Hotărârea nr. 117/2013

Hotărârea nr.117 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Gării, nr.54, Bl. C3 - Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Garii, nr.54, bloc C3, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

•Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe n;

 • • Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

•GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

 • • Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr. 2494 /10.04.2013, al Direcției Tehnice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Garii, nr. 54, bloc C3, Bacau” - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare :

•VALOARE TOTALA de 1.450,00 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.243,74 mii lei (inclusiv TVA),

• Regim de inaltime: S+P+9E •Autila totala (mp) : 3.148,61mp •An construire: 1964

•Nr. apartamente: 69

•Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 64.50 kWh/mp si an •Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 1.336,76 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.145,96 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodifîcati la faza PT );

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale (UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei

4;


ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OYIDIU POPOVTCI

NR. 117

DIN 12.04.2013

N.O.P.,I.C7 R.T./Ex.l/Ds.!-A-2

românia                                          ANEXA Nr. 4

BENEFICIAR LA HOTARAREANR.//ZDIN 12.04.2013

CONSILIUL LOCAL BACĂU   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT NR.: AH 1458-11

68963/02.06.2011

EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI


STRADA GĂRII NR. 54, BL. C3,: .   MUN. BACAU,

JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT


DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA ARILOR DE INTERVENȚIE


PRESEDX NOVAC-CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVTOIU POPOVIPROIECTANT

CONSÎS PROIECT

Șoseaua lanculul nr.31 sector 2, București

Tel: 021/539 11 32; 021/539 11 33

Fax: +40-21-539 11 34, E-mall:consls@consis.roDenumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI'

Amplasament: Faza de proiectare:

STR.GARII, NR. 54, BLOC C3, MUN BACAU, JUD BACAU D.A.L.I.

Nr. proiect: Proiectant:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Gării, nr. 54, bloc C3, scara A

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

- anul construirii: 1964

 • - regim de inaltime: S + P + 9E

 • - număr apartamente: 69


 • - aria utila totala: 3148.61 mp

 • - parter: locuințe

- sistem constructiv anvelopa: sistemul structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat/stalpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru infrastructura.

Toate planseele (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat si au grosimea de cca.13 cm.

închiderile pe fațade sunt realizate din beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție zidărie cca.10 cm) si / sau zidărie cu grosimea de cca.30cm.

Scările sunt cu doua rampe si podest intermediar si sunt executate din beton armat

Cuva liftului este realizata din pereți din beton armat monolit.

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

 • 1. Situația existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica sl stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul incarnărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 47 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din:

04.03.1977      - intensitate 8 grade MKS

- magnitudine 7.2

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința intreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de intretinere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-63 care era in vigoare la data elaborării proiectului.


Clădirea a fost supusa acțiunii a trei cutremure de intensitate medie (1977,1986,1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portanti si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori.

încadrarea structurii expertizate In clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistemul structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat/stalpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții;


conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a IIl-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic" indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 47 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 3 (trei);

degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de inaltime - S+P+9 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(II) Economie de energie si izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolare termica este următoarea :

Blocul situat in strada Gării nr.54 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1964. Proiect tip clădiri de locuit S+P+9etaje.

Blocul are destinația de locuințe.

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter si 9 nivele.

Blocul este format dintr-un tronson tip bara care are dimensiunile in plan (17.10 x 25.40)m.

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter, 9 nivele si un nivel tehnic retras pentru camera troliu si alte spatii.

înălțimile sunt:

cca. 2.50 m;

2.70 m;

2.70 m. cca.3.00m


 • -  subsol:

 • -  parter:

 • -  nivel curent

* etaj tehnic


Subsolul are destinație tehnica si parțial garaje. Accesul la subsol se face cu ajutorul unei scări din beton armat, cu o rampa. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala este asigurata de o scara din beton armat cu doua rampe si podest intermediar si un lift.

Pardoselile din incaperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din BCA, cu grosimea de 7(10) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra si placi ceramice decorative.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa necirculabila, hidroizolata. Accesul pe terasa se face direct din spațiul numit etaj tehnic. Pentru scurgerea apelor pluviale pe terase sunt dispuse cca. doua guri de scurgere interioare. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea a 4 pante/scurgere.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.


Imobilul are doua intrări, amplasate pe fațada principala si, respectiv, pe cea posterioare. Ușile de acces in imobil, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul principal si secundar sunt de 170x215 cm. respectiv 100x240 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 110x145, 300x145 cm etc. Inaltlmea parapetilor este de cca. 100cm.

Imobilul are balcoane si logii. Parapetii acestora au fost realizați prin proiect din placi din beton, grilaje metalice, geam armat montat pe structura metalica. Inaltimea parapetilor este de cca. 1.00 m.

închiderile pe fațade sunt realizate din beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție zidărie cca. 10 cm) si / sau zidărie cu grosimea de cca.30cm.

Imobilul este dotat cu 1 lift cu troliu. Accesul la lift, la fiecare nivel, se reallzeaza din casa scării. Tot din casa scării are loc si accesul la ghena de gunoi de nivei. Pentru evacuarea gunoiului menajer este prevăzut cu un tobogan realizat din tabla.

