Hotărârea nr. 124/2013

Hotărârea nr.124 din 12.04.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 28 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finantare, pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Razboieni, nr. 32, sc.A- Bacau" si abrogarea HCL nr. 73/20.03.2013.

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL nr.28 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentației tehnico -economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Razboieni, nr. 32 scara A, Bacau” si abrogarea HCL nr.73/20.03.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.cu modificările si completările ulterioare;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe **;

-Hotararea Consiliului Local nr.73/20.03.2013 privind modificarea si completarea HCL nr. 28 din 14.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare pentru obiectivii de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe. str.Razboieni. nr. 32 scara A. Bacau": -Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”;

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie,,Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe * din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr.2524/10.04.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art, 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” si art. 45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Artl. Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 28 din 14.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico -economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Razboieni, nr. 32, scara A, Bacau”, in sensul înlocuirii Anexei nr. 3 reprezentând BUGETUL PROIECTULUI, cu Anexa nr. 3 revizuita, parte integranta din prezenta hotarare;

Art, 2. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile HCL nr. 73/20.03.2013;

Art3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 28 din 14.02.2013, ce nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman in vigoare;

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXANR.3 laHCL.NR.^4.DIN 12.04.2013

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica blocstr. Razboieni nr. 32, scara A, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Wr. Cft

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL, lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare șl inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

1 0

1.4

Asistență tehnică

6,350

1,524

7,874

7,874

TOTAL CAPITOL 1

6,944

6,350

1,524

7,874

14,818

2

Cap.2 • Cheltuieli pentru investiția de baza

2.1

Construcții și instalații

80,741

252,955

60,613

313,168

393,909

2.1.1

Proiectul 1 (Razboieni 32)

80,741

252,555

60,613

313,168

393,909

TOTAL CAPITOL 2

80,741

252,555

60,613

313,168

393,909

3

Cap.3 ■ Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

9,528

2,287

11,815

11,815

3.1.1

Construcții șl Instalații aferente organizării de șantier

7,940

1,906

9,846

9,846

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

1,588

381

1,969

1,969

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

9,528

2,287

11,815

11,815

4

Cap.4 • Cheltuieli pentru informare fi publicitate

4.1

Informare și publicitate

6,350

1,524

7,874

7,874

TOTAL CAPITOL 4

0

6,350

1,524

7,874

7,874

5

Cap.5 -Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeliglblle, Inclusiv diverse șl neprevăzute

46,785

0

0

0

46,785

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

46,785

0

0

0

46,785

i i

TOTAL GENERAL

134,470!    274,783!      65,948

340,731

i

475,201 •

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totaiă a cererii de finanțare, din care:

475,201

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

134,470

b.

Valoarea eligibilă

340,731

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care :

270,762

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

136,292

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeliglblle, Inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

134,470

III

ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA" (60%)

204,439

Din care, contribuita ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

68,146

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

26,894

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibiie pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

95,040

CONSULTANT


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI