Hotărârea nr. 118/2013

Hotărârea nr.118 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Gării, nr.58, Bl. C1 - Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Garii, nr. 58, bloc CI, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • •    Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

 • •    Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

 • •    Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

 • •   GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

 • •   Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

 • •    Referatul nr. 2493 /10.04.2013, al Direcției Tehnice;

 • •    Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

 • •   Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D. A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Garii, nr. 58, bloc CI, Bacau” - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare:

 • •   VALOARE TOTALA de 1.456,19 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.249,08 mii lei (inclusiv TVA),

 • •    Regim de inaltime: S+P+9E

 • •    Autila totala (mp): 3.148,61mp

 • •   An construire : 1969

 • •   Nr. apartamente : 69

 • •   Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 64.50 kWh/mp si an

 • •    Durata de execuție: 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 1.335,46 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.144,85 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare ( indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitarii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei

4;


ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACÂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR./$ DIN 12.04.2013

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

9

I

PROIECT NR.î AH 1458-11

68963/02.06.2011

EXEMPLAR NR*


REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

STRADA GĂRII NR. 58, BL. C1, MUN. BACAU,

JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT


DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


CONSIS PROIECT

Șcttsaua tancului nr.31 «actor 2. București

Tel: 021/53911 32; 021/53911 33 Fax: +40-21-53911 34, e-flialkcorato^conafo.ro

I !

I

i

I


.4 z'

O

Denumirea lucrării:    SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE

INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI1

Amplasament:

STR. GARIi, NR 58, BLOC C1, MUN BACAU, JUD BACAU

Faza de proiectare:

D.A.L.L

Nr. proiect Proiectant:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

AJ. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Gării, nr 58, bloc C1,

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul Investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de Intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de Intervenție: S.C. CONStS PROIECT S.R.L

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1969

 • - regim de înălțime: S ♦ P + 9E

 • - număr apartamente: 69

 • - aria utila totala: 3148.61 mp

 • - parter: locuințe

 • - sistem constructiv anvelopa: sistemul structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat/stalpl si grinzi din beton armat, dlspusl/dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru Infrastructura.

Toate planseele (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat si au grosimea de cca.13 cm.

închiderile pe fațade sunt realizate din beton armat monolit (grosime cca.20 cm * protecție zidărie cca.10 cm) sl / sau zidărie cu grosimea de cca.30cm.

Scările sunt cu doua rampe si podest intermediar si sunt executate din beton armat

Cuva liftului este realizata din pereți din beton armat monolit

Q A.2. Descrierea lucrărilor de Intervenție

 • 1. Situația existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica sl stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructuraie sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In căzui evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile In conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților sl neregularitatilor.

in condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orasui Bacau, principalul factor de risc natural II constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

in cel peste 42 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi aceia din:

04.03.1977      • Intensitate 8 grade MKS


 • * magnitudine 7,2

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • • magnitudine 7.0

30.05.1990      - Intensitate 8 grade MKS

- magnitudine 6.7

Luând In considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare Intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit Intervenții la structura după seismele din 1977,1986 sl 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la Interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata sl dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, soda! culturale, agrozootehnice sl Industriale» P13-63 care era In vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a trei cutremure de Intensitate medie (1977,1986,1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portant! si plansee de beton armat, apredaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

in privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori.

încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele Investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut In vedere zona seismica In care este amplasata construcția, precum sl alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea In exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C »- sistemul structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armaVstalpi si grinzi din beton armat, dispusl/dispuse pe cele doua direcții;

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei sl dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate .Codului de proiectare seismica • Partea a IIl-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic" indicativ P10D-3/2008;

- vechimea construcției - cca. 42 de ani;

numărul de cutremure semlnflcative prin care a trecut construcția - 3 (trei);

degradările structurale înregistrate In urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructuraie - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de înălțime - S+P+9 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate In acest caz, construcția se Incadreaza in clasa Rs HI, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar ia care degradările nestructurale pot fi Importante.

SERVICflOE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII                         EXSMPLARNR.

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR OE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU -138 DE BLOCURI* STRADA GARILNR. 68, BLOC Ct, MUN. BACAU, JUD. BACAU

00 Economie de energie sl Izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere ai al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie sl izolara termica este următoarea:

Blocul situat in strada Gării nr.58, bloc C1 a fost proiectat de institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1969. Proiect tip clădiri de locuit S+P+9etaje.

Blocul are destinația de locuințe.

Clădirea are ca regim de inaltlme subsol, parter si 9 nivele.

Blocul este format dlntr-un tronson tip bara care are dimensiunile in pian (17.10 x 25.40)m.

Clădirea are ca regim de înălțime subsol, parter, 9 nivele sl un nivel tehnic retras pentru camere troliu sl alte spatii.

înălțimile sunt:

cca. 2.50 m;

2.70 m;

2.70 m. cca.3.00m


 • -  subsol:

 • -  parter

 • -  nivel curent

 • -  etaj tehnic

Subsolul are destinație tehnica sl parțial garaje. Accesul la subsol se face cu ajutorul unei scări din beton armat, cu o rampa. Subsolul este ventilat natural prin Intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala este asigurata de o scara din beton armat cu doua rampe si podest intermediar sl un lift.

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, Iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din BCA, cu grosimea de 7(10) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra si placi ceramice decorative.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa nedrculabHa, hldroizolata. Accesul pe terasa se face direct din spațiul numit etaj tehnic. Pentru scurgerea apelor pluviale pe terase sunt dispuse cca. doua guri de scurgere interioare. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea a 4 pante/scurgere.

Perlmetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul are doua Intrări, amplasate pe fațada principala sl, respectiv, pe cea posterioare. Ușile de acces in imobil, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul principal si secundar sunt de 170x215 cm, respectiv 100x240 cm.

Inițial ferestrele si usiie-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de raslnoase, duble sl cuplate, cu fol de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 110x145.300x145 cm etc. inaltimea parapetilor este de cca. 10Ocm.

Imobilul are balcoane sl logll. Parapetil acestora au fost realizați prin proiect din placi din beton, grilaje metalice, geam armat montat pe structura metalica. Inaltimea parapetilor este de cca.1.00 m.

închiderile pe fațade sunt realizate din beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție zidărie cca. 10 cm) si / sau zidărie cu grosimea de cca.30cm.

Imobilul este dotat cu 1 lift cu troliu. Accesul la lift, la fiecare nivel, se realizează din casa scării. Tot din casa scării are ioc si accesul ia ghena de gunoi de nivel. Pentru evacuarea gunoiului menajer este prevăzut cu un tobogan realizat din tabla.

Finisatele

: tencuieli Interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

- zugrăveli obișnuite din lapte de var,                                                   d


 • - pereții bucătăriilor sl al băilor au fost rezolvat! cu vopsea de ulei sl/sau placi de faianța;

 • - In bal sl In bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

• pe holurile apartamentelor, in camerele de zl sl In dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării sl windfang, pardoseala este din mozaic Iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei sl/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se sl numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentiior atmosferici, a agentiior mecanici, a agentiior biologici sl a fenomenelor meteorologice (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1969 si pană In prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseulul de peste subsol, la planseul din zona windfangulul, ia pereții de la parter sltuatl Intre casa scării sl spatiile nelncălzite de la parter.