Finisajele

7 tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

• in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;


 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1964 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.


Elemente de Izolare termică

Nu exista termoizolatfi aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Pereții de fațada sunt realizați din beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție zidărie cca.10 cm) si / sau zidărie cu grosimea de cca.30cm.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul exoertizat se oaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsai "medie", elementele oarand a fi afectate "de varsta" si avand o întreținere relativ modesta spre bine.

Planseele de ia ultimul nivel prezintă infiltrații produse in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hidrolzoiatiile de la nivelul teraselor s-au refăcut in timp cu sisteme diferite de protecție, respectiv, parțial, cu membrana termosudabiia cu protecție de ardezie sau cu carton asfaltat.


O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, inchiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan. Fațadele prezintă o serie de degradări iocaie legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită, placi ceramice sau piacl din piatra decorativa lipsa sau degradate. Soclul este degradat si necesita reparații (plăcile decorative ale soclului fisurate).

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.

Trotuarul perimetrai este realizat din dale de beton si asfalt De-a iungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi iocaie sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru indepartarea de clădire a apelor provenite din precipitații. De asemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acoio unde este cazul, vegetația crescută.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;


 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, intretinute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost inlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de intretinere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de intretinere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.


Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 1% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca Izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si inchise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.


Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul temnoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

Dupâ analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de incălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1, 2, 3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 54 - nu exista date

 • 2. Concluziile expertizei tehnice si auditului energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Gării nr.54 bloc C3 - din punct de vedere al asigurării cerinței “A1-rezistenta mecanica si stabilitate** prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind “cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta încărcările suplimentare provenite din inchiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic RS III.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea incepe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Audltul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroido Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C + I

 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetica a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, înlocuirea conductelor de agent termic de incaizire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncăizit.

$6 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.


In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea incadrarii imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.


Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor:

Lucrări de intervenție (prevăzute la art.4 llt.a) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de Intervenție (mll lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior (S1)

225.45

352184.73

1.76

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic (S4)

171.28

22985.46

20.50

c) termo-hldroizolarea terasei (S2)

113.15

40517.05

7.68

d) izolarea termica a planseului peste subsol (S3)

10.43

11159.63

2.57

TOTAL

520.31

426846.87

* Prețurile Indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro = 4.53 iei > cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012.


A.3. Datele tehnice ale investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la niveiul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizoiant din placi de polistiren expandat ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profile de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă in prealabil se indepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată inăltimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.


La pereții exteriori de la ultimul etaj (cu camera troliilor, uscătoril, spălătorii), realizat! din cărămidă plina, in mod similar cu restul pereților exteriori, se aplică ia exterior un termosistem de 10 cm grosime, protejat cu tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, care se racordează cu termoizolatia terasei atat la partea inferioară cat si la partea superioară.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplăriei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplâria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tampiăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături" din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită intretinere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;


 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales ia tampiăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună inchidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - imbunătătirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si inchiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;


 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimaruiui, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil ai acestei măsuri se manifestă substanțial atat In ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in incăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

CP


- înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută. Înlocuirea tamplăriei existente si închiderea de logii/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr, 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se izolează intradosul planseului de la primul balcon si se hidro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplăriei, ulterior parapetul se inchide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termoizolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor si golului tampiariel se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de iniocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospâtarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventîlare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantltâtii de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tampiărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidroizolarea terasei:

Terasa necirculabila

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după inlaturarea stratului de protecție a hidroizolatiel. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi inlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tablă pe conturul

terasei.


In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izoiatia terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (ia intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolfuri împușcate, dibluri) a unui strat termoizolant realizat din vata semirigida caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.


 • 1.5. Modernizarea planseului de peste wlndfang/intrari retrase din planul fațadei

Planseulul de peste windfana

Fiind vorba de un spațiu incalzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstiren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea placiior se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/sl pe verticala) la un singur sistem tehnologic.Planseului de peste intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzlt este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de ia etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, ia partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibiuri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de iucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetiî balcoanelor;

unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canaie speciale;

alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale;

trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinclul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini sillconlce obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, In una din următoarele variante:


 • - vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agent! atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice In dispersie si hldrofobizarea ulterioară a suprafețelor; plgmentil sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele oe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

m          Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative

degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizaril tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tencuieiile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala a Investiției

(in preturi - luna decembrie anul 2012,

1 euro = 4.25 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012)

( ¥ Total (inclusiv TVA): 1 450.00 mii lei,

din care:

constructii-montaj (C + M): 1 243.74 mii lei

(insumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 2. Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. Indicatori valorici

  1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, din care:  constructii-montaj (C + M)

  (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)


  1 450.00 mii lei

  1 243.74 mii lei


  1.2. investiția specifica (constructll-montaj/aria utila a blocului)


  0.395 mii Iei/m2(a.u.)


