Hotărârea nr. 120/2013

Hotărârea nr.120 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mioriţei, nr.38, Sc. A - Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr.38, scara A, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr. 2496 /10.04.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE î

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr.38, scara A, Bacau” - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2- Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare:

•VALOARE TOTALA de 1.169,52 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.003,30 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de înălțime; S+P+10E

 • • Autila totala (mp) : 2.269,04 mp

•An construire: 1977

•Nr. apartamente: 42

 • • Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 75,36 kWh/mp si an

•Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul generai calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 970,55 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 831,51 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT

);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitarii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVTDIU PQPOVICI


NR. 120

DIN 12.04.2013

N.O.P..I.C./ R.TJEx.l/Ds.I-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. {

LAHOTARAREANR^gO DIN 12.04.2013

BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT NR.: AH 1458-11

68963/02.06.2011 EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

STRADA MIORIȚEI NR. 38, SC. A, MUN. BACAU,

JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA


CONSIS PROIECT

Șoseaua lanculul nr.31 sector 2. București

Tel: 021/53911 32 ; 021/539 11 33 Fax: +40-21-539 11 34. E-mal1:consls@consls.roDenumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI”

Amplasament:

STR.MIORIȚEI, NR 38, MUN BACAU, JUD BACAU

Faza de proiectare:

D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Mioriței, nr 38, scara A

 • 2. iocalitatea: BACAU

 • 3. titularul Investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de Intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1977

 • - regim de înălțime: S + P + 10E

 • - număr apartamente: 44

 • - aria utila totala: 2.269,04 mp

 • - parter: 50% locuințe, 50 % spatii comerciale

 • - sistem constructiv anvelopa: sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat, dispusi pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru infrastructura. Pianseeie sunt realizate din beton armat sl au grosimea de cca.13 cm. închiderile exterioare, perimetrele, sunt realizate din diafragme din beton armat turnate monolit, cu grosimea de cca.20 cm, si placate cu zidărie BCA, cu grosimea de cca.15 cm. Etajul tehnic este realizat din zidărie din BCA confinata cu sâmburi si centuri din beton armat, planseu din beton armat.

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

1. Situația existenta a blocului de locuințe:

1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

ffl Rezistenta mecanica sl stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsura in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructuraie sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si nereguiarltatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural II constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 34 de ani de ia execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din:

04.03.1977      - intensitate 8 grade MKS

- magnitudine 7.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------lîf

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - Intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând In considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința intreaga zona urbana a Bacaulul. Este cunoscut faptul ca flecare cutremur de mare Intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezita degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la Interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse In « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-70 care era in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie, motiv pentru care nu se pot face aprecieri si trage concluzii privind comportarea la un seism major.

Expertul tlnand cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portant! si plansee de beton armat, apreclaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportantl executați din BCA.

încadrarea structurii expertlzate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertui a avut in vedere zona seismica In care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistem structurai mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat, dispusi pe cele doua direcții;

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei sl dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat In conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic” Indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 34 de ani;

numărul de cutremure semlnficative prin care a trecut construcția - 3 (trei); degradările structurale inreglstrate In urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de înălțime - S+P+10 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fl importante.

(II) Economie de energie sl Izolare termica \

Sltuatla existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izoiara termica este următoarea:

Blocul situat In str.Mioritel nr.38, scara A, fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1977. Proiect tip clădiri de locuit S + P+10 etaje. La parter exista încăperi care aparțin spatiilor comerciale existente, alipite la clădire, imobilul are destinație de locuinteia etaje si parțial ia parter.

Biocui se compune dlntr-un tronson avand dimensiunile de (15.90x18.00)m.

Ciadlrea are ca regim de Inaitlme subsol, parter, 10 nivele si un nivei tehnic retras pentru camera troliu si alte spatii.

înălțimile sunt:

2.20m;

2.75 m;

2.75 m; cca.2.85 m.


 • -  subsol:

 • -  parter

 • -  nivei curent

 • -  etaj tehnic

La parter, pe latura dinspre strada Mioriței, exista spatii comerciale.

Subsolul are, parțial, destinație tehnica. Accesul la subsol se face direct prin intermediul unei scări cu o rampa. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala la este asigurata de o scara cu o rampa/nivel sl un lift.

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din beton celular autoclavizat (BCA), cu grosimea cca.12.5 cm.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa necircuiabila, hidroizolata. Accesul pe terasa se face direct din spațiul numit etaj tehnic. Pentru scurgerea apelor pluviale pe terase sunt dispuse doua guri de scurgere interioare. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea a 4 pante/scurgere.

Perimetre! clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

imobilul are o intrare amplasata pe fațada principala. Usa de acces in scara a fost inlocuita de proprietary si in present este din tamplarie PVC. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul in scara sunt de 180 x240 cm..

Inițial ferestrele sl usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble sl cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 120x145 cm, 240x145 cm etc. Inaltimea parapetilor este de 90cm.

