Hotărârea nr. 123/2013

Hotărârea nr.123 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Cornişa Bistriţa, nr.34, Sc. A - Bacău".

avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Cornișa Bistriței nr.34, scara A, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

•Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

•Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

•GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

•Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr.2515/10.04.2013 al Direcției Tehnice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Cornișa Bistriței, nr. 34, scara A, Bacau” - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare:

 • • VALOARE TOTALA de 1.215,64 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.043,15 mii lei (inclusiv TVA),

 • •  Regim de inaltime: S+P+10E

 • •  Autila totala (mp): 2.437,16 mp

 • • An construire : 1969

 • • Nr. apartamente : 44

 • • Consumul specific estimat de energie pentru încălzire: 67,52 kWh/mp si an

 • •  Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 1.146,22 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 983,20 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2,2.1, parti integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT );

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.NR. 123

DIN 12.04.2013

N.O.P.J.M./ R.TJEx.l/Ds.bA-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR.1 IaHCL. NR./23 DIN 12.04.2013


BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


PROIECT NR,: AH 1458-11

68963/02.06.2011


a <3..


’LARNR.


REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

STRADA CORNIȘA BISTRIȚEI NR. 34, SC. A, MUN. BACAU

JUD. BACAU

ARHITECTURĂ


RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIECONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-O VIDIU PO


PROIECTANT

CONSIS PROIECT

Șoseaua lencuM w31 sector 2, BucurefU

Tei: 021/5391132; 021/539 11 33

Fax: *4041*6391134, &malteonsta£eonsb.io

Denumirea lucrării:    SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE

Amplasament: Faza de proiectare: Nr. proiect: Proiectant: Beneficiar:


INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI"

STR. CORNIȘA BISTRIȚEI,NR 34, MUN BACAU, JUD BACAU DAL.I.

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


A.1. Date generale
 • 1. identificarea blocului de locuințe; strada Comisa Bistriței, nr 34, scara A

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul Investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de Intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L

 • 6. date tehnice:

• anul construirii: 1969


 • - regim de înălțime: S ♦ P ♦ 10E

 • - număr apartamente: 44

 • - aria utila totala: 2.437,16 mp

 • - parter: locuințe

 • - sistem constructiv anvelopa: sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat, dispusi pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru infrastructura. Planseele sunt realizate din beton armat si au grosimea de cca.13 cm. închiderile exterioare, perimetrele, sunt realizate din diafragme din beton armat turnate monolit, cu grosimea de cca.20 cm, si placate cu zidărie BCA, cu grosimea de cca.15 cm. Etajul tehnic este realizat din zidărie din BCA confinata cu sâmburi si centuri din beton armat, planseu din beton armat

A.2. Descrierea lucrărilor de Intervenție

1, Sltuatla existenta a blocului de locuințe:

 • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

fn Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice sl stebilitatil Imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa El care sa stabilească măsura In care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate In cazul structurii clădirii analizate.

in cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatiior.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural II constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 42 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din:

-    04.03.1977      - Intensitate 8 grade MKS

- magnitudine 7.2

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

S=V'   .REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU-138 OE BLOCURT

BLOC STR. CORNIȘA BISTRIȚEI NR. 34. JUD. BACAU. MUN. BACAU

30.08.1986      - Intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - Intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mal sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala oe amenința întreaga zona urbana a Bacaulul. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare Intensitate degradează rigiditatea construcției sl consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarife diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformate, proiectate sl dimensionate cu respectarea prevederilor cuprinse in < Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice sl Industriale» PI3-63 care era in vigoare la date elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a trei cutremure de Intensitate medie (1977,1986,1990).

Experta. ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portant) sl plansee de beton armat, apredaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportenti executat) din zidărie.

încadrarea structurii expertizate In clase de risc seismic are la baza rezultatele Investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasate construcția, precum sl alte criterii privind alcatalrea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

 • -    categoria sistemului structural « C » - sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat, dlspusI pe cele doua direcții.

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei sl dispunerii elementelor structurale;

 • -   gradul de asigurare R apreciat in conformitate .Codului de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic” Indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 42 de ani;

 • -    numărul de cutremure seminflcative prin care a trecut construcția - 3 (trei); degradările structurale înregistrate In urma cutremurelor • fora avarii structurale vizibile;

• starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

 • -   regimul de înălțime - S+P+10 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza In clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezente degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fl importante.

HI) Economie de energie sl izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolare termica este următoarea:

Blocul se compune dlntr-un tronson care are dimensiunile In plan (18.50x16.20)m.

Clădirea are ca regim de înălțime subsol, parter, 10 nivele si un nivel tehnic retras pentru camera troliu si alte spatii.

înălțimile sunt:

cca.2.00m;

2.75 m;

2.75 m; cca.3.00 m.


 • -  subsol:

• parter:

 • -  nivel curent

 • -  etaj tehnic

Subsolul are, parțial, destinație tehnica. Accesul ta subsol se face direct prin Intermediul unei scări cu o rampa. Subsolul este ventilat natural prin Intermediul gurilor de ventilare. Pe lungimea unei travee, pe fațada lateral dreapta (fata de accesul In clădire), spațiul subsolului este destinat garajelor. Accesul In garaje se face din exterior prin Intermediul unor usl metalice, duble, cca.(2.20x1.90)m.

Circulația pe verticala te este asigurata de o scara cu o rampa/nlvel sl un lift

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute Inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătarii si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din beton celular autodavizat (BCA), cu grosimea cca.12.5 cm.

Finisajele folosite la fațade sunt : tencuieli decorative cu praf de piatra, cărămidă aparenta si mozaic din plăcute ceramice.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa nedrculabila, Mdroizotata. Accesul pe terasa se face direct din spațiul numit etaj tehnic. Pentru scurgerea apelor pluviale pe terase sunt dispuse cate 2 guri de scurgere Interioare. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea pantelor necesare.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din date de beton.

Imobilul are o intrare In scara amplasat pe fațada principala. Usa de acces In scara, a fost rezolvata din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golului de usa pentru accesul In scara sunt de22Qx.aiLqnT

Iniția) ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de raslnoase, duble si cuplate, cu fol de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 100 x 145 cm, 230 x 145 cm etc. Inaltimea parapetilor este de cca. 90cm.

imobilul are togii Parapetii loglllor sunt din ptad prefabricate de beton armat cu grosimea de cca.7-8 cm. Inaltimea parapetilor este de cca. 0.90 m. Parapetii de la balcoanele casei scării sunt din placi prefabricate de beton armat cu grosimea de cca.7-8 cm.

închiderile exterioare, perimetrele, sunt realizate din diafragme din beton armat turnate monolit, cu grosimea de cca.20 cm, sl placate cu zidărie BCA, cu grosimea de cca. 15 cm.

Imobilul este dotat cu 1 lift cu troliu. Accesul la lift, la fiecare nivel, se realizează din casa scării. Tot din casa scării are loc si accesul la ghena de gunoi de nivel. Pentru evacuarea gunoiului menajer este prevăzut cu un tobogan realizat din tabla.

Finisatele

: tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei sl/sau plad de faianța;

 • - In bal sl In bucătarii a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si In dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării sl wlndfeng, pardoseala este din mozaic tar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei sl/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite ia fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Est* Wantaă copiere*. muttfpflcarea knpmmulnea docunwntBțW flrt aprabim soriU a 8.C. CON8IS PROIECT S.RL Bucurați!

