Hotărârea nr. 116/2013

Hotărârea nr.116 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Energiei, nr.21, Sc. A, B - Bacău".

^îoca/ a/ Q^'^la^-iucifiMt/tu- Sfyacău

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Energiei, nr.21, scara A, B, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • • Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

 • • Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe *;

 • • Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

 • • GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

 • • Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

 • • Referatul nr. 2497 /10.04.2013, al Direcției Tehnice;

 • • Prevederile art. 47 si art. 117 fit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) fit. „b”, alineatul (4) fit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Energiei, nr.21, scara A, B, Bacau” - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare :

 • • VALOARE TOTALA de 854,16 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M - 731,00 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+4E

 • • Autila totala (mp): 1463,2 mp

 • • An construire : 1971

 • • Nr. apartamente : 30

 • • Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 97.19 kWh/mp si an

 • • Durata de execuție: 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 795,62 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 680,43 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr. 2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare ( indicatorii tehnici taman nemodifîcati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitarii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei

4;


ART.6- Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

NR. 116

DIN 12.04.2013

N.O.P.J.C J R.TJEx.l/Ds.l-A-2CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 7

BENEFICIAR LAHOTARAREANR^DIN 12.04.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT NR.: AH 1458-11

68963 / 02.06.2011

EXEMPLAR NR.


REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI STRADA ENERGIEI NR. 21, SC. A-B, MUN. BACAU, JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT


DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA R DE INTERVENȚIE


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPROIECTANT

CONSIS PROIECT

Șoseaua tancului nr.31 sector 2, București

Tel; 021/539 11 32:021/539 11 33 Fax: +40-21-53911 34, E-mallxonsls@consis.ro

Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI’

Amplasament:

STR. ENERGIEI, NR. 21, MUN BACAU, JUD BACAU

Faza de proiectare:

D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Energiei, nr 21, scările A si B

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

- anul construirii: 1971

 • - regim de înălțime: S + P + 4E


 • - număr apartamente: 30

 • - aria utila totala: 1463.20 mp

 • - parter: locuințe

 • - sistem constructiv anvelopa: sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru infrastructura. Toate planseele (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat si au grosimea de cca.13 cm. închiderile pe fațade se considera ca sunt realizate din beton armat monolit (grosime cca.20 cm) si protecție BCA (grosime cca.10 cm).

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

1» Situația existenta a blocului de locuințe:


 • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 40 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din :

04.03.1977      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.2

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0                                              _

Pr

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

- magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința intreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de intretinere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-78 care era in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1986,1990).

(9


Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portanti si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori.

încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - : sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții;

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a IIl-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic" indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 40 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 3 (trei); degradante structurale inregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de inaltime - S+P+4 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(II) Economie de energie si izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al ai asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea :

fi

Blocul situat in strada Energiei nr.21 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1971. Proiect tip clădiri de locuit S+P+4 etaje.

Blocul are destinație de locuințe.

Blocul se compune din 2 tronsoane tip bara lata dispuse unul in prelungirea celuilalt. Dimensiunile in plan ale tronsoanelor sunt:

 • -  tronsoanele tip bara lata: (11.20 x 18.26)m.

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter si 4 nivele, înălțimile sunt:

cca. 2.00 m;

2.70 m;

2.70 m.


 • -  subsol:

 • -   parter.

 • -  nivel curent

Subsolul are destinație tehnica. Accesul la subsol se face direct prin intermediul unei scări din beton armat. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara din beton armat cu o rampa.

Pardoselile din incaperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din BCA, cu grosimea de 7(10) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Acoperișul a fost proiectat sub forma de terasa, hidro si termo izolata. Accesul pe terasa se face prin intermediul unui chepeng. Pe terase sunt 2 guri de scurgere/tronson, interioare, pentru evacuarea apelor pluviale. Scurgerea apelor se face gravitațional prin intermediul pantelor realizate pentru fiecare scurgere.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul are o intrare, pentru fiecare scara in parte, amplasata pe fațada principala .Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul in scara sunt de 115x 220 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 80x80 cm, 150x130 cm, 160x130 cm etc. Inaltimea parapetilor este de cca. 90 cm.

Imobilul are atat togii cat si balcoane. Parapetil sunt realizați prin proiect atat din placi prefabricate din b.a. sau fasii prefabricate din b.a. + grilaj metalic. In cazul balcoanelor care au fost inchise cu diferite tipuri de tamplarie s-au „închis” parapetii cu zidărie din diferite materiale (BCA sau cărămidă plina presata (cpp)). Parapetii au inaltimea de cca. 0.90 m.

închiderile pe fațade se considera ca sunt realizate din beton armat monolit (grosime cca.20 cm) si protecție BCA (grosime cca. 10 cm).