 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție_________________________________________________6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție_________________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica________________________3.37 ani

 • 2.4. consumul anuai de energie pentru incalzire

corespunzător blocului izolat termic____________________________________203083.99 kwh/ an

 • 2.5. economia anuala de energie:_____________________________________________424190.32 kwh/an

in tone echivalent petrol:________________________________________________________34.74 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:________69489.82 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M :1.165

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA inclus)

1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile

638.175 mii lei


2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din cheltuielile neeligiblie                                                                    811.822 mii leiContractorul proiectării lucrărilor de intervenție,

Data: Decembrie 2012


OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 2/619 din

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.     &&

în scopul:

1,1.10) REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE ÎN CADRUL „PROGRAMULUI PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU**

Ca urmare cererii adresate de ___________________MUNICIPIUL BACAU___

cu domiciliulXsediul în județul ___BACAU___localitatea___BACAU__

satul __,._z_______ -   . sectorul----—. tcnd poștal___1__

strada____CALEA MARASESTI____________,ur__6 bl___________-___________

sc. - et - _ . ap. __ -     , teL/fax _____________ e-mail___•             *

înregistrată la nr.__2/619_________ din 12-07-2012

pentru imobilul - teren și/sau construcții > situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul —______:___ - sectorul         . cod poștal: __:___________,

strada_________str. Gării___,nr. 54    . ht____54___

sc. __p3 , et_ - r ap. * ., sau identificat prim___nlan de situație_____

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.            250            /__2008__

faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13,04.2012

“ . — — -     - ——      1111

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructiLrepublicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Teren șl construcție situate In Intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor In IndMzIune.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, inclusă în UTR 3.

Terenul se află în zona "A" de impozitare.

i/4

3. REGIMUL TEHNIC
Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE REABILITARE - TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE, ÎN CADRUL „PROGRAMULUI PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU”

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și mi conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT.PROTECTIA MEDIULUI CAM 11-BACAU, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacfiu

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva HA) plivind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice fi private asupra mediatei, modificau prin Directiva Con»iifalui 97/11/CE fi prin Directiva Consiliului fi Parlamentului European 2003/3S/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri fi programe te legifera ca mediul fi modificarea, cu privire la participarea publicatei fi accesul la justiție, a Directivei 8S/337/CEE fi a Directivei 96/61/CE, prin certificatei de urbanism re comunici solicitantului obligația do a contacta autoritatea teritoriali do mediu pentru ca aceasta ei analizeze fi si decidi, după caz, facadrarea/ncfacadrarea proiectului investiției pubfice/privste fa lista proiectelor supuse evslulrii impactului asupra mediului.

tn aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 8 J/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desflfoara dupi emiterea certificatului do urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea execuUrii lucririlor de construcții ia autoritatea administrației publice competente,

In vederea sstisfsccrii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului do mediu, autoritatea competentl pentru protecția mediului atabilefto mecanismul asiguririi eonsultirii publice, centnlizirii opțiunilor publicului ți al formulfaii urmi punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției fa acord cu rezultatele eonsultirii publice.

In aceste condiții:

Dupi primirea prezentului certificat do urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competent! pentru protecția mediului te vederea svaiuirit inițiale a investiției fi stabilirii necesiți ții ovatolrii efectelor acesteia asupra mediului tn urma evahiirii inițiale a investiției ac V* emite actul administrativ al autoritiții competente pentru protecția modiuhiL


In situațiafacere autoritatea com^Mi pentru protecțiam&intaiatabileftonecesitatea evatairil^cteiorinvestiției asupra mediului, soficitantnl sre obligația de a notifica acest fipt autoritiții admfaislrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executivii hratirilor de construcții

1» a itnația in care, dupi emiterea certificatului do urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupri mediului, aolicfamtal renunți la intenția de resfirate a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fipt autoritiții administrației publfce competente.

întocmit: SION VIOLETĂ - CONSILIER

1/6


5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

0D.TAC,              □D.T.O.E.               DD.T.A.D.

d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura: • alimentara CU apă

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică d.2) avize și acorduri privind:

 • □ securitatea la incendiu


® gaze naturale H telefonizarc

 • □ salubritate

 • □ transport urban

□protecție civilă


Alte avize/acorduri

□ sănătatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII


d.4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutit


Achitat taxa de.......... lei, conform chitanței nr.............. din................

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de


Anexă la Certificat de urbanism nr. 3^9 din <43 •   >p^ REGIM TEHNIC

Funcțiunea dominanta - locuirea, compusa din locuințe colective existente în blocuri cu regim mediu de înălțime P+4 niveluri.

Funcțiunile complementare admise:

 • • Instituții publice, servicii sl alte activități nepoluante si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire;

 • • odihna sl agrement (spatii verzi amendate);

 • • circulație pletonalasl carosabila;

 • • staționare autovehicule (parcaje, garafe);

 • • echipare tehnlco-edllitara si construcțfl aferente.

Utilizări admise:

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări în cadrul

trupului principal;                                                                                  ..        .      .

 • - investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii sl a confortului urban;

 • - modernizări, reparații si întreținere ia clădirile existente;

 • - construcții aferente echipării tehnlco-edllitara;

 • - amenajări aferente locuințelor, cai de acces carosabile sl alei pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajări de sport pentru tineret;

 • - echipamente publice la nivel rezidențial sl de cartier creșă, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biserici parohiale.

