Hotărârea nr. 115/2013

Hotărârea nr.115 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.4, Sc. A- D - Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 4, scările A, B, C si D - Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

•Hotararea Consiliului Local nr.11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

•Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

 • • GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

 • • Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr. 2500 din 10.04.2013, al Direcției Tehnice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 4, scările A, B, C si D - Bacau” - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare:

•VALOARE TOTALA de 1.412,07 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.212,77 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+4E

 • • Autila totala (mp): 2.840,56 mp

•An construire: 1978

•Nr. apartamente: 40

•Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 77,21 kWh/mp si an

•Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 1.244,10 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.067,71 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare ( indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofînantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4; ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVTDnj POPOVICI/

NR. 115

DIN 12.04.2013

N.O.P.,D.P./ R.TJEj.I/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU                   BENEFICIAR

CONSILIUL LOCAL BACĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU
PROIECT NR.: AH 1458-11
68963/02.06.2011
EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI STRADA MILCOV NR. 4, SC. A-D, MUN. BACAU, JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT


DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


PROIECTANT
CONSIS PROIECT

Șoseaua tancului nr,31 sector 2, București

Tel: 021/539 11 32 ; 021/539 11 33 Fax: +40-21-539 11 34, E-mail:consis@consis.ro


Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI"

Amplasament:

STR. MILCOV, NR 4 , MUN BACAU, JUD BACAU

Faza de proiectare:

D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: Strada Milcov, nr. 4, scările A-D

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

- anul construirii: 1978

regim de înălțime: S + P + 4E


 • - număr apartamente:40

 • - aria utila totala: 2840.56 mp

 • - parter: locuințe

- sistem constructiv anvelopa: sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru infrastructura. Toate planseele (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat monolit si au grosimea de cca.13 cm.închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 cm).

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

 • 1, Situația existenta a blocului de locuințe:


  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilltatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1*1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 33 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din :

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința intreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-70 care era in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1986,1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portanti si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de incadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - Sistemul structural mixt , de tip celular, este alcătuit din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții.

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a IIl-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic" indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 33 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 2 (doua); degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme ;

regimul de inaltime - S+P+ 4 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(II) Economie de energie si izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea :

Blocul situat in strada Milcov nr.4 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1978. Proiect tip clădiri de locuit P + 4 etaje. La parter nu exista spatii comerciale.

Imobilul are destinație de locuințe.

Blocul se compune din doua tronsoane, cu forme regulate, avand dimensiunile in plan după cum urmeaza:

 • -  tronsonul 1, care cuprinde scările A si B: (11.74x32.00)m;

 • -  tronsonul 2, care cuprinde scările C si D : (11.74 x 31.66)m.

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter si 4 nivele, înălțimile sunt:

 • -  subsol:        cca. 2.00 m(2.10m);

 • -  parter:          2.70 m;

•  nivel curent     2.70 m.

Subsolul are destinație tehnica. Accesul la subsol se face direct printr-o scara din beton armat Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara in doua rampe.

Pardoselile din incaperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din BCA, cu grosimea de 7(10) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra si parțial cărămidă Bretea.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa, hidro si termo izolata. Accesul pe terasa se face prin intermediul unui chepeng. Pe terase sunt dispuse cate doua guri de scurgere, interioare, a apelor pluviale, pentru fiecare tronson. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin intermediul a 4 pante/scurgere.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul are doua intrări, amplasate pe fațada principala si, respectiv, pe cea posterioare. Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul principal si secundar este de 160x290 cm, respectiv 90 x 210 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 85x115 cm, 135x115 cm, 40x40 cm, 200x115 cm etc. Inaltimea parepetilor este de cca. 90cm.

Imobilul are balcoane. Parapetii balcoanelor aferente apartamentelor sunt realizați din placi de beton armat cu grosimea de 8 cm si inaltimea de cca. 0.90 m.

închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 cm).

Finisajele

7 tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică ia nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformării, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1978 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pâtare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincâlzite de la parter.

Există termoizolatie la nivelul planseului de la ultimul etaj.

închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 cm).

Intre tronsoane se considera prevăzut un rost antiseismic de minim 5 cm.

Pereții de rost sunt realizați din beton armat turnat monolit.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se oaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsai "medie", elementele pârând a fi afectate "de varsta" si avand o întreținere relativ modesta spre bine.