Imobilul are balcoane. Parapetii balcoanelor sunt atat din placi prefabricate de beton armat cu grosimea de cca.7-8 cm, cat si din geam armat / tabla montat(a) pe structura metalica. Inaltimea parapetilor este de cca. 1.00 m.

închiderile exterioare, perimetrele, sunt realizate din diafragme din beton armat turnate monolit, cu grosimea de cca.20 cm, si placate cu zidărie BCA, cu grosimea de cca. 15 cm.

Imobilul este dotat cu 1 lift cu troliu. Accesul la lift, la fiecare nivel, se reallzeaza din casa scării. Tot din casa scării are loc si accesul la ghena de gunoi de nivel. Pentru evacuarea gunoiului menajer este prevăzut cu un tobogan realizat din tabla.

Finisajele

: tencuieli Interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

• pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - In bal si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

___________________________________________________________________________________________ fâ

 • - pe casa scării sl windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentllor atmosferici, a agentllor mecanici, a agentllor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatll, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1977 si pană In prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băslcare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de Izolare termică

Nu exista termolzolatll aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a pianseulul de peste subsol, la planseul din zona wlndfangului, la pereții de la parter situat! intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Există termolzolatie la nivelul pianseulul de la ultimul etaj si de la etajul tehnic, termoizolatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm - din construcția blocului.

Pereții de fațada sunt realizați din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 23 cm + vata minerala 7 cm).

Fațadele au fost termoizolate prin grija proprietarilor cu pollstiren expandat de 10cm grosime in proporție de 50%.

intre tronsoane sunt prevăzute rosturi antiseismice de 5 cm.

Pereții de rost sunt realizați din beton armat turnat monolit de 20 cm.

Starea actuală a clădirii

La o Inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se gaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsal "medie", elementele pârând a fi afectate “de varsta" si avand o întreținere relativ modesta spre bine.

Planseele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca pentru scurgerea apelor provenite din precipitații si eliminarea Infiltrațiilor, locatarii au realizat, local, șarpante din lemn. Suprafața acestor șarpante totalizează circa 75% din suprafața totala a teraselor. Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestor intervenții la clădire.

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, Inițiala din lemn, sl au efectuat In timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan. Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 10% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca Izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform sl neîngrijit.

Trotuarul perimetre! este realizat parțial din dale de beton, si asfalt. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire sl trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru îndepărtarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde exista, vegetația crescută.

Nota: La nivelul terasei, si respectiv ia nivelul casei scării, sunt montate sisteme de emisie / recepție compuse din antene, cabluri montate în canale de protecție, schelet metalic de susținere a antenelor, suporți din beton montati in cadre metalice. Prinderea acestor sisteme nu

se face de niciun element structural, astfel acestea nu intervin in rezistenta sl stabilitatea construcției.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din iapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor sl al băilor - se regăsește vopsea nelntretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltlmea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - In bal si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat sl din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zl sl in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC Inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, Iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, Intretlnute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de intretlnere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrați astfel incat exista un grad ridicat al Infiltrărilor la aer.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si inchlse cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetll balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturl, parapetii balcoanelor fiind afectat! din aceasta cauza.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nlvei de finisaj, in aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de Intervenție la nivelul termoizolatlel Inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hldrolzolatlel terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum sl de Iluminat.

întocmirea raportului de expertiză termică sl energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1,2,3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Mioriței, nr 38 - nu exista date 2. Concluziile expertizei tehnice sl audltulul energetic

 • 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr, 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertlzarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Mioriței nr.38, scara A - din punct de vedere al asigurării cerinței "A1 -rezistenta mecanica si stabilitate" prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplarlel exterioare sl refacerea termo sl hidrolzolatlel terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții", fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel Incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta încărcările suplimentare provenite din închiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unul seism cu Intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata In clasa de risc seismic RSIII.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, In conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Audltul energetic

a) Elaborator-auditor energetic:

Numele sl prenumele; Moroldo Hrlsla Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C +1

bl Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm pollstiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistlren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu pollstiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/maK (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a Instalației interioare de încălzire șl de apă caldă de consum (spăiarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, inlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit.

 • 56 - Modernizarea Instalației de iluminat (inloculre corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S6 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru flecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si in notele de caicul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea incadrarii imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Lucrări de Intervenție (prevăzute la art4 lita) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior

216,475

240658,38

2,55

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tamplarle performanta energetic

118,245

17407,71

19,28

c) termo-hldroizolarea terasei

71,633

25593,53

7,95

d) Izolarea termica a pianseuiui peste subsol

4,231

7409,28

1,62

TOTAL

410,584

291068,9

31,4

• Prețurile indicate In tabel, nu conțin TVA;

*1 euro = 4.39 lei - cursul Băncii Naționale a României la data de 01 mal 2012.

A.3. Datele tehnice ale investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termolzolant din placi de polistiren expandat ignifugat In grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolațla peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurllor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profite de intârire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă in prealabil se indepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termoslstemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicata pe toată înălțimea aticului terasei, ellminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

La pereții exteriori de la ultimul etaj (cu camera troliilor, uscătoril, spălătorii), realizați din zidărie din BCA in mod similar cu restul pereților exteriori, se aplică la exterior un termoslstem de 10 cm grosime, protejat cu tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, care se racordează cu termoizolatia terasei atat la partea Inferioară cat si la partea superioară.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, Inclusiv a tamplăriei aferente accesului In blocul de iocuinte cu tampiarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplărla din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături" din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiiie din producție si montaj să fie evitate;

 • • nu necesită intretinere in timp, plasticul fiind colorat In masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată In timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - Inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mal ales la tampiăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună inchldere a cercevelelor pe toc;

 • • prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • • imbunătătirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere: -----------------------------------------------------qA Este Interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. București 9

 • - etansarea la Infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplâriei, dintre toc si glafurlie golului din perete; completarea spatiilor râmase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanicâ si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

* inlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea Inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletiior si a golurilor de tamplărle cu polistiren expandat

Schimbarea tamplâriei conduce ia mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in incăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplâriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplâriei de lemn si tamplâriei metalice existente cu tamplărle cu tocuri sl cercevele din PVC In sistem pentacameral, cu ranforsarl din profite metalice galvanlzate, cu geam termoizolant dublu 4*16*4 mm, cu o suprafața tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor sl al altor zone cu rezistenta termica scăzută, inlocuirea tamplâriei existente si închiderea de logii/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4*16*4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 Iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr, 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata In Monitorul Oficial nr.503 din 14 Iulie 2011),

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se Izolează Intradosul planseului de la primul balcon si se hidro-termolzoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplâriei, ulterior parapetul se inchide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor inchise ramane neschimbata. Termoizolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletiior si golului tamplâriei se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de inlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătile tamplâriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

- prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplâriei exterioare (cercevele,

usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

• prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi: - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • • riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrale;

 • * creșterea cantitătli de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidroIzolarea terasei:

Terasa necirculabila

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după iniaturarea stratului de protecție a hidrolzolatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar In cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele: curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistlren expandat Ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistlren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

- realizarea stratului de protecție hidrofugă sl a unul sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termolzolatli suplimentare la tavanul subsolului pe o suprafața de cca, 50 %. restul spatiilor de la parter fiind comerciale considerate spatii încălzite.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă In fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțurl împușcate, dibluri) a unui strat termolzolant realizat din vata semirigida caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste windfang/intrarl retrase din planul fațadei

Planseuful de peste wlndfanq

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistlren expandat Ignifugat de 10 cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele sl produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace aie pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/sl pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de Intervenție prevăzute la art. 4 lit. e) sl f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 2.1. Lucrări de demontare sl remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe:

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice sl Inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea Instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor, unîtatl exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale; alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale special; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor,

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, sl se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele In dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică ia agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmenți! sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu~se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformatil, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistlren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera ia următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor In conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielii© si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarle, acestea fiind zone de Intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala a investiției

(In preturi - luna mai anul 2012,

1 euro = 4.39 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 01 mai 2012)

Total: 1.169,52 mii lei,

din care:

constructii-montaj (C + M): 1.003,30 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul generai)

 • 2. Detalierea valorii totale a Investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii Indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, din care: constructii-montaj (C + M)

   1.169,52 mii lei

   1.003,30 mii iei


   0,442 mll Iei/m2(a.u.)


(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 sl 5.1.1 din devizul general)

 • 1.2. investiția specifica

(constructli-montaj/aria utila a blocului)

•20

14

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție___________________________________________________6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție________________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor}

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, In condiții de eficienta economica________________________4,02 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului Izolat termic_______________________________________171.000,81 kwh/ an

 • 2.5. economia anuala de energie:________________________________________________289.891,60kwh/an

in tone echivalent petrol:_____________________________________________________23,74 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:________51.257,61 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M: 1,165

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA indus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile              554.333 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local sl Asociația de propletari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                    615,188 mii lei


Data: Aprilie 2012OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

  ANCPI

  AI«KN|IA XAT1UKAI.A ni <; aa * r k b el utntn.tti iMHitiMixA

  Oficiul de Cadastru sl Publicitate Imobiliara BACAU Biroul de Cadastru sl Publicitate Imobiliara BACAU

  Localitate: Bacau, Str. lonita Sandu Sturza Nr, 78, Cod Postai 600269, Telefon: 0234/512059

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr. 118/2012

întocmit astăzi 09.02.2012, privind lucrarea 3974 din 07.02.2012 având Aviz de începere a lucrărilor cu nr data

 • 1. Beneficiar MUNICIPIUL BACAU

 • 2. Executant :P.F.A, CORNELIU AMALANCEI

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate reabilitare termica, in municipiul Bacau, str. Mioriței bl. 38, nr. cadastral 7149

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate imobiliară BACAU conform avizului de începere a lucrărilor:

 • 5. Concluzii:

Lucrarea este declarată ADMISĂ

Semnături

Consiller/lnspectoh de specialitate, GHINEA LORâDĂNA

........w

Inginer șef al Oficiului/ue Cadastru și

Publicitate Imobiliară BACAU,

'.......Ț"

Pagina 1 din 1


1 Zona studiate


Denumire; Obținerea certificatului de urbanism pentru reabiîtare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau-130 da blocuri.

Amplasament: Bacau.StrMloritei.Nr.38. Juri Bacau

Beneficiar: MUNICIPIUL BACAUcehtificat DC AUTOHIZX.AE Soria

> Nr. Quo? CpRNELiU MâlAhcei


Data


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

09.2011

Formal


A4
565800


565750


Staturi

S+P+4

Sistem de protecție (X,?)‘STEREO’70                                                  |g    SĂria HQ-Br.n   11

Sistem de referința (Z) "Marea Neagra"-1973                                                1 S      flNr oqq7 **     5 j

VTwMncei

x LII \

0 iu

Denumire: Obținerea certificatului de urbanism pentru reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau-130 de blocuri.

Amplasament: Bacau,Str Mioriței,Nr 39. jud. Bacau

Beneficiar MUNICIPIUL BACAU

Scara

1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Faza:

C.U.

Data

09.2011

Planșa:

1

Format

A4CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrării» de reabilitare termica, faza DAU

STR. MIORIȚEI NR. 38, SCARA A, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mB lei I mll euro I» cumul BNR din dala de: 01 mei 2012 1 Euro ■  4,3970 Iei

TVA 24%

Nr.crt

□•numirea capitol* lor țl aubcapltalelar de cheltuieli

Valoare (firi TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MILEI

Mll EURO

MII LEI

Mll LEI

MMEURO

2

3

4

5

6

7

PARTEA1

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚtNEREA *1 AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren penUu O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere definitive

0.00

0430

0.00

040

0.00

1.1.3

Documentație pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0410

0.00

Tetei 1.1

0.00

040

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea lemnului

1A1.

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezofoclorl, defrișări evacuări materialo rezultate, devieri relele do ulixall din amplasament, Bletematlzari pe verticala, drenate, atc.

86*

1.97

2.07

10.72

2.44

Total 1.2

8.6*

147

2.07

10.72

2.44

1.3

Amenajlrl pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului le starea Inițiala. după demontarea schelelor

10.46

2.38

2.51

12.97

295

Total 1.3

10.46

2.36

2.51

12.97

2.96

TOTAL CAPITOL 1

19.10

4.34

4.58

23.69

530

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

2.2

0.00

0.00

0.00

04)0

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

040

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚA TEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

StudlTOPO+GEOrStudkl HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

04)0

0.00

3.2

Tona eonlru obținerea da avize, acorduri el autorizații

1.00

023

0.24

12*

0.28

Total 32

1.00

0.23

024

1.24

0.20

3.3

Proiectam fl Inginerie

3.31

• expertize tehnica

i.oo

023

024

1.2*

028

3.32

• audltul energetic el elaborarea corSffcatuhri da performanta energetica aferent elluattel existente a blocului de locuințe

0.90

020

0.22

1.12

025

3.3.3

* certificat de parlonnanta energetica ia terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

. întocmirea documentației pentru obținerea certificatului do urbanism ei avizelor

0.10

0.02

0.02

012

0.03

3.3.6

• documentația do avizam o lucrărilor do IntorranOa

1.60

0.34

0.36

148

0.42

3.3.0

■ proiect tehnic, documentele tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor da Intervenite, datai# da execuție, caiete de sarcini ai întocmirea documentației pentru licita tio

1.00

0.23

0 24

1.24

0.28

Total 3.3

4.00

106

1.10

6.70

1.30

34

Organizarea procedurilor de achiziție publici

OHO

000

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Consultanți

Consultanta In domeniul managementului proiectului

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

3.6

Asistența tehnici

3.6.1

Spravegherea exe cultei Iu carter prin dktglnți de țantter

15.79

3.50

3.79

19.58

4.45

3.6.2

Asistenți tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

15.79

3J6

3.79

10.58

4.46

TOTAL CAPITOL 3

21.39

4.86

9.13

26.62

0.03

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Con*truc(l4n(tal«ta

4.1.1

Construc|l-ln»telaVI

770.28

175.16

184.67

955.15

21723

Total 4.1

776.28

178.18

18427

955.15

21723

4.2

Montaj utilaje tehnologica

Total 4.2

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologico țl funcționale cu montaj

Total 4.3

0.04

0.00

0.00

0.00

6.00

4.4

Utilaje Uri montaj ți echipamente de transport

Total 4.4

0.00

0.00

0.00

o.oo|        0.00

4.S.

Doilrl

Total 4 A

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.8.

