Hotărârea nr. 119/2013

Hotărârea nr.119 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mioriţei, nr.26, Sc. A, B-  Bacău”.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr. 26, scările A si B, Bacau"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

•Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

•Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

•GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe99

•Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe 99 din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr.2499/10.04.2013, al Direcției Tehnice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 Ut. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr.26, scările A si B, Bacau” - conform Anexei nr. 1

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare:

•VALOARE TOTALA de 915,89 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 784,29 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+4E

 • • Autila totala (mp): 2034,66 mp

•An construire: 1981

•Nr. apartamente :40

•Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 97,78 kWh/mp si an

•Durata de execuție: 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 866,14 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 741,33 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parii integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodificatî la faza PT

);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare;

ART.5 -Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ sî îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPO


NR. 119

DIN 12.04.2013

N.O.P.J.C./ R.TJEx.l/Ds.I-A-2

■ ----- -------- ----- ANEXA Nr. {

ROMÂNIA                                 LA HOTARAREA NR.   DIN 12.04.2013

JUDEȚUL BACĂU                 BENEFICIAR                                  t

CONSILIUL LOCAL BACĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT NR.: AH 1458-11

68963/02.06.2011 t

EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

STRADA MIORIȚEI NR. 26, SC. A-B, MUN. BACAU, '

JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

i                   RAPORT

i

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

.I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          !

i

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1


PROIECTANT


CONSIS P9OIECT

Șoseaua tancului nr.31 sector 2, București

Tel: 021/539 11 32; 021/539 11 33

: +40-21-539 11 34. E-mail:consls@consls.ro

Denumirea lucrării:    SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE

INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI"Amplasament:

STR. MIORIȚEI, NR 26, MUN BACAU, JUD BACAU

Faza de proiectare:

Nr. proiect:

D.A.L.I.

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Mioriței, nr 26, scările A si B

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1975

 • - regim de inaltime: S + P + 4E

 • - număr apartamente: 40

 • - aria utila totala: 1644,40 mp

 • - parter: locuințe

 • - sistem constructiv anvelopa: sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru infrastructura. Toate planseele (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat si au grosimea de cca.13 cm. închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 cm)

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

 • 1. Situația existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1.   starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(i) Rezistenta mecanica sl stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 36 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din :

04.03.1977      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.2

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

- magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința intreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de intretinere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-78 care era in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a trei cutremure de intensitate medie (1977,1986,1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portanti si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori.

încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare In clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții;

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a IIl-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic” indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 36 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 3 (trei); degradările structurale inregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme ;

regimul de inaltime - S+P+4 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs Hi, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(H) Economie de energie sl izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea :

Blocul situat in strada Mioriței nr.26 a fost proiectat de institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1975. Proiect tip clădiri de locuit S+P+4etaje.

Blocul are destinația de locuințe.

Clădirea are ca regim de inaltlme subsol, parter sl 4 nivele.

Blocul este format din doua tronsoane tip bara lata, dispuse unul in prelungirea celuilalt, si care au dimensiunile in plan (21.34 x 10.00)m;

înălțimile sunt:

cea. 2.00 m;

2.70 m;

2.70 m.


 • -   subsol:

 • -   parter:

 • -   nivel curent

Subsolul are destinație tehnica. Accesul la subsol se face prin intermediul unei trape si o scara metalica. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala este asigurata de o scara din beton armat cu 2 rampe.

Pardoselile din incaperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, Iar cele din bal, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportantl, sunt realizați din zidărie din BCA, cu grosimea de 7(10) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt : tencuieli decorative cu praf de piatra si cărămidă Bratca.

Acoperișul a fost proiectat sub forma de terasa, hidro si termo izolata. Accesul pe terasa se face prin intermediul unui chepeng. Pe terasa prin proiectul inițial exista 2 guri de scurgere, interioare, pentru evacuarea apelor pluviale. Scurgerea apelor se face gravitațional prin intermediul pantelor realizate pentru fiecare scurgere.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul are o intare, pentru fiecare scara in parte, amplasata pe fațada principala. Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul in scări sunt de 150 x 210 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 60x60 cm, 70x120 cm, 150x120 cm, 220x120 cm etc. Inaltimea parapetilor este de cca. 10Ocm.

Imobilul are balcoane. Parapetii acestora au fost realizați din geam armat pe structura metalica. Inaltimea parapetilor este de cca. 1.00 m.

închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca. 10 cm).

Finisajele

: tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1975 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pâtare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Pereții de fațada sunt realizați din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 20 cm + protecție BCA 10 cm).

Pereții de rost sunt realizați din beton armat turnat.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se oaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsai "medie", elementele pârând a fi afectate “de varsta" si avand o intretinere relativ modesta spre bine,

Planseele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca pentru scurgerea apelor provenite din precipitații si eliminarea infiltrațiilor, locatarii au realizat, local, șarpante din lemn. Suprafața acestor șarpante totalizează circa 50% din suprafața totala a teraselor. Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestor intervenții la clădire.

La data efectuării expertizei s-a constatat ca hidroizolatiile de la nivelul terasei s-au refăcut in timp cu sisteme diferite de protecție, respectiv, parțial, cu membrana termosudabila cu protecție de ardezie sau cu carton asfaltat.

S-a observat existenta elementelor de tinlchigerie (jgheaburi, burlane, garguie, etc) aferente acestui sistem de acoperiș.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită atat in zona de imbinare a panourilor prefabricate de fațada, in zona de câmp a panourilor, cat si in zona de beton armat monolit (zona de rost dintre tronsoane).

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat din dale de beton. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru îndepărtarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde este cazul, vegetația crescută.

Soclul este degradat si necesita reparații.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, intretinute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si inchise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Rostul dintre tronsoane este de dimensiuni relativ mici (cca. 5 cm).

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat.

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1, 2, 3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Mioriței, nr 26 - nu exista date

 • 2. Concluziile expertizei tehnice si audltului energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Mioriței nr.26 scările A-B - din punct de vedere al asigurării cerinței                “A1 -rezistenta mecanica si stabilitate” prin metoda calitativa, in vederea

posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, inlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind “cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor", pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta încărcările suplimentare provenite din închiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie incadrata in clasa de risc seismic RS III.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea incepe după intocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Audltul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroido Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C + I

 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncâlzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug-1,8 W/m2K (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, inlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit.

S6 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea incadrarii imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor;

Lucrări de Intervenție (prevăzute ia art.4 iita) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat ai lucrărilor de Intervenție (mii iei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior (S1)

153.00

68514.93

6.14

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic (S4)

93.37

13977.26

18.97

c) termo-hidrolzolarea terasei (S2)

107.77

34790.43

8.52

d) izolarea termica a planseulul peste subsol (S3)

13.05

12296.81

2.92

TOTAL

367.19

129579.43

* Prețurile indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro « 4.53 lei * cursul Băncii Naționale a României ia data de 10 decembrie 2012.

A.3. Datele tehnice ale investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de pollstiren expandat ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolant dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etansare. Se propune etansarea cu vata minerala si profil din tabla zincata.

Este necesar ca pe conturul tamplăriel exterioare sâ se realizeze o căptusire termoizolantă In grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profite de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată inăltimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplăriei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profîlele fără „armături" din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită intretinere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrîmarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si

acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsarl din profite metalice galvanlzate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută, inioculrea tamplarie! existente si închiderea de logii/baicoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.

(în conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr, 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se izolează Intradosul planseulul de la primul balcon si se hldro-termolzoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplăriei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termoizolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor si golului tamplăriei se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de inlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • -  riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrale;

- creșterea cantitâtii de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidroizolarea terasei:

Terasa neclrculabila

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după inlaturarea stratului de protecție a hidroizolatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaitate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a \ pereților

exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizoiatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub pianșeu (la intrados), prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri) a unui strat termoizolant realizat din vata semlrigida caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste windfang/intrari retrase din pianul fațadei

Planseulul de peste wlndfano

Fiind vorba de un spațiu incalzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de poiistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de poiistiren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (ia intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit.

e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de inceperea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, intreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale;

trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmenți! sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare Ia apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizoiatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii,

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică ia nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfollere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala a investiției

(in preturi - luna decembrie anul 2012,

1 euro = 4.53 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012)

Total (TVA inclus): 915.89 mii lei,

din care:

constructii-montaj (C + M): 784.29 mii lei (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 2. Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,                   915.89 mii iei

din care:

constructii-montaj (C + M)                                              784.29 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 1.2. investiția specifica                                                       0.477 mii Iel/m2(a.u.)

(constructll-montaj/aria utila a blocului)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de interventie_________________________________________________6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție________________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica________________________8.19 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic___________________________________160801.04 kwh/ an

 • 2.5. economia anuala de energie:_______________________________________________124376.51 kwh/an

în tone echivalent petrol:_________________________________________________________10.19 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_________29862.30 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M: 1.167

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de fipantare pentru executarea lucrărilor de Intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA inclus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile              418.110 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                    497.780 mii lei


Data: Octombrie 2012


OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de intervenție

1. Conținut cadru D.A.L.I.

2. Certificatul de urbanism, in copie

3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

ROMÂNIA

JUDEȚUL BAC AU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 2/418 din


CERTIFICAT DE URBANISM

Din: / <f > 0G>


Nr.


