Hotărârea nr. 128/2013

Hotărârea nr.128 din 12.04.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 63 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finantare, pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Milcov, nr. 67 scarile A, B, C şi D - Bacau".

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL nr. 63 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentației tehnico -economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico -economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr.67 scările A,B,C,D Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • • Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

  • • Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

  • • Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

  • • GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

  • • Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

  • • Referatul nr. 2527/10.04.2013, al Direcției Tehnice;

  • • Prevederile art 47 si art. 117 lit „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

  • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art 36(2) lit „b”, alineatul (4) lit. „d” si art. 45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată

HOTĂRĂȘTE :

Artl, Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 63 din 20.03.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico — economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr.67 scările A,B,C,D, Bacau”, in sensul inlocuirii Anexei nr. 3 reprezentând BUGETUL PROIECTULUI, cu Anexa nr.3 revizuita, parte integranta din prezenta hotarare;

ANEXA NR. 3 la HCL. NRJxffi DIN 12.04.2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Mîlcov nr. 67, scara A, B, C, D, Municipiul Bacau Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți ubcapitoleior

■'2i              .

CHELTEl NEEU&BILE, inclusiv TVA

CHELTUEUOlGffillE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL* M

Baza

TVAeHptblla

1

2

3

4

5

6*4*5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare fi asistenți tehnici

1.1

Obținerea de avize, acorduri ți aui rtzațtl

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare ți inf inert

7,564

0

0

0

7,564

1.3

Consultanți

0

0

0

0

1.4

Asistentă tehnici

28,300

6,792

35,092

35,092

TOTAL CAPITOL 1

î‘‘.jilfcAr 1 • "uJ > 'Vif r*’

8,804

28,300

6,792

35,092

43,896

2

Cap.2 • Cheltuieli pentru Investiția de bază

2.1

Construcții P Instalații

326,871

1,135,018

272.404

1,407,422

1,734.293

2.1.1

Proiectul 1 (Mlcov 67)

326,871

1,135,018

272,404

1,407,422

1,734,293

TOTAL CAPITOL 2

326.871

1,135,018

272,404

1,407,422

1,734,293

3

Cap,3 • Cheltuieli privind organizarea de țantler

3.1

Or. nlzarea de șantier

42,456

10,189

52,645

52,645

3.1.1

Construcții fl instalații aferente organizării de șantier

35,380

8,491

43,871

43,871

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

7,076

1.698

8,774

8,774

3.2

Cote lețale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

42,456

10.189

52,645

52,645

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare ți publicitate

4.1

Informare fl publicitate

28,300

6,792

35,092

35,092

r            ?

TOTAL CAPITOL 4

0

28,300

6,792

35,092

35.092

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neeUgtblIe

S.1

Alte cheltuieli neeffglblie, inclusiv diverse fi neprevăzute

206,200

0

0

0

206,200

sa

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

20,552

0

0

0

20,552

TOTAL CAPITOL 5

226,752

0

0

0

226,752

1

TOTAL GENEML

562,427

1,234,074

296,178

1,530,252

2,092.679 !

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

îisggfcc

VALOARE* lei cuTV>

1

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

2,092,679

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

562,427

b.

Valoarea eligibili

1,530,252

n

Contribuția propria a solicitantului (UAT), din care:

1,174,526

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

612,101

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

562,427

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURS ABILĂ SOLICITATĂ (60%)

918,151

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

306,050

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

108375

c

Contribuția Asociației de proprietari ia cheltuielile neeligibile pentru spatii cn alta destinație (100%)

20352

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

434,977


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OV1DIU POPOVICI