Finisajele

: tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

* in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei sl/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1971 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseuluî de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Pereții de fațada se considera ca sunt realizați din beton armat monolit (grosime cca.20 cm) si protecție BCA (grosime cca.10 cm).

Pereții de rost sunt realizați din beton armat.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se qaseste intr-o stare de degradare a elementelor de flnsai “medie", elementele pârând a fi afectate Mde varsta” si avand o intretinere relativ modesta spre bine.

Planseele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hidroizolatiile de la nivelul teraselor s-au refăcut in timp cu sisteme diferite de protecție, respectiv, cu membrana termosudabila cu sau fara protecție de ardezie.

Pentru scurgerea apelor provenite din precipitații si eliminarea infiltrațiilor, locatarii au realizat, local, șarpante din lemn. Suprafața acestor șarpante totalizează circa 50% din suprafața totala a teraselor. Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestor intervenții la clădire.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.

O serie de locatari si-au inlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat din dale de beton. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru indepartarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde este cazul, vegetația crescută.

Soclul este degradat si necesita reparații.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

_

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, intretinute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost inlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de intretinere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de intretinere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 40% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neingrijit.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si inchise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Rostui dintre tronsoane este de dimensiuni relativ mici (cca. 5 cm).

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.


Nu s-au efectuat lucrări de Intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentelor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1, 2, 3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Energiei, nr 21 - nu exista date

 • 2. Concluziile expertizei tehnice si auditulul energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

b) Concluzii:

 • 2. Sinteza evaluării sl formularea concluziilor

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Energiei nr.21, scările A - B - din punct de vedere al asigurării cerinței “A1-rezistenta mecanica si stabilitate" prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, inlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții", fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad O adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta încărcările suplimentare provenite din inchiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie incadrata in clasa de risc seismic RS III.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea incepe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Auditul energetic


 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C + I

 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei șl/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fa(a exterioară a pereților exteriori). Izolarea termica a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tampiarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncâlzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplâria din PVC și cu geam termoizolant dubiu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R min=:0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spâlarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, -înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit

S6 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor:

Lucrări de Intervenție (prevăzute la art.4 lit.a) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de Intervenție (mll iei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior (S1)

89.49

121454.88

2.03

b) înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic (S4)

46.35

15562.10

8.19

c) termo-hidroizolarea terasei (S2)

97.75

33818.10

7.95

d) Izolarea termica a planseulul peste subsol (S3)

11.78

12178.38

2.66

TOTAL

245.37

183013.46

* Prețurile Indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro 3 4.53 lei - cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012.


A.3. Datele tehnice ale investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.


La soclu se aplica un strat de polistlren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termolzolant dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etansare. Se propune etansarea cu vata minerala si profil din tabla zincata.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profite de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată inăltimea aticului terasei, ' * eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului In blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplâria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături" din teavă

* au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită intretinere In timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.


Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplâriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună inchidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - imbunătătirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

_

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in incăperi si care trebuie incălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri sl cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profite metalice galvanizate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută, inlocuirea tamplariel existente sl închiderea de logii/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termosistemui fiind aplicat pe parapet (se izolează intradosul planseului de la primul balcon si se hidro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplăriei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor inchise ramane neschimbata. Termoizolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor si golului tamplăriei se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vorfi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitâtile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi-

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de inchidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidrolzolarea terasei:

Terasa necirculablla

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după inlaturerea stratului de protecție a hidroizolatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi inlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din piaci de polistiren expandat Ignifugat de inalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică impreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă,

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste wlndfang/intrari retrase din plănui fațadei

Planseului de peste windfanq

Fiind vorba de un spațiu incalzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de inceperea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale;

trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 5...10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor, pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1, Valoarea totala a investiției

(in preturi - luna iunie anul 2011,

1 euro = 4.25 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 22 iunie 2011)

Total (TVA inclus): 854.16 mii lei,

din care:

constructii-montaj (C + M): 731.00 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 sl 5.1.1 din devizul generai)

 • 2, Detalierea valorii totale a Investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,                  854.16 mii lei

din care:

constructii-montaj (C + M)                                               731.00 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 1.2. investiția specifica                                                      0.499 mii Iei/m2(a.u.)