Planseele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hidroizolatiile de la nivelul teraselor s-au refăcut In timp cu sisteme diferite de protecție, respectiv, parțial, cu membrana termosudabila cu protecție de ardezie sau cu carton asfaltat.Totodata, pentru scurgerea apelor provenite din precipitații si eliminarea infiltrațiilor, locatarii au realizat, tot local, șarpante din lemn. Nu s-a observat existenta elementelor de tinichigerie (jgheaburi si burlane) aferente acestui sistem de acoperiș. Suprafața acestor șarpante totalizează circa 25% din suprafața totala a teraselor. Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestor intervenții la clădire.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită atat in zona de imbinare a panourilor prefabricate de fațada, cat si In zona de beton armat monolit

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, inchiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat parțial din dale de beton si parțial din asfalt. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru indepartarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde este cazul, vegetația crescută.

Soclul este degradat si necesita reparații.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;
SERVICII 0E PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚI*                           EXEMPLAR NR.

■“T .REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI’

STRADA MILCOV, NR 4. SCĂRILE A - O. MUN. BACAU. JUD. BACAU

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

• pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, intretinute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost inlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de intretinere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de intretinere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 2% din suprafața fațadelor a fost termoizoiata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Intre tronsoane se considera prevăzut un rost antiseismic de minim 5 cm.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1, 2, 3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Milcov, nr 4- nu exista date

 • 2. Concluziile expertizei tehnice si auditului energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Milcov nr.4, scările A - D - din punct de vedere al asigurării cerinței “A1 -rezistenta mecanica si stabilitate" prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind “cerința de siguranța a vieții", fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta incarcarile suplimentare provenite din închiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic RSIII.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea incepe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Auditul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C +1

 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit.

S6 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 — Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea □ performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea incadrarii imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor

Lucrări de intervenție (prevăzute ia art.4 ilt.a) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat ai lucrărilor de intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior (S1)

226.926

105255.40

5.93

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic (S4)

178.876

30008.32

16.40

c) termo-hldrolzolarea terasei (S2)

206.813

69286.00

8.21

d) Izolarea termica a planseulul peste subsol (S3)

23.449

25175.31

2.56

TOTAL

636.064

229725.03

* Prețurile indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro = 4.53 lei - cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012.A.3. Datele tehnice ale investiției
 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de pollstiren expandat ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolant dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un prad sporit de etansare. Se propune etansarea cu chit siliconic si profil din aluminiu.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare sâ se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profile de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă in prealabil se indepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată inăltimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă. • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplăriei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistenta mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături” din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită intretinere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • * au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • * posibilitatea de schimba regimul higrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • * efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • * prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lâcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate indepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in incăperi si care trebuie incălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

inloculrea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC In sistem pentacameral, cu ranforsari din profite metalice galvanizate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută, inloculrea tamplăriei existente si închiderea de logli/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low>e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune inchiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se izolează Intradosul planseului de la primul balcon sl se hidro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplăriei, ulterior parapetul se inchide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termolzolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor si golului tamplarie! se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de inlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, inainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

• prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu dapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

* riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidroizolarea terasei:

Terasa necirculablia

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după inlaturarea stratului de proiecție a hidroizolatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de proiecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi inlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele: curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planșe ului existent inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru proiecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri) a unui strat termoizolant realizat din vata semirigida caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste windfang/intrari retrase din planul fațadei

Planseului de peste windfanq

Fiind vorba de un spațiu incalzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.


2.


Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, intreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda imprejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;


antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curent! slabi pozate aerian sau in canale speciale.

trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar tara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capiiaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor, pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capiiaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii,

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor Teologice (deformării, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

 • •  pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie. acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției
 • 1. Valoarea totala a investiției

(in preturi - luna decembrie anul 2012,

1 euro = 4.53 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012)

Total (inclusiv TVA): 1 412.07 mii lei,

din care:

constructii-montaj (C + M): 1 212.77 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise ia subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

O

 • 2, Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. Indicatori valorici

1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total.

1 412.07 mii lei

din care:

constructii-montaj (C + M)

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

1 212.77 mii lei

1.2. investiția specifica

(constructii-montaj/aria utila a blocului)

0.427 mii Iei/m2(a.u.)

(^  2. Indicatori fizici

 • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție___________________________________________________6 luni

 • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție________________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica________________________8.04 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic________________________________________219317.75 kwh/ an*

 • 2.5. economia anuala de energie:____________________________________________217761.35 kwh/an

in tone echivalent petrol:______________________________________________ 17.83 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_________52266.30 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M: 1.164

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA inclus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile

  624.136 mii lei


 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din cheltuielile neeligibile                                                                    787.936 mii leiContractorul proiectării lucrărilor de intervenție,
Data: Octombrie 2012OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

A

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 2/588 din 43.