SE SOLICITA REABILITARE TERMICA BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+9, ÎN CADRUL .PROGRAMULUI PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU’.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul generai ai zonei.

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE URBANISM

nr.                  din                   J

Arhitect țef;

arh. VASILE ALEXANDRU GEUMAN

întocmit: SJON VIOLETA - CONSILIER


Scara 1; 5.000Demimîfe: vWierea uSrirfWsllBW; slfc                    iVJuff'Mțl

:?nr.ka a Ne purilor țJa latyinjedir Mun'osp’a’ frțjcau 139 -‘c b'onirt

*                               C**        Al* A-H ’■*<♦*

| 1.5000

j Ost3


CERTIFIC/ T LE /•ur. RIZA-E f'-cria.RCj.E^ -F

G( 07

HELiU

f’.ncf.i

PLAN PE ÎNCADRARE JN ZONA L

09,2011
viis     ttiți          \           *


Sistem fie proiecție (X, YA STER.EO’70

Sistem tle referința (Z) "Marea neagra 1973


Denumire. Obținerea cerlificeîului de urbanism pentiu reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau-138 de blocuri

Amplasament' Bscait Str Gării Nr.54, jud Becau

Beneficie : MUNICIPIUL EACAU


Sc. D S+P+4


Sud'; HCJ-tjG’F r.'r. uCi.7

CURNEL. J

CE


M-''

Scara

Faza'

1:500

PLAN DE SITUATE

CU

Data

09.2011

Planșa:

Foi mai

..... „...1.. J> CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, teza DAU

STR,GĂRII NR. 54, bl. C3, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACĂU

In mii tal / mii curo la curau) BNR din data de: 10 decembrie 2012 1Euro» 4,5339 lei

TVA 24%

Nr.crt

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (Mri TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MILEI

MII EURO

MII LEI

MII LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA 1

CAPffOLUL1ițJJJțg?f               '■

CHELTUIELI PENTRU ORpNEREA «1AMENAJAREA TERENULB?^^J?^tj^^ij^W^W

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Expropriere definitiva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t.2

Amenajarea terenului

1A1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilitari din amplasament, sistematizări pe verticala, drenaje, etc.

12,40

2,74

2,98

15,38

3,39

Total 12

12,40

2.74

2,98

15,38

3,38

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea ternulul la si     Inițiala, duf demoni ea       lor

12,41

2.74

2,98

15.39

3,39

Total 1.3

12,41

2,74

2,98

15,3»

3,3»

TOTAL CAPITOL 1

24,61

5,47

5,96

30,77

6,79

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTIUTAtILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2.2

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE »l ASISTENTĂ TEHNICĂ

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEO+Studiu HIDROLOGIC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri ei autori: 11

1,00

0.22

0,24

1.24

0.27

Total 32

1,00

0,22

0,24

U4

0,27

3.3

Proiectare șl Inginerie

3.3.1

• expertiza tehnica

1,00

0,22

0,24

1.24

0,27

3.3.2

- audltul energetic si elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0,90

0.20

0,22

1.12

0.25

3.3.3

- certificai de performanta energetica la terminarea lucrărilor

0,10

0,02

0,02

0.12

0,03

3.3.4

■ întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism si avizelor

0,10

0,02

0,02

0.12

0,03

3.3.5

• documentația de avizare a lucrărilor de Intervenție

2,50

0,55

0.60

3,10

0,66

3.36

- proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, detalii de execuție, caiete de sarcini si intocmirea documentației pentru licitație

1,50

0,33

0,36

1,86

0,41

Total 3.3

6,10

1,35

1,46

7,56

1,67

3.4

Organ) ret procedurilor de achiziție publici

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Total 3.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultanți

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Total 3.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenți tehnici

3.6.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin diriginți de șantier

19,57

4,32

4.70

24.27

5,35

3.6.2

Asistenți tehnici din partea proiectantului

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Total 3.6

19,57

4.32

4.70

24,27

5,35

TOTAL CAPITOL 3

26,67

5,88

6,40

33,07

7,29CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU (NVESTTT1A DE BAZA

4.1

ConstrucJWnstalal»

4.1.1

Conatnicta-kMtalel*

653.75

210.36

228.90

1.182.65

260.85

Total 4.1

953.75

210.36

228.90

1.182.05

26045

4.2

Montai utlaje tehnologice

Total 4.2

0.00|         0.00|      04»

0.00

0.00

4.3

UtHafe, echipamente tehnologice țl funcționale cu montaj

Total 4.3

0.00|         0D0|      6.00

0.00

0.00

4.4

Utfieje fârt montaj *1 echipamente de transport

Total 4.41         6.00

0.001 0.00| 0.001 0.00

4.5.

DoUrl

Total 4.5

6.00

0.00

o.oo|         0.00

0.00

4.e.