Pereții de fațada sunt realizați din beton armat monolit (grosime cca,20 cm + protecție zidărie cca.10 cm) si / sau zidărie cu grosimea de cca.30cm.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul exoerttzat se oaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsal “medie", elementele pârând a fi afectate “de varata" si avand pJptrgtiQeja rșțafiy mPfcfiîW'Ș.feto


Pianseele de ia ultimul nivel prezintă Infiltrații produse In zonele unde este degradata hldrolzolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hldroizolatille de la nivelul teraselor s-au refăcut In timp cu sisteme diferite de protecție, respectiv, parțial, cu membrana termosudablla cu protecție de ardezie sau cu carton asfaltat

O serie de locatari sl-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, sl au efectuat In timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica sl geam dar sau cu tamplarie din PVC sl geam termopan.

Fațadele prezintă o serie de degradări locale legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită, plad ceramice sau plad din piatra decorativa lipsa sau degradate. Sodul este degradat si necesita reparații ( piadle decorative ale sodulul sunt fisurate). Betonul de la intradosul placi! din b.a. aferenta copertinelor este degradat, respectiv acoperirea cu beton a armaturii este desprinsa.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica sl sistemul de prindere al parapetlior sl se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant

Trotuarul perimetral este realizat din dale de beton si asfalt De-a lungul timpului s-a creat un rost intre dadlre sl trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru îndepărtarea de clădire a apelor provenite din precipitații. De asemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde este cazul, vegetația crescută.

Nota; La nivelul terasei, sl respectiv la nivelul casei scării, sunt montate sisteme de emisie / recepție compuse din antene, cabluri montate in canale de protecție, schelet metalic de susținere a antenelor, suporți din beton montați in cadre metalice. Prinderea acestor sisteme nu

-


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII                          EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU -138 DE BLOCURI* STRADA GARIIRR. 58, BLOC CI, NUN. BACAU, JUO. BACAU

se face de nldun element structural, astfel acestea nu Intervin in rezistenta sl stabilitatea construcției.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare Igienica diversa - se regăsesc atat iucrari noi de zugrăveli cat sl lucrări mai vechi;

• exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor sl ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar sl vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - In bai sl In bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neunifbrme, formate atat din mozaicul Inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, In camerele de zi sl In dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic Intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

O         Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, intretinute relativ bine sl dotate cu amortizor si

Interfon. O parte dintre ferestre Inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, ia care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cerceveleior, decalibrari astfel încât exista un grad ridicat ai Infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 1% din suprafața fațadelor a fost termolzolata. Datorita faptului ca Izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata sl cu diverse geometrii. ParapetU balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetil balcoanelor Q fiind afectați din aceasta cauza.

Elemente referitoare ia protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare ai acțiunii apei provenita din precipitații. Se apredaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj, in aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este Insuficienta, caracteristdle termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidrolzolatlei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termolzolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si Instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat


întocmirea raportului de expertiză termică sl energetică a clădirii s-a efectuat In conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1, 2,3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Gării, nr 58, bl C1 - nu exista date

 • 2, Concluziile expertizei tehnice si audltuiui energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele sl prenumele - Prof.dr.ing.MIhal VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Proiectantul precizează Inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Gării nr.58 bloc CI - din punct de vedere al asigurării cerinței “Al-rezistenta mecanica sl stabilitate* prin metoda calitativa, In vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo sl hldroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții*, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care Intervine prăbușirea locala sau generala, astfel încât viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de Imitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice tara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta încărcările suplimentare provenite din închiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, In cazul unui seism cu Intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic RS III.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, In conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Auditui energetic

a) Elabora tor-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrlsla Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00549, gradul I, specialitatea C/C + I bJSgnsJygi!:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a Instalației de încălzire, de preparare a apel calde de consum șl de Iluminat:

S1 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm pollstlren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm pollstlren extrudat, izolarea gol tamplarie cu pollstlren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2):            .


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII                          EXEMPLAR NR.

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU-138 DE BLOCURI* STRADA GĂRII,NR. 58. BLOC C1. MUN. BACAU. JUD. BACAU

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm pollstiren expandat de înaltă densitate, izolare Intrados atic cu pollstiren extrudat Ignifugat de 10 cm;

 • 53 * Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplărlel exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizoiant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/maK (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a Instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum spălarea/înloculrea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă sl agent termic montate In spațiul neîncălzit

 • 56 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Șl

PI - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1+S2 + S3+ S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează In conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică sl in notele de calcul termotehnlc din lucrarea de fată.

in urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza Indicatorilor prezentat!.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând In considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, In vederea încadrării Imobilului Intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare șl modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare aie beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Audttui Energetic, sunt prezentate In tabelul următor;

Lucrări de intervenție (prevăzute la art.4 Bta) -d) din OUd nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de intervenție (mlllel)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) Izolarea termica a pereților exterior (81)

225.45

352184.73

1.76

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic (34)

17128

22985.46

20.5

c) termo-hldrolzolarea terasei (32)

113.15

40517.05

7.68

d) Izolarea termica a planșeului peste subsol (33)

10.43

11159.63

2.57

TOTAL

520.31

426846.87

* Prețurile Indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro = 4.53 lei • cursul Băncii Naționale a României ia data de 10 decembrie 2012.


A.3. Datele tehnice ale investiției

 • 1, Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de Intervenție prevăzute la art 4 lit a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

•    1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termolzolant din placi de polistlren expandat ignifugat In grosime de 10 cm. Peste stratul de pollstiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3*5 cm grosime șl apoi tencuiala decorativă, Impermeabilă la apele meteorice șl permeabilă la vaporii de apă. Termolzolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de pollstiren extrudat Ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât șl prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termolzolant va fi aplicat pe 100 cm.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptușite termoizolantă In grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se sl profite de Intărire-protectie adecvata din aluminiu precum sl benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, In această zonă In prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zlncată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termoslstemulul sl de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, ellminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă In prezent In această zonă.

La pereții exteriori de la ultimul etaj (cu camera trollllor, uscătoril, spălătorii), realizați din cărămidă plina, In mod similar cu restul pereților exteriori, se aplică la exterior un termoslstem de 10 cm grosime, protejat cu tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, care se racordează cu termoizolatia terasei atat la partea Inferioară cat si la partea superioară.


 • 1.2. înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente, Inclusiv a tamplăriei aferente accesului In blocul de locuințe cu tamplarie performante energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent sl anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mal este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri sl cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • > au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără .armături* din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • * nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat In masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată In timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • > au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le Includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt

 • * posibilitatea de schimba regimul higrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • * durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • * inbătrairea materialului sl modificarea culorilor, mal ales la tamplăriile albe, In funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat Infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri.