CERTIFICAT

)

DE URBANISM


*•   3-&      Din:   ^3 •AT.rZgi»/

în scopul:

1,1.1. a) reabilitare termica bloc de locuințe în cadrul „PROGRAMULUI PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU”


Ca urinare cererii adresate do ______MUNICIPIUL BACAU____

cu dotniciliul\sediul în județul—________BACAU__________ localitatea ___BACAU___________

satul______*   -          -  --        .sectorul----,ccdpoștal___:_________ __

strada             CALEA MARASESTI____________,nr._____$ hl------------____________

sc. et. -__.ap. _ -     ,teL/fax .__________________e-mail________________

înregistrată la nr. ______ 2/588             din 05-07-2012

pentru imobilul - teren și/sau construcții • situat în județul Bacau, Municipiul Bacau,

satul — strada

. sectorul

str. MILCOV              .nr.     4

• _   . cod poștal:

.bl.       _   _    .

4

sc. P-

ap. “   , sau identificat prim

plan de situație

.

satul

•-               .    _ .sectorul

“ _   . cod poștal:

-

strada

str. MILCOV               nr     4

.bl.

4

sc.

.et

-ap. •   , sau identificat prin:

plan.de situație

.•

«Utili

-                      _ .sectorul

•    . cod poștal:

strada

str. MILCOV              . nr     4

bl-

4

sc. B

>.et__

ap. ■   , sau identificat prin:

olan de situație

.

satul

•                         .sectorul _

■ _   . cod poștal:

-

strada

Str. MILCOV               nr     4

.bl.

4

sc. __A

.et- ■

.ap. •   .sau identificat prin:

olan de situație

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.

250           z

2008

faza

PUG

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor da constructiijepublicată, cu modificările si completările ulterioare,


SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren și construcție situate în Intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor în Indivizlune.

Conform Extrasului de Carte Funciară pentru Informare nr.18315/25.05.2012 există înscrieri privitoare la sarcini.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, inclusă în UTR 9.

Terenul se află în zona "A” de Impozitare.

1/4


 • 3. REGIMUL TEHNIC Conform aiisxa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE REABILITARE - TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE, ÎN CADRUL „PROGRAMULUI PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL B ACÂU”

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferi dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. obligații ale titularului certificatului de urbanism:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT.PROTECTIA MEDIULUI CAM 11-BACAU, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

In aplicarea Directivei Consiliului 8J/337/CEE (Directiv» ELA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice fi private asupra mediul», modificați prin Direotiv» Consiliului 97/11/CE fi prin Directiva ConaOlutai |t Partamentutul European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri fi programe In legltura cu mediul fi modificarea, cu privi» ta participarea publicului fi accesul te justiție, a Directivei 8J/337/CEE fi * Directivei W61/CE, prin certificatul do urbani»» «o comunici soliciisntatai obligația da a contacte autoritatea teritoriali do mediu peotiu ca aceasta ai analizeze fi ei decid*, după caz, fncadrarea/neincadrurea proiectului teveatitid pubticoprivato In liota proiectelor aupuae evatulrii impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Conattiu tal 8Î/337OH, procedura do emitere a acordului do mediu te dcafif oare dup* emiterea certificatului do urbanism, anterior depunerii documentați oi pentru autorizarea cxocuUrii h»cr*rilor de comune ții la autoritatea adminiatrațioi publice anupatettto.

In vedere* aatiaftnwii cerințelor cu privire la procedară do emitere a a cordului do mediu, autoritatea competente pentru protecția mediului atobitefte moceniamul ariguriril conaulterii publice, cctdrallz*rii opțiunilor publicului fi al fonnullrii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea mveatlțloitn acord cu rezultatele conaultlrii publice.

ta aerate condiții:

Dup* primirea prezentului certificat de urbaniam, titularul ar» obligația de a ae prezente la autoritatea competent* pentru protecția mediului In vederea evaluHi inițiate a investiției ți stabilirii necesității cvahteril efectelor acesteia asupra mediului. In unea <rvatu*rti inițiale a investiției ao va emite actul «farinJatrativ al autori® (ti competente pentru protecția mediului.

In situația bi care autoritatea competente pentru protecție mediului atabîlefte noceaitatea evahăril efectelor investiției Mupr» modmlui, aoHcitantul are obligația do a notifica acest ftptauloritiții adminblrațfei publice competențe cu privire te menținerea cererii pentru autorizarea executeril lucririlor de construcții.

tn ritaația te care, dup* emiterea ocrtificatntai do urbanism ori pe pareuraol deniterii procedurii do evaluare a efectelor investiției asupri mediului, solicitantul renunți la intenția de realizare a investiției, scoate are obligația do a notifica acest fapt aOtoritlții adnuniatnției publico competente.