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se sl numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza Infiltrațiilor de apă. Din cauza agentllor atmosferici, a agentllor mecanici, a agentllor biologici sl a fenomenelor meteorologice (deformatil, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1969 si pană in prezent de: murdărire, decolorară cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătară, băslcare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoiiere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de Izolare termică


Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfengului, la pereții de la parter situati intre casa scării sl spatiile nelncătzlte de la parter.

Există termoizolatie la nivelul planseului de la ultimul etaj sl de la etajul tehnic, termoizolatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm - din construcția blocului.

Pereții de feteda sunt realizați din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 23 cm + vata minerala 7 cm).

Fațadele au fost termoizolate prin grija proprietarilor cu poHstlren expandat de 10cm grosime In proporție de 25%.

Pereții de fațada simt realizați din diafragme din beton armat turnate monolit, cu grosimea de cca.20 cm, sl placate cu zidărie BCA, cu grosimea de cea. 15 cm.

8tarea actuală a clădirii

La o Inspecție vizuala se coate observa ca blocul expertizei se caseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsai "medie*, elementele oarand a fi afectate "de vârste" sl avand o întreținere relativ modesta sore bine.

Planseele de la ultimul nivel prezinte Infiltrații produse In zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hidroizolatiile de la nivelul teraselor s-au refăcut in timp cu sisteme diferite de protecție, respectiv, parțial, cu membrana termosudabila cu protecție de ardezle sau cu carton asfaltat Pentru scurgerea apelor provenite O din precipitații si eliminarea Infiltrațiilor, locatarii au realizat local, șarpante din lemn. Suprafața acestor șarpante totalizează circa 50% din suprafața totala a teraselor. Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestor intervenții la clădire.

O serie de locatari si-au înlocuit tamptaria exterioara, Inițiala din lemn, sl au efectuat in timp, închiderea balconului cu templarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetre! este realizat parțial din dale de beton, sl asfelt De-a lungul timpului s-a creat un rost Intre clădire sl trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refeca trotuarul, respectendu-se In principal realizarea pantei necesare pentru indepartarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde existe, vegetația crescute.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile Interioare din lapte de var sunt Intr-o stere igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - existe o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor sl al băilor - se regăsește vopsea nelntretlnuta, dar si vopsitorii noi sau plecări cu faianța pe toate inaltimea pereților, in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bal si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul Inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor. In camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial dt si din pardoseli nd realizate din parchet laminat stratificat:

 • • pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, Iar zugrăveala este buna;

 • • tencuiala aplicata ia fota exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele Inițiale, întreținute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre Inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite ou tamplarie din PVC cu geam termoizolant sl garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele (fin lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrați astfel încet exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.


Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 25% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform sl neîngrijit.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si Închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata sl cu diverse geometrii. ParapetU balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetO balcoanelor fiind afectat! din aceasta cauza.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apel provenita din precipitații. Se apredaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiel inițiale a terasei. Grosimea 0 stratului termoizolant este Insuficienta, caracteristclle termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea steril de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolâtia terasei, prezinte un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției sl Instalațiilor de încălzire, de preparare a apel calde de consum si de Iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederfie Metodologiei de calcul ai performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1,2,3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de Inventar

a blocului de locuințe din strada Comisa Bistriței, nr 34 - nu exista date

2. Concluziile expertize! tehnic» si auditului energetic

 • 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele s! prenumele- Prof.dr.ing.Mîhai VOICULESCU

Certificat de atestare: seda C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Comisa Bistriței nr» scara A - din punct de vedere a! asigurării cerinței “A1 -rezistenta mecanica si stabilitate” prin metoda caftativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatiel terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care Intervine prăbușirea locala sau generala, astfel încât viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta Încărcările suplimentare provenite din Închiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic RS III.

Fete de cefe mentfonafe mal sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, In conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Audftul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Morokfo Hrlsla Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C ♦ I

 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apel calde de consum și de iluminat

 • 81 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistlren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistlren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistlren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 82 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistlren expandat de înaltă densitate, izolare Intrados atic cu polistlren extrudat Ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeuiul peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semlrigidă cașerată;

 • 54 • Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant

Este Wenlsâ copierea, multiplicarea fl împrumutarea documentația! IM aprobarea acrlafi a S.C, CONSIS PROIECT S.R.L BucureyU 3 &

dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafața tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug«1,8 W/m’K (R min=0,55m2K/W).);

S5 - Modernizarea energetică a instalației Interioare de încălzire șl de apă caldă de consum (spălarea/înloculrea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate In spațiul neîncălzit

86 - Modernizarea Instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Șl

PI «Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 * S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează In conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si In notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra ImobDulul expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se facă, pe baza indicatorilor prezentat!.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând In considerație ca scopul principal al reabilitată termo-energetlce a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției sl instalațiilor aferente acesteia, In vederea încadrați! imobilului Intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate In tabelul următor.

Lucrări de Intervenite (prevăzute la arL4 llta) -d) din OUGnr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de Intervenție (mii tei)

Economie de energie (kWWan)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) Izolarea termica a perettior exterior

208.792

68,023

8,71

b) înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic

134,507

17,125

22,30

0) termo-Ndroizolarea terasei

69,356

21,929

8,98

d) Izolarea termica a planseului peste subsol

8,918

6,989

3,62

TOTAL

421.573

114,086

43,61

• Prețurile indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro = 4.39 tel - cursul Băncii Naționale a României la data de 01 mal 2012.

A.3. Datele tehnice ale Investiției
 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de Intervenție prevăzute la ari. 4 Ut a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unul strat termoizolant din placi de pollstlren expandat Ignifugat In grosime de 10 cm. Peste stratul de pollstlren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5

Este fnteaisâ copierea, muMpHcerea șl fenprumuterea documentatei tM aprobarea scrisA a S.C. CONSIS PROIECT S.R.L BucumfU   13

/3

cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice șl permeabilă ia vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat Ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât șl prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptușim termolzolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profile de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este Insuficient, In această zonă In prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zlncată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a ciătfiril este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termolzoiatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

La pereții exteriori de la ultimul etaj (cu camera troliilor, uscătoril, spălătorii), realizat! din zidărie din BCA confinata cu sâmburi si centuri din beton armat, in mod similar cu restul pereților exteriori, se aplică ia exterior un termoslstem de 10 cm grosime, protejat cu tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, care se racordează cu termolzoiatia terasei atat la partea Inferioară cat sl ia partea superioară.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplăriei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două fol de geam simplu, nu mal este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (ou atat mai mult ia profilate fără .armături’ din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (In generai ciipsare), ceea ce face ca deformatilie din producție si montaj să fie evitate;

 • * nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat In masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizări tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • * posibilitatea de schimba regimul higrotermlc ai încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe; . durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - Inbătralrea materialului si modificarea culorilor, mal ales la tamplăriile albe, In funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mat bună închidere a cerceveielor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele sl toc;

 • - îmbunătățirea etansării Intre toc si zidărie a.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere;

 • * etansarea ia InfiUratH de aer rece a rosturilor de pe conturol tamplăriei, dintre toc si glafurite gotului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă pofiuretenicâ si Închiderea, la Interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe contenii exterior ai tocului cu materiale speciale (chiturisliiconice, mortare hWrofobe s.a.) precum Bl acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea sofbancurifor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea Inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarulul, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) ete.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apel condensate Intre oercevele;

 • - izolarea spaletilor sl a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplărie! conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde In exces In încăperi si care trebuie încălzit Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplărie! exterioare se propune a se realiza In următoarea variantă:

înlocuirea tamplărie! de lemn sl tamplărie! metalice existente cu tamplărie cu tocuri s! cercevele din PVC In sistem pentacameral, cu ranforsari din profila metalice galvanizate, cu geam termolzolant dublu 4*16*4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatie ocupate, pentru evitarea producerii condensului In jurul ferestrelor sl ai altor zone cu rezistenta termica scăzută, înlocuirea tamplariei existente si închiderea de logil/baicoane cu tampiarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzolant dublu 4*16+4 mm low-e.