Active necorporate

Total 4.8

060

0.00

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

770.28

178.16

184.67

955,15

21723

CAPITOLUL 8 ALTE CHELTUIELI

5.1

Organlsarea de țontler

5.1.1

LucrM de construcții

10.73

4.49

4.74

24.47

526

6.1.2

Cheltuieli conexe al OS

3.95

0.90

0.95

4.89

1.11

Total 8.1

23.6»

5.38

5.68

29.36

6.68

6.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.2,1

Comisioane, taxe țl cota legale

0.00

0.00

0.00

000

0.00

5.22

Taxe Jnspecjla. control, caBtate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 8.2

0.00

090

0.00

0.00

0.90

6.»

Cheltuieli diverse țl naproviiute

01.06

16.44

19.46

100.54

22.87

Total 8.3

81.00

16.44

19.46

100.54

22.67

TOTAL CAPITOL 8

104.70

23.02

25.14

129.90

29.54

CAPITOLUL 8 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE ?l PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregâtlraa personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Ptobe lehnelogtce țl taste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

informare al publicitate

15.79

3.59

3.79

19.56

4,45

6.4

Cheltuieli de audll financiar

11.04

2.69

2.64

14.66

324

TOTAL CAPITOL 6

27.63

628

6.63

3426

7.79

TOTAL GENERAI

643.16

214.80

226.36

1,169.52

265.9B

Din an C+M (t.i+ 1.J+2+4.1+4.245.!. 1)

800.12

184.02

194.19

1,003.30

228.18

Proiectant,
GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC, STR, MIORIȚEI NR. 38TIPUL DE LUCRARE


Organizare de șantier


Oesfecen și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalațâ montate pe fațade)


LUCRĂRI LA TERMOIZOLARE PEREȚI


Reparați pereți ca strat suport


Aplicate strat tenaoizoiator la pereți


Refacere finisaje de fațadă


Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade


Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește


LUCRĂRI LA TĂMPLĂRIE


Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclusiv aerisitoare și glafuri Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare și glafuri


Refacen finisaje interioare in zonele de intervenție


LUCRĂRI LA TERASĂ


Desfacere tinichigerie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparații, pregătire terasă ca slrat suport inclusiv atice

Revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Aplicare strat termoizolator te terasă


Aplicare hidroizolatii la terase si probe inundație inclusiv linicbioerie


Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa


LUCRĂRI LA SUBSOL


Izolarea termica a planseului peste subsol


Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor
Sef Proiect, arh. Adrian AndreiS.C. CONSIS PROIECT S.R.L.


EXEMPLAR NR.

LUCRAREA:      SERVICII DE PROIECTARE PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI"

AMPLASAMENT:   STRADA MIORIȚEI, NR 38, SC. A,

MUN. BACAU, JUD. BACAU

OBIECT:         ARHITECTURA

BENEFICIAR:     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

FAZA:              D.A.L.I.

PROIECT N R:      AH 1458-11-68963/02.06.2011

BORDEROU

1. Plan încadrare in Zona

sc. 1/5000

A01

2. Plan de Situație

sc. 1/500

A02

3. Plan subsol situație propusa

sc. 1/100

A03

4. Plan parter situație propusa

sc. 1/100

A04

5. Pian etaj curent situație propusa

sc. 1/100

A05

6. Plan etaj tehnic sltuatle propusa

sc. 1/100

A06

7. Plan terasa situație propusa

sc. 1/100

A07

8. Fațada principala sltuatle propusa

sc. 1/100

A08

9. Fațada posterioare sltuatle propusa

sc. 1/100

A09

10. Fațada laterala dreapta sltuatle propusa

sc. 1/100

A10

11. Fațada laterala stanga situație propusa

sc. 1/100

A11

12. Secțiune A-A sltuatle propusa

sc. 1/100

A12

întocmit, Arh. Adrian ANDREI
Ml

Ml

M

NUNCOtMtAnWt raâMCtAî

mmacmnaMa VBWCAT

iMAMfMMITUAA

EtW

ecran*

R&0UICJ7WUA MAbAIA

PROCC1ANT GENERAL'

CONSIS PROIECT

R.C.-MW394W1995

vemcAtQN

VMNC*fQRf tWW

CSWTA

MFUW«Vt*1ttA MtOMA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

maura

Servfc* da prrăodar» pentru otiedhU de <nwstt£*Reatattarei> termica a btocuifcr de tocuMe din MunldpU Boemi -138 do blocuri"

truvE

SEMNĂTURĂ

ARHITECTURA Strada Mlorttei nr38

PftOECTAT

ANDREI

£tLA:

VERnCAT

fcnCWwDH

Li-:—

KJMM

PLAN DE SITUAȚIE

SEFPROCCT

ArtLAAUn ANDREI

OATA              SdMU

10/2012            1500

OcraiNIM.