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

0D.TA.C.               □ D.T.O.E.                 □D.T.A.D.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d. 1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:


 • □ alimentare cu apă

 • □ oanalizare

 • □ alimentare cu energie electrica

 • □ alimentare cu energie termică d.2) avize și acorduri privind:

 • □ securitatea la incendiu


0 gaze naturale 0 telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban


□protecție civilă


Alte avize/acorduri □


□ sănătatea populației

de 12 luni de la data emiterii.Achitat taxa de..........lei, conform chitanței nr..............din................

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor c construcții,republicata, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr.
de la data de..............până la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,

O


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,


Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de.................. direct/prin poștă.


Anexă la Certificat de urbanism nr.            din <£3>          REGIM TEHNIC

Funcțiunea dominanta - locuirea, compusa din locuințe colective existente Tn blocuri cu regim mediu de Înălțime P+4 niveluri.

Funcțiunile complementare admise:

 • • Instituții publica, servicii sl alte activități nepoluante sl servicii compatibile cu funcțiunea de locuire; odihna si agrement (spatii verzi amenajate);

 • • circulație pletonala sl carosabila;

 • • staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnico-ediiitara sl construcții aferente.

Utilizări admise:

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări în cadrul trupului principal;

 • - Investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii sl a confortului urban;

 • - modernizări, reparații sl întreținere la clădirile existente;

 • - construcții aferente echipării tehnlco-ediiitare;

 • - amenajări aferente locuințelor: cai de acces carosabile sl alei pletonala private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copil, amenajări de sport pentru tineret,

 • - echipamente publice la nivel rezidențial sl de cartier creșă, grădinițe, scoli primare sl gimnaziale, Ucee, dispensare urbane sl dispensare policlinice, biserici parohiale.


SE SOLICITĂ REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, ÎN CADRUL .PROGRAMULUI PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU'.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM

nr.


din
PL VN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara i:5()00i
am L'i- srri a ■nț kara ! iOO !

Bacau, str. Milcov, .v. 4, jJc. Bacw

(intravilan)              !'

Si/tTTf

w'r6*/n -te referi* fa (7)         VMjfn/ ** W*?

K

y

.....

V-t

! ■.!; *

nsrurnke Gt-t^area

eifti'icaitjiiji oe              >sr,in.j reah'tin •

"e tuca 3 t-Xojr'J'*’ it? T”     r1r M,_. ■■ ■<.;

• s'.a';- "■“!? ■> ,‘l

Scara

.IM

j*! S|FÎ|

PLAN OE SITUA DE

~y~

CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare ternitea, fazi PALI

STR. MJLCOV NIL 4, SCARA A - D, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mii lai / mll auro la cursul BNR din data da: 10 decembrie 2012

1 Euro ■  4.5339 lei

TVA 24%

Nr.crt

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (firi TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MU LEI

MUEURO

MU LEI

MU LEI

MU EURO

1

2

i

4

5

6

7

PARTEA!

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA $1 AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.14

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Teul 1.1

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Amenajarea terenului

<4.1.

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utNaU din amplasament, sistematizări pe verticala, drenate, etc.

22.72

5.01

5.45

28.18

6.21

Total 1.2

22.72

5.01

5.45

20.18

641

1.3

Amenajlrt pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea Inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.74

2.98

1549

3.39

Total 14

12.41

2.74

2.98

15.39

3.39

TOTAL CAPITOL 1

35.13

7.75

8.43

43.56

9.61

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTRJTATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENTA TEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO*GEO+Studlu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Ta» pentru obținerea de avize, acorduri el autorizații

1.00

042

044

1.24

047

Total 34

1.00

042

044

144

047

34

Proiectare țl inginerie

3.3.1

- expertiza tehnica

1.00

0.22

044

144

047

3.34

■ eudMul energetic al elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0.90

0.20

0.22

1.12

045

3.3.3

- certificat de performanta eneraeUca la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

34.4

• întocmirea documentației pentru obținerea certificatului da urbanism «1 avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0 03

3.3.6

- documentația de avizare a lucrărilor de Intervenția

1.50

0.33

0.36

1.86

0.41

3.3.6

- proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de Intervenție, detaH de execuție, calele de sarcini el întocmirea documentației pentru Ocftatle

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.3

4.60

1.01

1.10

5.70

146

3.4

Oraonizarea procedurilor de achiziție publici

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanți

Consultanta In domeniu! managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

Total 34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistenți tehnici

3.6.1

Sptavegherea execuției lucraritor prin diriglnțl de țantler

19.08

441

4.58

23.66

5.22

3.6.2

Asistenți tehnici din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

19.00

441

4.58

23.66

542

TOTAL CAPITOL 3

24.68

5.44

5.92

30.60

6.75CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA De BAZA

4.1

Construcța4nslelațB

4.1.1

ConstnjcfMnstalati

816.05

202.71

220.57

1,139.83

251.36

Total 4.1

618.06

202.71

22037

1,13983

251.36

4.2

Montaj ullaje tehnologico

Total 4.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

UiUaJe. echipamente tehnologice țl funcționale cu montaj

Total 4.3

0.00| 0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Lltiaja țâra monta] ți echipamente de transport

Total 4.41        MO

0.80

0.00

080

0.00

4.S.