(7n conformitate LEGEA nr.158 din 11 Iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor


de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 Iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tampiarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzolant tow-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se Izolează Intradosul planseulul de la primul balcon sl se hldro-termoizoleaza planseui de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplariei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tampiarie din Interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termoizoiatla aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor sl golului tampiarie! se va face cu plac! de polistiren expandat Ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usl precum sl elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profifebr de racord^doptarea soluției de înlocuire totală a ferestrebr existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului Interior sl reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub vatoarea necesară diluării concentrației CO2 sl a umidității Interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseltătile tamplărie!. Prin prevederea gamlturibr de etansare, Inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cal si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplărie! exterioare (cercevele, usl balcon);

• prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei functbnări corecte a canalelor verticale de ventilație existente In băl, grupuri sanitare, suplimentare sl cămări neventilate direct, precum sl in unele bucătarii;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare


deventilare In cadrul apartamentului, In funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente In ceea ce privește conditffle de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele Interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in Interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscllo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată sl periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă In această situație o tamplărie cu fente de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile In pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hldroizolarea terasei:

Terasa necirculabila

Se recomanda aplicarea termoslstemulul de terasa peste termosbtemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hldroizolatiel. Aticul va fi supralnaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca Inaltimea parapetului este mal mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele sl coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv Inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termolzolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseulul existent Inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termolzolant din placi de polistiren expandat ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala sl polistiren extrudat Ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă sl a unul sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defevorable ale punților termice de pe conturul planseulul de peste ultimul nivel, este foarte Important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termolzolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termolzolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseulul peste subsol:

La pianseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă In fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire aau/șl cu dispozitive metalice (botțuri împușcate, dlbluri) a unul strat termolzolant realizat din vata semlrlgida caserată de 10 cm grosime; stratul termolzolant se protejează cu un strat de giet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseulul de peste wlndfang/lntrari retrase din planul fațadei

Planseulul de peste wlndfang

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseulul de peste parter, ia partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (botțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizofarea peretelui exterior a windfengulul este o măsura principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romanța (inclusiv materialele si produsele Indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apei pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/sl pe verticala) la un singur sistem tehnologic.


Planseulul de peste intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu nelncatzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba tn mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton aie planseulul de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la Intrados) se va face prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la ari. 4 Ift.

e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a Instalațiilor sl echipamentelor montate aparent pe fetadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a Instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi Instruit asupra procesului tehnologic, a 0 fazelor de lucru sl asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si Inscripții de avertizare, de Interzicere a circulației sau a Intrării persoanelor neautorizate In aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor sl echipamentelor sa se facă de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile sl echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapet!! balcoanelor;

unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

• antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

- cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau In canale speciale;

alte cabluri de curent! slabi pozate aerian sau In canale special;

- trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de Intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții da alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută In straturi succesive (grundul si tinciul/pelicute de finisare finală), cu grosime totală de 5... 10 mm, sl se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini sllioonlce obținute prin combinarea lianților din rășini sillconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele In dispersie apoasă, In una din următoarele variante:

 • - vopsele siHcatlce (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă sl rezistentă mică la agent! atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice In dispersie si hkJrofobizarea ulterioară a suprafețelor, pigmenți! sunt obligatoriu minerali, aspectul ffind mat);

 • - voosele pe bay-ă de rășini sintetice acrilice sau oofivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mal redusă;

 • vopsele oe bază de rășini sillconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hldmlzolat sl ceste alte elemente fiara termolzolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute ia art 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere sl/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de Intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor teologice (deformatil, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorate cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, bășicate, măcinare, fisurare, crăpate, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfbilere eto.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel Incat placarea cu poilstiren sa nu fie afectata In timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice sl energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera te următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezinte potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termoslstem;

 • •  reparații ia fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu paste de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se Injectează cu raslna epoxidica o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tenculellle si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche sl se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la Interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare sl etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de Intervenție este prezentat In ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției
 • 1. Valoarea totala a Investiției (In preturi - luna iunie anul 2011, 1 auro ■ 4.25 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la date de 22 iunie 2011)

Total: 1.215,04 mii iei,

din care:

oonstructa-montaj (C * M): 1.043,15 mii iei (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3» 4.1 si 5.1.1 din devizul generai)

 • 2. Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al Investiției este prezentat In ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnlco-economici al Investiției
 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de Intervenite, Inclusiv TVA - total,                   1.215,64 mii tel

din care:

constructii-montej (C + M)                                             1.043,15 mii tei

(taumarM chettuUOor «stimate înscris* la subcap. 141,4.1 ai 5.1.1 <Sn devizul genaraf)

 • 1.2. investiția specifica                                                       0.428 mti Iei/m2(a.u.)

(conslrudtt-rnontajtoria utila a IdocuU)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a berarilor de intervenție________________________________________________6 luni

  • 2.2. durate perioadei de garanție a lucrărilor de Intervenție                                       3 ani

(ard da te date ssceptM te temdnaraa tacrerflor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, In condiții de eficienta economica                     10.42 ani

2.4.oonsumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului Izolat termic_____________________________________164.574,93 kwh/ an

 • 2.5. economia anuala de energie:                                              H4.670.09kwh/an

in tone echivalent petrol:                                                     9.41 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_______27.564,28 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea Investiției - total INV/C+M: 1,165 -anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de Intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA Indus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile              548.710 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local sl Asociația de propfetari: 40% din cheltuielile eBgibUe si respectiv 100% din

cheltuielile tlfalbl *                                                                        666.928 mll lei

Eate irtmzisă copierea, multiplicarea și Impramutarea documentației fM aprobarea aaW a SC, CONSIS PROIECT S R J_ București    ] 6

OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de Intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.LI.

 • 2. Certificatul do urbanism, In copte

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de Intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

O

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

Nr.___

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.              Din:    «g3. O^'&ÂZJ

tâmpul:

1.1.1 CO REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE ÎN CADRUL «PROGRAMULUI PB ANUL 2010,

PENTRUCREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU”

Ca anuare cererii adremte de _ _          . MUNICIPIUL BACAU

cm dodicfliuIVsediul tnindatal           BACAU            tocriferf— _      . BACAU

fahtl ______. _              __.motnr^    —_ t cod postai _

strai*__________CALEAMARA8BS1T          jr.----«----£_!------------------

«a - * -et -__.an. . ,tel/fwc _   1     _ -              o-mafl            -

faegWratitanr.           2/581           din 04417-2012

pemimoNM>teaațitaaeoaitnicții< ritual 10 județul Bacau, fc&inicipfal Bacan, estul _____________ «cfnrtil - pod portal:

strada____________itr. Conta Birtritri _         or 34 ,w_________________34

ac. _A > et r__, ap.___:___,ani iderfficat prin:____________________rf«ndarit»irtte__

250


fii temeiul xe^eiaeotfirilar documentației de urbanism ir.            250            /      _ 2008

faza PUC aprobată prin Hotfctaa OohriRnhtf Local Bacău ar, 84 dm 13.04.2012

*•


fii ocnfcnnitaiB cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de oonstructiLnTubHcaiă, cumaUflcărife ai oootpWărib ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren ți construcție situate tn intravltand municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor în Ind (viziune.

