria Municipiului Bacău (nr. 2135), SC Amurco SRL Bacău (nr. 1960) și Transgaz SA Mediaș (nr. 2071), cu privire la alimentarea cu gaze naturale a SC CET SA Bacău și SC Amurco SRL Bacău, ce reprezintă Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART, 2 - Se aprobă plata taxelor legale de către municipiul Bacău în vederea realizării unei stații de reglare și măsură ce va deservi SC CET SA Bacău și SC AMURCO SRL Bacău.

ART. 3 - Se aprobă punerea la dispoziția Transgaz SA a terenului în suprafață de 1550 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit pentru construcția, exploatarea și întreținerea unei stații de reglare și măsură ce va deservi SC CET SA Bacău și SC AMURCO SRL Bacău, conform ortofotoplanului -Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART, 4 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, SC AMURCO SRL Bacău, Transgaz SA.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NIL 1 LA HCL Nit W DIN Z8.04- 2013

MEMORANDUMUL ÎNCHEIAT ÎNTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU. SC ÂMURCO SRL BACĂU ȘI TRANSGAZ SA MEDIAȘ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICISOCETATEA NAȚIONALA. 06 OAZE NATURALE "TRANSGAZ" 8 Capital amili: 117 738440,00 LEI ORC: <132/301/3000; C.I.F-ROI 3060733 P-ta C. I. MM| rr. 1. cod: 551130, MadUi Tot; 0040 269 003333,603334; Fac 004C hUp#MHdmn*gazjo(E4nafc

Primăria Municipiului Bacau

Nr. 2135/26.03.2013


S.C. Amurco SRL Bacau

Nr. 1960/26.03.2013


ET Bacau

Nr. 2071 / 26.03.2013


. -MEMORANDUM

încheiat astazi, 26 martie 2013, după discuțiile intre reprezentanții SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, Primăriei Bacau, SC AMURCO SRL Bacau, cu privire la alimentarea cu gaze naturale a SC AMURCO SRL Bacau si a CET Bacau * in concordanta cu ultimele acorduri de acces.

Primăria Bacau si-a reafirmat intenția de a realiza si pune in funcțiune, pana la 30 august 2013 investiția "Grup de cogenerare cu ciclu mixt si adaptare schema termomecanica"; va achita in cei mai scurt timp taxele legale si va pune ia dispoziția TRANSGAZ SA un teren de aproximativ 1200 mp in imediata apropiere a statici existente (prin schimb de terenuri sau alta cale legala). După stabilirea noului amplasament al statici de reglare si măsura, se va demara poiectarea si execuția conductei de alimentare a grupurilor de cogenerare din fonduri proprii.

SC Amurco SRL Bacau a fost de acord cu necesitatea modernizării si măririi capacitatii statiei de reglare si măsura, va participa financiar la proiectarea si execuția noii statii proporțional cu debitul suplimentar obtinut -in conformitate cu legislația in vigoare * va pune la dispoziția proiectantilor toate informațiile tehnice necesare intocmitii documentației si va participa direct la intocmirirea caietului de sarcini pentru aparatele de măsura, in conformitate cu legislația metrologica actuala; in același timp, este de acord cu proiectarea si execuția unei conducte - ce va alimenta grupurile de cogenerare ale municipiului Bacau - prin incinta proprie, cu condiția găsirii unui traseu convenabil tuturor pârtilor, pe langa împrejmuirea existenta.

TRANSGAZ SA va asigura debitele de gaze necesare funcționarii in parametrii aprobați, in acest sens angajandu-se sa inceapa imediat lucrările de proiectare si apoi de execuție a unei interconectări intre conductele de transport gaze Urechesri-Bacau2 si Luncani-Bacaul. In același timp, imediat după platirea taxelor legale de către solicitând, va asigura proiectarea si execuția noii statii de reglare si măsura si a noului racord la conductele existente.

Părțile vor delega cate o persoana care sa fie reprezentanți cu responsbilitnti clare in îndeplinirea prevederilor parteneriatului comun.


7?rTau/ a

P •'         (A-Ă &rCA- £   <    *

/*OtXxtL.