’      , ’ ,J în scopul:’ i- . ■ ’ u,.u

1.1.1 C) REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE ÎN CADRUL PROGRAMULUI .REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU” -138 DE BLOCURI

Ca urmare cererii adresate de ____________________MUNICIPIUL BACAU

cu domiciliul\sediul în județul 1 •        BACAU» . r localitatea           . BAQAU____________

satul_______________'      ’      ________________z - Usectonil

strada___________CALEA MARA8ESTI

sa--------___»et                 - ; t~-

înregistrată la nr,»


k • ‘ >

•»


A, —

sectorul____i__j_, cod poștal ~

,___H Jg. —----£-------,bl.-----

,teL/ftx ! ? * * ' * ? *    ■ i ■, ,0-mail

___ din •    22-05-2012 . .

» ■ -      •     •                  .•■!./                                    i ’     ■ ♦

pentru imobilul - teren și/sau construcții,- situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, . ■                                *           .                    < i ‘                j1 i . * f •

satul _________________________Z______________j___________sectorul - cod poștal:______________:_______________

strada                str. MIORIȚEI                nr, 26 Bl.

sc. B , et. - , ap. ~     sap identificat prin!1____________pla de situație______________

satul _____________;___________z________________________ sectorul» •        . cod poștal:

strada                 str. MIORimi                nț, 26, y, *J*     , • 26

sc. A , et t ap.          sau identificat prim .   » .___________plan de situație

i            ,.               .               ,        »                   i                                ,,

în temeiul reglementărilordocumentației de urbanism nr. .      25Q,_______/

faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012 1

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructiijepublicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


str. MIORIȚEI


»ap.


str. MIORIȚEI ,


. I

1. REGIMUL JURIDIC


TTr


.,nr.

,sau identificat prin.* '

sectorul >_ ,,„,,26.,

■■ 1 ' » 1


±lL


>•Teren și construcție situate în intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor în Indlylzlune.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, Indusă în UTR 4.

Terenul se află în zona "A" de Impozitare.


3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC


-     ■*i ‘ 1 * * ț         * i

a ț       1             ;

.....r“

»ț.oțeeo»^*o{«e**ao*oț|«*w.|o*eoeye*e


Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:


LUCRĂRI DE REABILITARĂ - TERMICA bloc DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, În CADRUL PROGRAMULUI ’MABILITARE TERMICĂ A' BLOCURILOR DE - LOCUINȚE DIN


MUNICIPIUL BACĂU”-


■ Tjir-


Certificatul de urbanism,nu ține loc de autorizație de construire, sau autorizație de desființare ti nu conferii dreptul de a executa lucrări de construcții.


în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții -deIn apBcareșDȘfectivțiCoMiltalui 83/337/CEE (DirectiyaBIA) privind uvatearea afectelor anumitor proiecte publica fi private apta mediului, modificat* prin Directiva O idfalui 97/11/CE fl prin Directiva consiHuhil fi Patlamontatai European 2003/35/CE privind participarea pnbt toi ta elaborarea i tor planuri fi p hm ta legltore cu nu ni fi modificarea, cu privire ia participare» pubficuhtHi accoaulia juattye, a Directivei 8J/337/CEE fi a Directivei 96/61/CB, prin ocftifiptal do urbanism ao comunic* aoliritontaini obligația de ac                 a teri I* de mediu pentru oa aocasta sl anabreee fl al deâd*. dup» caz,tocadrareafootocatorarea

proiectului investiției pnbtite^trivato ta Hala proiectelor supuse cvato*rii.taip*Ctulni asupra mediului,

- I Ha u| ve rilorD^pptiveiCc      d8J/337/C£B, prea an de omitere a aoordului do mediu aodoeflfosr* dup* omiterea

rtificatt l de urbanism, anterior depunerii documentației pttbuauhriznreb exocuUrii hxririior do constrooțiib autoritateaDup* primirea; za toi »t de w , titularul are iligația de a i ?rc b to stea competent! pentru protecția mediului ta vederea ovahilrii inițiale a mveatițtei fi stabilirii noceaiuții evatalrii afccțqtyț aooateța aeupnț         L In

nona ovahilrii mițialo a investiției m va emite actul atoniitrativ al autoriUții cotapetențe pentru   lecții medhttai.


Întocmii: RANAJNTE VIOLETA - CONSILIER


5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului? t&en și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan

cadastral actualizat la zi și extrâânl de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată)!                        s;, i .

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

0D.TA.C.               □ D.T.O.E.                 □ D.T.A.D.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d’!)’'aVize ?i acorduri privind utilitățile Urbană’ și infrastructura:1.      '          i

  0 gaze naturale    '■ • ■ 1 *’ Alte avize/acorduri

  0 telefonizare            □

  • □ salubritate

  • □ transport urban

  ' I


 • □ alimentare cu apă

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică

d.2) avize și acorduri privind:


□ securitatea la incendiu

□ protecție civilă


□ sănătatea populației


d.3) avizele i acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);


Achitat taxa de..........lei, conform chitanței nr..............din................

