Hotărârea nr. 13/2013

Hotărârea nr.13 din 29.01.2013 Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2013.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială;

-Prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 28 alin.(l), alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

-Adresa Direcției de Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău nr. 80/22.01.2013, înregistrată la Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău sub nr. 1194/22.01.2013; -Referatul nr. 1202/22.01.2013 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 16, și ale art. 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă planul de acțiuni și de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2013 conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2, (1) Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat au obligația de a efectua acțiunile și lucrările de interes local în funcție de numărul de ore calculate proporțional cu cuantumul ajutorului social.

 • (2) Orele de muncă se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

 • (3) Acțiunile și lucrările de interes local se vor desfășura cu respectarea normelor de securitate și igiena muncii, fără a depășii regimul normal de lucru de 8 ore pe zi.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Serviciul Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău și Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.


PREȘEDINTE D/EcȘ^DINȚA BOGATU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OYIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Aneța

Hotărârea nr>


'din £90lM5


PLANUL DE ACȚIUNI Șl DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU PERSOANELE APTE DE MUNCĂ DIN FAMILIILE BENEFICIARE DE VENIT MINIM GARANTA PENTRU ANUL 2013

Nr. Crt

Luna

Activitate

1

Ianuarie

 • - curățarea manuală a zăpezil/gheții;

 • - degajat manual aleile și trotuarele;

2

Februarie

 • - curățarea manuală a zăpezii/gheții;

 • - degajat manual aleile și trotuarele;

3

Martie

- curățarea manuală a zăpezii/gheții;

* degajat manual aleile șl trotuarele;

4

Aprilie

* acțiuni de strâns resturi vegetale și/sau menajere, adunat și încărcat în mijloacele de transport;

 • - curățat rigolele stradale;

 • - desfundat gaighere stradale;

 • - măturat și igienizat alei și străzi;

 • - igienizat în jurul platformelor de procolectare gunoi menajer,

5

Mai

* acțiuni de strâns resturi vegetale și/sau menajere, adunat și încărcat în mijloacele de transport;

 • - curățat rigolele stradale;

 • - desfundat gaighere stradale;

 • - măturat și igienizat alei și străzi;

 • - igienizat în jurul platformelor de procolectare gunoi menajer;

6

Iunie

 • - acțiuni de strâns resturi vegetale și/sau menajere, adunat și încărcat în mijloacele de transport;

 • - curățat rigolele stradale;

 • - desfundat gaighere stradale;

 • - măturat și igienizat alei și străzi;

* igienizat în jurul platformelor de procolectare gunoi menajer;

7

Iulie

* acțiuni de strâns resturi vegetale și/sau menajere, adunat și încărcat în mijloacele de transport;

 • - curățat rigolele stradale;

 • - desfundat gaighere stradale;

 • - măturat și igienizat alei și străzi;

 • - igienizat în jurul platformelor de procolectare gunoi menajer,

8

August

 • - acțiuni de strâns resturi vegetale și/sau menajere, adunat și încărcat în mijloacele de transport;

 • - curățat rigolele stradale;

 • - desfundat gaighere stradale;

 • - măturat și igienizat alei și străzi;

 • - igienizat în jurul platformelor de procolectare gunoi menajer;

9

Septembrie

 • - acțiuni de strâns resturi vegetale și/sau menajere, adunat și încărcat în mijloacele de transport;

 • - curățat rigolele stradale;

 • - desfundat gaighere stradale;

 • - măturat și igienizat alei și străzi;

 • - igienizat în jurul platformelor de procolectare gunoi menajer;

10

Octombrie

 • - acțiuni de strâns resturi vegetale și/sau menajere, adunat și încărcat în mijloacele de transport;

* curățat rigolele stradale;

 • - desfundat gaighere stradale;

 • - măturat și igienizat alei și străzi;

 • - igienizat în jurul platformelor de procolectare gunoi menajer,

11

Noiembrie

 • - curățarea manuală a zăpezit/gheții;

 • - degajat manual aleile și trotuarele;

12

Decembrie

 • - curățarea manuală a zăpezii/ghețli;

 • - degajat manual aleile și trotuarele;

PREȘEDINTE DE ȘED1NȚĂȚ , GEORGE BOGATjZc^ M


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI