Hotărârea nr. 122/2013

Hotărârea nr.122 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Cornişa Bistriţa, nr.33, Sc. A - Bacău".


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Cornișa Bistriței nr.33, scara A, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

•Hotararea Consiliului Local nr.11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

•Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

•GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

• Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr.2514/10.04.2013 al Direcției Tehnice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Cornișa Bistriței, nr. 33, scara A, Bacau” - conform Anexei nr. 1

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare :

•VALOARE TOTALA de 1.216,16 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.043,58 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+10E

 • • Autila totala (mp): 2.437,16 mp

•An construire: 1969

•Nr. apartamente: 44

•Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 65,25 kWh/mp si an

•Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 1.146,76 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 983,65 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare ( indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitarii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR 122

DIN 12.04.2013

N.O.P.J.M./ R.TJEx.l/Ds.I-A-2


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. i
LA HOTARAREA NR. /2&DIN 12.04.2013

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAUREABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

STRADA CORNIȘA BISTRIȚEI NR. 33, SC. A MUN. BACAU, JUD. BACAU

ARHITECTURĂ


RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIECONSIS PROIECT


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAl NICOLAE-OVIDIU POEtfviCI
Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII «REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI"

Amplasament: Faza de proiectare: Nr. proiect: Proiectant: Beneficiar:

STR. CORNIȘA BISTRIȚEI, NR. 33, MUN BACAU, JUD BACAU DAL.L

AH 1458*11 - 68963 / 02.06.2011

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


A/L Date generale

 • 1. Identificarea blocului de locuințe: strada Comisa Bistriței, nr. 33, scara A

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul Investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul berarilor de Intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul protectorii lucrărilor de Intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

-anul construirii: 1969


 • - regim de inaitime: S + P ♦ 10E

 • - număr apartamente: 44

-aria utila totala: 2.437,16 mp

• parter: locuințe

 • - sistem constructiv anvelopa: sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din beton armat, dispusi pe cele doua directa. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca. 25 cm pentru Infrastructura. Planseele sunt realizate din beton armat sl au grosimea de cca.13 cm. închiderile exterioare, perimetrele, sunt realizate din diafragme din beton armat turnate monolit, cu grosimea de cca.20 cm, si placate cu zidărie BCA, cu grosimea de cca.15 cm. Etajul tehnic este realizat din zidărie din BCA confinate cu sâmburi si centuri din beton armat, planseu din beton armat

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

 • 1. Situația existente a blocului de locuințe:

14. starea tehnica din punctul de vedere ai asigurării cerințelor esențiale:

fi) Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilității Imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsura In care regulile de conformare generata a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate In cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si nereguteritatfior.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone Inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural II constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cel peste 42 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de Intensitate medie cum ar fi acela din:

•   04.03.1977      - Intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.2

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

Este Interzisa copierea. muWpbcarea 9I împrumutarea documentepaî tert aprobarea acrisâ a 8.C. CONSIS PROIECT SJLL București    A

r

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

- magnitudine 6.7

Luând In considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare Intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la Interior a clădirii.

Clădirea a fost conformate, proiectata sl dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, soda! culturale, agrozootehnice si industriale» P13-63 care era In vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a trei cutremure de Intensitate medie (1977,1966,1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portant! sl plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportanti executat! din zidărie.

încadrarea structurii expertizate In clase de risc seismic are la baza rezultatele Investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut In vedere zona seismica In care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare sl la acțiuni seismice cum sunt:

 • -    categoria sistemului structural < C » - sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din beton armat, dispus! pe cele doua direcții.

 • -    conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale;

 • •    gradul de asigurare R apreciat In conformitate «Codului de proiectare seismica • Partea a lll-a • Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic* indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - oca. 42 de ani;

numărul de cutremure semlnficative prin care a trecut construcția - 3 (trei);

 • -    degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

 • -    starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

 • •    regimul de înălțime • S+P+10 E

Din punct de vedere ai riscului seismic. In sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza In clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(W Economie de energie si Izolare termica

Situatia existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si Izolare termica este următoarea:

Blocul se compune dlntr-un tronson care are dimensiunile in plan (18.50x16.20)m.

Este Interzis! copierea, mufflpflcare» șl împrumutarea documentației firfi aprobarea aerisi > 8.C. CONSIS PROIECT SJLL București

Clădirea are ca regim de înălțime subsol, parter, 10 nivele sl un nivel tehnic retras pentru camera troliu sl alte spatii.

înălțimile sunt:

cca.2.00m;

2.75 m;

2.75 m; cca.3.00 m.


 • -  subsol:

 • -  parter

• nivel curent

 • -  etaj tehnic

Subsolul are, parțial, destinație tehnica. Accesul la subsol se face direct prin Intermediul unei scări cu o rampa. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare. Pe lungimea unei travee, pe fațada lateral stanga, spațiul subsolului este destinat garajelor. Accesul In garaje se face din exterior prin intermediul unor usi metalice, duble, cca.(2.20x1.90)m.

Circulația pe verticala la este asigurata de o scara cu o rampa/nivel sl un lift

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute Inițial din covor PVC, iar cele din bal, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din beton celular autoclavizat (BCA), cu grosimea cca.12.5 cm.

Finisajele folosite la fațade sunt : tencuieli decorative cu praf de piatra, caramlda aparenta sl mozaic din plăcute ceramice.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa nedrculabila, hldroizolata. Accesul pe terasa se face direct din spațiul numit etaj tehnic. Pentru scurgerea apelor pluviale pe terase sunt dispuse cate 2 guri de scurgere interioare. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea pantelor necesare.

Perimetrul clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul are o Intrare In scara, amplasata pe fațada principala . Usa de acces in scări, a fost rezolvata din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golului de usa pentru accesul principal sunt de 226x210 cm.

Inițial ferestrele sl uslle-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase, duble sl cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 100 x 145 cm. 230 x 145 cm etc. Inaltimea parapetilor este de cca. 90 cm.

Imobilul are togii. Parapetil logiUor aferente apartamentelor sunt realizați din placi prefabricate de beton armat cu grosimea de cca.7-8 cm si Inaltimea de cca. 0.90 m.

închiderile exterioare, perimetrele, sunt realizate din diafragme din beton armat turnate monolit, cu grosimea de cca.20 cm. si placate cu zidărie BCA, cu grosimea de cca.15 cm.

Imobilul este dotat cu 1 lift cu troliu. Accesul la lift, la flecare nivel, se realizează din casa scării. Tot din casa scării are loc s! accesul la ghena de gunoi de nivel. Pentru evacuarea gunoiului menajer este prevăzut cu un tobogan realizat din tabla.

Finisajele

: tencuieli Interioare, pe baza de ciment, de oca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var,

 • - pere® bucătăriilor si al băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - In bal sl in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • • pe holurile apartamentelor, in camerele de zi sl In dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic Iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • • finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se sl numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de

Este Intented copiere», mutBpfcaree |1 tanpromuterea documentajM ttttt «probarea eoM • S.C. CON8IS PROIECT 8.R.L. București A 4

9

asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1969 si pană in prezent de: murdărire, decolorară cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoBere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de Izolare termică

Nu exista termoizolaffi aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseulul de peste subsol, la pianseul din zona windfengulul, la pereții de la parter situat! Intre casa scării sl spatiile neincălzlte de la parter.

Există termolzolatie la nivelul planseulul de la ultimul etaj sl de la etajul tehnic, termoizdatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm - din construcția blocului.


Pereții de fațada sunt realizați din panouri mari prefabricate (.fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 23 cm + vata minerala 7 cm).

Fațadele au fost termoizolate prin grija proprietarilor cu poHstiren expandat de 10cm grosime In proporție de 70%.

închiderile exterioare, perimetrele, sunt realizate din diafragme din beton armat turnate monolit, cu grosimea de cca.20 cm, si placate cu zidărie BCA, cu grosimea de cca.15 cm.

Starea actuală a clădirii

La o Inspecție vizuala se poate observa ca blocul exoertfzat se qaseste Intr-o stare de degradare a elementelor de flnsai "medie", elementele oarand a fi afectate "de varsta* si avand o întreținere relativ modesta sore bine.

Pfanseele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse in zonele unde este degradata hldroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hldroizotetiBe de la nivelul teraselor s-au refăcut In timp cu sisteme diferite de protecție, respectiv, parțial, cu membrana termosudabila cu protecție de ardezie sau cu carton asfaltat Pentru scurgerea apelor provenite din precipitații st eliminarea infiltrațiilor, locatarii au realizat local, șarpante din iemn. Suprafața acestor șarpante totalizează circa 50% din suprafața totala a teraselor. Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestor intervenții la clădire.

0         0 serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, Inițiala din lemn, si au efectuat In

timp, închiderea balconului cu tamplarie metatfca sl geam clar sau cu tamplarie din PVC sl geam termopan.

Trotuarul perimetre! este realizat parțial din dale de beton, si asfalt De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refeca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru îndepărtarea de dadfre a apelor provenite din precipitat!!. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde exista, vegetația crescută.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile Interioare din lapte de var sunt Intr-o stere igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mal vechi;

 • - existe o gama variate de rezolvări la pereții bucătăriilor sl al băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar sl vopsitorii noi sau placați cu faianța pe toate InaWmea pereților; In restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - In bal sî In bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul Inițial cat sl din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

Este interztefi copierea, muMpUcarea |t împrumutarea documentația! fflră aprobarea scrisa a S.C CONSIS PROIECT 8.R.L BucurejU   . $

Io

• pe holurile apartamentelor, In camerele de zi si In dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atet din covor PVC Inițial dt sl din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic Intr-o stare relativ buna, Iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele Inițiale, întreținute relativ bine sl dotate cu amortizor si Interfon. O parte dintre ferestre Inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decallbrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 70% din suprafața fațadelor a fost termolzoiata. Datorita faptului ca Izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit,

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata sl cu diverse geometrii. Parapeffi balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin staturi, parapetO balcoanelor fiind afectat! din aceasta cauza.

Elemente referitoare ia protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenite din precipitata Se apredaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisa). In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de Intervenție la nivelul termoizolatiei Inițiale a terasei Grosimea stratului termoizolant este Insuficienta, caracteristolle termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt Insuficiente pentru asigurarea stării de confort Interior.

Lucrările de reparații ale hldroizolatieî terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatfa terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constltaentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției sl Instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum sl de iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat In conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1,2,3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de Inventar

a blocului de locuințe din strada Comisa Bistriței, nr 33 - nu exista date

 • 2. Concluziile expertizei tehnice si audltulul energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

a) Elaborator - expert tehnic:

Numele sl prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții clvfle, cerința A1.A2

b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Comisa Bistriței nr.33, scara A - din punct de vedere al asigurării cerinței "A1 -rezistenta mecanica si stabilitate” prin metoda calitativa, In vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariel exterioare si refacerea termo si hldroizolatiet terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care Intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat vfetfle oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fora degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta încărcările suplimentare provenite din închiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unul seism cu Intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in dasa de risc seismic RSIIi.

Fata de cele menționate mal sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consoUdare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, In conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Auditul energetic

  a)


Baborator-auditor energetic:

Numele sl prenumele: Moroldo Hrlsla Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00549, gradul I, specialitatea C/C +1 b) Concluzii:

S-au avut In vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei șl/sau a Instalației de încălzire, de preparare a apel calde de consum șl de Iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm pollstiren expandat Ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm pollstiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu pollstiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm pollstiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu pollstiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeulul peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semlrigidă cașerată;

 • 54 • Modernizarea energetică a tămplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor șl ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tămplâria din PVC șl cu geam termoizolant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m’K (R mln=0,55maK/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a Instalației Interioare de încălzire șl de apă caldă de consum (spălarea/înloculrea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire,


înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire $1 acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit

S6 - Modernizarea instalației de Iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

ȘI

P1 - Pachetul de soluțfl S1 + S2 + S3+S4

P2 - Pachetul de sduțfi S1 +S2 + S3+S4 + S5

P3 - Pachetul de soluțti S1 ♦ S2 ♦ S3 ♦ S4 ♦ S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea li, ținând seama de rezultatele prezentate In raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se foca, pa baza Indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetlce a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea incadrarti imobilului Intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditui Energetic, sunt prezentate in tabelul următor

Lucnsrl de intervenție (prevăzute la art4 IILa) -d) din OUGnr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de intervenție (mii lei)

Economia de energie (MMi/an)

Durate de recuperare a Investiției (anO

a) Izolarea termica a peretiîor exterior

208,792

35,485

16,70

b) înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente cu temptarie performanta energetic

262,487

30,755

24,23

c) termo-hldrolzdaree terasei

69.356

2t624

9.10

d) izolarea termica a ptanseuiul peste subsol

8,918

6,577

3,85

TOTAL

549,55

94438

53,88

* Preturile Indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro ■ 439 le! - cursul Bandl Naționale a României la data de 01 mal 2012.


A.3. Datele tehnice ale Investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de Intervenție prevăzute la art 4 lit a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori al clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat In grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime șl apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului. De asemenea se termolzoleaza si intradosul logiilor de ia nivelul etajului I.


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

.REABILITARETERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DINMUNICIPIUL BACĂU-138 DE BLOCURI* BLOC STR. CORNIȘA BISTRIȚEI NR. 33, JUO. BACAU. MUN. 8ACAU

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât șl prin lipire șl protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Este necesar ca pe conturul tamplărlel exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si proffie de Intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este Insuficient, in această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădiri este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

La pereții exteriori de la ultimul etaj (cu camera trollilor, uscătoril, spălătorii), realizați din zidărie din BCA confinata cu sâmburi si centuri din beton armat, se aplică la exterior un termosistem de 10 cm grosime, protejat cu tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, care se racordează cu termoizolatia terasei atat la partea inferioară cat sl la partea superioară.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului In blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.0 soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilate fără «armături* din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a proflielor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatifle din producție sl montaj să fie evitate;

 • - nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat In masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a proflielor;

 • • au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplărlel cu tocuri sl cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermlc al încăperilor datorita tamplărlel foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului sl modificarea culorilor, mal ales la tamplărilie albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, In scopul reducerii fluxului termic datorat inflttratflior, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele sl toc;

 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tampfâriel, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanicâ si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconlce, mortare hldrufobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • • prevederea lăcrlmarelor la giafai orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții

Este Interzisa copierea, muttpDcarea șl bnprumutarea documentapei Ori aprobarea aatsft a S.C, CON8IS PROIECT 6.R-L București . o

/y

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU-138 DE BLOCURI" BLOC STR. CORNIȘA BISTRIȚEI NR. 33. JUD. BACAU. MUN. BACAU


exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glafal orizontal exterior de ia partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimatului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mld), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată sl acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaleWor si a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplărie! conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor sl ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentitor reci de aer, cat sl sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces In încăperi sl care trebuie încălzit Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplărie! exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplărlel de lemn sl tamplărlei metalice existente cu tamplărie cu tocuri sl cercevele din PVC In sistem pentacameral, cu ranforsari din profite metalice galvanlzate, cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile sl ferestrele exterioare vor fl dotate cu fente de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatffle ocupate, pentru evitarea producerii condensului In Jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută, înlocuirea tamplărlel existente sl închiderea de logil/balcoane cu tamplărie eficienta din PVC pentecameraia cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm low-e.