 • 2, REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: Woo de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.GJ2012 sate zonă locuințe colective, Indusă în UTR 9.

Terenul se află în zona "A” de Impozitare.

 • 3. RKHMUL TEHNIC Coafam anexa REGIM TEHNIC

******************* ** * *♦** * *****

M«* MMMM k k^kkkk,» MM •*•«♦ M»H** »>***»«»«»♦—          ♦**« ** nwiiHiHthttwmm ■••••* M ***** ***W**»**»*<************ ******Mki<

• *                                             »

Prezentul Certificat de nrtMnfem poete fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE REABILITARE- TERMICĂ BLOC DB LOCUINțE, ÎN CADRUL „PROGRAMULUI PB ANUL 201<L PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A HDOCUBQXR DE LOCUINJE DIN MUNICIPIUL BACĂU"

Certificatul de urtaoisn nu ține loo de autorizație de oaustarire mm autorizație de dasfîintarorimc^n^dreirtddoaexecutalnctirideccniatiuotH.


Infcatlf StM VIOLETA • CCWSttZffft


5.CEREREA DB EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE: • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren fi/san construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi 51 extrasul decarte fardări da informare actualizat la zi, ta cazul ta care legea nu dispare altfel (copie legalizata);

o) documentația tehnică - D.T., după car

HD.TAC.            □ D.T.OJL

d) avizele ?I acordurile stabffîtae prin certificatul de urbanism:

d.1) avize d acorduri privind uiilWte urbane fUnfiutnKtaa:

 • □ alhneatarecnapa

 • □ alimentare ou energie electrică

 • □ afenentara cu energie tranfcfi

<L2)avi» fi eraduri privind:

 • □ securitatea ta incendiu


B gaze naturale ia tetaftiatmtfB O

□ transport ortam


□protecția cMH


□D.TA.D.


Alte svizataoritari □


□ Sănătatea populației

<L3) avizele t acordurile specifice do edmfaistrsțfei publice centrate ți / sau afa serviciilor descentrafizate ale acestora:

• -INSPECTORATWOTSTATINCXWrRUCTn

d.4) Stadii de specialitate

- NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT I® EXPERTIZA TEHNICA

-raport de audct energetic

 • e) punctai de vedere/actal adurinutrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale turnătoarelor taxe (copie):Achitat taxa de       lei, coafam chitanței nr. »••••••••*♦»» din

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin pofta la data de


în confbnmtate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de ccnstruGtiij^njblicatfi, cu modificările si completările ulterioare,


se prelungește valabilitatea


Certificatului de urbanism nr.


de la data de >««»«• HIHM* până la data de
După această dată, o nou# pi lungire a valabilității nu este posibila, solicitantul urmând sa obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.     --          -    — -

PRIMAR,


SECRETAR»

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:_______

Achitat taxa da —....------lei, conform Chitanței nr.         din -------------

Transmis solicitantului la dala de........_______. (firect/prin poștă.

Ama*:»w notm. comsuikFuncțiunea dominanta-locuirea, compusa din tocutnte afective existente In blocuri cu regim mediu de înălțime FM niveluri.

Funcțhmlte complementare admise:

 • • Instituții publice, servicii ti alte activități nepoluante sl servici compatbtie cu funcțiunea de locuire; odihna st agrement (spatii verzi amenajate);

 • • circulația plafonata si carosabila;

 • • staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnloo-edltitare ti constructii aferente.

Utilizări admise:

-locuința colective ou P+4+10 niveluri, cu parter Ober pentru site funcțiuni, completări în cadrul trupului principal;

 • - Investiții necesare îmbunătățiri cafltățil locuirii sl a confortului urban;

 • - modernizări, reparațti sl întreținere la clădirile existente;

 • - construcții aferente echipării tehrticdredllitere;

 • - amenajări aferente locuințelor: cal de acces carosabile sl ai el ptetonaie private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de Joaca pentru copil, amenajări de sport pentru tineret;

 • - echipamente publice la nivel rezidențial ti de cartier: creți, grădinițe, scoli primare ti gimnaziale, licee, dispensare urbane sl dispensare polfcflnlca, biserici parohiale.

se soucrrA REABILITARE termica bloc DE LOCUINȚE cu regim de Înălțime S+P+4, In CADRUL .PROGRAMULUI PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACÂU".

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuința nu va deprecia aspectul general al zonei.

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ

LA

CERTIFICATUL DE URBANISM

Aihtatpț

eh. VÂSLE ALEXANDRU OEUMAN____

întocmii SKW Y/OLETA - CONSOJKRPLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

;ie<wrw Oto'iwM* ftemftcai’Mil ar u,tan>țr:i xw tta&ware hinfc-4 ■> bkicw’ko dc VjW' '-• <*. Mi r.! •! Ba:9u-'38 4* acct*.

j«*• ’jwji»«t***r » C •« /*■»•*=!»■-Nr.34.j«i SawHi

BVițfiW.             ?•.*■;

*»LAWOE MCADRARf UJTr.NA
PLAN OE SITUAȚIE

Scara 1: 500

mim. Bacau, str. Comisa Bistriței, nr. 33, jud. Bacau (Intravilan)


St A


BLOCNR. I SC.B S+P+4


StaemifcfMfatiafX, rkSTEREO'70 Sbicwde rcferiiitn ( Z) “Mtmn        1973


Denumire Obținerea

certificatului de urbanism pentru reebMiere lermica a blocurilor de lociiinte din Munidpki Sacou-138 de bft»jrt

Ampiasame V Bacw Sa Comisa Bistriței Nr34, |ud Bacau

Beneficiar MUI HCiPiUL BACAU


PLAN DE SITUAȚIE


Plane».


CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

STR. CORNIȘA BISTRIȚA NR. 34, SCARA A, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU tnmUM/mfiiwo toourevIBMRAntotadtiOlinainu'


4MT0M

TVA Ut


Nr.ert.

DMumim aapftotehx țl labcipttsMor da cMtattl

VMoan(tMTVA)

TVA

VHoan (Mute TVA)

•MIEI

*■»«

MLH

MUI

nmM

r

î                                   i      J

7

. -ff

T

PARTEA 1

CAPITOLUL 1 cmltuqu nmmi coțomu *tMmuuNMAnMNULM

11

dțfeț^HfMi (MVtVttkll

1.1.1

Tww panou 04.

om

040

040

OM

OM

1.14

fcwutsfcfrîfrl

OM

040

040

OM

OM

1.14

OoomimMppnM «wM

OM

040

0.00

OM

OM

Ta» 1.1

040

040

OM

OM

OM

14

toidilii dur olul

W,

uvucunl mutaihiu nubila duytod Hrttto du     Ai raplwMnl

tittx-ipîfcjd m vwlalturidQfiii

111

144

IM

1040

329

Tatei 14

Ml

144

1M

10M

2M

14

i*fntnijiirf ifrtrtw țj i       uWWvl

141

Adutntvu turvnuM ti •twMi KM#!** dvp* ^MMwdwv* MteMor

1341

2M

1040

3M

Tatii 14

1341

3M

1130

UO

TOTAL CAPITOL 1

1041

447

4M

3MI

in

CHELTUIELI PENTRU AOMURARU UT1U1

ti

AțlM NECESARE OBIECTIVULUI

41

0.00

040

040

OM

0M

32

040

040

0.00

OM

OM

TOTAL CAPITOL!