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de

Anexă la Certificat de urbanism nr.             din              REGIM TEHNIC

Blocul de locuințe se află în zona I - zonă cu regim de înălțime pentru construcții impus, conform Ordinului nr.118/2003.


Funcțiunea dominanta - locuirea, compusa din locuințe colective existente în biocuri cu regim mediu de înălțime P+4 niveluri.

Funcțiunile complementare admise:

 • • Instituții publice, servicii si alte activități nepoluante si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire;

 • • odihna si agrement (spatii verzi amenajate);

 • • circulație pletonala sl carosabila;

■ staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnico-edOitara si construcții aferente.

Utilizări admise:

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări în cadrul trupului principal;

 • - Investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii si a confortului urban;

 • - modernizări, reparații sl întreținere ia clădirile existente;

 • - construcții aferente echipării tehnlco-edllitare;

 • - amenajări aferente iocuințelor: cai de acces carosabile si alei pletonaie private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajări de sport pentru tineret;

 • - echipamente publice la nivel rezidențial sl de cartier: creșă, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biserici parohiale.

se solicita reabilitare termica bloc de locuințe cu regim de Înălțime s+p+4, In CADRUL PROGRAMULUI .REABILITARE TERMiCÂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU'-138 DE BLOCURI.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU


nr.


ANEXĂ

LA

CERTIFICATUL DE URBANISM


întocmit. PANA/NTE VIOLETA - CONSILIER


Z_-ra studiau


^>i(,r?B Otrttoere»

vV'ltiKiGCUțy’ W- UfPt^LU*' pMfti’J '«s n-'Nis

*t’r” •■•‘jț £■ J;*"-•urî'<*      ■C'T",■**'•“*

3î»'r"i î *1n ^InGjrl

■' rT—! — r “*“■*»♦■•• <i **■*' C i- p ?•■**»•».; r     ci j < •'

î^r-j

. •nF'- *.*■ ’1 ■ .ți**.?   1 .‘\Ar.l, .


j Scara


1:5000

Pa»


09.2011

FormatPLAN Qg tNCAORARE îN ZONA


'LAN DE SITUAIE

Scara 1 500

wm. Sacau, str. Mioriței, nr. 26, ;ud. Bacau                ' ■       ,,

(intravilan)                                                           ( /

CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrării» de reabilitare termic», faza PALI

STR. MIORIȚEI NR. 26, SCARA A, B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mit leii mll auro la cursul BNR din data de: 10 decembrie 2012 1 Euro »   4.5339 lei

TVA 24%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tar» TVA)

TVA

Valoare (induelvTVA)

Mll LEI

Mll EURO

Mll LEI

Mll LEI

MS EURO

1

2

3

4

s

6

7

PARTEA 1

CAPITOLUL 1 CHELTUELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

000

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

000

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1J

Amenajarea terenului

1A1.

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele da utUtad din amplasament, sistematizări pe verticala, drenale, etc.

10.40

2.29

2.49

12.89

2.84

Total 1.2

10.40

2.29

2.49

12.80

2.84

1.3

Amenajări pentru protecție mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea Inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.74

2.98

15.39

3.39

Total 1.3

12.41

2.74

2.98

15.39

3.39

TOTAL CAPITOL 1

22.01

6.03

5.47

28.20

6.24

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚA TEHNICĂ

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO*GEO+Studlu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3J

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizații

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.2

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

3.3

Proiectare țl Inginerie

3.3.1

- expertiza tehnica

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

3.3.2

- auditul energetic si elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuința

0.90

0.20

0.22

1.12

0 25

3 3.3

■ certificat de performanta energetica la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism si avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.5

- documentația do avizare a lucrărilor de Intervenție

1 50

0.33

0.36

1.86

0.41

3.3.6

■ proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executări lucrărilor de Intervenție, detall de execuție, caiete de sarcini si întocmirea documentației pentru licitație

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.3

4.60

1.01

1.10

5.70

1.26

3.4

Organizarea procedurilor da achiziție publici

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanți

Consultanta In domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Total 3.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistenți tehnici

3.61

Spravegherea execuției lucrărilor prin dlriglnțl de țantler

12.34

2.72

2 96

15.30

3.37

3.6.2

Asistența tehnici din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

12.34

2.72

2.90

15.30

3.37

TOTAL CAPITOL 3

17.94

3.96

4.31

22.25

4.91

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA OE B AZA

4.1

ConsiruețlLInstalațU

41.1

Construcțil4nstalațll

594,26

131.07

142.62

736.88

162.53

Total 4.1

59428

131.07

142.62

736.88

162.53

4.2

Monta) utilaje tehnologice

Total 4.2

0.00

0.00

000

0.00

0.00

4.3

Utilaje. echipamente tehnologice țl funcționale cu montaj

Total 4.3

0.00

0.00

0.001 0.00

0.00

4.4

Utilaje fărâ montaj ți echipamente de transport

Total 4.4

0.00

0.00

o.oo|         o.oo|         0.00

4.5.