(constructil-montaj/arla utila a blocului)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție___________________________________________________6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție_________________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica________________________3.58anr

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic____________________________________142215.93 kwh/ an

 • 2.5. economia anuala de energie:________________________________________________188579.79 kwh/an

in tone echivalent petrol:________________________________________________________15.44 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_________51811.91 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M: 1.168 -anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA inclus):

1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile

360.505 mii iei


2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din cheltuielile neeligibile                                                                    493.659 mii leiContractorul proiectării lucrărilor de intervenție,

Data: Octombrie 2012OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției


 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenateROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 2/682 din

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 4/£    __ Din:

în scopul:

1.1.1 A) REABILITARE TERMICĂ BLQC DE. LOCUINȚE, ÎN CADRUL „PROGRAMULUI LOCAL PE ANUL 20i0, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN ' MUNICIPIUL BACĂU” '

Ca urmare cererii adresate de ________________ MUNICIPIUL BACAU____________________

cu domiciliulNsediul în județul____________BACAU''          t localitatea_____________BACAU_____________

satul______________j___________________,________ sectorul - cod poștal               7 _,___________

strada_____________CALEA MARASESH____________jff. ...       __ ,bl

sc. -     .et - - .ap. .teL/fax                    ___-.'..-l e-mail_____________-


fnragîqtrrita 1m nf.1             2/682              din 31*07-201'2 '

pentru imobilul - teren și/sau construcții • situat în județul Bacau, Municipiul Bacau,

sațul T           ______________:_________________________- sectorul -    . cod postai: __________

strada v -          str. Energiei___________. nr. 21 m.

so. _ ,B_., etUJL,. ap.        , sau identificat prin_______________ _plan de situație.

satul _________. sectorul    . cod postul: __________

strada__________ «&■ Energiei_________________tnr. 21 .bl.

so. A t et r . ap. - , sau identificat prin: .___________._________plan de situație

In temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.___________250________,   /_______2008_______

faza PUG' aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012__________________

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construdii^epublicată, cu modificările ei completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC


Teren șl construcție situate In Intravilanul munlolplulul Bacău, proprietate particulară a locatarilor în Indhdziune.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Foloslnța'ăctuală: Woo de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.W2012 este zonă locuințe colective, Inclusă In UTR 3.

Terenul se află în zona "A" de Impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC


Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:                     *

LUCRAM DE REABILITARE - TERMICĂ BLOC DR LOCUINȚE^tN CADRUL „PROGRAMULUI LOCAL PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR pE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU”                    ***

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație tjș desființare și nu conferd dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALB TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:


In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții • de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT.PROTECTIA MEDIULUI CAM 11-BACAU, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU    '

jud. Bacau

tn aplicarea Directivei Conciliului S3/337/CHE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice fi private asupra mediului, modificai! prin Directiva Consiliului 97/11/CB fi prin Directiva Conciliului fi Parlamentului European 2003/35/CB privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri fi programa tn legltura cu mediul fi modificarea, ou privire la participarea publicului fi accesul la justiție, a Directivei 83/337/CEE fi a Directivei 9S/61/CE, prin certificatul do urbanism ae comunici solloitantului ^obligația de a contacta autoritatea teritoriali de mediu pentru ca aceasta ai analizeze fl al deddl, după caz; tncadrarea/hdncsdmrea proiectului investiției publiee/privato tn lista probatelor supuse evalulril impactului asupra mediului,

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului W/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu ac deafltțoara dup! emiterea certificatului de urbaniam, anterior depunerii documontațtei pentru autorizarea exocuterli bcrlribr de construcții la autoritatea adtntabtrațfol publice competente.

învedorea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de omitere a acordului de mediu, autoritatea competente pentru protecția mediului stabiiețto mecanismul astguririi conauJtiril publice, centraliziril opțiunilor publicului fi al formuilrii unui punct do vedere oficial cu privire la realizarea investiției tn acord cu rezultatele ocnaultiril publice.

In acea te condiții:

Dupl primirea prezentului certificat do urbaniam, titularul are obligația dea ae prezenta la autoritatea competente pentru protecția mediului tn vederea evaluiril inițiale a investițioi fi stabilirii nocoritlții evahiirii efectelor acesteia asupra mediului, tn urma evaluirii inițiate a investiției ae va emite actul administrativ al autoritlții competente pentru protecția mediului.


In situația tn oare autoritatea competente pentru juptecția mediului stabilește necesitatea evahdriî efoctebr inveatițioi uupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest Ispt autoritlții administrației publico competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea exeărtlrii lucrlrilor de construcții.

xsasEttaaskaaDcasnisssBsaizxSKsaSRsateBeansaBaKsassBxacnsaeflKnMBaaasaBM In situația tn care, dupl emiterea certificatului de urbaniam ori pe pareunul deruUrii procedurii,do evaluare a efectelor investiției asupra mediului, aotieitantnl renunți la intenția de realizare a inveatițioi, acesta are obligația do a notifica aceatfapt autoritlții administrației publice competente.