ioo

uo

040

OM

qjq

c*rtT«H-Vtl

CHELTUBL1 PENTRU PRORCTAM N AMTENTATEHNICA

XI 1

BtedKtemm

114

aMâtT0POG£0*eVSu KWROLQOG

0,00

040

040

OM

OM

YatU 11

040

040

040

040

040

T«w Mfttni «btlniina di nta*. awdwl tlwtoriMO

100

535

044

~ÎS

531

Talii 34

140

043

124

0M

34

a1 *- —*aâ

rlvWțWW WflUIUrai

Ml

■ m.teWrta

140

.... ft»

024

114

ra

344

• uucftuiumfpudc tl ttiWM curtOcitoMdt (MMliMiJWito SMfputic* iJiim Mmtet yH**1* •      tff iMulMt

OM

OM

(L22

1.12

0M

alo

042

041

0.12

“AO3

•WKsJSnenMi EKKUnwnERMM pumn! ODWWU MHliiinMIl CN wCVmHH w wnlw                          . .

0.10

0.02

«03

0.12

043

313

.iXmiwoMi H »>*WI ■ to»*i da tawwno»

ÂJO

044

OM

“   STî

344

_         4aA«JLv rinruia ■■EwN'r taliaIr a                      ______»——

• |iuou ■anwt PwnaHuMMr wowa pumni BIMWUUna vWwuo A aMapMaa jda,            g^alaM rTa                 aAa aa^alal al

DB Uf^UnrUtKlUj wUwMI CU UlwRNIU^^ UURBIU vW UUIwInS Ui m^D^EnwO*

140

OM

044

124

OM

Tatei 34

440

140

1.10

in

140

M

Omintnni.ofwadwuardaiKfittiihpaiiirut

ii»

CM

OM

CM

OJ»

TMriM

040

OM

AM

040

OM

34

Cmultefi

CanuMati ta domnM vmoamiitU pniicMul

040

040

040

OM

OM

«40

040

OM

040

OM

Ta» 14

040

OM

OM

040

«LM

34

AHateaț* tehnic*

344

Spfirtwfliwwii umcuIIbI lucwlar plin       du imdtf

1041

373

104

2040

443

344

AdMMți MMcfl CflO pftrtM jWtetaRbâd

0.00

040

OM

OM

OM

Tatii ie

1041

ih

3.04

3048

443

TOTAL CAPITOL)

3241

441

OM

3TM

121

CAPITOLUL 4 cttQLTtnu amu) NvtsnrMMMXA

4.1

mirt» Mn itafl

4.1.1

CMutaefMMUtoți

30021

MIM

192M

00120

221 rt

Total 4.1

00521

101JH

10245

•0136

2255?

41

Total 41|OM]OM

OM

500

10

41

UfifajC« KHpWMMlIt tstattfoglB* fl hffifPOMlfr CU tMMtfl

Total 421      500|       O.M|     500|       5M|      OM

44

Utftaf* fiM ihCrtcj fl •CtyptIMNtit dt feWMțKII

Total 4ÂJ~       OJ>|        50          t|         M|       OM

4JL

Mt

Total 41 [      M0|      OM]    0m|      OM]      Om

44.

AcMa iwcBqwto

Total 44

OM

< «

OM

OM

01

TOTAL GAP1TOL4

00521

101M

1MM

••13*

22507

CAPITOLUL 5 alteckoltuooj

8.1

OimuIwm da «anilor

5.1.1

LwMdaaonaOucfl

2552

457

412

2544

579

512

Ctal Icni ulOS

4.10

OM

OM

OM

1.10

Total 51

34M

»

501

3553

504

52

COtntftOOTC|| CUlCa tutu» codul ccmMbM

5X1

ComUoena. toata ilcata fopo

OM

OM

OM

500

OM

5X2

Ta»a lMpac0o. «anM, cakato

OM

OM

OM

OM

OM

Tata153

OM

OM

OM

500

OM

53

CMuteO tana «1 nopwvtwto

0417

1517

2OM

10440

231?

Totali l

04JT

1517

2521

10440

23-W

TOTAL CAPITOL 8

1MM

34.77

2513

1MM

0571

CAPITOLUL 8

CHELTI    PSMTMI PROBE TEHHOUXHCe, T rTE «1 r DAM l   N! CIAR, TC

51

PmoMHM pcctoodiAddootploot*rc

OM

500

OM

OM

OM

54

Pitim k        UI

OM

ftOO

500

OM

OM

53

Mmumm d puMcftdo

1541

573

3M

2015

<3

«4

1211

2M

2M

1826

34?

TOTAL CAPITOLE

2on

553

OM

9501

510

TOTAL OINUM

MO15

222X5

21510

<11544

175.47

Mp oh C*H HJ*

00115

1*111

20110

1,043.15

237X4


Prolactant,MPiMact

GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

BLOC, STR. CORNI8A BISTRIȚEI NR. 34

Etapa

TFUL DE LUCRARE

i

Organizare de santer

LUCRĂRI LA TERMOtZOLARE PEREȚI

Desfaceri gt demontări (tencuW degradate, pfacaje, tatata? montate pe fațade)

Reparați peref ca stat twport

i

r^kcwb wn tefnxxnMaw w pcreț

Refac» tfrisaje de fațadă

Remontarea tatatetiBor si ectapamentetor montate aparent pe fațade

-

LUCRĂRI LA tAmplarie

Demontare ttmpnrie existentă cam se ifaocutefta

Montare ttmpIMa nouă eficientă termic inclusiv aerMoare șl gaturi

Rmrtaăre tâmpHrie efittenifl termic montată da proprietari care se păstrează. tateatvaerHtoamttglatari

Refaceri fintar^o interioare In zonele da intervenție

LUCRĂRI LATERA6A

Desfacere fricfagerie. guri de scurgere, tnstaiap (antene), revizuire, reparaR, proglfre temă ca Șiret auport inclusiv aSce

Ravtata, reparați pregătire terasa ca strei suport induste afice

A0MW8 luat JBfnWuDKtOr w WfSM

ApScare Mditezotell te teme si probe inundeSe tnduate tHcttigerie

Remontarea insteiafflDr ol ®cKp>nwntelor montate aptrent po tenta

LUCRĂRI LA SUBSOL

infama termica a ptenseuM peste subsol

Aducerea teremAri la starea Wfisia. după demontarea scheletor

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.    LUCRAREA:

AMPLASAMENT:

OBIECT:

BENEFICIAR: FAZA:

PROIECT NR:


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI*

STRADA CORNIȘA BISTRIȚEI,NR 34, SC A MUN. BACAU, JUD. BACĂU ARHITECTURA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

DA.LL

AH 1458-11-68963/02.06^011

1. Plan încadrare în Zonă

sc. 1/5000

A01

2. Plan de Situație

sc. 1/500

A02

3. Plan subsol situație propusa

80. 1/100

A03

4. Plan parter sltuatie propusa

sc. 1/100

A04

5. Plan etaj curent situate propusa

sc. 1/100

A05

6. Plan etaj tehnic sltuatie propusa

sc. 1/100

A06

7. Plan terasă situate propusa

sc. 1/100

A07

8. Fațadă principală situate propusa

sc. 1/100

A08

9. Fațadă posterioară situate propusa

sc. 1/100

A09

10. Fațade laterală stânga situate propusa

sc. 1/100

A10

11. Fațade laterală dreapta situate propusa

sc. 1/100

A11

12. Secțiune A-A situate propusa

sc. 1/100

A12

întocmit, ___,

Arh. Adrian ANDREI


Esta InteoM copierea muWpOcaraa ?l împrumutarea documanMM firi aprobarea acria* a S.C. CONSIS PROIECT S.R.L Bucurați) 2


\u * rtt.Aj țțQ • Wfi

BK


itA

/pi f V<Wwmi*ț5 Fjț“ J     wjL« \ ț

•feaL^ •»< JzvILJVmm

w

w

mwT

«WWT

»X>

TES*

■" »'■■

CMS

MoectjmoemM.'