Active ne corporale

Total 4.5

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

953.75

210.36

22840

1,182.65

26045

CAPITOLUL»

ALTE CHELTUIELI

S.1

Organizarea do ionilor

5.1.1

Lucrări de construcții

24.46

5.39

5.67

30.33

6.69

5.1.2

Cheltulel conexe al OS

4.69

1.08

1.17

6.07

1.34

Total 5.1

2945

6.47

7.04

36.40

8.03

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe țl cota legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe Inspecție. control, caltata

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 53

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

53

Cheltuieli diverse țl neprevăzute

10042

22.17

24.12

124.64

27.49

Total 5.3

100.52

22.17

24.12

124.64

27.49

TOTAL CAPITOL 5

12947

28.64

31.17

101.04

3542

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE. TESTE 91 PREDARE LA BENEFICIAR. ETC

5.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice ți teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare el publicitate

19.57

4.32

4.70

24.27

5.35

6.4

Cheltulel de audit financiar

14.66

3.24

3.52

18.20

4.01

TOTAL CAPITOL 5

34.25

7.55

8.22

42.47

9.37

TOTAL GENERAI

1,169.35

257.91

200.64

1,450.00

319.81

1,003.02

221.23

240.72

1,243.74

274.32


Proiectant,

< CONSIS PROIECTSet Proiect arh. Adrian Andrei
GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

BLOC, STR. GĂRII, NR. 54

întocmit, arh. Cosmm ton


Luni

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

c

2

3

L

1

c

5

I

5

saptamana

1

2

3

4

5

6

7

a

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Organizare de șantier

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje. instalațS montate pe fațade)

LUCRĂRI LA

Reparați pereți ca strat suport

TERMOIZOLARE PEREȚI

Aplicare strat tennoizolator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade

Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește

IIJCRĂRI IA

Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclusiv aerisiloare șl glafuri

TÂMPLĂRIE

Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare șl glafuri

Refaceri finisaje interioare in zonele de intervenție

Desfacere tinichigerie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv alice

LUCRĂRI LA TERASĂ

Revizuire, reparații, pregătire terasă ca slrat suport inclusiv atice

Aplicare strat tennoizolator la terasă

Aplicare hidroizolatii la terase si probe inundație inclusiv tinichigerie

Remontarea instalatelor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a planseului peste subsol

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

Sef Proiect

arh. Adrian Andrei

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

LUCRAREA: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI"

AMPLASAMENTiSTRADA GĂRII, NR. 54fMUN BACAN, JUD BACAU

OBIECT:   ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

FAZA:        DALI.

PROIECT NR: AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

BORDEROU


PARTI DESENATE

1.

Plan încadrare in Zona

sc. 1/5000

A01

2.

Plan de Situație

sc. 1/500

A02

3.

Plan subsol situație propusa

se. 1/100

A03

4.

Plan parter situație propusa

sc. 1/100

A04

5.

Plan etaj curent situație propusa

sc. 1/100

A05

6.

Plan etaj tehnic situație propusa

sc. 1/100

A06

7.

Plan terasa situație propusa

sc. 1/100

A07

8.

Fațada principala situație propusa

sc. 1/100

A08

9.

Fațada posterioare situație propusa

sc. 1/100

A09

10. Fațada laterala stanga situație propusa

sc. 1/100

A10

11. Fațada laterala dreapta situație propusa

sc. 1/100

A11

12. Secțiune A-A situație propusa

sc. 1/100

A12
Este interzisă copierea multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C CONSIS PROIECT S.R L. București 1ML

m

MMUUMNAURA

WWECTAT

MMMUMATUR* VOW1CAT

WRFICATORf Uf oct

MUM»C*MATVRA

CWWTA

R9»ATnratXA MtfMTA

PROIECTANT GENERAL

<

’ CONSIS PROIECT

VERVCATOt

R.C.J4(V394(V1995

VDtmcAitw WtMT

HWOWnXA

CWTA

RfHRMlUfCRnZA MWATA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

UOUM

Servfcfl de proiectare pentru obiectivul de kweetMi’ReaMtarea rr* a bloc lor de lor ne din

Municipiul Barau -138 de blocuri*

NUME

SEMNĂTURĂ

OKT

ARHITECTURA

Strada Gării, nr. 54 jtl. C-a,

PROECTAT

Aifc Adrtm ANDREI

Ar A -

VERFCAT

Ato. Canto ION

T

FLAMA

PLAN DE ÎNCADRARE

SEFPROECT

Aih. Adrian ANDRS

data               scară

EKEMPLMMt

TA2AFWOOCT

MMARPMMCT

MMM FLAMAu

n

m

"*^SSacJa?*M

NUM&8CMMWRA vemcAî

NUMCWtAYWA UFMCCY

VSWCAfORr ExPtNT

mjm&somahma

OTttTTA

MADAVA

PRCMECT AHT GENERAL

CONSIS PROIECT

R.C.J40/3940/1995

vwcatqa

MDmCATtW Evratî

MMbSEMMJlRA

CWfTA

flEFCRATCXranUA •moata

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BEMEFOAIt

UJCAMW

Servicii de proiectare pentru obiectivul de Investiți :*Reab8itarea termica a blocuritor de locuirile din

Municipiul Bacau -138 de biocurf*

NUME

SEMNĂTURĂ

ARHITECTURA .