(In conformitate LEGEA nr.158 din 11 Iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009. privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata In Monitorul Oficial nr.503 din 14 Iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentecamerala cu geam termolzolant low-e, termoslstemul fiind aplicat pe parapet (se izolează Intradosul planseulul de la primul balcon sl se hldro-termolzoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplariel, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termoizolafia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletllor sl golului tamplărlel se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările le ferestre sl usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apel de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului Interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 sl a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetansettătfie tamplărlei. Prin prevederea garniturilor de etansare, Inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • • prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplărlel exterioare (cercevele, usi balcon);

- prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • • prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente In bal, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • • prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi: • dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer vidat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele Interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantităta de vapori de apă care condensează In anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă In această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile In pereții exteriori al clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hldrolzolarea terasei:

Terasa neclrculablla

Se recomanda aplicarea termoslstemului de terasa peste termoslstemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hldroizolatiel. Aticul va fi supralnaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca Inaltimea parapetului este mal mica de 100 cm, după aplicarea termoslstemului de terasa. Străpungerile de terasa - sitbanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fl înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este neclrculablla.

Stratul termolzolant suplimentar In cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele: curățarea suprafeței;

 • -   executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseulul existent inclusiv pe partea verticala la Intradosul aticului; montarea unul nou strat termolzolant din placi de poilstlren expandat ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si poilstlren extrudat Ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

 • -   realizarea stratului de protecție hidrofugă sl a unul sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale puntHor termice de pe conturul planseulul de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni Izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termolzolant este prevăzut un profil din tablă zlncată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădiri se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termolzolatlei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseulul peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatil suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața Imobilului.

După ce se face repararea sl curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă In fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțurl împușcate, dibluri) a unui strat termolzolant realizat din vata semlriglda caserată de 10 cm grosime; stratul termolzolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseulul de peste wlndfang/intrari retrase din planul fațadei

Pianseulul de ceste wlndfana

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseulul de peste parter, la partea lor Inferioara, cu plad de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/șf cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). ApBcarea plăcilor se va tace prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsura principala de Intervenție. Realizarea placării termoizotante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele Indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide sl termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseulul de peste intrarea retrasa din olanul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzft este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseulul de peste parter, la partea lor inferioara, cu plad de polistiren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la Intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcata, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la ari 4 IU e) sl f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 2.1. Lucrări de demontare sl remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fetadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor sl echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucra si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice sl Inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a Intrării persoanelor neautorizate in aria de lucra.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se facă de către echipe specializate.

De principiu, Instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

uniteti exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetil balcoanelor; unltati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

 • -   antene de recepție RF;

* alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale; alte cabluri de curent! slabi pozate aerian sau In canale special;

 • -    trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de Intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

Esla MafzM oopleree, muMpUcare» șl împrumutarea documanlapal ftri aprobarea saisft a 3.C. C0NSI3 PROIECT S.RJ_ Bucuroșii

fir

ZZ Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul sl tindul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armeazâ cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (Inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor cfimatice, fără desprinderea de suport) sl permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu Impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini slliconice obținute prin combinarea lianților din rășini slliconice cu o rășină sintetică acrilică In dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capllaritete.

Finisarea se poate tace cu vopsele In dispersie apoasă, In una din următoarele variante:

 • - vopsele sBcatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă sl rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice In dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmenți) sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele oe bază de rășini sintetice acrilice sau ooliviniiioe cu rezistentă mare ia apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe h?ză de rășini slIlconiceJn dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capllaritate, aderentă pe orice tip de suport aspect mat

Tencu/a/a decorativa se aplica peste stratul termo-hldroizolat sl peste alte elemente fara termoizolatle din fațada, pentru un aspect mal plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute te art 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere sl/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere te zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădlrfl prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt Intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se sl numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau tetei;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici sl a fenomenelor reoiogice (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decoloram cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crâpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfollere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel Incat placarea cu polistiren sa nu fie afectate in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera ia următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezinte potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termoslstem;

 • •  reparații la fisurile In plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri In placi < 1 mm se va curate suprafața si se va chitei cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu raslna epoxldlca

o pentru protecția armaturtior aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

• Se refec toate tenculeRle si finisajele la interior si exterior la golurile din fetada unde se demontează templaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de InteCYSQtfe atetlMXterionJl <tet^l.fejflferiorHl anvfi|fiBfi|t

A.4. Durata de realizare el etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de Intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale Investiției

 • 1, Valoarea totala a Investiției

(in preturi • luna mai anul 2012,

1 auro ®4«39 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 01 mai 2012)

Total: 1.216,16 mll lei,

din care:

constructii-montaj (C * M): 1.043,58 mii iei (însumarea cheftuleîllor estimate înscrisa la subcap. 1.3,4.1 sl 5.1.1 din devizul general)

 • 2, Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general ai Investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii Indicatori tehnlco-economlcl al investiției

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de Intervenție, Inclusiv TVA • total,                  1,216,16 mll lei

din care:

constructff-montej (C + M)                                             1.043,58 mll lei

(!Mtmw«&d»*Mae9ftn^lntafBelBMtbc«p. U, 4.1 ai 6.1.1 <fln devizul general)

 • 1.2. Investiția specifica                                                        0.428 mii Iei/m2(a.u.) (construcUHnonMMa utila a btootilui)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durate de execuție a lucrărilor de Intervenție                                                 6 luni

  • 2.2. durate perioadei de garanție a lucrărilor do Intervenție                                        3 ani

(ani de la dala receptM la tennlnarea tucradtor)

 • 2.3. durate de recuperare a Investiției, In condiții de eficienta economica                      16.24 ani

 • 2.4. con8umul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic                                     159.045,58 kwW an

 • 2.5. economia anuala de energie:_______________________________________________96.039,97kwtVan

in tone echivalent petrol:                                                      7.87 top

 • 2.6. reducerea anuala a emlsEor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_______23.055,53 kg CO2fan

 • 3. Eșalonarea Investiției • total iNV/C+M: 1,165

-anul I (6 luni);

Eate intendsd copierea, multlplcarea «I împrumutarea documentației Brfi aprobarea «crteâ a S.C. COKSIS PROIECT 8.R.L București 14 z?

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de Intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA inclus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 80% din cheltuieli eligibile             648.984 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local sl Asociația de prop tari: 40% din cheltuieffle eligibile si respectiv 100% din

cheltuielii neeligibile                                                                667.174 mii iei
Este Meofaa copierea, mutlpllcerea ți împrumutarea documentației ttrfl aprobarea sedai a S C. CONSIS PROIECT S.R.L. Bucure**!    16
OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de Intervenție

 • 1. Conținut cadru O ALI.