DotM

Total 4.51        MO

o.oo|       0.00|         0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

Total 4.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

016.05

202.71

220.57

1,139.03

251.36

CAPITOLUL S ALTE CHELTUIELI

6.1

Organizarea do țentler

5.1.1

Lucrări de consInicțK

23.85

5.26

5.72

29.57

6.52

5.1.2

Cheltuia» conexe al OS

4.77

1.05

1.14

5.91

130

Total 5.1

26.52

631

637

35.49

7.83

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe țl cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe Inspecție, control, caHate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 5.2

0.00

0.00

030

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diversa țl neprevăzute

87.89

21.59

23.49

121.38

26.77

Total 5.3

97.89

21.59

23.4»

121.38

26.77

TOTAL CAPITOL 5

126.51

27.80

30.35

156.67

34.60

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE Șl PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Prag    i personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice ți teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare el publicitate

18.08

4.21

458

23.66

5.22

6.4

CheltuieB de eudll financiar

14.31

3.16

3.43

17.74

3.91

TOTAL CAPITOL 6

33.39

7.36

8.01

41.40

9.13

TOTAL GtNSRAl

1,118.77

251.17

273.30

1,412.07

311.45

DlnanC+M (t.t+t.3*X+4.t*4.1+5.t.t)

778.04

<15.72

234.73

1,212.77

247.4?


Proiectant,
Sef Proiect arh. Adrian AndreiGRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC,STR. MILCOV, NR. 4

întocmit.

s *

- arh. Cosmin ion


Etapa

TIPUL DE LUCRARE

Luni

2 1 2 1 3

I 2 I 5

I 2

saptamana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Organizare de șantier

LUCRĂRI LA TERMOIZOLARE PEREȚI

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalații montate pe fațade)

Reparații perep ca strat suport

Aplicare strat termoizolator la perep

Refacere finisaje de fațadă

*3$

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade

LUCRĂRI LA TÂMPLĂRIE

Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește

Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclusiv aerisitoare și glafuri

Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare și glafuri

Refaceri finisaje Interioare in zonele de intervenție

LUCRĂRI LA TERASĂ

Desfacere tinichigerie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Aplicare strat termoizolator la terasă

•i -

Aplicare hidroizolatii la terase si probe inundație inclusiv tinichigerie

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a planseului peste subsol

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

Sef Proiect, arh. Adrian Andrei

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.


LUCRAREA: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI”

AMPLASAMENT:STRADA MILCOV, NR. 4, MUN BACAN, JUD BACAU

OBIECT:    ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU FAZA:        DALI.

PROIECT NR: AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

BORDEROU

PARTI DESENATE

1. Plan încadrare in Zona

sc. 1/5000

A01

2. Plan de Situație

sc. 1/500

A02

3. Plan subsol situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A03

4. Plan subsol situație propusa scara C si D

sc. 1/100

A04

5. Plan parter situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A05

6. Plan parter situație propusa scara C si D

sc. 1/100

A06

7. Plan etaj curent situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A07

8. Plan etaj curent situație propusa scara C si D

sc. 1/100

A08

9. Plan etaj 4 situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A09

10. Plan etaj 4 situație propusa scara C si D

sc. 1/100

A10

11. Plan terasa situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A11

12. Plan terasa situație propusa scara C si D

sc. 1/100

A12

13. Fațada principala situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A13

14. Fațada principala situație propusa scara C si D

sc. 1/100

A14

15. Fațada posterioare situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A15

16. Fațada posterioare situație propusa scara C si D

sc. 1/100

A16

17. Fațada laterala situație propusa scara A

sc. 1/100

A17

18. Fațada laterala situație propusa scara D

sc. 1/100

A18

19. Secțiune A-A situație propusa scara A

sc. 1/100

A19

20. Secțiune B-B situație propusa scara B

sc. 1/100

A20

21. Secțiune C-C situație propusa scara C

sc. 1/100

A21

22. Secțiune D-D situație propusa scara D

sc. 1/100

A22
l

•A «>

. - V<


dNsis PPO'ț’-'


CONSIS PROIECT

R.CJ40/3910/1995


MME

PRQECTAT

MKDtfaCHJSTESCU^

VERFICAT

MlQmmRiKM

SEFPROCCT

Mi Data CRgTEgQJ

08/2012


KJSnulwr

6798românia


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 4, scările A, B, C si D - Bacau” - faza PT


Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr.4, scara A, B, C si D -Bacau”

1.244,10

1.067,71


 • •  Regim de înălțime: S+P+4E

 • •  Autila totala (mp): 2.840,56 mp

 • •  An construire : 1978

 • •  Nr. apartamente : 40

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire: 77,21 kWh/mpsian

 • •  Durata de execuție: 6 luniCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVIC
ROMAN IA

JUDEȚUL BACĂU                                         ANEXA Nr. 2 A.