Strada Cart, nr. 54 pVC-3

PROCCTAT

AtitAMn ANDREI

AL/U

VERFICAT

Atit Coxnn ION

>•

PLANȘA

PLAN DE SITUAȚIE

SEFPROECT

Atii Adrian ANDREI

DATA                SCARA

10/2012              1:500

WMMAAMA.

PAZAmoecr

DAU.

NUMRAPWMKT

68963/02.06.2011

MAMA PUMA

A02

Eti* Martin a>0a<w. mAAAoraa ti Inwwmtaraa «KxwnaHMti in aptibam Mtiaa • S.C.CONSIS PROIECT SRJL. Bînmtil 1


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.2

la HOTARAREA

nr.....Âlt.....din...Z'?...<?Ă.2O13.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Gării, nr. 54, bloc C3 Bacau” - faza PT

Consumul specific estimat de energie pentru încălzire: 64,50 kWh/mp si an Durata de execuție : 6 luni


PREȘEDINTE DE ■SEI

NOVAC-DIACONULĂl ' (5f‘


Nr. ort.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Garil, nr. 54, bloc C3, Bacau”

1.336,76

1.145,96

• Regim de înălțime: S+P+9E

 • •  Autila totala (mp): 3.148,61 mp

 • •  An construire : 1964

 • •  Nr. apartamente: 69

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDTU POPOV1CI

i HUMAN1A

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ain jbaa ivr. zv - -r

LA HOTĂRÂREA NR.// £DIN 12.04201

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, faza PTH

STR.GAR8 NR. 54, W. 03, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mll (oi / mii euro la curau! BNR <8n data de: 22 decembrie 2012 1 Euros   4,5757 lei

TVA 24%

Nr. crt

Denumirea capitolelor $1 subcapitolelor do cheltuieli

Valoare (tari TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mll LEI

Mll EURO

MO LEI

MO LEI

MD EURO

1

2

3

4

S

6

7

PART ElI

V

W   C        «MTOCULtt^,

, CHELÎDEU PENTRU OBTWEREA 81 APlENAJABEATERENULUr-US

£

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

o.oo

0,00

0,00

o,oo

0.00

1.1.2

Exproprie dai tlva

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

1.1.3

Docum ta pentru ««proprie

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

Total 1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenațarea terenului

1,2,1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuați materiale rezultate, devieri relele de utKKatl din amplasament, tematizari pe verticala, drenaje, etc.

12,14

2,65

2,91

4 5,05

3,29

Total 14

12,14

2,65

2,91

15,06

349

14

Amena|tri pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la star Inițiate, după demontarea schelelor

12,41

2.71

2.98

15,39

3,36

Total 13

12,41

2,71

2,91

1549

3,36

TOTAL CAPfTOL 1

24,65

5,36

5,89

30,44

6,66

’ vtsf ’ '             CAPITOLtl

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UT1U1

ĂTILOfl NECESARE 0SECTVULU1 igțșf

2.1

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPfTOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL* 4        Țit

/■      71 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ASISTENTA TEHNICA <.  5a.    &

î.

ii . ...

3.1

Sturfil teren:

3.1.1

Sludn TOPO+GEO+Studlu HIDROLOGIC

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Total 3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri st autorizații

1,00

0,22

0,24

1.24

0.27

Total 34

1.00

0,22

0^4

1.24

047

34

Proiectare «1 Inginerie

3.3.1

-expertiza tehnica

1.00

0.22

0,24

1.24

0.27

3.3 2

- audltul energetic al elabora t a «căluțul de performante energetica aferent eltuallei existente a blocului de locuințe

0.90

0,20

0,22

1.12

0,24

3.3.3

■ certificat de performanta enen Jca la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0,12

0.03

3.34

■ întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism el avizelor

0.10

0,02

0,02

0,12

0,03

3.3.6

- documentația da avizare a lucrărilor de intervenție

2.50

0,65

0,60

3,10

0.88

3 3.6

- proiect tehnic, documentația tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de Intervenția, detalii de execuție, catete de sarcini si întocmirea documentației pentru licitație

1.50

0,33

0.36

1,86

0.41

Total 3.3

6,10

143

1,46

7,56

1,65

3.4

Organizarea procedurilor da achiziție publici

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Total 3.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Consultanți

Consultanta In domeniul managementului proiectului

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenți tehnici

3.6.1

Sprwregherea e cultei lucrărilor prin dlriglnțl de țantfer

16,03

3,94

4,33

22,38

4.89

3.6.2

Asistenți tehnic din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Total 3.6

10,03

3,94

4,33

22,36

4,89

TOTAL CAPITOL 3

25,13

5,49

6,03

31,16

6,81

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

ConabucRInstelațl

4.1.1

ConetrucțHnstatoti

877.07

191.68

210.50

1.08727

237 68

Total 4.1

877.07

19128

21020

1,087.57

237.68

42

Montaj uttsje tehnologic»

Total 42|         0.05

o.oo|       0.00f         0.00

I           o.oo

4.3

UtSafo, echipamente tehnologice țl funcționate cu montaj

Total 4.3

0.00

020| 0.00| 0.00

| 020

4.4

UUtajo flirt montaj fl echipamente de transport

Total 4,41         020

o.oo|       o.ooj          0.00|         0.00

4.S.