 • 2. Certificatul de urbanism, In copie

 • 3. ANEXA 1 • Devizul generat al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de Intervenție

5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

Este kitenisâ copierea, multiplicarea fi împrumutarea documentației fără aprobarea serba a S.C. CONSIS PROIECT S R.L. București    17

ROMÂNIA

JUDEȚUL bacau primăria municipiului bacău

Nr. 2X5 dia

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.

în «copul:

1.1.1. A) reabilitare termica bloc de locuințe In CADRUL J’ROGRAMULUI P0 ANUL 2010, IWTRU CREȘTEREA PWCRMANȚ0I ENERGETICE A BLOCURILOR DB LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU"

CaunnerooaaHadruttede________ MUNKJHUL BACAU________________

cu dornialiulXsadjui ta județul_______ BACAU___________ Inaltate*            BACAU

satul         .....-   •    ... ...           lectorul —a—, cod pofta! _

•tndH-------- CALBA MARABBgfl-------jr.-----g-----J>1------------

«e-    . • bl .    . ap, _ -    , toL/tax______________s____ o-mafl              

tareptatrata la nr.            2/573            din 044X7*2012

panini Imobilul• terța fi/tai construcții- tatuat ta județul Bacau, Municipiul Bacau,

—hit 1           - <■                  sectarul *    - codpoftal:

strada____________rtr.CcmtoaBirtrftei______33_____M__33_________________

sa. _A_,et- - ,ap. —x—,«auidentificatprin:__________ ntaidstatuafo

250


ta temeiul regterarotfirilor docinentației de urbanism nr.            250            /

fim FUG      «probata prin HogrtaeQmtrfttului Local Bacdu nr, 84 din 13.04.2012__________

tnconfcmitnte cu prevederile Legii nr, 50/1991 priviM autorizarea «ocufflriihtartrilcrdo «Mjstructiijrpublicalâ, cu modificările al oompletarile ulterioare,

SB CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Teren fi construcție situate ta Intravilanul municipiului Bacău, proprietate pertfcuiart a looatarfor ta tadMztune.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuali' bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobata prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, InctasS ta UTR 9.

Terenul ee află ta zona "A" de Impozitare.

 • 3, REC2MUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

***>*>f**i*»*M***»*****MHMI«i !!■*■ >♦>>**■!****fl,l(***********♦*'

4hmh«****«m ***************** •****< m************** ******** «mm^******^ «****«*«* ********11 tu uiuimxTrTrii **************** b»*************^******1


><*******»M****»M*t* I** ■♦*♦*•*♦•**• ******** ■•••• *********** ******** ****** **♦*♦*••


************** 1*1******* II********************* ************ !*♦*****»»

i

Prezentai Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru;

LUCRĂRIDB REABILITARE » TERMICĂBLOCDB LOCUINȚE, ÎN CADRUL «PROGRAMULUI PB ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCIENȚB dinmumcutolbacAif

Certificata! de urbanism mi ține loc de autorizație de construire am autorizație de desfiirtamrtmearfhldreptaldeAeffciitahiariteidâcomtiuctfL


Imoantt.-SOIf 7TOLETA . CCNHUPt

s.cererea de emitere a autorizației de construire/desființare va fi

ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

ii'


 • a) certificatul da urbanism;

 • b) dovada titlului aspira imobilului, teren gi/6an construcții, Bau, dtțJă caz, extrasul de plan cadastral actualizat ta zi și extrasul de carte ftnctară de informare actualizat la zi, ta cazul ta care legea nu dispune altfel (copta fegriisat^

o) documentația tehnica * D.T, după caz:

BD.TAQ           DD.T.OE.

 • d) avizele pi acordurile stebflitee prin certificatul de urbanism:

d. I) avize șl scontai privind ufflitlțfle urbane ți fufiestraotura:

 • □ riimentero ou ăpM

n&mnltTwm

 • □ afimeutare eu eoețrie electrioB

 • □ aHmariBro cu energie termici

<U) «vize fi exoduri privind:

 • □ Becuritotea la taeendfa


B gaze naturale Stehrfbalznra □aatebritete □ transport nitan


□protecția civila

□ D.TAD.


Alteavine/acordun □


□ sfiaStatea populației

d.3) srizele 1 ftcordurila spedfioe de administrației puNfce centrale șl / eon ale evridOar descentralizate ale acestora: • - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTH

A4) JUwtit spedaKtefn

. NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DB EXPERTIZA TEHNICA

. - RAPORT DBAUDTT ENERGETIC

 • e) punctul de vedera/ectal administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);


de U tari de |a date emiterii. SECRETAR,

OVIDIU NICOLAB POPOVICI '

l

Achitat taxa de .......... lei, conform chitanței nr.............. din ................

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct /prin poștă la data de ^3»


in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor da constructHjepublicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr. de la data de ...........până la data de.............

După această dată, o nouă prelungire a valabilității ou este posibilă, solicitantul urmând să obțină, In coodifiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității: «•»•««»**««»«*♦

Achitat taxa de            lei, conform Chitanței nr. ••*«***** din

Transmis solicitantului ia data de            direct/prin poștă.

Ixkx»*. SON VIOLETA . CUNWER

4/4


Funcțiunea dominanta - locuirea, compusa din locuințe colective existente în blocuri cu regim mediu de înălțime P+4 niveluri.

Funcțiunile complementare admise:

 • • instituții publice, servirii al alte activități nepoiuante sl servirii compatibile cu funcțiunea de locuire; odihna sl agrement (spatii verzi amenajate);

 • • rircutație ptetonala sl carosabiH;

 • • staționare autovehicule (parcea, garaje);

 • • echipare tehnico-etfiRara bI construcțS aferente.

Utfllzări adirisa

 • - locuința colective cu P+4*10 niveluri, cu parter 8ber pentru alte funcțiuni. completări în cadrul trapului principal;

 • - Investiții necesare îmbunătățirii cafflățS locuirii sl a confortului urban;

 • - modernizări, reparații sl întreținere la clădirile existente;

 • • construcffi aferente echipări tehnlccnediStare;

 • - amendări aferente locuințelor: cal de acces carosabile sl alei ptetonala private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copil, amenajări de sport pentru tineret;

« echipamente publice la nivel rezidențial sl de cartier, creșă, grădinițe, scoli primare sl gimnaziale, licee, dispensare urbane sl dispensare pofctinlca, biserici parohiale.

SE SOLICITA REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, ÎN CADRUL .PROGRAMULUI PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU*.

Utittăți existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de focutoțe nu va deprecia aspectul general al zonei

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA HUMORULUI BACĂU

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DB URBANISM

nr. 5^4 dU q/3        /

hUK»tif SJON MOUTA . CONSILIU

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

t jtGOC


□73 ZorwrtuftrtsDenumi» Obținerea cerUleatuut de uroenttm pentru reapwfa» UmUa*« bfacwtar de xuinie din Mui «toiul Beceu-13Bde btocuti

V^etert1'1- Sa**-. î“Cc~'n

Nr.33 Jad Bacau

SttM

1S000

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

L     

Faxe.

CU.

Dat»

09.2011 |

Pianee.

cM^0nC3fin MUNIGItnUl, SPvru

Fmsi !