întocmit: SION VIOLETA. CONSILIER

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DB CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA M ÎNSOȚITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:


 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau» după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în oare legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

a D.T.A.C.              □ D.T.O.E.                □ D.T Zb.

•O

 • d) avizele și acordurile stabilita© prin certificatul de urbanism:

d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și inftastruotura:


 • □ alimentare cu apă

 • □ oanalizare

 • □ alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică d,2) avize și acorduri privind:

 • □ securitatea la incendiu


0 gaze naturale 0 telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

□protecție civilă


Alte avize/acorduri □


□ sănătatea populațieid.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau alo serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

• RAPORT DE-AUDIT ENERGETIC

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);


f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):


scutit


iritede 12 luni de la data emiterii.

SECRETAR,

OVIDIUNICOLAB POPOVICIAchitat taxa de..........lei, conform chitanței nr.

din


scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin-poștăla data de           'fy/L,

Anexă la Certificat de urbanism nr.

din Si, OS. JM, REGIM TEHNIC

Funcțiunea dominanta - locuirea, compusa din locuințe colective existente în blocuri cu regim mediu de înălțime P+4 niveluri.

Funcțiunile complementare admise:

 • • instituții publice, servicii si alte activități nepoluante si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire;

 • • odihna sl agrement (spatii verzi amenajate);

 • • circulație pietonaia sl carosabila;

 • • staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnico-edllitara sl construcții aferente.

Utilizări admise;                                                           **

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări în cadrul trupului principal;

 • - Investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii sl a confortului urban;

 • - modernizări, reparații si întreținere la clădirile existente;

 • - construcții aferente echipării tehnico-edllitare;

 • - amenajări aferente locuințelor cai de acces carosabile sl alei pletonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copil, amenajări de sport pentru tineret;


 • - echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier, creșă, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biserici parohiale

SE SOLICITA REABILITARE TERMICA BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, ÎN CADRUL «PROGRAMULUI LOCAL PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU*.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM

Arhitect țd;arh, VA3ILE ALEXANDRU GEUMAN

■ <—

întocmit: SION VIOLETA ■ CONSILIER


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5,000

Deinimtrs: Obfinstw

CWluiWlUHJi df; uiiwwiOlii pi.'twu «dat- Hrtiv tsirrke s brC-curtor Se !rxu?rt6 dir Mtm'iS'u? Bjmeu-139 de

■»*»****■»** CI-x-Tf». O-               *.t» ’î’

^GTîțflr.^r     : JiCJPs1.») JHACXv &

CONSIS PROIECT


DEVIZ GENERAL

pentru lucrările da reabilitare termica, faza PALI


STR. ENERGIEI! NR. 21, SCARA A,B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU


In mU M / mii auro ta cursul BNR din data do: 10 decembrie 2012

1 Euro •   4.5339 lei

TVA 24%
Nr.crt

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (firi TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MM LEI

MMEURO

MU LEI

MU LEI

MUEURO

1

2

â

4

5

8

7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

CHELTWEU PENTRU OBȚINEREA 01 AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.00

0.00

0.00

030

0.00

13

Amenajarea terenului

13.1.

Pregătirea terenului prin demolări. demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele da utBtoti din amplasament, sistematizări pe verticala, drenate, etc.

15.52

3.42

3.73

19.25

435

Total 13

15.52

3.42

3.73

1935

435

1.3

Amenajlri pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului ta starea Inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.74

2.98

15.39

3.39

Total 13

12.41

2.74

238

1539

3.39

TOTAL CAPITOL 1

2733

6.16

8.70

34.64

7.64

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU A8IGURAREA UTnjTAȚTLOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENTA TEHNICĂ

3.1

Studii teren:

3.1.1

Stud*TOPO*GEO*Sludlu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Taxe pentru obținerea do avize, acorduri sl autorizații

1.00

032

034

134

037

Total 33

1.00

032

034

134

037

33

Proiectare fl Inginerie

3.3.1

- expertiza tehnica

1.00

0.22

0.24

134

037

3.3.2

- audltul energetic sl elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0.90

030

032

1.12

035

3.3.3

• certificat de performanta eneraetica la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism ei avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.5

• documentația de avizare a lucraritor da Intervenție

1.50

0.33

0.36

1.86

0.41

3.3.6

- proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executori kicrertior de intervenție. detaS de execuție, caiete de sarcini sl întocmirea documentației pentru licitație

1.00

032

0.24

134

037

Total 33

4.60

1.01

1.10

5.70

136

3.4

Organizarea procedurilor do achlzhta publici

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanți

Consultanta In domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistenți tehnici