Dotări

Total 4.51         0.00|         0.00|       0.00|         0.00|         0.00

4.6.

Actfve necorp orala

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

020

020

TOTAL CAPITOL 4

87727

19128

21020

1,08727

23726

CAPITOLUL S ALTE CHELTUIELI

M

Organtsaraa de țantiar

6.1.1

Lucrtri de coMtrucp

22.54

4.93

5.41

27.05

6.11

5.12

CheMutei conexe al OS

4.51

0.99

1.08

529

122

Total 6.1

27.05

521

0.49

33.54

723

52

Comisioane, cote, taxe, contul creditului •

5.2.1

Comisioane, taxe ți cot» legate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

522

Tax» kiepecțte. control, caitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse țl napravtxuto

92.68

2025

2224

114.92

25.12

Total 63

92.68

2025

2224

11422

25.12

TOTAL CAPITOL 5

119.73

26.17

28.73

145.48

32.45

CAPITOLUL»

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE șl PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Probe tehnologice țl teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare al publdtote

18.03

324

4.33

22.38

4.89

6.4

CheOutel de audlt financiar

13.52

2.95

324

16.76

3.66

TOTAL CAPITOL 6

31.55

6.90

727

39.12

825

TOTAL GENERAL

1,079.03

233.60

258.73

1,336.76

292.14

Mr care           f.3*»+4.t+4.2*3. t.f)

924.16

201.97

221.80

1,143.96

230.44

Proiectant,

CONSIS PROIECT


Sal Proiect arh. Adrian AndreiCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIUL NICOLAE-OVIDIUROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 5

LA HOTĂRÂREA NR.-4//-DIN 12.04.2013

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Gării nr. 54 bl. C3, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL-lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare și Inginerie

7,564

0

0

0

7,564

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

18,030

4,327

22,357

22,357

TOTAL CAPITOL 1

8,804

18,030

4,327

22,357

31,161

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de baza

2.1

Construcții $i instalații

192,733

746,192

179,086

925,278

1,118,011

2.1.1

Proiectul 1 (Gării 54)

192,733

746,192

179,086

925,278

1,118,011

TOTAL CAPITOL 2

192,733

746,192

179,086

925,278

1,118,011

3 Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

27,048

6,492

33,540

33,540

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

22,540

5,410

27,950

27,950

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

4,508

1,082

5,590

5,590

3.2

Cote legale

0

0

0

O

TOTAL CAPITOL 3

0

27,048

6,492

33,540

33,540

4 Cap.4 • Cheltuieli pentru informare șt publicitate

4.1

informare și publicitate

18,030

4,327

22,357

22,357

TOTAL CAPITOL 4

0

18,030

4,327

22,357

22,357

5 Cap.5 - Alte cheltuieli neeligib

ie

5.1

Alte cheltuieli neeliglblle, inclusiv diverse și neprevăzute

131,688

0

0

0

131,688

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

131,688

0

0

0

131,688

t               ........l__ _333,225.î_ _ _ 809*300 J _ _ _ 194L232 L _                       {

NR.CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

1,336,757

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

333,225

b.

Valoarea eligibilă

1,003,532

11

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

734,638

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

401,413

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

333,225

III

ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

602,119

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

200,706

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

66,645

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

267,351

CONSULTANT

SC CONSIS PROIECT SRLCONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI B ACAU

NICOLAE-OVTDIU POPOVICI


ROMÂNIA

* JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nn 4

LAHOTARAREANR.//-^DIN 12.04.2013

/ n contract

/.......A.‘a.;..QÂ. 2013

Prezentul contract se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil, în baza înștiințării Primarului Municipiului Bacău nr. 79087 din data 01.037013 și a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 6 din data 06.03,2013.

Prezentul contract se încheie între următoarele părți:

 • 1. Asociația de proprietari 54 Gară, cu sediul în Municipiul Bacău, str. Gării, nr. 54, bl. C3 sc. A/parter, telefon 0741798657, cont 1BAN RO13BUCU1582231505014RON, deschis la Alpha Bank, cod fiscal 28412931, reprezentată prin dl. CARAIMAN M1HAI, în calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 464793 eliberat de SPCLEP Bacău la data de 17.04.1996, domiciliat în Municipiul Bacău, str. Gării, nr. 54, bl. C3, sc. A, ap. 43, Județul Bacău, născut la data de il.07.I962, in Comuna Văleni, Județul Neamț, cod numeric personal 1620711040018, denumită în continuare Asociația

(> !i

 • 2. Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIUL BACĂU cu sediul în Bacău, str. Mărășești, nr. 6, Județul Bacău telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacău și dna. Vlnerică Clementina, având funcția de Director Executiv, Direcția Economică, denumită în continuare Unitatea administrativ - teritorială

CAPITOLUL 1 Obiectul contractului

Art. 1. Asociația încredințează Unității administrativ - teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 54, bl. C3, sc. A, Str. Gării, Municipiul Bacău, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).