DALL

6896302062011

----------

A02

1 t !


m

tn

ID

MMdttMMA'tWkA raecTAT

wnCAr

MIMMEMMA1WA SBFPMMtf

WMCMtnr wotr

mUMOMAAlM

CMWTA

RODUicremu RMMM

PROECTAMT GENERMz

CONSIS PROIECT

R.C.J40O940/1995

VPWCATOR

WCAW uron

NIMMIIMAÎWU

cwtîa

wuwwww

_____ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IdOWE

Servicii de proiectare pentru obiectivi de bwestaantaeMHerea termica a blooMior da tocutote dn

MunkfeU Bacau - IMdebtocwf

HUME

SEMNĂTURĂ

OMCCT

ARHITECTURA Strada MoribdnrJO

PMNECTAT

AAtMUaiAHORa

UZu

VOMNCAT

AM.CM«*»iOM

T-

RUWM

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SEFPWMCT

AA.A«tmM4»El

k' 'A-'

DATA               SdutA

102012            1:5000

COMUNI*. 1   MUMMCT

1  DAU

MMMiracaecî

6896002.062011

AQ1 I

EM* HMMacoptaM, nUtpiorw ai kțMnM AoctcwtMri tn apttM «OUA • lUXCOHSS PROIECT AJU hflnrt


ROMÂNIA

ANEXA NR.2


r-2013.


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PRINCIPALII INDICATORI TEHN1CO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr38, scara A, Bacau” - faza PT


Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totaia mii lei (cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr.38, scara A, Bacau”

970,55

831,51

 • •  Regim de înălțime: S+P+10E

 • •  Autila totala (mp): 2.269,04 mp

 • •  An construire : 1977

 • •  Nr. apartamente: 42

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 75,36 kWh/mp si an

 • •   Durata de execuție : 6 iuni

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMAN IA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

DEVIZ GENERAL pentru tucmrlte do reabilitare termica, fam PTH

STR. MIORIȚEI NR» 38, SCARA A, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

in mtl tel/ mlleuro ls cureul BNR din date de: 22 decembrie 2012

1 Euro •  4.5707 tel

TVA 24%

Nr. crt

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor da cheltuieli

Valoare (fiii TVA)

TVA

Valoare (InclusivTVA)

MII LEI

MSEURO

MU LEI

MU LEI

M8EURO

1

2

3

4

8

8

7

PARTEA!

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OSpNEMA ?l AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.U

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Jocumentatia pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tetei 1.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

1.2,1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de ullllatt din amplasament, sistematizări oa verticala, drenate. ele.

7.11

1.5S

1.71

6.82

1.93

Total 1.2

7.11

1.66

1.71

8.82

1.93

13

Amenajlrl pentru protecția mediului

1,3.1

Aducerea terenului la starea Inițiala, după demontarea schelelor

10.46

2.20

2.51

12.97

2.83

Total 1.3

10.46

2.29

2.61

12.97

2.83

TOTAL CAPITOL 1

17.5?

344

4.22

21.79

4.76

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

0-00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 91 ASISTENTA TEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studi TOPO*GEO*Studta HIDROLOGIC

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Taxa eantru obținerea de avize, acorduri el autorizam

1,00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.2

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

33

Proiectare ți Inginerie

3.3.1

• exoertiza tehnica

1.001 0.22

0.24

1 24

0.27

3.3.2

• audibil energetic sl elaborarea certificatului de performanta energetica aferent slluallel existente a blocului de locuința

090

0.20

0.22

1.12

0.24

3.3.3

• certificat de performanta enemetica la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

• întocmirea documentației pentru obtnerea certificatului de urbanism sl avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.6

■ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție

1.50

0.33

0.36

1.88

0.41

3.3.6

• proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrator de Intervenite, datau de execute, catete do sarcini si întocmirea documentației pentru Rdtatie

1.00

022

0.24

t.24

0.27

Total 3.3

4.60

1.01

1.10

5.70

1.28

3.4

Oraanlzarea procedurilor do achiziție publici

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Consultanți

Consultante In domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistenți tehnici

3.8.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin dirigbMI de șantier

13.08

2.86

3.14

18.22

3.54

3.6.2

Asistenți tehnici din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

13.08

2.86

3.14

1842

3.54

TOTAL CAPITOL 3

18.60

4.08

4.46

23.16

6.06

CAPITOLUL 4

CHELTUIBU PENTRUINVESTIȚIA DE 9AZA

4.1

CooahuctUnatalațJ

4.1.1

Cona*nictR4nalata|ll

636.64

139.13

152.79

789.43

172.53

Total 4.1

636.64

139.13

152.79

759.43

172.53

4.2

Montaj uilaje tehnologice

Total 441

O.CO|

0.00|

o.oo|

0.00|

0.00

4J

Utilaje, echipamente tehnologice îf hmcțtotioto cu montaj

Total 4.3|

O.00|

o.oo|

0.001

000|

0.00

4.4

Utilaje Ura monlaj țl echipamente da transport

Total 4.4|

o.oo|

0.901

0.001

0.001

0.00

4.9.

Dotâri

Total 4.6'

0.001

0.00

0.00| 0.00|

0.00

46.