B

L____________ ___

0

■Ilp.oilud T.n,


CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

STIL CORNIȘA BISTRIȚEI NIL »( SCARA A, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU


tomfllellinllaui«la«tMealMRdkidatede:01 melMto IBwo" 4X970 tel TVA 24%

Nr.ctl

thMUinteM ttkpttoMur țl MteapIteMorda dMkultll

VatoaiaffMTVA)

TVA

Valoare (Mctaai* TVA)

MBUB

■te'i [ .’^.’Tte

■zmzw

MOLB

CL111

7

i

3

4

9

7

PARTEA1

CAPITOLUL 1 CHUTMVU FCNVtWMTMMA * MMWUMBA MMM»

1.1

Obțină rea terenului

1.1.1

Teren epatai OX

OM

040

040

040

OM

1.12

cipfupnura'QtHWfw

MO

040

040

040

OM

1.14

DueunwnteOa pontat expropriere

MO

040

040

OM

OM

Tatei 1.1

340

040

040

040

OM

14

AataM|araaterem>M

w.

n«^uota2G^^ta O^tatarita 44                 deree^Aeti

nty«lw ORwNM ffflD QWwR»l* BWwiIKț OEIEWnWK Qniwsn* wtcutri mateMa rasuM** dorini ratate da tittau tea nn(teiiiDtflt Atentatori m traseele. <h«ik eta

349

142

343

1048

248

Total 12

94#

142

243

1841

248

u

AtMMltf EMHtfFU Dttttetea AMtltriUl

1X1

Aducafaa tMmrittl ta fterta ktftMa» ttepa dnftwitnM •teMtelM'

1241

242

IM

1840

340

Tatei 14

1241

242

340

1948

340

TOTAL CAPITOL 1

2343

<24

041

2840

843

CAHTOLU

CHELTUBU PENTRU MtOURARCAUTlUI

L3 rAfXOR NECE8AM OMCTNULUI

11

040

0.00

040

040

OM

12

040

040

040

040

OM

TOTAL CAPITOL 2

040

040

040

040

3M

CAMTOLUL3

CHB LTUBU PENTRU PWMCTAM «1ASISTENTA TSHNKA

3.1

BtudU teren:

3.14

8tudlT0?O«G60*8tadkl HIDROLOGIC

040

040

0X0

0.00

OM

Total XI

040

040

040

040

OM

33

Taxa oanemobtinarea «a atare. aeerdwl ai utaHeeM

' âjWJ

043

oxt

124

oii

Tatei 34

140

043

024

144

040

33

rTwNPMBniyl IH^IvWM

33.1

• «rnatllia taiintae

i.od

043

024

144

028

3X2

* auriferi «MNQBte st atateNwaa Lwllft iteutarida pnftmtete *MfQtfC* •fiwit triatei admite a btocuM da tocirirtt

040

040

042

1.12

028

W

• p+rtflai Mjmtwwd •ntM&ț li        twaritat—

.0.10

042

"W

0.13

OM

134

* hteatdrea dacstnanteUal pentru obdneree cartBcatoM da laiantan el

0.10

042

OM

013

entakr                  .

333

• doaunoatote tfi nritefa ■ Mcraste? da imrwrte

140

034

ojI

140

042

3X3

jBfWWteNtNtiAlte lotete Etaateta              - nai-"-*■#-*

* țMMKX ■mw» OOCWWMW WJWWGa |WWU BUDIimW ■RMftBMw lucwfcf rit tatervante, datei da atecvdap cafcrta te anctt al Entocitewa focumtniatei patera Oftate

140

0.23

044

141

028

Total 34

440

140

140

ajo

140

14

OmantWM enoaduOor da ecWxtaa puMeS

040

040

0.00

533

OM

Total 34

040

OM

040

940

040

33

Conauteat*

Contatsita in dornettUmaneoernentaM proiectului

040

040

040

OM

OM

040

040

0.00

OM

OM

Total 34

040

040

040

040

OM

34

Aatjttflțl trtwtel

3X1

Oprevoaherea «Mortal tecrerttar prin dtaoM da (amtof

1042

3.73

344

2048

<33

344

Ataj^iyaț^ frhfjrt țfa ptritt pwte cteiftdjl

0.00

040

040

OM

OM

Total 34

1043

173

344

2848

443

TOTAL CAPITOL 3

3242

841

828

2740

041


CAPtrnuiM

CH8LTUWU 8ENT18U MWSTfTU OB BAZA

4.1

Constiuc^Mnttf^l

4.1.»

80041

t«140

18240

982JS

22247

Total 4.1

80041

18130

2J

88248

22247

44

Mort      iWhMfctfo*

TM1I43|       840|       048|     848|       84o|       848

43

U*WP® U^ojLjsX_41jiîO L^jwtalQ^W iwlGjwH-J CT

ToM»44|       040]040]Ltt]       MO

044

44

vmpt m moray f* •sraiiwiiwna <w nmywn

Total 4A|MO]      M0|040]84»

040

44.

MM

Total 441040]040|      048

MO]     040

44.

MOnnocopotalo

Total 44

040

040

840

040

040

TOTAL CAMTOL4

041

10148

10248

08248

22047

DUH.» recHBtTUKU

M

OvQMtlMM 9* fBfltitt

11.1

LmHdecoMfeMfi

2043

447

432

2840

2.78

8.14

ChakuM conexa al OS

4.11

033

038

84»

1.18

Total 8.1

«444

840

841

3048

83

U

CcraUhMfM^. sits^ tatf^ tQMtttl «fMftutul

22.1

ComMoono, taxa *1 cote legale

0.00

04

040

0.00

040

832

Taa» frwptcft* cotâni» BriMi

040

040

040

0.00

040

Totali

04

040

840

040

048

83

GVWHHWW QHWW ff n^P<WvWVt

8431

18.1T

2043

10*44

2178

Total 84

0441

10.17

2843

10444

2178

TOTAL CAMTOLS

10848

2448

28.11

13848

38.72

CAPITOLUL 9 chclt weu pentru probb tehnologice, Tiare 91 prsoare la umflau, ktc

0.1

Ph^Mnm mmmuMuM cki

040

040

040

040

04

84

Profet ferfwMtootot

040

040

040

040

UM

8.3

Mmmiu tl piMUMt

18.42

in

1W

2048

443

84

Cha8 a auSOnandar

1242

240

238

184

147

TOTAL CAPITOL#

2474

844

840

3 M

110

TOTAL GEM UAL

9B0.77

IM,08

2323»

t.214.14

2743»

ftbonOWfM» f.MW4J+S.i,ft

04140

1*1.40

201.00

IXM2J0

2J744


GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

BLOC, STR. CORNIȘA BJSTRTTBNR. 33Etapa

TIPUL DE LUCRARE

—^—

h‘ 1

i

Opermra de janber

LUCRĂRI LA TEFMO IZOLARE PEREȚI

Datenoeri (1 demontări (tencuicfl degradata. pișcate. tatetep montate pe fațade)

Repara? pereți ca «trai suport

Apflcaia strat tetmoizotator te pere|l

ruOTțare om*qp 00 apOQ

Remontarea tnstatalOor te ecMpamentelor montate aparent pe fațade

LUCRĂRI LA tAmplArie

Demontata tttnpterfe atestertft care sa Wocutețte

Mortare tefflptMe noua efctentfi termic inctatev aerttetoare $ gtotal

•w <o umpianp omenia uniiat nvonuna oo pro|M*eiBn cm so patmass^

■ IL4*JBW BBnmKDBIB SI UBJUn

Refaceri Msațe Interioare In zonele tte mtoMnlte

lucrări la terasa

Desfacere OtecNgerie, guri de «curgere, testate? (antene), reteaâ», repara?, pragAWo terasa ca strei suport todustvaCce

Reteztere, repara#, pregUre terasa ca strat suport Muateafca

^MCmsraianXNBNWFM WTBSa

RfMcsiB raonxzocw n tense st pruoc nunasuo notnw orocnsgeflo

Remontarea InstalalBor al echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Jzotarea termica a ptenseuU paste ««tew*

Aducerea terenuU la starea tnttafo. după demontarea schetetor

,3=^         DE PROIECTARE F          -C VI E INVESTIȚII

R£ R1 RMICAABl          LOCL              LBACÂU-138DEBLOCURT

STRADA CORNIȘA BISTRIȚEI. NR 33, SCA JUD. BACAU, MUN. BACAU

HITECH A


EXEMPLAR NR.