CAPITOLUL 11 Durata contractului

Art. 2. (I) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ - teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III

Obligațiile părților contractante

Ari. 3. - Obligațiile Unității administrativ - teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demeisurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe / a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii: • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție și să supună aprobării, conform legii, indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

 • f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . să transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) și să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației;

 • h) . să emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire și, ulterior, ordinul de începere a lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) . să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-fînanțare ce revin celor două părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere’*, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe’*, în procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în proprietate și cheltuieli neeligibile în raport cu ordinul de cheltuieli aferent DM1 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce îi revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului și ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la Asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare',

 • o) , să pună la dispoziția Asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . să organizeze recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală după expirarea garanției de bună execuție;

 • q) . după caz, dacă pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifică, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare și semnare actul adițional ia prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de Intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . să predea Asociației cartea tehnică a construcției, atunci când aceasta există, completată conform legislației în vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . să înștiințeze Asociația asupra existenței oricărei situații de natura să îi prejudicieze interesele, precum și asupra acțiunilor întreprinse.

Art. 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa își însușească, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii tehnico-economici, valorile și durata de execuție aferente proiectului, stabilite în documentația tehnică;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare',

 • c) . să constituie / să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termică a spațiilor comerciale și a apartamentelor cu altă destinație decât locuință (care vor fi suportate în totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, în același procent cu cei reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună la dispoziția Unității administrativ - teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990;

 • e) . să împuternicească președintele asociației de proprietari să semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . să desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor și pentru recepția finală;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic în condiții similare cu cele existente Ia data încheierii Procesului verbal de recepție finală.

 • h) . să asigure reprezentanților Unității administrativ teritoriale, Municipiul Bacău / Agenției de Dezvoltare Regională ADR N-E / Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și / sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui Asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , să informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul Asociației, a tuturor documentelor primite / transmise de la / la Unitatea administrativ - teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . să convoace adunarea generală a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ - teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor și a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum și pentru stabilirea cotelor de participare în sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . să supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările apărute în procesul de pregătire, contractare și implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate în documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile șl neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare în sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuință, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

 • d) . să solicite acordul scris ai proprietarilor de apartamente cu altă destinație decât locuință, respectiv de spații comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termică a acestora, în condițiile în care aceste cheltuieli sunt suportate în totalitate de proprietari;

 • e) . să transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract câtre Unitatea administrativ - teritorială, în maximum 30 de zile lucrătoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. în cazul în care adunarea generală a asociației de proprietari nu aprobă executarea lucrărilor de intervenție fundamentate în documentația tehnică, hotărârea motivată a adunării generale a proprietarilor va fi transmisă Unității administrativ - teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4, alin. 1), lit. b) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile

Art. 7. 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, să se recupereze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizată;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritorială fundamentează taxa de reabilitare termică pentru fiecare proprietar în termen de maxim 90 de zile de Ia recepția Ia terminarea lucrărilor, în raport de sumele plătite de UAT și cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termică:

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuință;

 • >  1 an de Ia data înștiințării proprietarului, pentru spațiile comerciale / apartamentele cu altă destinație decât cea de locuință;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritorială în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5)  în cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT își va recupera costurile efectuate până Ia momentul încetării

contractului din culpa Asociației de Proprietari.                                            <

CAPITOLUL V

încetarea contractului

Art.8. 1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fără somație și fără îndeplinirea altor formalități, în cazul în care:

 • a) în urma raportului de expertiză tehnică se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare / reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe / a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște că nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștință a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere, și de a pretinde daune interese în cazul în care cealaltă parte, din culpa sa exclusivă, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract sau le îndeplinește necorespunzător.

CAPITOLUL VI Forța majoră

Ari. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10.• Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. 11. - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau părților pana ia apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de ia data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți sa poată pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII Notificări

Art. 15. - în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi depusă, cu confirmare de primire, ia adresa/sediui prevăzută / prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 16. - în cazul în care notificarea se face prin poștă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar Ia data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 17. - Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în ziua în care a fost expediată, dacă aceasta a fost zi lucrătoare și dacă transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau în prima zi lucrătoare, dacă ziua expedierii faxului era nelucrătoare.

CAPITOLUL VIII Litigii

Art. 18. - în cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din România.

CAPITOLUL IX

Clauze finale

Art. 19. - (1) în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezinți zile lucrătoare, dacă nu se specifică în mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante. Art 21. - Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele anexe:

 • - anexa nr. 1 • Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr. 06 din data de 06.03.2013, privind aprobarea participării în proiectul ce va fi pregătit și depus de UAT Municipiul Bacău, în cadrul Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007*2013 (POR) (in original);

 • - anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

 • - anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • - alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, împreună cu anexele care fee parte integrantă din acesta, reprezintă voința părților Art 23. - Limba care guvernează contractul este limba română.

Art 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art 25. - Prezentul contract a fost încheiat astăzi, 14.03.2013, în două exemplare originale, câte unul pentni fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

Aj                                          Unitatea administrativ teritorială

MUNICIPIUL BACĂU

DIRECȚIA ECONOMICĂ CLEMENTINA VINERICĂ
Director* Executiv
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNIC™""1" “ * 1 rT NICOLAE-OVTDIUI