Dotări

Total 4.5

0.00| 0.00

0.00

o.oo|         0.00

4.6.

Active necorporale

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

TOTAL CAPITOL 4

594.26

131.07

142.62

736.88

162.53

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea do țantier

5.1.1

Lucrări de construcții

15.43

3.40

3.70

19.13

4.22

5.1.2

Cheltuieli conexe al OS

3.09

0.68

0.74

3.83

0.84

Total 5.1

15.52

4.08

4.44

22.96

5.06

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe țl cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe inspecție, control, calitate

0.00

000

0.00

0.00

000

Total 52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse țl neprevăzute

63 50

14.01

15.24

78.74

17.37

Total 5.3

63.50

14.01

15.24

78.74

17.37

TOTAL CAPITOL 5

62.02

18.09

19.58

101.70

22.43

CAPITOLUL 6 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE Șl PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice ți tesle

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare sl publicitate

12.34

2.72

2.96

15.30

3.37

6.4

Cheltuieli da audlt financiar

926

2.04

2.22

11.48

2.53

TOTAL CAPITOL 6

21.60

4.76

5.18

26.78

5.91

TOTAL GENERAI

73B.62

162.91

177.27

915.89

202.01

Din an C+M(1.2* 7.7*2+4./+1.2+S.1.1)

632.50

139.50

151.80

784.29

172.98

Proiectant,

întocmit arh Coaminlon


Set Proiect arh. Adrian AndreiGRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC, STR. MIORIȚEI, NR. 26

întocmit,

arh. Cosmin Ion


Luni

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

2

3

t

c

5

6

saptamana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Organizare de șantier

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalații montate pe fațade)

LUCRĂRI LA

Reparații pere# ca strat suport

TERMOIZOLARE PEREȚI

Aplicare strat termoizolator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalațiilor st echipamentelor montate aparent pe fațade

Demontare tâmplârie existentă care se înlocuiește

LUCRĂRI LA TÂMPLĂRIE

Montare tâmplârie nouă eficientă termic inclusiv aerisiloare și glafuri

Revizuire tâmplârie eficientă termic montată de proprietan care se păstrează, inclusiv aerisitoare și glafuri

Refaceri finisaje interioare in zonele de Intervenție

Desfacere tinichigerie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

LUCRĂRI LA TERASĂ

Revizuire, repara|ii, pregătire terasă ca strat suport inclusiv alice

Aplicare strat termoizolator la terasă

Aplicare hidroizolatii la terase si probe inundație inclusiv tinichigerie

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a planseului peste subsol

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

Sef Proiect,

arh. Adrian Andrei

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

LUCRAREA: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACÂU - 138 DE BLOCURI"

AM PLASAMENT: STRADA MIORIȚEI, NR. 26, MUN BACAN, JUD BACAU

OBIECT:   ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

FAZA:         DAL.I.

PROIECT NR: AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

BORDEROU

PARTI DESENATE

1.

Plan încadrare in Zona

sc. 1/5000

A01

2.

Plan de Situație

sc.1/500

A02

3.

Plan subsol situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A03

4.

Plan parter situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A04

5.

Plan etaj curent situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A05

6.

Plan etaj 4 situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A06

7.

Plan terasa situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A07

8.

Fațada principala situație propusa sc. A si B

sc. 1/100

A08

9.

Fațada posterioare situație propusa sc. A si B

sc. 1/100

A09

10. Fațade laterale situație existenta sc. A si B

sc. 1/100

A10

11

Secțiune A-A situație propusa scara A

sc. 1/100

A11

12. Secțiune B-B situație propusa scara B

sc .1/100

A12

întocmit

Arh. Cosmin ION

Este interzisă copierea multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S C. CONSIS PROIECT S R.L București 1Ml

Mi

IO

NuuesiwMtuftt PROFCTAT

F*U«E/Sei«ATtftA

mAi&SEMHAnm

SEFPA0CCT

VWțJFICATW tx»en

NUWE/SEiMATVRA

CERPCTA

REFERAT (EXPERTIZA NRAATA

PROECTANT GENERAL

CONSIS PROIECT

R.C.J40/3940/1995

WpnCATOR

VTWICATOW ExPCTT

NUM&5EMMT1JRA

CTRWTA

REFERATMIFERTUA NfcCMTA

„..„-..o    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

8EEr,C1AH:             BACAU

LUCfUAC

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitS:*Reabni1area termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri*

NUME

SEMNĂTURĂ

OHECT

ARHITECTURA Strada Mioriței nr.26

PROIECTAT

Arfi.AdritnANOREI

i(.\V

VERFICAT

Arti Coamă» ION

PLANȘA

PLAN DE ÎNCADRARE

SEF PROIECT

AiKAtfan ANDREI

DATA                SCXRA

10/2012             1:5000

UElMWiNR

FA£A PROIECT

DAU.

