Hotărârea nr. 12/2013

Hotărârea nr.12 din 29.01.2013 Hotărâre privind aprobarea Statului de Functii  pentru Compartimentul Aparatul  Permanent de Analiză şi Elaborare a Documentelor Consiliului Local Bacau incepand cu data de 01.01.2013, ca urmare a promovării în grad.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții pentru Compartimentul Aparatul Permanent de Analiza si Elaborare a Documentelor Consiliului Local Bacau, incepand cu data de 01.01.2013, ca urmare a promovării în grad

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

Prevederile art.41 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale pentru ocuparea a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Prevederile art.26 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata;

Prevederile HCL nr.309/06.08.2010 privind constituirea unei comisii pentru promovarea salariatilor Compartimentului „Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local al Municipiului Bacau;

Prevederile HCL nr.265/06.08.2010 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu toate modificările si completările ulterioare;

Procesul verbal final nr.78/6 din 14.01,2013 al comisiei de examinare;

Referatul nr.533/23.01.2013 al V iceprimarului Municipiului Bacau;

- Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. 3, lit.” b” și art.45(2) din Legea nr,215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă începând cu data 01.01.2013 Statul de funcții al Compartimentului “Aparatul Permanent de Analiza si Elaborare a Documentelor Consiliului Local Bacau”, ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei hotărâri, se va modifica secțiunea ..Aparatul permanent de analiza si elaborare a documentelor Consiliului Local” din Anexa nr.2 la H.C.L. Bacău nr.265/06.08.2010 cu modificările si completările ulterioare, si se vor abroga orice alte dispoziții contrare prezentei hotarari. Art.3. - Prezenta hotarare va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii si va fi comunicata Direcției Economice, Serviciului Managementul Resurselor Umane si IT si Compartimentului “Aparatul Permanent de Analiza si Elaborare a DocumepteloF’- Consiliukii Local Bacau.

* -xr ? X.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


, ANEXA

LA HCL             .......2013


STAT DE FUNCȚII

AL COMPARTIMENTULUI APARATUL PERMANENT DE ANALIZA SI ELABORARE A DOCUMENTELOR CONSILIULUI LOCAL BACAU APLICABIL ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2013

Nr. crt.

Funcția de execuție

Nivel studii

Grad profesional

Gradați

a

Clasa de salarizare

1

Consilier juridic

S

I

2

43

2

Inspector de specialitate

■ s

I

2

43