 • 8.C. CONSIS PROIECT S.R.L.    LUCRAREA:


AMPLASAMENT:

OBIECT: BENEFICIAR: FAZA: PROIECT NR:


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII «REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI”

STRADA CORNIȘA BISTRIȚEI,NR 33, SOA MUN. BACAU, JUD. BACAU ARHITECTURA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

DJLL.I.

AH 1458-11-88963/02.08.2011


PĂRȚI DESENATE

 • 1. Plan încadrare în Zonă

 • 2. Plan de Situație

 • 3. Plan subsol situație propusa

 • 4. Plan parter situație propusa

 • 5. Plan etaj curent situatfe propusa

 • 6. Plan etaj tehnic sltuatle propusa

 • 7. Plan terasă sltuatle propusa

 • 8. Fațadă principală situație propusa

 • 9. Fațadă posterloară situate propusa

 • 10. Fațade laterală stânga situate propusa

 • 11. Fațade laterală dreapta situate propusa

 • 12. Secțiune ArA propunere situate propusa

întocmit, Arh. Adrian ANDREI

SG. 1/5000

A01

sc. 1/500

A02

sc. 1/100

A03

sc. 1/100

A04

sc. 1/100

A05

sc. 1/100

A06

sc. 1/100

A07

sc. 1/100

A08

sc. 1/100

A09

sc. 1/100

A10

sc. 1/100

A11

sc. 1/100

A12


Este Interzisă copierea miMpHcarea șl împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C CONSI8 PROIECT 3.R L București 1

o*

i

-<î > 1’“-                                                                 _

- .Z i                   &

m

M

mmcw

wnn

"55?"

MMMMMM

<wm

Hmcnunaostiu <5?consî$ proiect fLC^MQBMOMBS

ww

«M»

PRNARtAMUMCtPlUUJI

—bacau

kMSM^RMMtNM tenrtc» S t*MMM d* toOdMs dta UcM^d^lUl BBOOO • T3B d#f ttoctff*

MM

•aaanm

ARHHtCTURA

Strada CcmM Blrttt, «r. 23

MMCMT

MMmMMO

1

i

»w«w

MCmM»I0N

f*4-

PLANOesmMTE

MHKCCT

MkAMffAMMB

i

om        kmu

100012           1S00

*****

maMWMC» OAU

«M9M2012011

A02

uri mmi<«mm•*•■csombrmcîWU.MM


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr. 2

LA HOTARAREA NR. 123» DIN 12.04.2013


PRINCIPALII INDICATORI TEHN1CO-ECONOMICI al obiectivului de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Comisa Bistriței nr33, scara A, Bacau”-fezaPT

Nr. cri

Denumire obiectiv

Valoare totala mii (el (cu TVA)

Valoare

C+M MU iei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Comisa Bistriței, nr33, scara A-Bacau”

1.146,76

983,65

 • •  Regim de înălțime: S+P+IOE

 • •  Audia totala (mp): 2.437,16 mp

 • •  An construire: 1969

 • •  Nr. apartamente: 44

 • •  Consumul specific estimat do energie pentru încălzire: 65,25 kWmpsian

 • •  Durata de execuție: 6 luni


ZZ^

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA NOVAC-DIACONU LAURENTCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIUPOPOVICI. /ROMÂNIA                                        A .

__            JUDEȚUL BACĂU                      ANEXA Nr. 2.L

‘ <Jf>CONSIS PROIECT CONSILIUL LOCAL BACĂU    LA HOTARARE A NR.DIN 12.042013

DEVIZ GENERAL pmiiw h)Cf>fHi di fiihWlMi tiiDikt. tm PTH

STR. CORNIȘA BISTMTA NIL 33» SCARA A* MUNICIPIUL RACAU» JUDEȚUL 8ACAU

InUmiaJernUoanaiBWlolnAM^oi UdrauMtlMl

1 Eura<* 44757 lei TVA 24M

Mr.ert.

OmomOm eepOetete» țl «uleapiteletor A chtiteMl

Vetewe(MTVA)

TVA

VUom»0mImI*TVA)

UI» 1

OMtJ».

ut» | MWI

f

1

3

T"

1

!!

3

1.1

ntpnunUiiiiutut

i’i

tmn*«*iox

040

0M

040

OM

100

1.14

040

040

0.00

OM

OM

1.14

DOBtiOMfitllli MflktJ MWBpitart

040

OM

OM

040

OM

Tote*1.1

040

MO

OM

OM

•M

U

mhm|mm tetenuM

w,

040

143

14#

M7

IM

Tetei 14

040

143

14*

•47

140

u

AurtMlilft MHHftt KVlK^l Mudlduft

ixi

j*tf uimi inmiM li ilwn WHiin dup* dHMMtwn mlttWor

1241

241

2M|     1M0

34*

Tetei 14

1X41

171

20*1      104*

IM

TOTAL CAPITOL 1

1040

44*

4l**|      14M

*20

11

01»

OM

040

OM

OM

12

OM

OM

OM

OM

TOTM.am«.i

MO

OM

OM

OM

IM

11

Itudltwvm

11.1

u«fl-ropo*aKHah«i MtNHxnaic

OM

100

OM

OM

OM

Tetei 3.1

OM

040

OM

OM

OM

u

Tm Mnk* eMkwni *t rta, iCMVtfi ti uteiteUl

17»

" "KH

041

12*

047

Tetei 34

140

•22

024

124

127

14

jjri

■ ujMauWrtui           .

IM

02*

T2i

027

IU

vitsmi      wdctmti 1d* locuM*

OM

020

022

1.12

024

344

0,10

042

na

o.i a

•A

»tataălMi. ttoCttfflHiMM pifllnUllMMi MfBOmUhrf M irtMliffi il

0.10

042

042

Ml

043

ÎJU

IM

. SJ3

ăS

.141

~tfîl

*44

lucim Im brtvwilNf dataS dt       csMt di wtM ol tvtocnt>i

lj ^. ^-- -                  ■ (L*Ma4l*

1M

022

024

124

027

Tetei 34

440

141

1.10

#,70

121

u

QrMnlUfM NMMiwIfcC echleMt MW

040

£l45

OM

0,00

TeU XI

OM

OM

OM

OM

IM

34

Cenwtte*^

Conedtente m doatenU menAgMMntetal pratecMU

OM

OM

OM

OM

.««

OM

MO

OM

OM

OM

Tetei 34

MO

040

04*

OM

OM

M

34.1

BțnrvvgRWnu unsqirm ujwim pm wțRțJ M fiflwr

IM#

34#

3.72

1*20

420

342

AtWriTțl titwfcS dh p*ftH |N OiM 11 n hJuj

OM

OM

000

OM

OM

Tetei 2J

1040

340

342

1*2#

420

TOTAL CAPITOL 3

214*

*41

IM

24.14

«21

r»».u '■ .rttaV&Hlî

*’

HwwtatfLbMjMvfl

*” -r-- -'" 'F   ------------------------------------------ ---------- ----------------------------------

1 4.1.1

cm******p             :       :

T*4«1     15440]

..   101MI

«MM

204 47

T»Ui4.1|

714411     1M40

1MM|

«Ut

20447

42

IJonUț ii—|i nr—tațlrB

T«W44|

om

OM

sg

545

«M

45

UMfe.Kfepairrerfe Hirotonire yttuncțxial» oi mcnti(

Total 441

om|

•"!