CONSILIUL LOCAL BACĂU              GENERAL LA HOTARAREA NR. DIN 12.04.2013

pentru lucrării» de reabilitare termic», toi» pth

STR. M1LCOV NR. 4, SCARA A * D, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU


In <nH MI mii aure la cumul BNR din data dat 22 decembrie 2012 1 Euro ■  4.5757 lei

TVA 24%

Nr. crt

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor do cheltuieli

Valoare (firi TVA)

TVA

Valoare (incluahr TVA)

MX LEI

MO EURO

MO LEI

MB LEI

MS EURO

1

2

3

4

5

d

7

PARTEA 1

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA 91 AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Ob|lnarea țăranului

1.1.1

Teren pentru O.S.

ăooi

0.00

0 00

0.00

0.00

1.14

Expropriere defloHtve

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentate pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

Total 1.1

0.00

0.00

0.00

0.00

04»

14

Amenajarea terenului

1,2,1.

Preg      terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări,

evacuați materiale rezultate, devieri relele de utNti din amplasament, sistematizări De verticala, drenaje, etc.

19.57

428

4.70

24.26

5.30

Total 14

19.5?

448

4.70

24.26

5.30

1.3

Amenafiri pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului fa starea Inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.71

2.98

15.39

3.36

Total 14

12.41

2.71

248

15.39

3.36

TOTAL CAPITOL 1

31.9»

6.9»

7.67

39.65

8.6?

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

04)0

04)0

0.00

0.00

CAPITOLUL.»

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 91 ASISTENȚATEMNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

Sturfl TOPO+GEO+Studlu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

9.00

0.00

0.00

3.2

Taxe nentru obținerea de aviza, acorduri el autorizații

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.2

1.00

0.22

0.24

144

04?

3.3

Proiectară ți Inginerie

3.3.1

• expertiza tehnica

1 00

0.22

0.24

1.24

0.27

3.3.2

* audllul energetic al elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situatei existenta a blocului de locuințe

090

0.20

0.22

1.12

024

3.3.3

■ certificat de performanta eneraeilca la terminarea lucrartcr

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- întocmirea documenttaliei pentru obținerea certlflcalulul do urbanism st avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.5

• documentate da avizare a lucrărilor de Intervenite

1.50

0.33

0.36

1.86

0.41

3,3.6

• proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executări lucrărilor de intervenție, delaM de execute, calele de sarcini si întocmirea documentației pentru (diate

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.3

4.60

1.01

1.10

5.70

145

3.4

Organizarea procedurilor do achiziție publici

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanți

Consultanta In domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

Asistenți tehnici

3.6.1

Spravegherea execute! lucrartor prin dlrlgințl de țanter

16.80

3.67

4.03

20.63

4.55

36.2

Asistenta tehnici din partea proiectantului

0.00

000

0.00

000

0.00

Total 3.6

18.80

3.67

4.03

20.83

4.55

TOTAL CAPITOL 3

22.40

4.90

5.3»

27.78

6.07


CHELTUIELI PENTRU INVESTfȚlAOE BAZA

1 4'1

ContlrucțB4n     a

| 4.1.1

ConitrvcțIMnrtelat»

808.08

176.60

193.94

1.002.02

218.99

Total 4.1

666.66

176.60

193.94

1,002.02

21839

4.2

Montaj uUaje tehnologico

Total 4.2

0.00

0.00

oToo]

0.061

0.00

4.3

UI i. echipamente tehnologica ți funcțtonate cu montaj

Total 4.3

0.00

0.00

9.00

6.06

0.00

4.4

Utl e firi montaj țl echipamente da transport

Total 4.4

0.06

0.00

0.00

O.OOj

0.00

45.

Dotări

Total 4.5

0.60

0.00

6.00

0.00

0.00

4.6.

Adlve necorporale

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

866.06

176.60

193.94

1,002.02

218.99

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

S.1

Organizarea de țanfler

5.1.1

Lucrări de constnjc|!

