Hotărârea nr. 125/2013

Hotărârea nr.125 din 12.04.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 27 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finantare, pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Milcov, nr. 59 scarile A şi B - Bacau" si abrogarea HCL nr.72/20.03.2013.

HOTĂRÂRE


privind modificarea si completarea HCL nr. 27 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentației tehnico -economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 59 scările A,B Bacau” si abrogarea HCL nr.72/20.03.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare; -Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Hotararea Consiliului Local nr.72/20.03.2013 privind modificarea si completarea HCL nr. 27 din 14.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 59 scările A,B Bacau”;

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe; -GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr.2523/10.04.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” si art. 45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 27 din 14.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico -economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare,pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 59, scările A, B Bacau”, in sensul înlocuirii Anexei nr. 3 reprezentând BUGETUL PROIECTULUI, cu Anexa nr.3 revizuita, parte integranta din prezenta hotarare;

Art 2. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile HCL nr. 72/20.03.2013;

Art3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 27 din 14.02.2013, ce nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman in vigoare;

Art4. Hotararea se comunica Direcției Tehnice.


NR. 125

DIN 12.04.2013

N.O.P.J.CJ


ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR._5_ Ja HCL. NR./15 DIN 12.04.2013


BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica blocstr. Mllcov nr. 59, scara A, B, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Mr.

OenumfoM capitalelor fi.1; MbcqeltaWor

CHELTUIELI NEEUGWLE, MusfvTVA

^ătanmJEu^nit-:

-f -

jTOTMxr

EUOttL

TOTAL-tel

‘■tSIt

TVAeligtbtta

1

2

3

4

5

6*4*5

7

1

Cap.1 - ChrftuMI pentru proiectare yl orirtențo teftnfcd

1.1

Obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare d inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistenți tehnică

12,170

2,921

15,091

15J091

TOTAL CAPTTOL1

6,944

- 12.170

' 2,921

15491

22,035

2 Cap.2 • Cheltuieli pentru Investițiadtbai

2.1

Construcții p Instalații

137,770

407,370

119,371

616.749

754.519

2.1.1

Proiectul 1 (Mllcov 59)

137,770

497.378

119471

616,749

754,519

TOTĂLCAPITOL2

137,770

497478

119,371

616,749

754,519

3 Cap.3 ~ Cheltuieli privind organizarea dt lanthr

3.1

Organizarea de șantier

18J52

4480

22,632

22,632

3.1.1

Construcții șflnstalațli aferente organizării de șantier

15,210

3,650

18,860

18,860

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării dț^țțlț^

3,042

730

3,772

3,772

312

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

18,252

4,380

22,632

22,632

4 Cap.4 - Cheftufelf pentru frijbrnrart fi publkitat«

4.1

Informare șl publicitate

12,170

_________?.921

1 "'r"

15,091

15,091

TOTALCAP(TOL4‘r

0

12,170

2,921

15,091

15,091

5 Cap.5-Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neellglblle, Inclusiv diverse și neprevăzute

88,982

0

0

0

88,982

5.2

Cheltuieli aferent» spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

88,982

0

0

0

88,982

TOTAL GENERAL

233,696

539,970

129,593

669,563*

903,259 *

NR.CRT.

SURSE DE FINANȚARE

JLOj     lei cu

TVA

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

903,259

a.

Valoarea neettglbtlă, Inclusiv TVA aferent

233,696

b.

Valoarea eligibilă

669,563

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

501,521

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, Inclusiv pentru AP (40%)

267,325

b.

Contribuția solicita ttd ui la cheltuieli neetigibfle, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

233,696

III

ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILA SOLICITATA <«*)

401,738

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETAR (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibil (20%)

133,913

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile oeeDglbNe pentru locuințe (20%)

46,739

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

180,652

CONSULTANT