_

OM

OM

44

LHkfe ttit monta) d «eh ipamantaMtrempart

ToM44[OM

«fi

MOi

0M|

OM

45.

TMalUfOM

om

B

__

OM

44.

mau iwwpMfe

Total 441

0M|

OM

MO

BM{     OM

TOTALCNfflM.4

7*4JT

1144a

101M

MM0

1*44?

p

Lt. -

...

-«J.-     e . . >s 4LT5CHHLT

kMU...4ft<4

S.1

11.1

l4B*ddoooni*w(>

1235

454

2340

224

AU

Otatatat Mana 405

34T

OM

OM

4M

IM

Total 5.1

nn

*47

UT

2271

OM

M

Comlltoin», wfe, tare, reatai credita tal

8X1

liMțlwio llQlil

OM

040

OM

OM

OM

5X2

TaretrepocftaconSoLeaOaia

OM

MO

OM

OM

OM

Total 22

CM

OM

AM

OM

OM

14

ntyitiiMl dfrirat |l MprawiiMta

TMO

1757

10M

f

2154

Total 54

TOM

1747

1044

H.tfl

MM

TOTAL CAPITOL 3

10272

2245

3441

12747

2744

j'j'-Mcs.E

■S; j         c*a.HMdptRTiw

am la emu

ravaaic^

■'gș®

ii

ut

OM

OM

OM

AM

XM

PrtOo tahnob^sa dtaoto

MB

OM)     OLDO

OM

OM

*£■

MMttV fll puMilMt

1348

ua{   m

io-ă

42G

14

duOaJal da *45 bonc^

1141

2«J in

1440

211

total capitol»

2TM

ua|    om

MM

TM

TOTMtilNUUC

t -E<a j

1»Lt1

203.11

Mt.fi

1,144.74

Jio.02

Mt «are Cofe     LJU*4. t * 1J»S.I,I)

7TJJ7

I73JT

110.30

153.41

214.07

COuStS PROt CI


M Prefect ath. Adrian Andrei


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVlCI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr. 3

LA HOTARAREA NR. DIN 12.04.2013


BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Cornișa Bistrița nr. 33t scara A, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

ffîiElTUIEt^ Țheeikibile^ ținii^tws

CUOMttAS^

f

2

3

4

5

6-4*5

7

1

Cap,1 • CMtuMtpmtrv pniKtarf fi asbtsntd MmM

1.1

OOphervo 69 ovf». aconturi >1

——* -—*"■ — ■* **

1,240

0

^0

0

1,240

1.2

Proiectare «f foatoerte

5J04

0

0

0

5,704

U

Cansuftanfff

0

0

0

0

1.4

Xsbtonti tcftnfcd

15,480

3.715

19,195

19,195

IO

m

2

Caoi.2 * ChattuMf jwntru fnveetfția debarf

2.1

Camtructff $i instolatff

166.979

639.260

153,422

792.682

999,661

2.1.1

Proiectul 1 (Omisa UsMta «» . m , rL ■

166.979

639060

153,422

792,682

959.661

«fi

ras

W?

3.

3.1

Onantzarraciexntitr

23,220

5,573

28793

28793

3.1.1

Construcții ți mstoiapi afmnts organizării de funtfer

19,350

4,644

23,994

23,994

3.1.2

Chel tuteU conexe organizării dtpititf

3,570

929

4,799

4799

3.2

Cote letale

0

0

0

0

»23}220;

>  5.573

?: ^28.79?

'^2»"j93-

'•-■4

Cap.4 * Cheltuieli pentru hormon 1 piMMta

ta

4.1

Informam d publicitate

15,480

3,715

19,195

19,195

tefÎ2J;

. * ■?

0/

£3715?

SM9.195

r^W9J95

5

Cap.5-Atte cheltuieli neeUg/Me

5.1

Alte cheltuieli nee0gQ4le, Inclusiv averse d neprevăzute

112,976

0

0

0

112,976

5.2

CMtuMI aferente spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

■-.■■ v-r’- «M.U 1 •         M-“->

M112,976\

.< ®$».

jL<0

^0.

112,976

1

TOTAL GENE1UL

286499 !

693,440

166,426

859,866

HR.CRT.

SURSE DE FINANȚARE -

1 J.0ARE lel cu

TyÂW,< >«•■» •,

1

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

1,146,769

a.

$ I 1 I o

286,899

T"

Valoarea eliglbi ,

859,866

n

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

630,845

a*

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

343,946

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeUgibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

286,899

Iii

ASISTENTA financiara nerambursabila solicitata (60%)

515,920

Din care, < ribut ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția ? x tiei de proprietari $ ti»uielile eligibile (20%)

171373

b

Zootriba t Asociației de proprietari 1 titelmiei : neetij e pentru locuințe (20%)

57380

c

( nirili ? &c tiei de pi inelari 1 iheltuletilc netsllgftiile pentru apatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (lei eu TVA)

229353

CONSULTANT

SC CONSIS PROIECT SRL

kONMS PROIECT

PREȘEDINTE. NOVAC-DIAGO -

î                                                                         '


*1Q


■'sC


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE-OVIDIU POPOVICT? L


românia                 ------------------ -          ANEXA Nr. 4
JUDEȚUL BACĂU                                    HOTARAREA NR. $2 DIN 12.04.2013

CONSILIUL LOCAL BACĂU

I.

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Bacau ar. 79097 din data 11.032013 ai a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 26 din dala 21.032013.

Prezentul contract se încheie intra următoarele partr

 • 1. Asociația de proprietari nr. 33, cu sediul in municipiul Bacau, Str. Marasesti, nr. 187, bl. 187-E7, ap. 3, parter, telefon 0234375860, cod fiscal 10841019, reprezentata prin dl. VASILESCU IONEL, io calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 594128 eliberat de SPCLBP Bacau la data de 08.052008, domiciliat in Mun. Bacau. Str Marasesti, nr. 179, ap. 25, Județul Bacau, născut la data de 17.08.1935, in Cont. Zarnesti, Județul Buzău, cod numeric personal 1350817040048 denumită în continuare Asociația

fi

1 Unitatea administrativ teritorial MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str. Maresesti, nr. 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având fimcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vincrica Clementina, avand ftmctia de Director Executiv, Direct! Economica, denumită tn continuare Unitatea administrativ- teritoriala

CAPITOLUL I

Obiectul contractatei

An. I. Asociația încredințează Unității administrativ* teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 33, scara A. Str. Cornița Bistriței, Mun. Bacău, in condițiile si cu respectarea prevederilor (Blidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DM1) 12-Spryi/tlreainverf//iifor In ^cten/a energes/câ a bfocurMor de/ociurte, Axa prioritari I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL 11

Durata contractatei

Alt. 2. (I) Contractul intri tn vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractai Iși păstrează valabilitatea pin* la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLULUI

ObUgatilla pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, fn nume propriu, toate demersurile utile șl necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinteZn tronsonului do bloc, tn conformitate cu prevederile Ghidului soticitantului pentru Domeniul de intervenție 12 - Sprijinirea investițiilor In eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor -» poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să Implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Domeniul

de intervenție 12 - Sprijinirea investițiilor fn eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și u prevederilor Ghidului solicitantului;

cX să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d). să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

î

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrurile de intervenție si sa supună aprobării, conform legii.

indicatorii tehnico-economlcl pentru lucrarile de tatenentie;

 • f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aorobare Asociației Expertiza tehnică a cHdirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrurile de inTerventie/respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economlcl durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior Analizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) . sa emită, ta condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a

lucrurilor.