3.6.1

Spravegherea execuției lucrartior prin dlriginți de șantier

1150

2.54

2.76

1436

3.15

3.6.2

Asistenți tehnici din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 33

11.50

234

2.76

1436

3.15

TOTAL CAPITOL 3

17.10

3.77

4.10

2130

4.68
CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

ConstructUnslalatl

4.1.1

ConetnictO-hataletB

547.20

120.60

131.33

678.63

149.86

Total 4.1

54720

120.89

13133

*78.53

149.88

4.2

Montaj ullaje tehnologice

Total 42|         0.00|         0.001       0.00

0.00| 0.00

43

UtBaja, echipamente tehnologice șl funcționale cu montaj

Total 4.3|         0.00

0.00| 0.00

0.00

0.00

4.4

UOaje fârâ montaj țl echipamente de transport

Total 4.4

0.00

0.00| 0.00

0.00

0.00

4.S.

Dotfirl

Total 4.5

0.00

0J»

0.00| 0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

Total 4.*

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

54720

120.60

13143

678,53

149.86

CAPITOLUL 6 ALTE CHELTUIELI

$.1

Organizarea do șantier

5.1.1

Lucrări de conetrucțS

14.38

3.17

3.46

17.83

3.93

5.12

Cheltuieli conexa al OS

2.86

0.63

0.60

3.57

0.79

Total 5.1

1726

181

4.14

21.40

4,72

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

52.1

Comisioane, taxe șl cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.2

Taxe inspecție, control, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diversa șl neprevOxute

5822

13.06

14.21

73.43

1820

Total 53

59.22

13.08

1421

73.43

16.20

TOTAL CAPITOL 5

78.48

1627

1835

94.83

20.92

CAPITOLUL*

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE șl PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

PregfiUrea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Probe tehnologica șl teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare st publicitate

11.50

234

2.76

14.28

3.15

6.4

Cheltuiel da audlt financiar

8.63

1.90

2.07

10.70

2.36

TOTAL CAPITOL 6

20.13

4.44

4.63

24.96

5.51

TOTAL GENERAL

488.84

151.93

145.32

854.14

168.40

Dh> an C+14 (!.1+1.3+i+4.1+4.t4X. t.1)

5*9.51

130.02

141.46

731.00

141.23

Set Proiect arh. Adrian Andrei

GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC, STR. ENERGIEI, NR. 21

întocmit.

arh. Cosmin Ion


Etapa

TIPUL DE LUCRARE

Luni

1

I 2 I

3

I<

I Ș

I?

saptamana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

16

19

20

21

22

23

24

Organizare de șantier

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalații montate pe fațade)

LUCRĂRI LA

Reparații pereți ca strat suport

TERMOIZOLARE PEREȚI

Aplicare strat termoizolator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade

Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește

LUCRĂRI LA TÂMPLĂRIE

Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclusiv aerisitoare și glafuri

Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare și glafuri

’C :• £ ■

Refaceri finisaje interioare in zonele de intervenție

Desfacere tinichigerie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

LUCRĂRI LA TERASĂ

Revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Aplicare strat termoizolator la terasă

Aplicare hidroizolatii la terase si probe inundație inclusiv tinichigerie

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a planseului peste subsol

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

Sef Proiect,

arh. Adrian Andrei

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.


LUCRAREA: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI"

AMPLASAMENT:STRADA ENERGIEI, NR. 21, MUN BACAN, JUD BACAU

OBIECT:   ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

FAZA:         DAL.I.

PROIECT NR: AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

BORDEROU

PARTI DESENATE

 • 1. Plan încadrare in Zona

 • 2. Plan de Situație

 • 3. Plan subsol situație propusa scara A

 • 4. Plan subsol situație propusa scara B

 • 5. Plan parter situație propusa scara A

 • 6. Plan parter situație propusa scara B

 • 7. Plan etaj curent situație propusa scara A

 • 8. Plan etaj curent situație propusa scara B

 • 9. Plan etaj 4 situație propusa scara A

 • 10. Plan etaj 4 situație propusa scara B

 • 11. Plan terasa situație propusa scara A

 • 12. Plan terasa situație propusa scara B

 • 13. Fațada principala situație propusa scara A

 • 14. Fațada principala situație propusa scara B

 • 15. Fațada posterioare situație propusa scara A

 • 16. Fațada posterioare situație propusa scara B

 • 17. Fațada laterala situație propusa scara A

 • 18. Fațada laterala situație propusa scara B

 • 19. Secțiune A-A situație propusa scara A

 • 20. Secțiune B-B situație propusa scara B

  SC. 1/5000

  A01

  sc. 1/500

  A02

  sc. 1/100

  A03

  sc. 1/100

  A04

  sc. 1/100

  A05

  sc. 1/100

  A06

  sc. 1/100

  A07

  sc. 1/100

  A08

  sc. 1/100

  A09

  sc. 1/100

  A10

  sc. 1/100

  A11

  sc. 1/100

  A12

  sc. 1/100

  A13

  sc. 1/100

  A14

  sc. 1/100

  A15

  sc. 1/100

  A16

  sc. 1/100

  A17

  sc. 1/100

  A18

  sc. 1/100

  A19

  sc. 1/100

  A20Este interzisă copierea multiplicarea șl împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S C CONSIS PROIECT S R.L. București 1