NUMĂR PRCCCT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANS»

A01

EH» rttfrâa copara», muWpfcfa W knjnjmjtora» docwntoWi toc» «probare» soia a SCCQN5C PROIECT SRL Bucura**Ml

Mt

10

NUMMOMAH«A PRCCCTAT

NUMUSEMMATWA vCTFtiCAT

NUW&SEMMARAA SCFPROCCT

VEWCATCW EXPERT

NUME/SEJMATUfU

CDWOA

RETEMATCxWnZA NR4MM

PROIECTANT GENERAL

CONSIS PROIECT

R.C.:J4(V3940/1995

VERT1CATOR

VERTKaTWV EXPERT

WUMfrtEWUÎW*

CCRPfTA

REFEftATJWCTTUA NR4MÎA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

HENEf^LAR           BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investrlii:*ReabHilarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de btocurT

NWC

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA Strada Mioriței nr-26

PROIECTAt

A/h. Adnan ANDREI

Ll-Xj

VERIFICAT

Arfl. CCrtrtwi ION

T •

PLANȘA

PLAN DE SITUAȚIE

SEF PROIECT

Artv Adrian ANDREI

DATA               5CĂRA

10/2012              1:500

EXEMPLARI»

FAZA Pfl0<EC T

DAU

NUMĂR PROCCT

68963/02.06.2011

MJUARPIAHSA

A02


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr. 2

LA HOTARAREA NR.   DIN 12.04.2013

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr.26, scara A, B, Bacau” - faza PT


Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei ( cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Mioriței, nr. 26, scara A, B, Bacau”

866,14

74133

 • •  Regim de înălțime: S+P+4E

 • •  Autila totala (mp): 2.034,66 mp

 • •   An construire : 1981

 • •  Nr. apartamente : 40

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru incalzire : 97,78 kWh/mp si an

 • •   Durata de execuție : 6 luni


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVTDUJ POPOVICI


ROMÂNIA


CONSIS PROIECT


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr.2Z

LAHOTARAREANR.^7 DIN 12.04.2013


DEVIZ GENERAL

pentru lucrării» de reabilitare termic», fax» PTh

STR. MIORIȚEI NR. 26, SCNlK K, B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU


In mll lei / mll auro la curaul BNR din dala de: 22 dacambria 2012

1 Euro ■   4.5757 lei

              TVA 24%Nr.crt

t

Denumirea capitalilor fl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fir* TVA)

TVA

Valoare (InelualvTVA)

MU LEI

MUEURO

MD LEI

MD LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA1

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea țăranului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

000

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

000

Total 1.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Amenajare» terenului

12.1,

Pregătire» terenului prin demolări, demontări, dezafectați, defriaari. evacuat! materiale rezultate, devieri relele de ulBtati din amplasament sistematizări pe verticala, drenate, etc.

10.38

2 26

2.48

12.83

2.80

Total 1.2

1025

228

2.48

12.83

2.80

1.3

AmenaJM pentru protecjla mediului

1.3.1

Aducerea țăranului I» atare» Inițial», dup» demontarea schelelor

12.41

2.71

2.98

15.39

3.38

Total 1.3

12.41

2.71

2.08

1529

3.36

TOTAL CAPITOL 1

22.76

4.07

5.46

2822

8.17

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ?l ASISTENȚA TEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEO+Studlu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

Taxe pentru obținerea da aviz», acorduri al autorizații

1.00

0.22

024

1 24

0.27

Total 32

1.00

022

024

124

027

3.3

Proiectare țl Ingineri»

3.3.1

■ expertiza tehnica

1.00

0.22

024

124

027

3.32

• audltul energetic al elaborare» cartfficetulul de performanta energetica aferent situației exlatente a blocului de locuințe

0.00

0.20

0 22

1.12

0.24

3.3.3

- certificat de performanta energetica la terminarea lucraritor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certillcatulul da urbanism îl avizelor

0.10

0.02

0 02

0.12

0.03

3 3.5

■ documentația de avizare a lucrerior de Intervenție

1.50

0.33

0.36

1.88

0.41

3.3.8

• proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucraritar da Intervenite, detalii de execuție, calat» da sarcini al întocmirea documentației pentru fcltatle

100

0.22

0.24

124

0.27

Total 3.3

4.00

1.01

1.10

5.70

128

3.4

Oro»nlz*rea procedurilor do achiziție publici

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

3.5

Consultant*

Consultanta In domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

000

Total 3.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenți tehnici

361

Spravegherea execuției lucrărilor prin diriglnți de șantier

11.87

2.55

2.80

14 47

3 16

3.6.2

Asistent* tehnic* din partea proiectantului

0.00

0.00

000

0.00

0.00

Total 3.6

11.07

2.55

2.80

1447

3.16

TOTAL CAPITOL 3

17.27

3.77

4.14

21.41

4.68


CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA OE BAZA

4,1

Conthuc|B-Instalat)

4.1.1

ConamKlMnatalata

560.51

122.50

t34.52

695.03

151.90

Total 4.1

560.51

122.50

134.52

695.03

151.90

4.2

Monta) utilaje tehnologice

Total 44

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utteje, echipamente tehnologice țl funcționate cu montaj

Total 44

0.00

o.oo|       0.00

0.00

0.00

4.4

UUaje tarii montaj țl echipamente de trenaport

Totat4.4

0.00

0.00| 0.00

0.00| 0.00

4.5.

Dotsit

Total 4.5

0.00

0.00| 0.00

o.oo|         0.00

4.5.

Active necorporale

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

560.51

12240

134.52

695.03

15130

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de țantler

5.1.1

Lucrări de conatnicța

14.56

3.19

3.50

15.08

3.95

5.1.2

Cheltuieli conexe al OS

2.92

0.64

0.70

3.62

0.79

Total 5.1

17.50

3.02

440

21.70

4.74

5.2

Comisioane, cote, taxe, contul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe țl cote legate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe inspecție, control, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse țl neprevăzute

60.05

13.12

14.41

74.48

16.27

Total 53

60.05

13.12

14.41

74.46

10.27

TOTAL CAPITOL 5

77.55

1635

18.61

96.16

21.01

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE 91 PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

5.1

Pregătkea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Probe tehnologice țl teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Informare sl pubidtato

11.67

2.55

2.80

14.47

3.16

6.4

CheltuleB de audlt financiar

5.75

1.91

2.10

10.85

2.37

TOTAL CAPITOL 6

20.42

4.46

4.90

25.32

5.53

TOTAL GENERAL

698.50

152.65

167.64

866.14

189.29

577.85

130.66

143.48

741.33

162.01


Proiectant,

< \ > < ONSK PROItt I

întocmit arh. Coemln tonSef Proiect arh. Adrian Andrei


PREȘEDINTĂ DES NOVAC-DIACONU LACONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr. .3

LAHOTARAREANR.J# DIN 12.04.2013


BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Mioriței nr. 26, scara A, B, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- iei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare și inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

11,670

2,801

14,471

14,471

TOTAL CAPITOL 1

6,944

11,670

2,801

14,471

21,415

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții și instalații

129,157

465,599

111,744

577,343

706,500

2.1.1

Proiectul 1 (Mioriței 26)

129,157

465,599

111,744

577,343

706,500

TOTAL CAPITOL 2

129,157

465,599

111,744

577,343

706,500

3

Cap. 3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

17,496

4,199

21,695

21,695

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

14,580

3,499

18,079

18,079

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

2,916

700

3,616

3,616

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

17,496

4,199

21,695

21,695

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare șl publicitate

4.1

Informare șl publicitate

11,670

2,801

14,471

14,471

TOTAL CAPITOL 4

0

11,670

2,801

14,471

14,471

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse șl neprevăzute

85,312

0

0

0

85,312

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

16,750

0

0

0

16,750

TOTAL CAPITOL 5

102,062

0

0

0

102,062

L               ___________23?>J6.3. •'___1___L _ _            _ K6l^2 !

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

866,142

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

238,163

b.

Valoarea eligibila

627,979

11

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care :

489,355

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

251,192

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

238,163

III

ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILÂ SOLICITATA (60%)

376,787

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

125,596

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

44,283

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

16,750

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

186,629

CONSULTANT

SCCONSIS PROIECT SRL


PREȘEDINTE NOVAC-DIACOCONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPO^Cl


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 4-

LA HOTARAREANR.^ DIN 12.04.2013

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza instiintarii Primarului Municipiului Bacau nr. 79101 din data 11.03.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 57 din data 28.03.2013.

Prezentul contract se încheie intre următoarele parti:

 • 1. Asociata de proprietari nr. 67. cu sediul in municipiul Bacau. str Mioriței, nr. 12. sc. A. parter, telefon 0234532364 cod fiscal 10663353. reprezentata prin dl. C1BOTAR1U DAN-CRIST1AN, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI. seria XC. nr. *171893 eliberat de Politia Bacau la data de 02.06.2006. domiciliat in Mun. Bacau. str. Mioriței, nr. 12. bl. 12. sc. B, ap. 4. județul Bacau. născut la data de 19.01.1962. cod numeric personal 1620119040018 denumită tn continuare Asociația

Unitatea administrativ teritoriali MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau . str. Marasesti. nr. 6. județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacau dna. Vinerica Clementina. avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPITOLUL 1

*                  Obiectul contractului

\rt. I. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea si i tiplementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 26. scările A si B, Str. Mioriței. Mun. Bacau. in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor in ejiciența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară » Sprijinirea dezvoltării durabile . orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II

Durata contractului

\n. 2. (I) Contractul intră în vigot re la data semnării lui de către ultima pane.

S) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociajia uv , <^prietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLULUI

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a), să depună. în nume propriu, toate demersurile utile și necesare ob|inerii finanțării nerambursabile pentru creșterea performantei energetici a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară ! — Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 200^-2013:

h). să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritari) I Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului.

:, si asigure realizarea Expertizei tehnice a ciădir i.

: >. să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

l

e).

n.

 • g)

 • h)

 • i)

 • j)

 • k)n)

o)

P>

q)

r)

s>.

t).


sa asigure întocmirea .kv-mentatiei de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legi: indicatorii tehnico-economxi pentru lucrările de intervenție;

să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii. Raportul de audit energetic, documentația de avizare pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul eortract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a lucrărilor;

să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție: după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de interven|ie, implicit sunete aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadru! Programului Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară I „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprij nirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de 40%. cu recuperarea ulterioară ie la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțarc a cheltuielilor eligibile st neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract:

să finanțeze toate costurile neeiigibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului in proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 - Sprijinirea investitiilar m eficienta energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare :s maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectul ji ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului /IMecanismul de recuperare',

să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, ori.ee document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice, să intocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adiționai Iu prezentul contract cu ridicătorii tehnico-economici. durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit st mele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ak proiectului;

sa predea Asociației canea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației vigoare;

să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

sa instiinteze Asociaț a asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asuprit acțiunilor întreprinse.

Art. 4. -I). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre iprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul in care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului II' Mecanismul de recuperare',

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care mi cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibil* reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alin destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz. in același procent cu cel reprezentând contribuita Asociației la cheltuielile e igibile ale proiectu.ai

 • d)  sa pună ia dispoziția i -)::i;ii administrativ- teritoriale canea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice alt document din care -ă rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-|990:

 • e) . sa împuternicească pre ședințele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

fi. sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) .' sa asigure, pe o periotdă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic ir

condiții similare cu cel: existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-E.f Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audît privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

a), sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor primite/transmise de la la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa:

bj. sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -teritorială a indicatorilor tehnico-economici. a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de interven|ie. precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar:

ci. sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparute in procesul de pregătire, contractare și implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate m documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finan|are a cheltuielilor eligibile si neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul sume' reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației in cadrul proiectului;

d). sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii comerciale, privind sume e aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

c). sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art, 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de interveni c fundamentate in documentația teinică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execufiei lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4. alin. I). Iii. h) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV


Mecanismul de recuperarea cheltuielilor eligibile si neeligibile

Art 7. I) Sumele plătite de cane Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica :

 • >  7 ani de la data instiintarii proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința ;

 • >   I an de la dala instiintarii proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința:

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, LAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul incetarii contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V

încetarea contractului

Art.8. I) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce Ic revin conform prezentului contract și legislație i aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul inceteaza de plin drept, fara somație si litra îndeplinirea altor formalitati. in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrar lor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economici. la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă pane, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

An’. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după -creierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate j npetentă. Sunt considerate situații de forță majoră, in sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente sim lare.

Arx. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioncaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. 11. - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă foița majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci t zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră. în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră. în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avui dreptul sa notifice celeilalte pali .ncetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poala pretimk celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL Vil

Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pani or contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita duca va fi depusa, cu confirmări: de primire, la adresa/sedîul prevăzută/prevăzut în partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita ce destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a acut pana Ia ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

CAPITOLUL IX

Clauze finale


Art. 19. - (I) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plurai si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

''2') Termenul Zi ori zile soit orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu ae apeaifiea in mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional incheiat intre părțile contractante. Art. 21. - Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. I - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 57 din data de 28.03.2013. privind aprobate.i participării in proiectul ce va fi pregătit sl depus de DAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DM 1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritara I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-20Î3 (FOR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, mpreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

An. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

\rt. 25. - Prezentul contract a fost incheiat astazi. 03.04.2013. in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare puric .unbelc avand aceeași valoare juridica.Unitatea administrativ teritorială

MUNICIPIUL Bacau
direcția economica

CLEMENTINA VINERICA


Director Executiv


DIRECȚIA TEHNICA CRISTINA BUZDUGAN


Director ExecutivDIRECȚIA JURIDICA


ROXANA-GEORGI ConsiliCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU / NICOLAE-OVIDIU POPOVIpI /^/,