21.00

4.50

5.04

26.04

5.69

5.1.2

ChekuM conexe al OS

4.20

0.92

1.01

521

1.14

Total 5.1

25.20

5.51

6.05

3125

6.9'3

52

Comleloene, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe țl cote legale

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

5.2.2

Taxe fcnpecție, control, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 61

6.00

0.00

0.00

0.90

0.00

5.3

Cheltuieli diverse ți neprovlxute

8626

18.85

20.70

106.95

23.37

Total 53

8625

18.85

20.70

106.95

2347

TOTAL CAPITOL 5

111.45

24.36

26.75

13820

30.20

CAP1TOLU

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, T

L6

ESTE 9I PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice țl teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare sl publicitate

16.80

3.67

4.03

20.63

4.55

6.4

Cheltuia! de aud* financiar

12.60

2.75

3.02

1562

3.41

TOTAL CAPITOL 6

29.40

6.43

7.06

36.46

7.97

TOTAL GENERAL

1,003.31

212.27

240.7»

1,244.10

271.8»

Dltt<»nC*M (t.i*l.3+l+4.l+4.2+5.l.l)

861.06

188.18

206.6S

1,067.71

233.34

Proiectant,

( CONSIS PROIECT

întocmit arh. Coamln Ion


Sef Proiect arh. Adrian Andreii,’!WcCr!'.Oftj
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIOp
românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 3

LA HOT ARAREA NR.//5 DIN 12.04.2013


BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Milcov nr. 4, scara A, B, C, D, Municipiul Bacau, Județul Bacau"Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare și Inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

16,800

4,032

20,832

20,832

TOTAL CAPITOL 1

6,944

16,800

4,032

20,832

27,776

2 Cap.2 • Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții și instalații

179,111

695,611

166,947

862,559

1,041,669

2.1.1

Proiectul 1 (Milcov 4)

179,111

695,611

166,947

862,558

1,041,669

TOTAL CAPITOL 2

179,111

695,611

166,947

862,558

1,041,669

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

25,200

6,048

31,248

31,248

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

21,000

5,040

26,040

26,040

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

4,200

1,008

5,208

5,208

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

25,200

6,048

31,248

31,248

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru Informare șl publicitate

4.1

Informare și publicitate

16,800

4,032

20,832

20,832

TOTAL CAPITOL 4

0

16,800

4,032

20,832

20,832

5 Cap.5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeligfblte, inclusiv diverse șt neprevăzute

122,574

0

0

0

122,574

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

122,574

0

0

0

122,574


L                .......L___308 >879. '___Z?.4J4J1 J___18Jl089 L - _ 938>47°J _ t^L099 !NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

1,244,099

a.

Valoarea neellglbilă, inclusiv TVA aferent

308,629

b.

Valoarea eligibilă

935,470

11

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

682,817

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, Inclusiv pentru AP (40%)

374,188

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

308,629

III

ASISTENȚĂ FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA (60X)

561,282

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

187,094

b

Contribuția Asociației de. proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

61,726

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

248,820

CONSULTANT
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr.

LA HOTA RARE A NR.   DIN 12.04.2013Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza instiimarii Primarului Municipiului Bacau nr. 79030 din data 28.01.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. I din data 14.03.2013.

Prezentul contract se încheie intre următoarele parti:

1. Asociația de proprietari nr. 76 Mîrcea Ellade, cu sediul in municipiul Bacau, str. Viorelelor, nr. 2, PT 4. telefon 0334427902. cont IBAN RO57CECEBC0I34RON0092741 deschis la CEC BANK, cod fiscal 10695916. reprezentata prin dl PUȘCAȘU PETREA PETRiCĂ, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI. seria XC, nr. 813703 eliberat de SPCLEP Bacau la data de 05.102011, domiciliat in Mun. Bacau, str. Mircea Eliade, nr. 7, bl. 7, sc. B, ap. 14. județul Bacau. născut la data de 10.09.1952, in comuna Odobesti. județul Bacau, cod numeric personal 1520910040067 denumita în continuare Asociația

Și

2.

O


Unitatea administrativ teritoriali MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesti. nr. 6, judelui Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar ai Municipiului Bacau dna. Vinerlca Clementlna, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Unitatea administrativ- teritoriali

CAPITOLUL I Obiectul contractului

An Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 4. scările A. B. C si D, Str. Milcov, Mun. Bacau. in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DM1) 1.2-Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II

Durata contractului

\rt. 2.(1) Contractul intră în vigoare ia data semnării lui de către ultima pane.

2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de oprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III

Obligațiile pârtilor contractante

Ari. 3. - Obligațiile Unită|ii administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună. în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabiie pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operaiional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Domeniu!

de interven|ie 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficienta energetică a blocurilor de locu nte. Axa prioritară ! Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare ți a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

‘ d).

e).

o.

g).


să asigure sa asigure indicatorii să asigure sa Transmită sprede 3®ervenie st sa supună aprobării, conform legii.


h).