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1 •* MMONSIS Pftolhc t

X. 5.H.L  / 2


Ml

M

Ml

NU«aMATUU mOCCÎAT

MMEAQMAIUU VBWCAÎ

^ttFFroîcT1*

VtMHCAKW urau

MUMOMAMU

cewrA

R*f^sssrTttA

PRCNECTANT GENERAL

CONSIS PROIECT

R_C.:J40/394CV1995

WmCAT»

vsoncAHW

MRMaMMUHA

OWA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BEHff"aAft            BACAU

LUCRMV

Serviri de proiectam pentru obierivd do hwesfitfcHeabataree tenrfoa a btocudtor da locuința din

MunUpU Bacau > 138 de (focuri*

NUC

SEMNĂTURĂ

OMKT

ARHITECTURA

Strada Energiei, nr.21

PROECTAT

Arh. ArMm ANDREI

Ai 'A-'-

VEWFKAT

Ml Contat ION

PlANM

PLAN DE ÎNCADRARE

SEFHWECI

Arh. Atatan ANDREI

A\ *4.-*

tMTA

1072012

1:5000

ua»urt>R

DAU

MMMHVOCÎ

68963/02.06.2011

HUMIRANM

A01

EMa HmUa Oftarea, nuțtfcarea tt bmrunAMM Oocuwtata tara «ntarea icrita a S-CCOKSfâ PROECT SRL BuaaaM

Ml

MB

Ml

MQCCIAT

W91CAT

nrraoccr

V0W1CATON evot

Mmaunm

CfMflA

PROECT AHT GENERAL

CONS1S PROIECT

R-C.lMIWW 0/1095

WHHtAnM

I WMFCAHW

NUKtotWVU

CSWTA

MteuîeromtA MMMTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BEMEcwt          bacau

Serviri de proiectare pentru obaecfivul de trwesUtfcTteeMaaree termica a blocerfcr de locunle rfin

MunldpU Bacau -138 de btocutl*

NUME

SEMNĂTURĂ

«te

ARHITECTURA Strada Energiei, nril

PROCCIAT

ArtL Mm ANDREI

VERFCAT

AtLCMrtnlON

’lLL

RAMA

PLAN DE SITUAȚIE

1 5ff PftCMECT

Arii, Atei ANDREI

DATA        1        sdftA

10C012     |      1:500

DAL.I.

MUMMtHIMCf

68963/02.062011

IUMRMM

A02

fte Hn»EV*», Materna ai Impute» «wmaXatelaiBaerUiarae astea SjCjCrMSBPRMECt SRL Buana»

PRINCIPALII INDICATORI TEHN1CO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Energiei nr. 21, scara A, B, Bacau” - faza PT

yțțUA 1

PREȘEDINTE DESfeDlNTA, NOVAC-DIACONULAURENtlU V-


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVnHU POPOVICT/


Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mll Iei (cu TVA)

Valoare

C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Energiei, nrJl, scara A, B, Bacau”

79^62

680,43

DEVIZ GENERAL pentru lucrării» de reabilitare termica, toi PTH

STR.ENERGIEII NR. 21, SCARA A,B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mll lei / mll auro la cursul BNR din data da: 22 decembrie 2013

1Euro- 44757 lei                            TVA 24%

Nr.ert.

Denumirea capitolelor *1 subcapitolelor da eheRutell

Valoare (Uri TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MD LEI

MD EURO

milei

MD LEI

MB EURO

2

3

4

3

6

t

PARTEAl

capitolul!

CH8LTUMU PENTRU DEȚRRRM țl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Ob|lnarea terenului

1.1.1

Teren penau O.8,

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.12

Ewnipiiere defWIhre

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.00

0.00

«40

0.00

0.80

12

Amenajarea terenului

12.1.

Pregătirea terenului pdn demolări. demontări, dezafectări, defrișări, evacuări matahale rezultate. devieri rețele de uHStatf din amplasament, slelamsltzari pe verticala, drenate, aht

1247

241

3.09

15.90

3.48

Total 12

1247

241

3.09

13.06

3.49

13

Amenajirt pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului le starea Inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.71

2.90

15.39

3.38

Total 14

1241

2.71

2.98

1949

348

TOTAL CAPITOL 1

2828

542

647

3148

648

CAPITOLUL»

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTUTApLCR NECESARE OBIECTIVULUI.