Active necorporalo

Total 4.6

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

035.04

139.13

152.79

789.43

172.53

CAPITOLUL 9 ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de țantler

5.1.1

Lucrârt de conalrucJH

16.36

3.58

3.93

20.29

4.43

5.1.2

Chelhilel conexe al OS

3.27

0.72

0.79

4.08

089

Total 5.1

19.63

429

4.71

24.34

5 32

5.1

Comisioane, cota, taxo, costul creditului

5.2.1

Comisloeno. laxe țl cote legale

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

5.2.2

Taxe Ințpecjle. control, cantate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 5.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Cheltuieli diverse țl neprevăzute

67 29

14.71

16.15

83.44

18 24

Total 5.3

67.25

14.71

16.15

63.44

18.24

TOTAL CAPITOL 5

6662

1940

20,66

107.78

23.60

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

61

Pregltfrea personalului do exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Probe tehnologica țl tesla

0.00

040

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare țl publicitate

13.08

2.66

3.14

16.22

3.54

64

Cheltuieli de eudt Rnandar

9 61

2.14

2.35

12.16

2.86

TOTAL CAPITOL 6

22.89

5.00

5.49

28.38

6.20

TOTAL CTNTRAL

782.70

171.00

ts7.es

770.55

212.11

Mrcwe C*H              +4.1*5.1.f)

670.57

145.55

160.94

631.51

161.72

Proiectant,

< CONSIS PROltCI


Set Proiect arh. Adrian Andrei


ofioo^iwiirricfwJR ratRouLtaft *' ~ 6798 ~   '

1 Adrian tf Mndre|{

jvhttea ev     6'r itinnnlw â


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ

N1COLAE-OVIDIU POPOVKflROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Miorița nr. 38, scara A, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor fl subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare ți inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

13,080

3,139

16,219

16,219

TOTAL CAPITOL 1

6,944

13,080

3,139

16,219

23,163

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții ți instalații

146,893

535,748

128,580

664,328

811,221

2.1.1

Proiectul 1 (Miorița 38)

146,893

535,748

128,580

664,328

811,221

TOTAL CAPITOL 2

146,893

535,748

128,580

664,328

811,221

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

19,632

4,712

24,344

24,344

3.1.1

Construcții și Instalații aferente organizării de șantier

16,360

3,926

20,286

20,286

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3,272

785

4,057

4,057

3.2

Cote legate

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

19,632

4,712

24,344

24,344

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare și pubticltate

13,080

3,139

16,219

16,219

TOTAL CAPITOL 4

0

13,080

3,139

16,219

16,219

5

Cap. 5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse și neprevăzute

95,604

0

0

0

95,604

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

95,604

0

0

0

95,604

Lțowi general________L_________P.9l5Z? L _ _ _7?L>1L°J_ _       •

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE «lei cu TVA

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

970,551

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

249,441

b.

Valoarea eligibilă

721,110

11

Contribuția proprie a solicitantului (DAT), din care :

537,885

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

288,444

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

249,441

III

ASISTENȚĂ FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATĂ (60%)

432,666

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietori la cheltuielile eligibile (20%)

144,222

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibi le pentru locuințe (20%)

49,888

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

194,110

CONSULTANT

SC CONSIS PROIECT SRL
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT

Nr.WLtAL           2013

Prezentul contract se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Bacău nr. 79103 din data 11.03.2013 și a Hotărârii adunării generate a proprietarilor nr. 80 din data 04,04.2013.

Prezentul contract se încheie între următoarele părți:

(.Asociația de proprietari nr. 54, cu sediul în Municipiul Bacău, str. Mioriței, nr. 13, bl. 13 sc. B/parter, telefon 0234577834. cont 1BAN R042CECEBC0134RON0092720, deschis la CEC BANK, cod fiscal 10811824, reprezentată prin dl. BAL1NT EMIL, în calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 716160 eliberat de SPCLEP Bacău la data de 24.06.2010, domiciliat în Municipiul Bacău, str. Mioriței, nr. 40, bl. 40, sc. A, ap. 21, Județul Bacău, născut la data de 02.07.1964, în Municipiul Marghita, Judelui Bihor, cod numeric personal 1640702040011, denumită în continuare Asociația

Și

 • 2. Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIUL BACĂU cu sediul în Bacău, str. Mărășești, nr. 6, Județul Bacău telefon: 0234581849, reprezentat de di. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacău și dna. Vinericii Clementina, având funcția de Director Executiv, Direcția Economică, denumită îu continuare Unitaten administrativ - teritorială

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

Art. I. Asociația încredințează Unității administrativ - teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 38, bl. 38, sc. A, Str. Mioriței, Municipiul Bacău, in condițiile și cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea uivestifiilor în eficienta energetică a blocurilor de locuin/e, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL 11

Durata contractului

Art. 2.(1) Contractul întră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până ia recuperarea de către Unitatea administrativ - teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III

Obligațiile părților contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ - teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finan|ării nerambursabile pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe / a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenite 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuin|e, Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Opera|ional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-20)3, Domeniul de interven|ie 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finan|are și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție și să supună aprobării, conform legii, indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

 • f) , să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . să transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) și să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației;

 • h) . să emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire șt, ulterior, ordinul de începere a lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) . să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție șl valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor două părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficien|a energetică a blocurilor de locuinjc”, în procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeiigibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în proprietate și cheltuieli neeiigibile în raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetici a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeiigibile ce îi revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului și ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la Asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului cc revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeiigibile prevăzute la litera in), conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

 • o) , să pună la dispoziția Asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . să organizeze recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală după expirarea garanției de bună execuție;

 • q) . după caz, dacă pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifică, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare și semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenite și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . să predea Asociației cartea tehnică a construcției, atunci când aceasta există, completată conform legislației in vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . să înștiințeze Asociația asupra existenței oricărei situații de natura să îi prejudicieze interesele, precum și asupra acțiunilor întreprinse.