Raporad de audit etierget documentația de at izare (saa sccpunDe re.esante ale acesto*a) si să incheie un act tebnjQO-ecoQOtnk- durata lucrărilor de intervenție si sumele ate odor doua părți ulterior finalizării lucrări or de reabilitare termică, anterior temetul să fie predate Asociației


pentru lucrările de adițional la prarene aferente cotelor de documentele menpootr

sa emită. în condițiile legii. certificatul de urbanism, autorizaiia de construire si. ulterior, ordinul de incepere


lucrărilor.


i). să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii:

j>. să contracteze, după semnarea contractului de Finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Ax» prioritară l — Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de Intervenție:

k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului:

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe". în procent de 40%. cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în

proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMl 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energeticii a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, in condițiile rambursării ulterioare u

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

o) , să pună la dispoziția*asociației de proprietari, la solicitarea acesteia. în copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici. durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect:

t) . sa instîinteze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.


Art. 4. -I). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:


 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . in cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV Mecanismul de recuperare;

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare. Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeiigibile ale proiectului, care sa cuprinde:

- cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), resaectiv- contribuția a ate Asociației h cxetaă


d). să pună la ifijpnafrW alt document Catari 1990;aeeligîbile ale proiectului, după caz. in aceiași procent cu cei reprezentând contribui -«Be ale proiectului


■faimiarativ- teritoriale canea tehnică a imobilului, fișa tehnicii a imobilului sau or.ce ■e faptul că blocul a fost construit in baza unui proiect tehnic elaborat in perioada 195 -


el. sa irr.putenriceascB         -iv asociației de proprietari sa semneze actele adiționale ia prezertul contract:

fi. sa desemneze un repMMBMpentru recepția la terminarea lucrărilor si per.tru recepția fir.ua .

 • g) . să asigure, pe o p™—1** de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobi ului reabilitat termic "

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale. Municipiul Bacau Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-Eu Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional dl-cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltă-Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare 1 audit privind finanțările nera nbursabile din fondurile structurale, accesul In vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant imputemicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite transmise de la/la Unitatea administrativ- teritoriala sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de ia Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul cie pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației in cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Ari. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. in cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor. în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4, alin. 1), lit b> din prezentul contract.CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeliglbilc


Art 7. I) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția ia terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părț* indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:


 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința ;

 • >   I an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât cea


de locuința;


4) laxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și compleiările ulterioare;

5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momeitul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.


CAPITOLUL V

iMttana cowtractaJai

Art.8. I) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele păjf. a orator obj.gz; ,cr ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat in alineatul precedent, contractul ir.ceteaza de plin drept, fara somație si tara îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de rorsolidare reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea ia cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnlco-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execujiei lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fim» a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după ^ncheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

An. II.- îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12r Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de ce1, mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forța majora, in condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parii sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII

1            Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. • In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fox, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era ne lucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

CAPITOLUL EX

Oauefinle

Art. 19. • (1) In prezentul contract cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma d« plural si viceversa, acolo unde acest lucra este permis de context

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire bzile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului cc mase fere numai prin act adiționai incheiat intre pani le contractante. Art. 21. - Fac parte integranta dn preznmd contract următoarele anexe:

anexa nr. 1 - Hainea admnrii generale a proprietarilor nr. 1 din data de 14.03.2)13. privind aprobarea participării m ț—ce va fi pregătit si depus de L'AT Municipiul Bacau. in cadrul Domeniul de intervenție(DtfO 1.2—Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritara 1 - Sprjjnrârd rlt i vohllrii durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Prograinu Operațional Regional BMffiJlH Wf» rin original);

anexa re. Z-kTMiidui proprietarilor din blocul de locuințe: anoța ar. ^Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind venituri ie

-  afic dtootmeț dună caz.

Art. 22. - Prcammd«mxa^ împreuna cu anexele care fac pane integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor. An. 23. - LmAtobegnemeaza contractul este limba romana.

Ari. 24. - Contai ra fi i «pretat conform legilor din Romania.

Art. 25. - fiți iml contract a fost incheiat astazi, 14.03.2013. in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare pane, i - rele xvred aceeași valoare juridica.

Unitatea administrativ teritorială

NR. 76 Mircea Eliade

MUNICIPIUL Bacau


■■ V

ROMEO STAVSRACHE
DIRECȚIA ECONOMICA CLEMENTINA VINERICA DirectorztExecutiv dt—

DIRECȚIA TEHNICA CRISTINA BUZDUGAN
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE-OVIDIU PO