^PCOHSIS PROIECT

R.C^MW3M0n085

«»»

'’brbS"

WW m»i.

CBM

„mă» pmnnAMuwanuu

__

ScmlcB di potoțlMi |M*w otlBdfeul di

BACAU

MMc^MBiaa -TUdiHrafT

MUKK

r-——w

ARHTECHJRA

Stadt Comisa BMtt.ll M

hokut

MtaWIIIIIB

mi

*ww

MtCMtOt

PUN OE ÎNCADRARE

KT MMC*

ftfcMfaiWMia

Au'/L^

OMA          MMM

fKMffF^FT

«MMI        13000

DAU.

6M3JQ2J0JO11

A01FUNoesmMm


Seva 1:500                                     J

anm. tata «r. Conta ttb*l nr. 33,ixL Beau         /

(btm*an)
>1

mi

Ml

ntnw

«w1-

CWM

"■sfisr™*

FMMCSMIT OMML

<^E? CONSIS PRCHECT RC^MOBMWtO»

IWWWU

III.Mimi

t-H‘ssrr

——„ PfWAIMMMCWWlM BMW

BiwHI d» pictata» padni (OkM d» tnwritt^RMMtaw tanfcBMOtaMdwdi tocuM» <H»

Itaric^M Bmw* t38d» btocwT

KM

0CMMTUM

cmct

ARHITECTURA

8tadi CorateBtaM* ttt. 34

raoscur

MkMMMMMS

Ăi '4-

MMM

MCM»

X’

PUWMsmMnE

taHvacr

MLMtoiJMMB

MU          »QtM

100012          1®0

MWUK

HAlV

OM3KI2M2011

«MMRMM

A02

S*tataa<iWKtalMaMdtMMataM«nMAMeM*ta«»«(ta«taCtMmiWMCTMl.lMMM*


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOM1CI ai oblectivuuil de Investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Cornta Bistriței nrJ4, scara A, Bacau" • faza PT

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare

C+M MII lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Cornta Bistriței, nr34, scara A -Bacau**

1.146,22

98W0

 • •  Regim de înălțime: S+P+l 0E

 • •  A utila tot ala (mp): 2.437,16 mp

 • •  An construire: 1969

 • •  Nr. apartamente: 44

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru incalzire: 67,52 kWh/mp si an

 • •  Durata de execuție: 6 luni

  președinte î NOVAC D ACO^l \ A ' v


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVTOIU POPO VICI //

romania

CONSIS PROIECT


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

DEVIZ GENERAL

pai»1nilucrari(«d«re«ti811«retarmlca.tolPTH

STR. CORNIȘA BISTRIȚA NIL 34» SCARA A, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

0>reHtal/BM «afotacanul BNR dki data dailzOaMmbitaOOli 1&n««  4475? tal

TVA 34%

■ ~

Hr. crt.

■                       ■                                    " l

OaMadrea eapltotator flaubcupttotetorda «MtuM

Valoare (Uri TVA)

TVA

Valoare (tact» al» TVA)

MILB |

■‘TT.'.'TMI

■ZI’WI

renta I MiRmo

J

---------------- 1                                  1      J      I      4      1

3

1 1 ™

PARTEA!

CAPITOLUL 1 cmmauranw oapuRBA iinmnmmka tommilu

1.1

aotarereataramilul

1.1.1

ItmimiuOX

340

ojn

040

040

040

i.'ij

xoo

040

040

040

040

1.14

040

040

0.00

040

Totali

040

040

040

043

XOO

14

AnwretanctoreMtal

1AL

Ptvpirtbs* iMMMihifjpdh dțiMlHți           âstsfitdfedp dviHHBl,

*v*cuMi rartiĂrit         dtvtoil ftrtM dt uMbHI Al ■npfetMfflMnl*

Anmfeii tffci

043

1,45

140

043

140

Total 14

043

140

141

X23

140

14

14.1

Aducerea tarenctal ta «tarea toptan, după demontarea «dtaalar

1X41

171

240

154#

XOO

Total 14

1241

xn

240

1X30

340

TOTAL CAPITOL 1

1944

<10

43?

2XM

111

MnuMMMrlMMnLM

41

o.oo

040

040

XOO

040

040

040

040

040

040

TOTAL CAPITOL 2

040

040

043

040

040

CAPITOLUL 3        -

.               cmnutuMimwpmrctamfamotwt

MTCHNICA

XI

«UdO tarare

X1.1

8tadl TOPO*GeO*8iudto MDRCLOOtC

0.00

040

040

040

040

Total X1

040

040

i043

040

040

u

TU4 i«fl*rv <Mm«m d* «vinL mriiri M

1J0

<122

02<

124

....     127

ToUI 34

140

0J2

044

134

0.27

13

PfoĂcttni ți

..   i -oo

043

04*

124

W

344

. Mdkitanregatbd «toborerea cartlfcatMtade pectomanta anrepanca MNMt tfluaMt «nEwms • wocuw W loctfnw

040

040

X22

1.12

034

3JJ

3,34

jMadALMUi Jtl— rereaim^^re*re*re jni»- — ural—■ a* a^^rewjLlre

0.10

»42

0.C2

IU

o.x

• MIKralTl «KUIIIWW pvDOV wOCWiU u\—?_S M wUraHR Jt

X10

042

042

0.12

043

3.34

140

    031

□da

IM

"“KT

33.0

«Plitei tataNCi OWWWM®®*      pMHîU MMuMl mCHItDf|

Micrador 4a Ouenremto. datai da trecuta. cătata da «areta al întocmirea J—^. ~'   «—JuU. rererefaaa -■■a—re

1.00

tx

0.24

1.34

047

Tatii 13

4.M

141

1.10

170

140

34

obo

040

EH

0.00

04

Total 34

040

0.00

».m

040

040

34

Ctawittanțl

Coaoutanta In «ornanta managnartUil pratoduU

040

0.00

040

000

oib

040

040

OM

040

000

Total 34

040

040

040

xoo

«40

34

AataMl* nkntal

3 3.1

Sarevadparea ««oculta berar** prii didpind da țintar

1147

331

3.T1

1X10

4.13

334

iM4*Ați HWfct Ăl turtei pnAcWAsAit

000

040

0.00

040

040

Total X3

1X47

3.31

3.T1

1X10

4,19

TOTAL CAPITOL 3

21.9?

444

344

2X13

X?1

]                                                CAPITOLUL*

CHELTU JPSHTM    nTlAOSIMA

1 44

ConmudWwwUO

1 4.1.1

Con»taciHn»tetoO

7544:

104401    11148

«3940

204.4?

Tata» 4.1

75442

1«44«|   «14»

ni

20447

42

Montaj irtMateknotook*

Tot»144|       04«|        9A0|      04«|       «»4|       ®44

44

U*K •cNpMHft» tUwotoafcn fl UncfoMlo tu mertfi

Tatei 441

«4«[       • |     040[       040|       «40

44

INhja MM montaj fiocNpMMttla <to tampon

Total 441       044|       «4M|     »40|       M«|       «40

44.

