Hotărârea nr. 126/2013

Hotărârea nr.126 din 12.04.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 61 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finantare, pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Milcov, nr. 55 scarile A şi B - Bacau"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • • Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

  • • Hotararea Consiliului Local nr.11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

  • • Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

  • • GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

  • • Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

  • • Referatul nr. 2525/10.04.2013, al Direcției Tehnice;

  • • Prevederile art. 47 si art. 117 Iit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

  • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” si art. 45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 61 din 20.03.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Miicov, nr. 55, scările A, B, Bacau”, in sensul înlocuirii Anexei nr. 3 reprezentând BUGETUL PROIECTULUI, cu Anexa nr.3 revizuita, parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 61 din 20.03.2013, ce nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman in vigoare;

Art.3. Hotararea se comunica Di

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ NOVAC-DIACONULAU


NR. 126CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


DIN 12.04.2013

N.O.P.,I.MJ R.TTEx.l/Ds.I-A-2

ANEXA Nr. 3

LA HOTARAREA NR.#6 DIN 12.04.2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Milcov nr. 55, scara A, B, Municipiul Bacau, Județul Bacau”

Hr. cit

'C' -'V        ’-i’-r ■

Denumirea capitolelor d subcapitolelor

CHELTUIELI NEELKH&LE, inclusiv TVA

CHELTUIELI EUGBttf

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- (ei

Bazo

TYAetWbtta

1

2

3

4

5

6^4*5

7

1

Cap,1- Cheltuieli pentru proiectare fi asistenți tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

1,240

0

0

0

1440

1.2

Proiectare *f Inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

9,950

2,383

12338

12,338

■■■ r* 7'‘

TOTAL CAPITOL 1

6,944

9,950

2,388

12438

19,282

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru Investiția dr bozd

2.1

Construcții d instalații

127,899

358,273

55,986

444459

572,158

2.1.1

Proiectul 1 (MilcovSS)

127,899

358,273

85.986

444459

572,158

-

TOTAL CAPITOL 2

127,899

358473

85,986

444459

572,158

3 Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de fantier

3.1

Organizarea de șantier

14,916

3480

18,496

18,496

3.1.1

Construcții fi Instalații aferente organizării de șantier

12,430

2,983

15,413

15,413

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

2,486

597

3483

3483

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

14,916

3480

18,496

18,496

4 Cap.4 • Cheltuieli pentru informare d publicitate

4.1

Informare d publicitate

9.950

2488\

12338

12338

TOTAL CAPITOL 4

0

9,950

_

12438

t2338

5 Cap.5 - Alt» cheltuieli neeHgiblle

5.1

Alte cheltuieli neeltglblle, inclusiv diverse d neprevăzute

72,850

0

0

0

72,830

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

44,516

0

0

0

44,516

TOTAL CAPITOL 5

117366

0

0

0

117.366

1

TOTAL GENERAL

252409

393,089

94,341

487,430

739,639 '

NR.^ CRT.

SURSE

VALOARE^

I

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

739,639

a.

Valoarea nedigibilfi, inclusiv TVA aferent

252,209

b.

Valoarea eligibili

497,430

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din cere:

447,181

a.

Contribuția solicitantului Ia cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

194,972

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

252,209

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

292,458

Din ore, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuda Asociației de proprietari la cheltuieli eligibile (20%)

97,486

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuieli neeligibile pentru locuințe (20%)

41,539

c

Contribuția Asociației de proprietari te cheltuieli neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

44,516

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

183441

CONSULTANT


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVTfcl