Hotărârea nr. 130/2013

Hotărârea nr.130 din 12.04.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 30 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finantare, pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Razboieni, nr. 44 - Bacau" si abrogarea HCL nr. 75/20.03.2013.

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL nr. 30 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Razboieni nr. 44, Bacau” si abrogarea HCL nr.75/20.03.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

-Hotararea Consiliului Local nr.11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Hotararea Consiliului Local nr.75/20.03.2013 privind modificarea si completarea HCL nr. 29 din 14.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico -economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Razboieni nr.44 scara A, Bacau”;

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”;

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr.2529/10.04.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” si art. 45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 30 din 14.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanța re,pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Razboieni nr. 44, Bacau”, in sensul înlocuirii Anexei nr. 3 reprezentând BUGETUL PROIECTULUI, cu Anexa nr.3 revizuita, parte integranta din prezenta hotarare ;

Art.2. Se aproba completarea HCL 30/14.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare,pentru obiectivul de investirii : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Razboieni nr. 44, Bacau”, in sensul adaugarii scării A, adresa blocului reabilitat fiind Razboieni nr.44, sc.A.

Art. 3. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile HCL nr. 75/20.03.2013;

Art.4. Celelalte prevederi ale HCL nr. 30 din 14.02.2013, ce nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman in vigoare;

Art.5. Hotararea se comunica Direcției Tehnice.


NR. 130

DIN 12.04.2013

N.O.P..P.L./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDnJ POPOVICI

românia

ANEXA NR3 laHCL.NR.J&_DIN 12.042013

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Razboleni nr. 44, scara A, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor

CHELTUIELI NEEU&BILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL EUGtBIL

TOTAL-lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6*4*5

7

t

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare fi asistentă tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri țl autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare fl Inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

7,070

1,697

8,767

8,767

TOTAL CAPITOL 1

6,944

7,070

1,697

8,767

15,711

2

Cap.2' Cheltuieli pentru Investiția de bază

2.1

Construcții N Instalații

74,364

193,587

70,461

364,048

438,412

2.1.1

Proiectul 1 (Razboleni 44)

74,364

293,987

70,461

364,048

438312

TOTAL CAPITOL 2

74,364

293,587

70,461

364,048

438.412

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de fantler

3.1

Organizarea de șantier

10,608

2,546

13,154

13,154

3.1.1

Construcții ți Instalații aferente organizării de șantier

8,840

2,122

10,962

10,962

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

1,768

424

2,192

2,192

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

10,608

2,546

13,154

13,154

4

Cap.4 • Cheltuieli pentru informare fi publicitate

4.1

informare N publicitate

7,070

1,697

8,767

8,767

TOTAL CAPITOL 4

0

7,070

1,697

8,767

8,767

5

Cap. 5 - Alte cheltuieli neellglbtte

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, Inclusiv diverse fi neprevăzute

51,981

0

0

0

51,981

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

0

0

0

0

O

TOTAL CAPITOL 5

51,981

0

0

0

51,981

L T.0-™ 5™??^________L______-____ ?2_eL0?l I

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

528,024

a.

Valoarea neellglbllă, Inclusiv TVA aferent

133,289

b.

Valoarea eligibili

394,739

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

291,183

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile. Inclusiv pentru AP (40%)

157,894

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neellglbfle, Inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

133,289

III

ASISTENȚĂ FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA (60%)

236,841

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribui i Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (30%)

118,421

b

Contribuția Asociației de proprietari le cheltuielile neeligibile pentru locuințe (30%)

39,987

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

158,408

CONSULTANT


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OV1DIU POPOV1C1