OoMA

TatelZfJ       04»|       0A0|     040|       «M|       040

44.

AtihM MKOffMfltt

Total 44

040

04

040

•40

040

TOTAL CAPITOL4

T54J2

10440

10140

iiiw

2044?

CAPITOLUL • aii exti n

1.1

Orjantxaaaa do »t    ■

•4.1

l4£9ddde<xM*lnjc|l

••44

423

444

233»

044

L1J

CholutelaoMM ol OS

347

038

009

440

149

Total 9.1

2211

5.07

83?

28.70

«3

u

Cooililoooa, cota. tex*, c     ar tai

•XI

Comteban«,tan fimtotogaia

«.00

0.00

040

040

040

122

Tw bipffft, contrai eriM

«40

040

040

040

040

Total 44

040

«A»

040

•40

•40

84

CtatatoM dkroif* țj napraviiota

19M

1747

1047

0843

2143

Total 19

7»44

1747

1047

0043

2143

TOTAL CAPITOL •

«24?

3244

2444

12741

274

CAPITOLUL*    tSfcj-

CHCLTUMUPCNTRU PRO88 TBHNOLCXMCt TEST! «IPNUAM LABERBTCMA, ETC

0.1

faottrae HtMfldutel de upMmi

040

0401     040

040<

04

ai

rlUUv WIBMU0WV fi TWTW

040

04 I      040

040

0.00

84

Mmiotilgițfcjij

1147

338     171

10.10

4.10

•4

a      luftaimaM

«40

244      2.78

1430

114

TOTAL CAPITOL •

vjn

8J         5-50

3347

744

TOTAL ONHM.

•14.37

202.02

22 MS

1,14442

250.50

Atocm               4.7 *4-7*7.7.0

7»l.»0

173.18

IMJO

003.20

214.07

ProteetMt,

< C? COKS'S *«OIEC1

SnfPratoct trti. Adrtnn AntfmlROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Comisa Bistrița nr.
34, scara A, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

subcapItoMor

heltlheu fEEUOBO. Inclusiv TVA

CHELTUEMEUGMLE

. 4

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Oaza

TVAetit&Ha

1

2

3

4

5

6*4*5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare fl asistență tehnică

1.1

Obținere de avize, acon ri țl autorizații

1040

0

0

0

1,240

1.2

Prt xt ’e $/ in trie

5,704

0

0

0

5,704

94

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

15,470

3,713

19,183

19,183

TOTAL CAPtTOL 1

6,944

t5,47O

3,713

19,183

26,127

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții sl Instataflt

164.979

636,699

153,336

792.235

959,214

2.1.1

Proiectul 1 (Comisa Bistrița 34)

164,979

638,899

153,336

792,235

959,214

TOTAL CAPtTOL 2

166,979

- 638,699

153,336

792035

959,214

3 Cap.3 - Cheltuieli privind or mizarea de țantier

3.1

Organizarea de țantier

23008

5,570

28,778

28,778

3.1.1

Construcții fi instalații aferente a antzăril de iti

194*0

4,642

23,982

23,982

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3,868

928

4,796

4,796

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

23,208

5,570

28,778

28,778

4 Cap.4 - Cheitu 11 pentru in) "mai țl publicitate

4.1

Informare ți publicitate

15,470

3,713

19,183

19,183

>-■- ■■ -

TOTAL CAPtTOL 4

■ i0

■ - ■.

15,470

3,713

19,183

19,183

5 Cap.5 - Alte cheituMI neeilgib

lle

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, Inclusiv diverse ri neprevăzute

112,914

0

0

0

112,914

5.2

Cheltuieli qftrente spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

112,914

0

0

0

112,914

i

1 TOTAL GENERAL

L    286,837

693,047 ‘     166,331',     859,378', 1,146,215'.

NR.CRT.

SURSE DE HHAHȚME

• ' * j-.'i       •r- i- ■. v.■■

VALOARE-IU CU TVA

1

Valoarea totală a cererii dă finanțare, din care:

1,146,219

a.

Valoarea neeUgibllă, inclusiv TVA aferent

286,837

b.

Valoarea eligibilă

859,378

n

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

630,588

a.

Contribuția solicitantului ta cheltuieli eUgfoRe, inclusiv pentru AP (40%)

343,751

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, Indusfv TVA aferent, inclusiv pentru AP

286,837

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ “ («»)

515,627

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

171,876

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

S7367

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibUe pentru spatii cu aha destinație (100%)

0

TOTAL contribuție A? (lei cu TVA)

229343

CONSULTANT

SC CONSIS PROIECT SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

2013

Prezentai contract ce inchete fa conformitate cu prevederile Codului civil, fa baza înștiințării Primarului Municipiului Bacau nr. 79098 din data 11.032013 ii a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 26 dfa data 21.032013.

Prezentul contract sa încheie Intre următoarele parii:

I. Asociația de proprietari nr. 33, cu sediul fa municipiul Bacau, Str. Marasesti, nr. 187, bL 187-E7, ap. 3, paner, telefon 0234373860, cod fiscal 10841019, reprezentata prin dl VAS1LESCU IONEL, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 394128 eliberat de SPCLEP Bacau la data de 08.052008, domiciliat fa Mun. Bacau, Str. Marasesti, nr. 179, ap. 25, județul Bacau, născut la date de 17.08.1935, fa Com. Zamesti, Județul Buzău, cod numeric personal 1350817040048 denumită In continuare Asociația

îl

X Unitatea administrativ teritoriali MUNICIPIUL BACAU cu sediu) ta Bacau, str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vfaerlca Clementlna, avand fiinctia de Director Executiv, Direcția Economica, denumita In continuare Unitatea administrativ- teritoriali

CAPITOLUL I

Obiectul contractata!

Ari. I. Asociația Încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea jl efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea fl Implementarea unul proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 34, scara A, Str. Cornița Bistriței, Mim. Bacau, io condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) 12-SprUlnirea btvesiiflllor ta eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor -poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL n Durata contractului

Art. 2. (I) Contractul Intrata vigoare la date semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul tți păstreazA valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ» teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din unite, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL HI

Obligațiile pârtilor contractante

An. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, ta nume propriu, toate demersurile utile ți necesare obținerii finanțării «rambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locufate/a tronsonului de bloc, ta conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de Intervenție 12 - Sprijinirea investițiilor te eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programai Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de Intervenție 12 - Sprijinirea Investițiilor te eficiență energetici a blocurilor de locuințe. Axa prioritara 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAEX

sa asigure tarocrarca doarmecatiet de «vizase perena lucrările de intervenție si sa supună «probării, conform legii, indicatorii tctatico*cc(MMMnici pcsăru focrarite de si asigure rcalizira. Proiectatei tehnic (PTfc

sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnica a ciâdâîi, Raportul de andit energetic, documentația de avizare pentru lucrările de urtcrvumie, respectiv Proiectul tehnic (san rerțiimite relevante ale acestora) si sl încheie un act adițional la prezentul cererea cuprinzând indkatmg tehnico arwmnreleî, durata lucrurilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termica, documentele menționare anterior urmează sa fie predare Asociației

sa emită, ta condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a lucrărilor;

si suporte toate cheltuielile nocosare depunerii cererii de finanțare, pâițl la data depunerii;

să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 12 - Sprijinirea investițiilor ta eficiența energetica a blocurilor de locuințe, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013» executarea lucrărilor de intervenție;


e>


0. gX


h).