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

6.00

0.80

0.00

' -                                 CAPITOLUL»

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE țl ASISTENȚA TEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

StudB TOPO+GEO+StudhJ HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totul 3.1

0.00

040

040

040

0.00

32

Tava pentru obținerea «vtre, eccrdurl t! «irtorlzaf»

1.00

0.22

024

124

0.27

Total 34

1.00

022

024

124

0.27

3.3

Proiectare |l Inginerie

3.3.1

• expertiza tehnica

100

0.22

0.24

1.24

027

3.3.2

• audRul energetic el elaborarea certificatului de performanta energetica aferent sttuetw existente a blocului do locuințe

0.90

0.20

0.22

1.12

0.24

Ș3J

■ cartrieM da performanta «loreedca h terminația tuciurilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

• întocmirea documentatei pentru obținerea cartHIcatuiul de urbanism al avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.5

.doaimento de ariiare a lucreriurde htMvanlle

1.50

0.33

028

1.86

0.41

3.3.6

• proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executări tucreritor do Intervenție. detaM do execute, calote de sarcini ol întocmirea documentatei pentru Mate

1.00

022

024

1.24

0.27

Total 3.3

4.00

141

1.10

5.70

1.28

3J

Dmanlurea oroc.durttor de achbttle PUMcl

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 34

0.00

040

0.00

8.00

0.00

3.S

Consultanți

Consultanta In domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 34

0.00

0.00

040

0.00

040

3.0

Asistenți tehnici

3.0.1

Sprevegheree execuției lucrărilor prin dlriglnțl de șantier

10.71

2.34

2.57

13.28

2.90

3.0.2

Asistenta tehnici din pansa proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 34

10.71

2.34

247

1348

2.00

TOTAL CAPITOL 3

16.31

341

341

20.22

442cap holul 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

ConataicUt-mtalap

4,1.1

Conetnicpi-inaialatO

510.08

111.48

122.42

632.40

13623

Total 4.1

510.06

111.40

122.42

632.49

13023

4.2

Montaj utflaje tehnologice

Total 42

_

0.00

0.00

0.00| 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologico gl lUncțJonat» cu montaj

Total 4.3

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

4.4

UUaja IM montaj gl echipamente de transport

TotatăJ

0.00

0.00

0.00

o.oo|         0.00

4.5.

DotM

Total 4.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Acthe nscorporata

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4'

510.08

111.40

122.42

632.40

13023

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

3.1

Organizarea da gantler

5.1.1

LuerAri do conatrucjfl

13.36

2.92

3.21

16.50

3.63

M2

ChalhiM conexe al OS

2.88

0.58

0.84

3.32

0,73

Total 5.1

16.00

3.51

3.85

19.91

4.35

52

Comleloane, cote, taxe, contul creditului

5.2.1

Comleloane. taxe gt cota legata

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.22

Taxa Inupecjle. contrai, calitate

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

Total 5.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli dtverae gl neprevăzuta

55.17

12.06

13J24

68.41

14.95

Total 5.3

55.17

12.00

1324

60.41

14.95

TOTAL CAPITOL 5

7123

15.57

17.00

8042

19.30

CAPITOLUL •

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE 91PREDARE LA BENEFICIAU, ETC

6.1

PragSUraa piraonalulul de orptoatara

000

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologico gl leala

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare al publdtate

10.71

2.34

2.57

13.28

2.90

6.4

Cheltuia! do audH financiar

8.03

1.76

1.93

9.96

2.18

TOTAL CAPITOL (

18.74

4.10

4.50

23.24

5.08

TOTAL GENERAL

<41.53

140.23

153.7?

793.52

173.SS

M car» C+M (tJ+hJ*2*4.t*4.2+S.f.O

549.74

119.92

131.70

480.43

148.71

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Energiei nr. 21, scara A, B, Municipiul Bacau, Județul Bacau"


Ito crț

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL-lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

. 1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

.1.1

Obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare și Inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanța

0

0

0

0

1.4

Asistența tehnica

10,710

2,570

13,280

13,280

TOTAL CAPITOL 1

6,944

10,710

2,570

13,280

20,224

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții și Instalații

113,206

423,043

101,530

524,573

642,779

2.1.1

Proiectul 1 (Energiei 21)

