Hotărârea nr. 127/2013

Hotărârea nr.127 din 12.04.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 60 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finantare,pentru obiectivul de investitii : "Reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Milcov, nr. 53 scarile A, B, C şi D - Bacau"

HOTĂRÂRE


privind modificarea si completarea HCL nr. 60 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentației tehnico -economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico -economici, fitza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 53 scările A,B,C,D, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • • Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

  • • Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

  • • Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

  • • GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

  • • Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

  • • Referatul nr. 2526/10.04.2013, al Direcției Tehnice;

  • • Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

  • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit „d” si art 45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl, Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 60 din 20.03.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 53, scările A, B, C, D, Bacau”, in sensul înlocuirii Anexei nr. 3 reprezentând BUGETUL PROIECTULUI, cu Anexa nr.3 revizuita, parte integranta din prezenta hotarare;

Art2, Celelalte prevederi ale HCL nr. 60 din 20.03.2013, hotarari, sunt si raman in vigoare^ ^T^

Art3. Hotararea se comunica         ’T'-1


ce nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei

Zn^ei-Tcânice.

A V.


PREȘEDINTE^ DE ȘEDU NOVAC-DIACCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NR. 127

DIN 12.04.2013

N.O.P., f.M./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA NR. 3 la HCL. NR./jg»? DIN 12.04.2013

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Milcov nr. 53, scara A, B, C, D, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nf, crt

•yj-.t'-’           , wr •* *'te

Denumirea capitolelor fl subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIEU ELIGIBILE

TOTAL EUG IL

■              r

TOTAL- lei

i zc

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6*4+5

7

1

Cap.1 - CMtuMl pentru proiectare fl asistenți tehnici

1.1

Obținerea de avize, acorduri fl autorizați^

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare fl Inginerie

7,564

0

0

0

7,564

1.3

Consultanță

0

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

0

18,610

4,466

23,076

23,076

TOTAL CAPITOL 1

8,804

18,610

4,466

23,076

31,880

2 Cap.2 - CMtuMl pentru Investiția de bază

2.1

Construcții fl instalații

192.369

736.271

176,705

912,976

1.105,345

2.1.1

Proiectul 1 (Milcov 53)

192.369

736,271

176,705

912,976

1,105.345

TOTAL CAPITOL 2

192,369

736,271

176,705

912,976

1,105,345

3 Cap.3 - CMtuMl privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

0

27,912

6,699

34,611

34,611

3.1.1

Construcții fi instalații aferente organizării de șantier

0

23,260

5,582

28,842

28,842

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0

4,652

1,116

5,768

5,768

3.2

Cote teșale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

27,912

6,699

34,611

34,611

4 Cap.4 • CMtufeii pentru informare șl publicitate

4.1

informare fl publicitate

0

18,610

4,466

23,076

23,076

TOTAL CAPITOL 4

0

18,610

4.466

23,076

23,076

5 Cap.S - Alte cheituMi neelfgfbHe

5.1

Alte cheltuieli neellgtblle, Inclusiv diverse ji neprevăzute

135,879

0

0

0

135,879

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

48,474

0

0

0

48,474

TOTAL CAPITOL 5

184,353

0

0

0

184,353

i             ________l___î___aoi/țu 1______*w,74o_ t. A7?:.2** i

NIL CRT.

SURSE DE FÎNANȚARE

VALOARE* lei cu TVA

1

Valoarea totali a cererii de finanțare* din care:

1,379,266

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

389,526

b.

Valoarea eligibili

993,740

n

Contribuția proprie a soBcltantulul (UAT), din care:

783,022

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

397,496

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

385,526

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

596,244

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

198,748

b

Contribuția Asociației de proprietari ia cheltuielile neeligibiie pentru locuințe (20%)

67/410

c

Contribuția Asociației de proprietari te cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

48374

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

314,632