a j).


k) . după, contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și sfi transmită spre semnare Asociației actul adițional 1a

prezentul contract cu Indicatorii tehnlco-cconomld, durata lucrărilor de intervenție șl valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului; •            ■

 • l) . sft asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat ta cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritarii I «Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul maior de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor ta eficiența energetici a blocurilor de locuințe", ta procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unul procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile al neeligibfle ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

m) . să finanțeze roate costurile neeligibfle ale proiectului, respectiv: cheltuirii neeligibile datorită destinației spațiului In proprietate si cheltuieli neeligfoOe In raport eu ordinul de cheltuieli aferent DMI 12 ~ Sprijinirea investițiilor tn eficiența energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urma, conform prevederilor Ghidului solicitantului ri ale Capitolului IV din prezentul contract;

sa asigure resursele financiaro necesare Implementării optime a proiectului, ta condițiile rambursării ulterioare a maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unul procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, Inclusiv a cheltuielilor neeligibfle prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului 1K Mecanismul de recuperare;

să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, ta copie xerox sau ta format electronic, orice document privind lucrările do intervenție propuse, respectiv realizate;

sa organizeze recepția le terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice, să întocmească șl să transmită Asociației spre aprobare sl semnare actul adițional la prezentai contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție șl valoarea finală a lucrărilor de intervenție, Implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in vigoare;

să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa li prejudicieze interesele, precum si asupra acțiunilor întreprinse.


n).


o).


p>-

4).


r).


Alt. 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:


 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi Insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnlccheconomici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite ta documentația tehnica;

 • b) . tn cazul tn care denunță unilateral contractul, sl constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Cep/tafa/td IV. Mecanismul de recuperare;

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului (V. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contrfoutia Asociației de proprietari ia cheltuielile neeligibfle ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibfle reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate In totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului


 • d) . sl pună la dispoziții L nitățif administrativ- teritoriale cartea tehnica a imobilului, fișa tehnica a imobilului sau orice

alt document din care sa rezulte feptul ci blocul a fost construit ta baza unul proiect tehnic elaborat ta perioada 1950-1990:

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor sl pentru recepția finala;

 • g) . SA asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 aal du l finalizarea lucrărilor, menținerea Imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data Încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . sa asigure reprezentanților Unitsdl administrativ teritoriale, Municipiul Bacau 7 Agenției de Dezvoltare

Regionali ADR N-EJ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadru! Ministerului Dezvoltării Regionale ți Turismului și/s altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control 7 verificare 7 audlt privind finanțările «rambursabile din fondurile structurale, accesul h vederea efectuării unor misiuni d control pe perioada de implementare a proiectului, căt și pe durata contractului de finanțare, inclusiv pănă la expirarea termenului de 5 ani de la data Închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociat!ei de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) . $a informeze proprietarii, prin afișarea ta maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transntise de la/ta Unitatea administrativ- teritorială sau a unul anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase ținu se pot aflța;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor ta maxim 5 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ-

teritorială a indicatorilor tehnico-econotnici, a valorilor sl a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina flecarul proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tetatico-economid și durata de execuție aferenta turnărilor de intervenție fimdamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțaro acheltuidBor eligibile ai neeligibila ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea cuinelor aferenta co-finanțării cheltuielilor ellgfoite ce revin Asociației ta cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente berarilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile iu care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale |a prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Ari. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Ari. 6. In cazul ta care adunarea generata a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fimdamentate in documentația tehnică, hoterarea motivata a adunaril generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de tnceperea execuției lucrărilor, te caz contrar apllcându-se prevederile art. 4, alin. I). lît b)

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile sl neeflglbite

Art 7. 1) Sumate plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

3} Unitatea Administrativ Teritoriala fiuxfamenteaza taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar In termen de maxim 90 de zile de te recepția la terminarea berarilor, in raport de sumele plutite de UAT si cotete-pArțl indivize din proprietatea comună aferente fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durate derecuperare a taxei de reabfiitare termica:

 • >  7 ani de ta data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >  I an de la data Înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerctale/epartamenteta cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termici este urmărite ți executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala te condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • 5) In cazat aplicării «n. 8 din capitolul V, UAT foi va recupera costurile efectuate pana ta montanul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V încetarea contractatei

Art.8. I) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, » tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) In piui, fitță de cazul de încetare prezentat tn alineatul precedent, contractul Încetează de plin drept, fora somatic si fara Îndeplinirea altor formalități. în cazul in care;

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea luerarilcr de Intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de iocufote/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea literarilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a Indicatorilor tehnico-economici. In orice feză a pregătirii șl cootracttril proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept; fora a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul In care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, no tși îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzatar.

CAPITOLULVI

Forte majora

*

Art. 9. fn sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea tn tot sau In parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, te sensul acesta! clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de Îndeplinirea obligațiilor asumam prin prezentul contract, pe toata perioada ta care aceasta actioneaza șl numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Alt. II.- Îndeplinirea contractului va fi suspendata ta perioada de acțiune a ftmei maforo, dar ftra a prejudicia drepturile ce ii se cuveneau pârtilor pena la apariția acesteia.

Art 12. Partea care invocă foița majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, tn termen de 5 (cinci) zile calendaristice de ta data apariției acesteia șl de a o dovedi, ta condițiile legii, în termen de col mult 15 (cincisprezece) zife calendaristice de ta data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, ta termen de 5 (cinci) zile calendaristice de ta încetare.

Ari. 13, Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii șl încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mal mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Încetarea de pita drept a prezentului contract ftra ca vreuna dintre parii sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL Vil

Notificări

Art 15. - in accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil tadepiinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, ta adresa/sediul prcvazuta/prevazut In partea Introductiva a prezentului contract

Art. 16.- In cazul fat care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare reoomandsta, cu confirmare de primire si se considera primite de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art, i 7. - Daca notificarea se trimite prin fox, ea se considera primita in ziua ta care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s*a focut pana la ora 12, sau in prima zt lucratoare, daca ziua expedierii foxului era nelucratoare.

CAPITOLUL Viii

Utigfl

Art 18. - In cazul ta care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din România.

CAPITOLUL IX

Clatize fiule

Alt. 19. • (I) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo ur de acest lucra este permis de context.

(2) Termenul zi ori ale mu orice «ferire la zile «prezintă zile lucratoare, daca nu se specifica fo mod diferit Ari. 20. - Modificarea prezentului contract se ftce numai prin act adițional încheiat Intre periile contractante. Ari. 21. • Fac parte Integranta din prezentul contract următoarele anexe

 • •   anexa nr. I - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 26 din data de 21.03.2013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de Intervenție (DMl) 12 - Sprijinirea investițiilor tn eficienta energetici a blocurilor de locuințe, Axa prioritara I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli utbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (In original);

 • •   anexa nr. 2-Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

 • -   anexa nr. 3-Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • -   ah» documente, dupfi caz.                            ,

Ari. 22. - Prezentul contract, Împreuna cu anexele care Ac parte integranta din acesta, reprezintă volnta'partilor. An. 23. - Limba care guvernează contractul este llrriba romana.

An. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romani».

Art. 25. - Prezentul contract a fost încheiat ăstui, 29.03.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația, da proprietari

NR. 33

Pxaaadinte,

Unitatea administrativ taritoxiali


MDNZCIPIUIi Bacau