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • • prevederea unor garnituri de etansare Intre cercevele si Intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansăril Intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la Infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriel, dintre toc sl glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poiluretanică si închiderea, la Interior, a rosturilor cu tencuială;

 • • etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri slllconice, mortare hldrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • • prevederea lăcrimatelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta $1 forma lăcrimarulul, etansarea fată de toc (cule cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată sl acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate Intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu polfetiren expandat

Schimbarea tamplăriel conduce ia mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces In încăperi sl care trebuie încălzit Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriel exterioare se propune a se realiza In următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriel de lemn si tamplăriel metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC In sistem pentacamerai, cu ranfbrsarl din profile metalice galvanlzate, cu geam termolzoiant dubiu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului Intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si a) altor zone cu rezistenta termica scăzută, înlocuirea tamplariei existente si închiderea de iogii/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzoiant dubiu 4+16+4 mm iow-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 Iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009. privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata In Monitorul Oficial nr.503 din 14 Iulie 2011)

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzoiant low-e, termoslstemul fiind aplicat pe parapet (se Izolează intradosul planseulu) de la primul balcon sl se hidro4ermoizoleaza pianseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplariei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din Interiorul balcoanelor inchise ramane neschimbata. Termoizolatla aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor sl golului tamplariei se va face cu placi de pollstiren expandat Ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre sl usi precum sl elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin Intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului Interior sl reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub

valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității Interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseltătile tamplărlel. Prin prevederea garniturilor de etansare, Inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cal si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplărlel exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapele mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente In băl, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, In funcție de spatiile disponibfle.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi: • dezagremente In ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.) - riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

O- creșterea cantității de vapori de apă care condensează In anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscllo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată sl periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in peretH exteriori al clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidroizolarea terasei / șarpantei:

Terasa nedrculabila

Se recomanda aplicarea termosistemulul de terasa peste termosistemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hidroizolatiel, Aticul va fi supralnaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea Otermosfatemuiui de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înaltate.

Terasa blocului este necirculablla.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele: curățarea suprafeței;

• executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseuiui existent inclusiv pe partea verticala ia Intradosul aticului;

- montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

- realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unul sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseuiui de peste ultimul nivel, este foarte Important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

----------------------------------------------------------Z6

Este Interafeâ copierea, mutUpBcarea fl împrumutarea documentației ffirfl aprobarea soita a S C. CON8IS PROIECT S R.L București    11

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termolzolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiel terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat sl cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului oe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea sl curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă In fixarea sub planșeu (la Intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlbiuri) a unul strat termolzolant realizat din vata semlrigida caserată de 10 cm grosime; stratul termolzolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseulul de peste wlndfeng/lntrarl retrase din planul fațadei

Planseulul de peste wlndfanq

Alnd vorba de un spațiu încălzit de regula Indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstlren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la Intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlbiuri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv Iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat In Romanța (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide sl termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/sî pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseulul de peste Intrarea retrasa din pianul fațadei


Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba In mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor Inferioara, cu placi de pollstlren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Axarea sub planșeu (la Intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlbiuri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art 4 lit e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 2.1. Lucrări de demontare sl remontare a Instalațiilor sl echipamentelor montate aparent pe fetadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a Instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi Instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru sl asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice sl inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se facă de către echipe specializate.

-------------------------------------------y-

Este Interzisă copierea. multiplicarea «I împrumutarea documentației ftrâ aprobarea scrtsâ a SC. CON3IS PROIECT S R.L București 12

Oe principiu, Instalatele sl echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetil balcoanelor; unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

 • -    antene parabolice de recepție din satelit;

 • -   antene de recepție RF;

 • •    alte echipamente de telecomunicații;

 • -    cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale; alte cabluri de curent! slabi pozate aerian sau in canale speciale;

 • *    trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor sl echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de Intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor. • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută In straturi succesive (grundul sl rindul/pellcula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor sl contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) sl permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu Impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini sHIconlce obținute prin combinarea lianților din rășini sHiconlce cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele In dispersie apoasă, In una din următoarele variante:

 • - vopsele siiicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie sl hidrofbbizarea ulterioară a suprafețelor, pigmenți! sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivlnilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mal redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconlce In dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatle din fațada, pentru un aspect mal plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de Intervenție prevăzute la art 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, Inclusiv de refacere In zonele de Intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se sl numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologlce (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfbllere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu pollstiren sa nu fie afectata In timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de Intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor In conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton sl beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu raslna epoxidlca

O           o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu

peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tenculelile sl finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche $1 se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de Intervenție este prezentat In ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale Investiției

 • 1, Valoarea totala a investiției

(In preturi - luna decembrie anul 2012,

1 euro ° 4.53 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012)

O Total (TVA Inclus): 1456.19 mii Iei,

din care:

constructil-montaj (C + M): 1 249.08 mll lei (însumarea che&ulefflor estimate înscrise ia subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 2. Detalierea valorii totale a Investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici al investiției

 • 1. Indicatori valorici

  1456.19 mii lei

  1 249,08 mll fel


  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA • total, din care:

constructii-montaj (C + M) (însumarea chelluietilor estimate Inserise te subcap. 1.3,41 si 5.1.1 cHn devizul general)

/A

 • 1.2. investiția specifica                                                      0.396 mll Ial/m2(a.u.)

(construdlLmontoJtarte utflo 8 blocului)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de Intervenție___________________________________________________6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție                                         3 ani

(ani de te dala rocepUel la terminarea hrarertter)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, In condiții de eficienta economica                        3.37 ani

 • 2.4. consumul'anuai de energie* pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic                                    203083.99 kwh/ an

 • 2.5. economia anuala de energie:                                              424190.32kwh/an

in tone echivalent petrol:                                                     34.74 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:        72103.17 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea Investiției - total INV/C+M :1.165

-anul i (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de Intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA Indus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% cfln cheltuielile eDgibHe

  629.585 mii lei


 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propletari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din cheltuielile neeliglbite                                                                   826.604 mii lei


Contractorul proiectării lucrărilor de Intervenție,

Data: Octombrie 2012

O

OPISUL

documentele»* anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru DAL.I.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general ai investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de Intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

ROMÂNIA

JUDEȚUL bacau

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 2/618       •&* O&Mb

CERTIFICAT DE URBANISM

In scopul:

1,1.10) reabujtarb termica bloc db locuințe în cadrul programului pe ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEIENERGBDCB A BLOCURILOR DB LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU"


Ca umere coterii adresate de                   MUNICIPIUL BAC AU

cu domicdllul\sediul tnjndețrf-          BACAU        . . lacaKtutm   _        BACAU

satul_______________       * ....___*sectorul —a—,cod poștal___i

strada______________CALEA MARASțțffTI              .tir.------g------,bL-----------------------------

wt. . - ei, - .   . ap. _ -     , teL/ftx            . - -    -            o-mnil

Înregistrată la nr.            2/61B       _ din 12*07-2012

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat ta județul Bacau, Municipiul Bacau, satul                                                    "<wtoful •-   . cod poștal; _          •

strada _________ str. Gării_______—nr.    58 .hi —

re.       et_ap.—:—, sau identificat prim     _______ nhnde situație

fntemahll wtg1anu<lMrtlnr dneunutnințiai da tlrimnîan i qf,     _     250            /

PUG aprobată prin HotArtrea Co*"^» t^I Bacău nr, 84 din 13.04.2012

ta conformitate ou prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrtrilcc de constructiijepublicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

Teren șl construcție situate m Intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor In Indiviziune.


X REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.GJ2012 este zonă locuințe colective, Indusă în UTR 3. Terenul ae află In zona "A" de Impozitare.

1/4

c/2)


 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

•WM40****M * HHH

144 ***•«*•*<


'*»♦ W44****»»****

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DB REABILITARE - TERMICA BLOC DE LOCUINȚE, ÎN CADRUL «PROGRAMULUI PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURUxM DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU"

Doț> pri«in* preaaUutai cortifiaol d» wbeahm, thnhnd M obUgoțb do o oo pezada t* autotitcta cospatcoU peatta j«>Mo modfalni » vedem «tofattH fatyito e tawrtiW fi»tabillrii ««colți W cvoMfcii efectelor ■cmeberammwHnhiL ta «ta» «vatalcK falsele o iaveatifH m V» mda octal odadakMiv al astoriUțK canspotafe pcntra protscțU nedluM.

Imitați» la coe. dup» taitaeaeatiDMaM de ottaafancd po ptrcmol den Urii procedurii deerabm a efectelor inveotițW uopi pwdMai, Mlfcfantal wați la feicnțb do mlbm a invertipri, «carto «• obfipfto de a ooti&a acta fept Mttoritițiitdadaiitntfeipoblico cmpetcuta

Imoanlt: SOH VIOLETA - CQNSKJ&i

2/45 .CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI INSOȚTTĂDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada ridului mpraimobihlni, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la ziși extrasul de carte fimdară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfcl (copie lcgaluatfi);

 • c) documentația tehnică-D.T., după caz:

0 D.TAC.             □ D.T.O.E.               □ D.TuAD.

d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d.1) avize și acorduri privind utflitățfle urbane și bftastnntura: • □ alimentare cu apă

f] i-mtwlțynraa

 • □ alimentaro cu ennge electrică

 • □ alimentare cu energie termică

<L2) avize și acorduri privind:

 • □ securitatea la incendiu


0 ga» naturale

Q tetefoaizare

 • □ salubritate

 • □ transport «ban

□protecție civili


Alte aviza/acorduri □

□ Sănătatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice alo administrației pubhoo centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: . . INSPECTORATUL DB STAT IN CONSTRUCȚII


d.4) Rt»dii de specialitate

. NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DB EXPERTIZA TEHNICA

- RAPORT DE AUDITENEROETIC

e) punctul de vedereActnl administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): rcutitAchitat taxa de.......... lei, conform chitanței nr. -.....— din

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de

3/«


In conformitate cu prevederile Legii rur. 50/1991 privind autorizarea executorii lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanistul or.

de la data de..............până la data de...........______

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând s& obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................Iei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.

{nt«cmU:SrOHnot£TA CONSUJSR


♦/«

dtp

Anexă la Certificat de urbanism nr. tâG din </3 4? A>^4>feEGIM TEHNIC

Funcțiunile complementare admise:

 • • instituții publice, servicii si alte activități nepoluante al servicii compatibile cu funcțiunea de locuire;

■ odihna el agrement (spetii verzi amenajate);

 • • circulația pietonala sl carosabila;

 • • staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnlco-edBtara si construcții aferente.

UUHzări admisa:

 • - locuințe colectiva cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări In cadrul tropului principat

-Investiții necesare îmbunătățiri caEtățil locuirii al a confortului urban;

 • - modernizări, reparații si întreținere la clădirile existente;

 • - construcții aferente echipări tehnlcoredlBare;

 • - amenajări aferente locuințelor, cal de acces carosabile sl alei pletonale private, parcaje, garaje, spată plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajări de sport pentru tineret;

 • - echipamente publice la nivel rezidențial ei de cartier creșă, grădinița, scoli primare si gimnaziale, Bcee, dispensare urbana si dispensare pofichnlca, biserici parohiale.

SE soucrrA REABILITARE termică bloc de locuințe cu regim DE ÎNĂLȚIME S+P+9, in CADRUL «PROGRAMULUI PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚA ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU*.

Utilități existente In zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.

JUDEȚUL BACĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ

LA

CERTIFICATUL DB URBANISM

ArthoațtL

wh. VA3ILB ALEXANDRU OEUMAN

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Swral; 5,000
II


Wwnțfcrtura J U- 35 -M' B-d-1 -I


Cfe

Drrwrrwe. OMnemB uwvfîceiuiu c*upentsriip<j îe-mtce s Ncțww flo ewfrte tfm MunteW for-mi 138 4* blocuri

^r^T*5C*^5**** 94*TtP*    **f'**1 N» *R **•'1

BweU

ShkUWw M WCIPIUI BA -Au


| Scara""

{   1-.5000

[ Ot i

|ofc»n


T

1

Format *j' CERTIFICAT

UE ,U1ORI2AHC *sm ro ec-r Ni 1)007 HNEUU fi ÂLÂNCEI

* • y rec ri*V’x/


PIAN DE ÎNCADRARE ÎNZOWA


A4PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500 mun. Bacau, str. Gării, nr.

(ztravHan)


5c. A


5c A


fa"* itcprohtUe '.V 7 <• .'MW*

Sh frr" .ft’          ' .7 ■ ’ V«w» w»’’- /•?.!


Strriț. x. “Slî iii Y


if.-iw r>p«' r^line-fp

t |u dt u. bansu ț-^-w !» rni'.a it Wocv >k«t țîs k>r • r r* ’teuw-isaut accw/i

t?aț3 r- <.g<-Ta 4>u

?»■ Mi . I ill. MCAi


<J0O _ Dnt;t


CONSIS PROIECT


DEVIZ GENERAU

pentru lucrarfta d reabilitare nr taaPALi

STR.GARQ NR. 58, bl CI, MUNICPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU


Inmflkl/mHaurotacureulBXRdlnditade: 10<tocembra012

1 Euro» 44339 M TVA 24%
ttr.crt.

PMtumlrMi rtp Hulitorii atd*capitoteter de cMtuMI

Valoare (lirl TVA)

TVA

Veloare (InclutavTVA)

®LB     V.nBUHO

Mld

UIA I.M3M»

’i"

_

3 1      4

ff

«*

PARTE/

u

CAPITOLUL 1 CHELTUIELI PENTRU 0* MENEA R AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Okpneree terenutul

1.1.1

Tereo pentru 0.&

0,00

040

0,0c

0,00

0.00

1.1.2

ERwpilm cMnHva

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

1.14

Clotumitttatta pentru m^itprtare

040

0.00

0.00

040

0,00

Total 1,1

«40

1

040

0,00

040

14

Amenajeree tetemiM

14,1,

laremAil ptta dwcw, demontări, cratar. dafitaaa, wacuarl tnaltatate tazuMte, davtarl ratate dauUHal din ampiatameru, «MamMui MWrfcata.GerMte.iO>.

10.94

2.41

2.63

13,57

249

Total 14

1044

241

243

1347(       24»

14

Amaoajlrt pantav preteefta medkttul

141

Aduceree tenmdul te «tarte faUdala, dup* demontam aabatetor

12,41

2.74

2.98

16,39

3.39

TOtal 14

1341

VA

.. .