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

J). si contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 12 - Sprijinirea investițiilor ta eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritarii 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Propamul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

kl după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească șt să transmită spre semnare Asociației actul adițional ia prezentul contract cu indicatorii tehnico-economlcl, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eRgibite ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat ta cadrai Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de intervenție 12. „Sprijinirea investițiilor ta eficiența energetică a blocurilor de locuințe", ta procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unul procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neellglbile ale proiectului ee revine acesteia, conform prezentului contract;

m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli ncdigfoile datorită destinației spațiului in

proprietate si cheltuieli neelîgiblle In raport cu ordinul de cheltuieli aferent DM1 12 - Sprijinirea InvesttiiHor in qfletatfa energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligfoile ce li revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului soHcitantutal si ale Capitolului IV din prezentul contract;

n) . să asigure resursele financiare necesare Implementării optime a proiectului, ta coodițifle rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eăglbile din instrumente structurale șl de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rate de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, Inclusiv a cheltuielilor oeeligibfle prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare",

o) . să pună te dispoziția asociației de proprietari, ta solicitarea acesteia, ta copie xerox sau ta format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

p) . $a organizeze recepția la terminarea berarilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costal intervenției se modifica, cu respectarea legislație!

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească șl să transmită Asoctetiei spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu Indicatorii tehnico-economlcl durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, Implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți te cheltuielile eligibile ale proiectului;

r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta existe, completate conform legislației in

vigoare;

s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau Instalațiile achiziționate prin proiect;

1). sa Înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa II ptț|udicfeze interesele, precum si asupra acțiunilor întreprinse.

Art. 4.-I). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

e). ulterior supunerii spre aprobare; sa isl fasuseasca, prin semnarea de actie adițional/e la prezentul contract, indicatorii tehnlco-cconomici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite Io documentația tehnica;

 • b) . ta cazul ta care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor CapPokdul IV. Mecattisuadde recuperare^

 • c) . să constituia/ să transfere, conform dispozițiilor Capitelului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari te cheltuielile neellglblle ale proiectului care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (caro vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuita la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . M pună la diapczlț a Lnității administrativ- teritoriale cartea tehnică a Imobilului, fișa tehnici a imobilului sau orice

alt document dn care să rezulte ftptul că blocul a fost construit In baza unui proiect tehnic elaborai In perioada 1950-1990:

 • e) , sa fmputemiceasca președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentai contract;

 • f) . sa desemneze th reprezentant pentru recepția fa terminarea luaturilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic In

condiții similara cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale, Municipiu! Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-EJ Direcției Generate Autoritatea do Management pentru Programul Operațional Regional din cadrai Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/san altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audtt privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul ta vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât șl pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant Împuternicit de aceasta, sune

a), sa informeze proprietarii, prin afișarea ta maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unul anunț privind posfoilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

bx sa convoace adunarea generala a proprietarilor tn maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea adm inisurativ • teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor sl a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum st pentru stabilirea cotelor de participare ta sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările operate ta procesul de pregătire, contractare »■

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici șl durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finan|are a cheltuielilor eligibile si neelfglbile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare ta sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revfa Asociației ta cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile In care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmite, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modifleari ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul ta care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate ta documentația tehnică, hoterarea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de taceperea execuției lucrărilor, ta caz contrar aplicându-so prevederile art 4, alin. IX lit b> dfo prezentul contract

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare 8 cheltuielilor eligibile si neeligftilt

Art 7.1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recuperează prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fimdatnenteaza taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotelo-părți indivize din proprietatea comuna aferentă fiecărei proprietăți Individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de ia data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >  I an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comereiale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărite și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala ta condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările șl completările ulterioare;

 • 5) In coral aplicării an. 8 din capitolul V, UAT isl va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari,

CAPITOLUL V Încetarea contractului

Art8. I) Prezentul contract Încetează prii executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) tn plus, față de carii de Încetare prezentat In alineatul precedent, contractul Încetează de plin drept, fora somație si fara îndeplinirea altor formalitati, in cazul in care:

 • a) io urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințele tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-econotnici, la orice fază a pregătirii șl contractării proiectului, dar taaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de n considera contractul reziliat de drept, fora a fi necesara punerea ia Întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul In care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu tșl îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau te Îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

Ari. 9. Io sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment Imprevizibil șl de netaHturat, intervenit după încheierea prezentului Contract șt care împiedică executarea In tot sau te parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competenta. Sunt considerate situații de forță majoră, ta sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale epidemii $1 alte evenimente similare.

Art. 10. * Forte majora exonerează părțile contractante de Îndeplinirea obligațiilor asumate prm prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. 11. • Îndeplinirea contractului va fi suspendate in perioada de acțiune a forței mtjore, dar fora a prejudicia drepturile cc |j se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră. In termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia șl de ao dovedi, ta condițiile legii, ta termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica date Încetării cazului de forță majoră, ta termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la Încetare.

Art 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță mgjoră. in condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. ♦ Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice ceteffa/le parti âroetarea tfe plin drept a prezentului contract, fora ca vreuna dintre parii sa poara pretinde celeilalte daune-taterese.

CAPITOLUL VII Notificări

Art. 15. * In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indepl i n ita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, taadresa/sediul prevazuta/prevnzut in partea introductiva a prezentului contract

Art. 16. - In cazul in care notificarea se tace prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la daia menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

An. 17 * Daca notificarea se trimite prin fox, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a ftcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii foxului era nelucratoare

CAPITOLUL VIU

Litigii

Art 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare Instanțelor judecătorești competente din Romanla

CAPITOLUL IX

Clauze final»

Art Iț.-țl) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrara, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context

12»Termenul zi ori zile sau orice referire la zfle reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit Art 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre partite contractante. An. 21. - Fac pane integrant» din prezentul contract următoarele anexe:

 • -   anexa nr. 1 - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 26 din data de 21.03.2013, privind aprobarea

*         participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadru! Domeniul de

intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor In eficienta energetica a blocurilor de locuințe, Axa prioritara I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (In original);

• anexa nr. 2-Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

 • -   anexa nr. 3-Declarațiile proprietarilor pe propria rtspundere privind veniturile

 • -   alte documente, după caz.

Art 22. • Prezentul contract, împreuna cu anexele care &c parte integranta din acesta, reprezinte voința pârtilor. Art 23.-Umbe care guvernează contractul este limba romane.

Alt 24. - Contractul va fi Interpretat conform legilor din Românie.

Art 25. - Prezentul contract a fost încheiat astăzi, 29.032013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambeteavand aceeași valoare juridica.

Aooaiatia da proprietari

HR. 33


Unitatea administrativ teritorialăMUNICIPIUL Bacau
DIRICTIA TBRHICA CRISTINA BUZDUGAN Dâxaator Ateautiv