Art. 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa își însușească, prin semnarea de act/e adițîonal/e la prezentul contract, indicatorii tehnico-economici, valorile și durata de execuție aferente proiectului, stabilite în documentația tehnică;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

 • c) . să constituie / sa transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termică a spațiilor comerciale și a apartamentelor cu altă destinație decât locuință (care vor fi suportate în totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeiigibile ale proiectului, după caz, în același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună la dispoziția Unității administrativ - teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari să semneze adele adiționale la prezentul contract;

 • f) . să desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor și pentru recepția finală;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic în condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finală.

 • h) . să asigure reprezentanților Unității administrativ teritoriale, Municipiul Bacău / Agenției de Dezvoltare Regională ADR N-E / Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale șl Turismului și / sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui Asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , să informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul Asociației, a tuturor documentelor primite / transmise de la / la Unitatea administrativ - teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . să convoace adunarea generală a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ - teritorială a indicatorilor tehnico-economîci, a valorilor și a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum și pentru stabilirea cotelor de participare în sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . să supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările apărute în procesul de pregătire, contractare și implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economlci și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate în documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile și neeiiglbile cc revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare în sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuință, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțftrit cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

 • d) . să solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu altă destinație decât locuință, respectiv de spații comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termică a acestora, în condițiile în care aceste cheltuieli sunt suportate în totalitate de proprietari;

 • e) . să transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ - teritorială, in maximum 30 de zile lucrătoare de la primire.

Art. 5. Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. în cazul în care adunarea generală a asociației de proprietari nu aprobă executarea lucrărilor de intervenție fundamentate în documentația tehnică, hotărârea motivată a adunării generale a proprietarilor va fi transmisă Unității administrativ - teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4, alin. I), lit. b) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile

Art. 7.1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, să se recupereze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizată;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritorială fundamentează taxa de reabilitare termică pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, în raport de sumele plătite de UAT și cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termică:

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuință;

 • >  1 an de la data înștiințării proprietarului, pentru spațiile comerciale / apartamentele cu altă destinație decât cea de locuință;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritorială în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5)  în cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT își va recupera costurile efectuate până la momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V încetarea contractului

Art.8. 1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fără soma|ie ți fără îndeplinirea altor formalități, în cazul în care:

 • a) în urma raportului de expertiză tehnică se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare / reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe / a tronsonului de bloc,

 • b) asociația hotărăște că nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștință a documentației tehnice și a indicatorilor tchnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere, ți de a pretinde daune interese în cazul în care cealaltă parte, din culpa sa exclusivă, nu îți îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract sau le îndeplinește necorespunzător.

CAPITOLUL VI Forța majoră

Ari. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil ți de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract ți care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art 11. - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar ffiră a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel nuiii 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Daci partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii ți încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare,

Art. 14. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va nvea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să (tontă pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII

Notificări

Art. 15. - în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi depusă, cu confirmare de primire, la adresa / sediul prevăzută / prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art 16. - în cazul în care notificarea se face prin poștă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 17. - Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în ziua în care a fost expediată, dacă aceasta a fost zi lucrătoare și dacă transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau în prima zl lucrătoare, dacă ziua expedierii faxului era nelucrătoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - în cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din România.

CAPITOLUL IX

Clauze finale

Art. 19. - (I) în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare, dacă nu se specifică în mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante. Art. 21. - Fac parte integranti din prezentul contract următoarele anexe:

 • - anexa nr. I - Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr. 80 din data de 04.04.2013, privind aprobarea participării în proiectul ce va fi pregătit și depus de UAT Municipiul Bacău, în cadrul Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară l - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

 • - anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

 • - anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • - alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, împreună cu anexele care fac parte integrantă din acesta, reprezintă voința părților.

Art. 23. * Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 24. - Contractul va ft interpretat conform legilor din România.

An. 25. - Prezentul contract a fost încheiat astăzi, 05.04.2013, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

Asociația de proprietari


Unitatea administrativ teritorială

Nr.


54
DIRECȚIA ECONOMICA CLEMENTINA VINERIC Dir^tor Executiv


DIRECȚIA TEHNICĂ

CRISTINA BUZDUGAN Director/Executiv

(A


din data


OS OS
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUJ BACĂU

NICOLAE-OVIDIU