Hotărârea nr. 129/2013

Hotărârea nr.129 din 12.04.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 29 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finantare, pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Razboieni, nr. 40 sc.A - Bacau" si abrogarea HCL nr. 74/20.03.2013.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice îocale,cu modificările si completările ulterioare; -Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”;

-Hotararea Consiliului Local nr.74/20.03.2013 privind modificarea si completarea HCL nr. 29 din 14.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.1), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Republicii nr.40 scara A, Bacau”;

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe; -GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”;

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie,,Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr.2528/10.04.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” si art 45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 29 din 14.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico — economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de flnantare,pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Razboieni nr. 40, scara A, Bacau”, in sensul înlocuirii Anexei nr.

3 reprezentând BUGETUL PROIECTULUI, cu Anexa nr.3 revizuita, parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile HCL nr. 74/20.03.2013:

Art3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 29 din 14.02.2013, ce nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman in vigoare;

Arț4. Hotararea se comunica Direcției Tehnice.

PREȘEDINTE DE NOVAC-DIACONUCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OV1DIU POPOVICI


ROMÂNIA


ANEXA NR3 la HCL. NR./19DIN 12.04.2013

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Razboleni nr. 40, scara A, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

ă: ■ •       £ v■

Denumirea capitaleior ți subcapitolelor

CHELTUIRI N££U&Btt£, Inclusiv TVA

^CHELTV£iJ£UGIBIL£

TOTAL BJ&BIL

TOTAL-M

'*T>J

Baza

TVA elfgibHa

1

2

3

4

5

6-4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare ți asiste

S tehnici

1.1

Obținerea de avize, acorduri jl autorizații

1,240

0

0

0

1440

1.2

Proiectare ți Inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanți

0

0

0

0

1.4

Asistentă tehnici

6,200

1,488

7,688

7,688

TOTAL CAPITOL 1

5,944

6400

1,488

7,688

14,632

2 Cap.2 - Cheltuirii pentru investiția de bază

2.1

Construcții ri Instalațtl

69,994

253,768

60,904

314,672

384,666

2.1.1

Proiectul 1 (Razboleni 40)

69,994

253,768

60,904

314,67?

384,666

TOTAL CAPITOL 2

69.994

253,768

60,904

314,672

384,666

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de țantier

3.1

Organizarea de țantier

9312

2,235

11447

11447

3.1.1

Construcții ți Iris lății aferente organizării ie țantier

7,760

1,862

9,622

9,622

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării dejantler

1452

372

1,924

1,924

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

9,312

2,235

11,547

11447

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru Informare ți publicitate

4.1

Informare p publicitate

6,200

1,488

7,688

7,688

■y-

TOTAL CAPITOL 4

0

6400

1,488

7,688

7,688

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neeilflbite

5.1

Alte cheltuieli neelfgfblie, inclusiv diverse ți neprevăzute

45,694

0

0

0

45,694

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

45,694

0

0

0

45,694

l l

TOTAL GENERAL

122,632

275,480

66,115

341,595

464,227*

NR.CRT.

SURSE DE FINANȚARE

^ALa li :u

TVA

T"

Valoarea totală a cererii do finanțare, din care :

464,227

a.

Valoarea neehglbil&, Inclusiv TVA aferent

122,632

b.

Valoarea Igi fF”

341,595

«

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

259,270

a.

Contribuția solidtantulul la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40»)

136,638

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neetlglblle, inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

122,632

Ut

ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILÂ SOLfCTTĂTÂ («OK)

204,957

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Cootributia Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (30%)

102,479

b

Contribuția Asociației de proprietari le cheltuielile neeligibile pentru locuințe (30%)

36,790

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

139^69

CONSULTANT

SC CONSIS PROIECT SRLCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU nicolae-ovtdiu popotei