164»

34«

TOTAL CAPITOL 1

2343

8,18

1,90

2949

84»

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA U]TUTA LOH HLCESARE OBIECTIVULUI

2.1

OjOO

040

0.00

040

0.00

24

0,00

OJOO

0.00

6,oo

a.00

TOTAL CAPITOL 2

046

0,00

040

0,00

CAWOUA.» cheltuieli pentru proiectare v aksten a tehnica

XI

sudatMwi

3.1.1

Studii TOPO+GEO*SlutSu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.06

040

Total 3.1

040

A00

0,00

0,00

0,00

14

TaaopoAtruoMnocM «b ■MlO.anwdwl alaetartnOk

l.w

042

044

144

Î4?

Total 34

1.00

042

044

144

047

94

rrcleotom ți Inolfiirt*

Î5T

.arpartatehrtgt                                       .      ...

1.00

0.22

044

1.24

047

342

■ autftul «noigNlo ii «liberarea cenUcatuiui do performanta energetica nterani tatuai» DdMoota a blocului do tocutnta

040

040

042

1.12

045

333

. cirwcal 00 pictoonMo taWWfct > Itainlnarea tacttafor ..

0.10

DO?

0.02

0.12

043

34.4

• riDanWa documanitaU pentru obținerea oairteatutui do u tentam ta mlatar

0,10

0,02

0.02

0.12

0.03

134

-do^iriUHladoiMataeOkiEniOordoInlorvortla

~   240

046

O.90

3,10

0.66

34.8

- profoct tahifc. doauMotatio lahrfca pentru autoritatea anamaed tucreAr do Intervenita, dotau do execute. cotate do om» ta întocmirea doamonUN eonau «t»»

1.50

0.33

04«

146

0.41

Total 34

8,1»

140

1,48

748

147

11

OrgnlncM imadwEw da.aoNlMo ta*M

0,00

0,00

0.00

.040

040

Total 34

0,00

040

040

0,00

0,00

34

ComuliaiR*

Cmeutarta in domeniul managementului piglaciulul

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Total 34

M*

040

040

0.00

040

94

Aataiitvțl tetmîd

34.1

Spre wgteren amcuttal lucrerlor țrtn dMtfnf do țantar

18.68

444

4,72

24.39

548

3.6.2

Antet*»» tabrfci din partea pmreetnnMui

0.00

0.00

0,00

0.00

040

Total 84

19,«

L»4

4,72

24,34

04»

TOTAL CAPITOL 3

29,79

540

M2

33,18

742

CAPITOLUL?

CHOLTURLI PENTRU OWUrtflA DO BAZA

4.1

CkstsinKtfMnslilifl

44.1

C0M9ucțMAMa|l

MO

21141

23040

1.10040

M2JU

Total 4.1

99940

21141

2X49

1.1X40

20330

42

ImXIIBJ UlI^V wnwQIGV

Total 421040

040|     0401       040]       040

43

IMsțt* •cNpwtwiit tstactoffes fl Ainrț*9fiifs cu <nohts|

Total 431040

040)     040)       040|       040

44

UOajo IM montaj fi echipament» do tranaport

Total441       0401          >1      040)       040|       040

44.

MM

TotalASf       040|       040|     0401       040

940

44.

AcOmwcofpoiBlB

Total 44

040

040

0.00

1 0

040

TOTAL CAPITOL 4

091 0

21141

23020

1.14940

36X3t

CAPITOLUL S ALTE CHELTUIELI

5.1

tarea de țaniter

«4.1

UirM te eonatucp

2437

942

«M

3047

0.72

4.14

ClMtlM C0M» tt OS

4.01

140

1.10

0.09

134

Total «4

0940

040

74

3040

040

u

CuratilotUT, cote* tM*o costul crodNuhil

«44

romlitosns. tot* fl cote ItQSiB

0.00

040

040

0.00

030

5X2

Tsms SttpscțfSt control» csîWs

040

040

040

040

040

Total 94

040

0.0

040

0.00

040

94

Chel «U dlver»» |l n» «Uut»

10049

222?

2423

125.18

2741

Total 54

10049

224?

UJ3

129.19

27.41

TOTAL CAPITOL 5

15040

3027

3140

10124

3547

CAP1TOLU

CKELTIH8LI PENTRU PROBE TEHNOLOQNE, T

*.«

B5TB OIPREOARE LA BENEFICIAR, ETC

«4

PfogHraopanonaadUltloațj^

0.00

040

0.00

040

040

02

ImisJ as.uXvipjptWi

030

0.00

040

0.00

0.00

93

Monnsft si puMcSsts

1940

444

4.72

2438

S.X

0.4

1474

329

344

1029

4.03

TOTAL CAPITOL 9

3440

740

820

4240

9.41

TOTAL GENERAL

1,174.»

259 01

20144

I.4S* 19

321.10

Ofc «an» ClM f7_2« I.JtM, f *4J*f. l.l)

1007.10

2224 B

241.7*

1,349 00

275.50


PraUctanL

£ CO SIS NtO>tC1Sal Proiect arh. Adrian Andrei


CRixrHX AMlftțCTXCfi WflC*UHU

8798GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

BL0C.8TR. GĂRII, NR. 68

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

Urni

î         |         2         |         3         |         4         |         5         |         5

si im a

1

2

3

4

0

e

7

e

10

n

12

13

14

15

«

17

ia

10

20

21

22

23

24

rgt red<      r

LUCRĂRI LA

TERMOIZOLARE

PEREȚI

O    »rt fi dHâri (lancuiefi i         ). placate, instalați mortale pe fațade)

Reparații pereți ca Ural suport

ApScare șiret termoizolalor la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea Instalațiilor el echqrementetor montate aparent pa fațade

LUCRĂRI LA tAmplArie

Demontare mi    existenta care se tntoa

Montare np le noui e ienta rmfc indush «1 oa ți ifari

Revtadre ImpU eficiente lemne maniata de proprietari care se păstrează, dusiv aerisfioare ți glafuri

Refaceri finisaje interioare In zonele de tntemnSe

LUCRĂRI LA TERASA

Desfacere l Igerie, guri de scurgere. rta    (antone). revizuire, reparați

pregătire terasă ca aliat suport inclusiv etice

Revizuire. repareța. pregătire fa «A ca șiret suport inctushr atice

ApScare slral temioizolalor tel

ApBcare Mdroizolal a l »si pro un i in jsI d> i

Remontarea InstotalBorsi echipamentelor montata aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a piansaului peste su ol

Aducerea terenuiu) la starea Hiaia. după demontarea schelelor

CP r°

S.C. CONSI8 PROIECT S.R.L.


LUCRAREA: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII .REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI’

AM PLASAMENT: ST RADA GĂRII. NR. 58?MUN BACAN, JUD BACAU                 w

OBIECT:   ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU FAZA:       DAU.

PROIECT NR: AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

BORDEROU

O parti DESENATE1. Plan încadrare in Zona

sc. 1/5000

A01

2. Plan de Situație

sc. 1/500

A02

3. Plan subsol situație propusa

sc. 1/100

A03

4. Plan parter situație propusa

sc. 1/100

A04

5. Plan etaj curent situație propusa

sc. 1/100

A05

8. Plan etaj tehnic situație propusa

sc. 1/100

A06

7. Plan terasa situație propusa

sc. 1/100

A07

8. Fațada principala situație propusa

sc. 1/100

AOB

9. Fațada posterioare situație propusa

sc. 1/100

A09

10. Fațada laterala dreapta situație propusa

sc. 1/100

A10

11. Fațada laterala stanga situație propusa

sc. 1/100

A11

12. Secțiune A-A situație propusa

sc. 1/100

A12

Este Interzisă copierea multiplicarea ți împrumutarea documentației fără aprobarea scmă a S C CONSIS PROIECT S R.L București 1^cara I;


f/v^Xz/SK

J •_♦.*jF țjjff

(A%W* M<*


m

M>

wt*i

•CtMOttr

*5SS“

lumnni.w

C0WM

•”■555™

HWCTMSâWUl

CONSIS PROIECT

RCjJ40O9WI99S

wu»

iRAWWtW

■MOMWl*

--—___ mMARIAMUMCIMUlU BACAU

~~

s*nud»p> cmpsxnioUeciMM

«- ._ **|-1_~ri« itiW l taaaaAw a tif-----T- - «ta ttUTrita jttn

wwttWTHcXwUfoj apnraci b DncțMwr oc idcuk* w» •ur*^    K3U-13a<Wt    ‘

Kitf

BDMRTtMA

ARHITECTURA

Stai»Glrit,nr.$8 jlolC-ț

PWCTAT

AHDAD

SZtC

VBVCM

MttMHnO)

y-

PIAN DE ÎNCADRARE

SffHKKCl

MkAMt MMt)

Lj-

DMA            t

ÎW20I2            t:

sX

9000

f«£kn«XCt DAU,

6W63TO2JJ&20I1

A01
ZOV

iiozHranMes

13MM4WWW

TTVa

SMHMIVJ

j r jnil

OQS4          ZWOtt

*!*?■              *n®

aivrwsMww

WWW

bmmmwvw

moMAs

*

«a w—j »»

MOAȘA

vwuaaiMMv

«*

tMMRWW

IVmCMM

MHH

. nug n#>MWV

(W3V8         ______

tmnwoiHnwvmwmM

-”***■-

na»

«MOMWMW

„ȘES-

fiaiAJwawrou

naioiMsisNoa^p

rmasoumncw

wrawm

- WW" , -

WM9

•■nintrm—•

H0M

MMMM

a

a

m


ANEXA NR.2

PRINCIPALI! INDICATORI TEHNICO-ECONOM1C1 al obiectivului de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Gării, nr. 58, bloc CI, Bacau” * faza PT

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala mlllel (cu TVA)

Valoare C+M Mlllel (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Garii, nr. 58, bloc Ci, Bacau”

1335,46

1.144,85

 • •  Regim de inaltime: S+P+9E

 • •  Autila totala (mp): 3.148,6! mp

 • •  An construire: 1969

 • •  Nn apartamente: 69

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru Încălzire: 64,50 kWh/mp si an


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIANEXA Nr. 2,J[

LA HOTARAREA NR.//£ DIN 12.04.2013

DEVIZ GENERAL


pian» facrtri» d» reabiiitaro fonte», faza FIU

STH.GARD NR. 58, bl CI, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU


tonul tal/mll auro te eutaul BNR din date dat 22 daoombtte 2012 1Euro» 4,5757 tei

TVA 24»

Nr. cri.

Demtmlra* cipiloftlor fl             dt etoftuM)

V«toore(11rtTVA)

TVA

Vs*oero(lnctusJvTVA>

MttlB

MO EURO

mia

W0LH 1 MIEUM

i

3

4

s

6     1     7

PARTEA 1

’M        .             Ota.TUIWlWIWOBTf^'e^AMeNAJAtataTlRENUUM

1.1

Obțkwrea terenului

1.1.1

Teren pontai OS.

0.00

0.00

040

0.00

0.00

1.14

Etproțxtere daiWttva

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

1.14

DocumontaUa pontat expropriere

0.06

0,00

0.00

0.00

0,00

Total 1.1

0,00

0,00

0,00

040

040

13

Amena|aree terenului

14.1.

Pregafflaa teronuM prin demolări, demontări. dezaioctari, dotriaari, evacuau materialo rezultate, devieri ratei» de uHMaU dto amplasament, stolamanzari p»y«riicMa. drenate, ata

10.46

246

241

12,00

2.83

Total 14

1046

24»

2.51

1246

2,83

14

AmenajM părtini protecția mediului

14.1

Aduooreo terenului Io «tatua Intrate, dup» demontarea ocholafor

12.41

2,71

2.86

16.30

3,36

Tatei 14

1241

2,71

2.M

164»

346

TOTAL CAPITOL 1

2248

6,00

MO

2645

640

;                          CAPfTbLW.2                              Jb>

(MLTUEU PfOTRU AMURARSA UTIlKAllUft NSC6SAAG 06U3CTÎVUUfl                      1

2.1

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

24

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.60

0,00

0,00

040

0,00

M               /        CWH.TUEU PetTBU PROIECTARE «1AfltBTENTĂTEHNICĂ >                       ’

3.1

Blutlll teren:

3.1.1

StudB TOPO+GEOeStudlu HBROLOGIC

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Toiul 3.1

0,00

040

0,00

0,00

0,00

X2

Taxa nontni obdmtea da «viza, acordwl ai outorixedl

1.00

0.22

0,24

1.24

0.27

Total 34

1,00

042

044

144

047

34

Proiectare*! Inginerie

3.3.1

.ornam» tehnica

1.00

022

0.24

1,24

047

844

• audHui energoUo ai sabotarea certlteaiuM do portwnanla energetica BtefWit tfiftttitttl odsttnUi a HocuM do tocutote

040

040

0.22

1.12

044

334

. cartKcat do oottoimanta anoraadea la terminarea lucrertor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

33.4

• întocmirea documentației pontat obUnarea cortdcatului do uibanlam si avizelor

0.10

0,02

0,02

0.12

0,03

3 3.6

• documentația <to mizare a lucreritor do hianrenUo

2.60

045

0.80

3.10

0.68

33.6

• proiect tehnic, documentația tehnica pantro autorizarea executorii hteraillor da inteivenita, dalall do execuția, cătate da sarcini ai întocmirea docunrentetM pontat Sdtatte

1.60

0.33

0.36

1,86

0,41

Total 34

Al»

143

1,46

740

1.66

34

Oraanlarea procedurilor de achiziție ouMot

0,00

0.00

0.00

000

0.00

Total 34

0,00

0.00

0.00

040

Aoo

34

Coneuttențl

Consultanta In domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0,00

040

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0,00

Total 34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0c

3.6

Asistenți tehnici

36.1

Sprawțtaerea execuției lucrartoc prin dhtgn* de ternar

18.01

3.84

4.32

22.33

4,88

3.6.2

Asistent»tehnica tfln pansa proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

16,01

3,04

442

*2243

4,88

TOTAL CAPITOL 3

25,11

640

643

31,14

640


1                                                l-AHIUMA*

CHELTUIELI PENTRU INVESTITA DE BAZA

1 *'1

CcmncfUnotaMI

| 4.1.1

ConetnrtțMnjUla]J

87748

191.88

21109

1.00157

237M

Total 4.1

877.88

18140

21049

1.00047

237M

42

Montaj utale tehnologice

Total 42|

o.tra|

5M|

_

0M|

OM

42

Utlafa. echipamente tehnologice fl funcționate eu montej

Total 43]

0.00

Î00]

0M|

îooT

0.00

4.4

lMa|o Uit montaj ți echipamente de trenaport

Total 4.41

îttl

îm]

îoo]

îoo]

OM

4.5.

OotM

Total 441

îoo]

om]

îoo]

îoo]

040

44.

AeOve necmporole

Total 4.5

OM

OM

OM

OM

040

TOTAL CAPITOL 4

87748

191M

21041

1,08847

237M

CAPITOLUL 8

ALTSCH8LTUHLI

11

Organlxarea de fantlar

5.1.1

LucxMdocwteinicfl

2242

442

140

27.02

010

114

CholkM conexa el OS

4.80

OM

IM

548

122

Totalii

Z?M

801

149

3341

723

82

comtetMno, cote, Iau, contul credttutul

12.1

ComWoane, taxa *1 cote lesele

OM

OM

OM

OM

OM

8X2

T*S*         convoi.

100

OM

OM

04^

100

Total 13

0.00

OM

OM

OM

OM

13

Chalhdetl divane (1 napnvOxute

0150

2024

2222

11441

2S.O9

Totalii

sin

MM

2222

11441

2SM

TOTAL CAPITOL 8

11941

2114

2171

14132

32.43

CAPrroLt

CHELTUIELI PENTRU PRCBE TEHNOLOGICE, 1

18

E3TB 31 PRCOAHS LA BOMFICIAR. KTC

11

PreoMrea peraonaMul de exploatare

OM

OM

OM

OM

OM

12

Probt tthnoioQic* yl ttsit

IM

0.00

OM

OM

OM

83

Intamare al puWdiato

1101

344

432

2243

4M

5.4

Chetutetde audtltlnaneter

1151

295

324

1175

3.88

TOTAL CAPITOL 0

31.82

009

740

39.08

844

TOTM GINMAL

1.078,00

239.37

250.40

1.335.44

291.84

021.20

201.70

221.50

1.144.05

230.20

Proiectant,

<- COt'SlS PROIfCT

Sal Proiect

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI R NICOLAE-OVIDIU POPOVIftANEXA Nr *7

LAHOTARAREANRJZj-D^ 12.04.2013


BUGETUL PROIECTULUI '‘Reabilitare termica bloc str. Gării nr. 58 bl. Ci, Municipiul Bacau, Județul Bacau"


Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

CHELTUiEU NEEU&BILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- M

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare fi asistență tehnici

1.1

Obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare jl Inginerie

7,564

0

0

0

7,564

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

18,010

4,322

22,332

22,332

TOTAL CAPITOL 1

8,804

18,010

4,322

22,332

31,136

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții $1 Instalații

192,733

730,629

175^51

905,980

1,098,713

2.1.1

Proiectul 1 (Gării 58)

192,733

730,629

175,351

905,980

1,098,713

TOTAL CAPITOL 2

192,733

730,629

175,351

905,980

1,098,713

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

27,024

6,486

33410

33,510

3.1.1

Construcții șl Instalații aferente organizării de șantier

22,520

5,405

27,925

27,925

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

4,504

1,081

5,585

5,585

3.2

Cote legate

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

27.024

6,486

33,510

33,510

4

Cap.4 • Cheltuieli pentru informare ți publicitate

4.1

Informare ți publicitate

18,010

4,322

22,332

22,332

TOTAL CAPITOL 4

0

18,010

4,322

22,332

22,332

5

Cap.5 -Alte cheltuieli neeilgiblle

5.1

Alte cheltuieli neeUgibUe, Inclusiv diverse și neprevăzute

131,564

0

Q

0

131,564

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

18,209

0

0

0

18,209

TOTAL CAPITOL 5

149,773

0

0

0

149,773

351,310 >___Ț93j673»___190,482 <_    984,155 J 1,335,464 1

I


NR.CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

1,335,465

a.

Valoarea neeligibilă, Inclusiv TVA aferent

351,310

b.

Valoarea eligibili

984,155

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

744,972

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

393,662

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neellglbiie, Inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

351,310

III

ASISTENȚA FINANCIARA N^RAMBURSABILA SOLICITATA (W9S)

590,493

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari b cheltuielile eligibile (20%)

196,831

b

Contribuția Asociației de proprietari b cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

66,620

c

Contribuite Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

18,209

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

281,660

CONSULTANT
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICIromânia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr. tj-

LA HOTARAREA NR. DIN 12.04.201Prezentul contract se încheie In conformitate cu prevederile Codului civil, în baza înștiințării Primarului Municipiului Bacău nr. 79086 din data 01.03.2013 și a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 2 din data 14,93.2013.

Prezentul contract se încheie Intre următoarele părți:

 • 1. Asociația de proprietari Stejarul, cu sediul In Municipiul Bacău, str. Gării, nr. 58, bl. CI sc. A/parter, telefon 0752061608, cont IBAN R067RZBR0000060010943891, deschis la Raiffeisen Bank, cod fiscal 14903238, reprezentată prin dl. CIORTAN CONSTANTIN, In calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 617292 eliberat de SPCLEP Bacău la data de 24.092008, domiciliat In Municipiul Bacău, str. Gării, nr. 58, bl. CI, sc. A. ap. 56, Județul Bacău, născut la data de 13.08.1963, în Orașul Negrești, Județul Vaslui, cod numeric personal 1630813040023, denumită în continuare Asociația


$i

 • 2. Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIUL BACĂU cu sediul în Bacău, str. Mărășești, nr. 6, Județul Bacău telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacău și dna. Vinerică Clementina, având fonctla de Director Executiv, Direcția Economică, denumită în continuare Unitatea administrativ - teritorială

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

Alt. I. Asociația încredințează Unității administrativ - teritoriale stabilirea ți efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 58, bl. CI, sc. A, Str. Gării, Municipiul Bacău, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) 12 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 ~ Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL !l Durata contractului

Art. 2. (i) Contractul intră în vigoare ia data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul îșl păstrează valabilitatea până la recuperarea de către Unitatea administrativ - teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III Obligațiile părților contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ - teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursablie pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe / a tronsonului de bloc, In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție l .2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa priorilară I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regitnal 2007-23,1. Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuirțe. Axa prioritară i Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de fînan|are și a prevede : o* Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădiri5:


 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție ți să supună aprobării, conform iegii, indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

 • f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . să transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) ți să încheie un act adițional ia prezentul contrpct cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție ți sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației;

 • h) .   să emită, In condi|iiie legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire ți, ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor,

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până ia data depunerii;

 • j) . să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1,2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară l - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea iucrăriior de intervenție;

ft). după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească ți să transmită spre semnare Asociației actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de Intervenție ți valoarea lucrărilor de intervenție, Implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor două părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat In cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară I „Sprijinirea dezvoltării durabile a orațelor ~ poli urbani de creștere", domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor In eficiența energetică a blocurilor de locuințe", tn procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unul procent de 20 %, reprezentând rata de co-flnanțare a cheltuielilor eligibile ți neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în proprietate ți cheltuieli neeligibiie In raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 - Sprijinirea tnvestlliilor tn eficienta energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibiie ce îl revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului ți ale Capitolului IV din prezentul contract;

n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, In condițiile rambursării ulterioare a maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale ți de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la Asociația de proprietari a unul procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului IV Mecanismul de recuperare;

oi), să pună la dispoziția Asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, In copie xerox sau în format electronic, orice document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

p) . să organizeze recepția la terminarea lucrărilor ți recepția finală după expirarea garanției de bună execuție;

q) . după caz, dacă pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenții se modifică; cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare și semnare actul adi|1onal la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata iucrăriior de intervenție și valoarea finală a iucrăriior de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

r) . să predea Asociației cartea tehnică a construcției, atunci când aceasta există, completată conform legislației în vigoare;

s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

t) . să înștiințeze Asociația asupra existenței oricărei situații de natura să îl prejudicieze interesele, precum și asupra acțiunilor întreprinse.

Art 4. -I). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa îșî însușească, prin semnarea de aci/e adlțional/e la prezentul contract, indicatorii tehnico-economici, valorile ți durata de execuție aferente proiectului, stabilite In documentația tehnică;

 • b) . in căzui In care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

 • c) . să constituie / să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare. Unității administrativ teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibiie ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termică a spațiilor comerciale și a apartamentelor cu altă destinație decât locuință (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, In aceiași procent cu cel reprezentând contribuția Asociația ia cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună ia dispoziția Unității administrativ - teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice rit document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat in perioada 1950-1990; • e) . să împuternicească președintele asociației de proprietari să semneze actele adiționale ia prezentul contract;

 • f) . să desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor și pentru recepția finali;

 • g) . sl asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea Imobilului reabilitat termic tn condiții similare cu cele existente la dala Încheierii Procesului verbal de recepție finală.

 • h) . să asigure reprezentanților Unității administrativ teritoriale, Municipiul Bacău / Agenției de Dezvoltare Regională ADR N-E / Direcției Oenerale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și / sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale $1 Turismului, cu atribuții de control / verificare / audlt privind finanțările nerambursablie din fondurile structurale, accesul in vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât șl pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 3 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui Asociației de proprietari, ca reprezentant Împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , să Informeze proprietarii, prin afișarea In maxim 3 zile lucrătoare ta avizierul Asociației, a tuturor documentelor primite / transmise de ia / la Unitatea administrativ - teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase ți nu se pot afișa;

 • b) . să convoace adunarea generală a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ - teritorială a indicatorilor tehnico-economlci, a valorilor și a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum și pentru stabilirea cotelor de participare în sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . să supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările apărute in procesul de pregătire, contractare Și implementarea proiectului, privind:

 • 1.  Indicatorii tehnico-economlci șl durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate In documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile și nee tgibi e ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare în sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuință, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

 • d) . să solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu altă destinație decât locuință, respectiv de spații comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termică a acestora, în condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate în totalitate de proprietari;

 • e) . să transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ - teritorială, in maximum 30 de zile lucrătoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. tn cazul în care adunarea generală a asociației de proprietari nu aprobă executarea lucrărilor de intervenție fundamentate In documentația tehnică, hotărârea motivată a adunării generale a proprietarilor va fi transmisă Unității administrativ - teritoriale înainte de Începerea execuției lucrărilor, în caz contrar apiicându-se prevederile an. 4, alin, i), iit. b) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeitgiblie

Art 7.1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, să se recupereze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizării;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritorială fundamentează taxa de reabilitare termică pentru fiecare proprietar în termen ce maxim 90 de ziie de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de LAT și cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) duram de recuperare a taxei de reabilitare termică:

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuință;

 • >   i an de la data Înștiințării proprietarului, pentru spațiile comerciale / apartamentele cu altă destinație decât cea de locuință;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită șl executată de către Unitatea Administrativ Teritorială în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5)  în cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT îșl va recupera costurile efectuate până la momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V încetarea contractului

Art.8 1J-Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezen.ului contract și legislației aplicabile.


 • 2) tn plus, față <fe cazul de încetare prezentat in alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fară somație ți fară îndeplinirea altor formalități, în cazul tn care:

 • a) în urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare / reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe / a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște că nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștință a documentației tehnice și a indicatorilor tehnicoeconomlci, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere, și de a pretinde daune interese în cazul In care cealaltă parte, din culpa sa exclusivă, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract sau le îndeplinește necorespunzător.

CAPITOLUL VI Forța majoră

Art. 9. In sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment Imprevizibil și de neinlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau In parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii șl alte evenimente similare.


Art 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art 11. * îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce II se cuveneau părților pana ia apariția acesteia.

Art 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, In termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, in condițiile legii. In termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, In termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii șl încetării cazului de forță majoră, în condițiile șl termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere șl va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. * Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL Vii

Notificări

Art 15. - în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valahii îndeplinită dacă va fi depusă, cu confirmare de primire, la adresa / sediul prevăzută / prevăzut în partea Introductivă a prezentului contract.

Ara 16. - tn cazul în care notificarea se fiice prin poștă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar ia data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 17. - Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în ziua în care a fost expediată, dacă aceasta a fost zi lucrătoare șl dacă transmiterea s-a făcut pana fa ora 12, sau în prima zi lucrătoare, dacă ziua expedierii faxului era nelucrătoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Alt. 18. - în cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instan|elor judecătorești competente din România.

CAPITOLUL IX Clauze finale

Art 19. ■ (1) în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele ia forma de singular vor include forma de plural șl viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.(2) Termenul zi ori zile sau orice referire le zl le reprezintă zile lucrătoare, dacă nu se specifică în mod diferit. Att. 20. * Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiționai încheiat între părțile contractante. Art 21. - Fac pane Integrantă din prezentul contract următoarele anexe:

• anexa nr. I • Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr. 2 din data de 14.032013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit ți depus de UAT Municipiu) Bacău, în cadrul Domeniul de Intervenție (DMi) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritarii I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007*2013 (POR) (In original);

 • - anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

- - anexa nr. 3-Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • - alte documente, după caz.

Art 21 • Prezentul contract, împreună cu anexele care fee parte integrantă din acesta, reprezintă voința părților.

Art 23. - Limba care guvernează contractul este limba română.

Art 24. > Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art 25. > Prezentul contract a fost Încheiat astăzi, 14.03,2013, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.


Asociația da proprietari

STEJARUL


Președinte,

CIORTAN-CQNSTANTIN

fcwnvraxs>j|din data
Unitatea administrativ teritorială


MUNICIPIUL BACĂUDIRECȚIA ECONOMICĂ CLEMENTINA VENERICĂ

Director, Executiv


DIRECȚIA ZEHNICĂ
CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE O VID