118,206

423,043

101,530

524,573

642,779

TOTAL CAPITOL 2

118,206

423,043

101,530

524,573

642,779

3 Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de țantier

3.1

Organizarea de șantier

16,056

3,853

19,909

19,909

3.1,1

Construcții și Instalații aferente organizării de șantier

13,380

3,211

16,591

16,591

3J.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

2,676

642

3,318

3,318

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

16,056

3,853

19,909

19,909

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru informare șl publicitate

4.1

Informare șl publicitate

10,710

2,570

13,280

13,280

TOTAL CAPITOL 4

0

10,710

2,570

13,280

13,280

5 Cap.S - Alte cheltuieli neellgib

le

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, Inclusiv diverse șl neprevăzute

78,368

0

0

0

78,368

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

21,062

0

0

0

21,062

TOTAL CAPITOL 5

99,430

0

0

0

99,430

L1°™*:        ____________ _ 2 jl°25.2?___L ?ȚL(M4 J 795,624 _ j


NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE • lat cu TVA.

1

Valoarea totală a cererii de finanțare» din care:

795,624

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

224,580

b.

Valoarea eligibilă

571,044

11

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care :

452,998

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile» inclusiv pentru AP (40%)

228,418

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neellglblle» Inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

224,580

III

ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILA SOLICITATA (60%)

342,626

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

114,209

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

40,704

c

Contribuția Asociației de proprietari Ia cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

21,062

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

175,975


CONSULTANT SCCONSIS PROIECT SRLCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC^U NICOLAE-OVIDIU POPOromânia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Bacau nr. 79061 din data 15.02.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 28 din data 11.03.2013.

Prezentul contract se incheie intre următoarele parti:

 • 1. Asociația de proprietari nr. 28, cu sediul in municipiul Bacau, str. Energiei, nr. 31,sc. A, ap. I, telefon 0334413919. cod fiscal 10569543. reprezentata prin dl. M1HALACHE CONSTANTIN, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip Bl, seria GX, nr. 659429 eliberat de Politia Bacau la data de 17.10.1997, domiciliat in Mun. Bacau. str. Banani Iu' nr. 4A, bl. 4A, sc. B. ap. 10. județul Bacau, născut la data de 10.10.1953, in comuna Iaz, județul Bacau, cod numeric personal 1531010040020 denumita în continuare Asociația

Și

 • 2.   Unitatea administrativ teritoriala MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vinerica Clementlna, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPITOLUL 1

Obiectul contractului

Art. I. Asociația încredinjează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 21, scările A si B, Str. Energiei, Mun. Bacau, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficien/a energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II

Durata contractului

Art. 2.(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de Către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL 111

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Domeniul

de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poți urbani de creștere, cu respectarea contractului de fman]are și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii.

indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

 • f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic .(sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare ia proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) . sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de incepere a

lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .  să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție:

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului:

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară I „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2. ..Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de 40%. cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeilglblle ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în

proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energeticii a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m). conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare,

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție:

 • q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional In prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa instiinteze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

Art. 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici. valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV, Mecanismul de recuperare-,

 • c) , să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună ia dispoziția Unității administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice

ah document d n care să rezulte faptul c* blocat*fowconsmrit hrtea unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990:

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa senmeze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția b terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente ia data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-E./ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritoriala a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate In procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeliglblle ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

.d). sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e). sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale Ia prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul ’in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fî transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar apllcăndu-se prevederile art. 4, alin. 1). lit. b» din prezentul contract.                                                                                 *

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeliglblle

Art 7. 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >   1 an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința ;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana Ia momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V

încetarea contractului

Art. 8. I) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contra» și egislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fara somație si fara îndeplinirea altor formalități. în cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI Forța majora


Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actîoneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

An. 11.» Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

An. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, in condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. • Daca forța majora actîoneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare*de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeitaite pani încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.


CAPITOLUL VII Notificări

Art. 15.• In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucratoare.

•     CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

CAPITOLUL IX

Clauze finale

An. 19. - (I) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context

(2) Termenul ri ori zi .e sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional incheiat intre părțile contractante. Art. 21. - Fac pane integranta din prezentul contract următoarele anexe:

 • -   anexa nr. I - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 28 din data de 11,03.2013. privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DM1) 12 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetica a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

 • -   anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • -   alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, impreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 25. - Prezentul contract a fost incheiat astazi, 21.03.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare pane, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația da proprietari


NR. 28Unitatea administrativ teritorială


DIRECȚIA ECONOMICA CLEMENTINA VINERICA Direator Executiv

DIRECȚIA TEHNICA


PRESED

NOVAC-D


Nr.din


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACA NICOLAE-OVIDIU POPOVKf


1

 Regim de înălțime: S+P+4E

 • •  Autila totala (mp): 1.463,2 mp

 • •  An construire: 1971

 • •  Nr. apartamente: 30

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 97.19 kWh/mp si an

 • •   Durata de execuție: 6 luni