Hotărârea nr. 114/2013

Hotărârea nr.114 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Calea Republicii, nr.70, Sc. A- D - Bacău".

Jftvmâ/rua

Y^&nddtfd 3?occd a/ Qs/lurtÂcifaa/ttt, 3Bacaft

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Republicii, nr. 70, scările A, B, C si D - Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

•Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe *;

•Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

•GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

•Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr. 2509 DIN 10.04.2013, al Direcției Tehnice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnîco-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Republicii, nr. 70, scările A, B, C si D - Bacau” — conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare:

•VALOARE TOTALA de 1.568,05 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.345,68 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de înălțime: S+P+4E

 • • Autila totala (mp): 3.593,58 mp

•An construire: 1980

•Nr. apartamente: 62

 • • Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 96,96 kWh/mp si an •Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 1.372,83 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.177,11 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare ( indicatorii tehnici raman nemodifîcati la faza PT );

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitarii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4; ART.6 -Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 114

DIN 12.04.2013

N.O.P..D.P./ R.TJEx.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT NR.: AH 1458-11 68963/02.06.2011

EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI


CALEA REPUBLICII NR. 70, SC. A-D, MUN. BACAU,

JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE-OVIDIU POPO


PROIECTANT

CONSIS PROIECT

Șoseaua lanctâd nr.31 «ador 2, Bucurată

Tet 021/53911 32; 021/53911 33 Fax: +4041-5391134, E-mallzconilaQcandBJoSERVICII DG PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII                           EXEMPLAR NR.

„REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU-138 DE BLOCURT CALEA REPUBLICII, NR 70, SCĂRILE A-D, Ml   1ACAU, JUO. BACAU

Denumirea lucrării:


Amplasament: Faza de proiectare: Nn proiect: Proiectant Beneficiar:


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTipi „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI” CALEA REPUBLICII, NR 70, MUN BACAU, JUD BACAU D.A.LI.

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII                           EXEMPLAR NR.

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU-138 DE BLOCURI* CALEA REPUBLICII, NR 70, SCĂRILE A-O, MUN. BACAU, JUD. BACAU

A.1. Date generale
 • 1. Identificarea blocului de locuințe: Calea Republicii, nr 70, scările A-D

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul Investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de Intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1980

 • - regim de Inaltime: S + P + 4E

 • - număr apartamente: 62

 • - aria utila totala: 3 593.58 mp

 • - parter: spatii comerciale

- sistem constructiv anvelopa: Structura este din pereți din beton armat de 15cm dispus! pe cele doua direcții principale, stâlpi sl grinzi din beton armat

A.2. Descrierea lucrărilor de Intervenție
 • 1. Situația existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere ai asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabiHtatil imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate In cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților sl neregularitatilor.

in condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural II constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc In SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

in cel peste 31 de ani de ia execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de Intensitate medie cum ar fi aceia din:

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

-   30.05.1990      - Intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând In considerare datele de mal sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare Intensitate degradează rigiditatea construcției sl consuma din resursele acesteia.

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII                          EXEMPLAR NR.

.REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE OIN MUNICIPIUL BACĂU-138 DE BLOCURI* CALEA REPUBLICII, NR 70, SCĂRILE A-D, MUN. BACAU, JUD. BACAU

Clădirea nu a suferit Intervenții la structura după seismele din 1986 si 1990.

Clădirea nu preztta degradări produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la Interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si Industriale» P100-78 care erau in vigoare ia data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de Intensitate medie (1986,1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea sl dimensionarea structurii, apredaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

in privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportanti.

încadrarea structurii expertizate In clase de risc seismic are la baza rezultatele Investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. in luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica In care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea In exploatare sl la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structurai « C » - Structura este din pereți din beton armat de 15cm dispus! pe cele doua direcții principale, stâlpi si grinzi din beton armat

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale;

 • -    gradul de asigurare R apreciat in conformitate .Codului de proiectare seismica - Partea a lil-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic” indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 31 de ani;

numărul de cutremure semnificative prin care a trecut construcția - 2 (doua);

 • -    degradările structurale înregistrate In urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de înălțime - S+P+4 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate In acest caz, construcția se Incadreaza in clasa Ra III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar fa care degradările nestructurale pot fi Importante.

fii) Economie de energie sl Izolare termica

Situatia existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie sl izolare termica este următoarea:

Blocul situat In Calea Republicii nr.70, a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau In anul 1980. Proiect tip, S+P+4.

Blocul se compune din 2 tronsoane identice (A.B.C si D), tipizate. Tronsoanele A,B,C sl D sunt asemanatoare avand dimensiunile in plan (14.62mx23.18m).

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter sl 4 nivele, înălțimile sunt -subsolul: 1.80m;

-parterul: 3.91m;

-nivelul curent 2.56 m.

Subsolul are destinație tehnica. Accesul se face prin Intermediul unui chepeng metalic. Parterul are destinație de spatii comerciale sl celelalte niveluri au destinația de locuințe.


SERVICII CE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL OE INVESTIȚII                           EXEMPLAR NR.

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU -138 DE BLOCURT CALEA REPUBLICII, NR 70, SCĂRILE A- D, MUN. BACAU, JUD. BACAU

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara In doua rampe sl cu podest intermediar la parter si Intr-o singura rampa la celelalte etaje.

Pardoselile din încăperi sunt din covor PVC, Iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori sunt portant) din beton armat de 15cm si despărțitori neportanti din fasll de BCA de 12.5cm, pereții exteriori de închidere a fațadelor sunt din zidărie de BCA de 25cm.

Finisajele folosite la fațade sunt tencuieli cu praf de piatra.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa, Izolata hidro si termic. Perimetre! clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Accesul in scări este amplasat pe fațada posterioare. Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunea golului de usa este de 150x210 cm.

inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de resinoase, duble st cuplate, cu fol de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 60x60 cm, 90x120 cm, 120x120 cm, etc. Inaltimea parapetllor este de 90cm.

Imobilul are balcoane. Parapetii de balcoane sunt balustrade de metal (montant! si mana curenta) si panouri prefabricate din armodment


Structura este din pereți din beton armat de 15cm dispus) pe cele doua direcții principale, stâlpi sl grinzi din beton armat

Pianseele sunt din beton armat de 13 cm; scările sunt din panouri prefabricate din beton armat

Finisatele

• tencuieli Interioare, pe baza de ciment de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor sl al băilor au fost rezolvat) cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bal si In bucătarii a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment

 • - pe casa scării sl windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stere de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se sl numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de (J) asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici sl a fenomenelor meteorologice (deformați), fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1980 sl pană in prezent de: murdărire, decoloram cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băslcare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfollere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatil aplicate ia nivelul plăcii de pe sol, a pianseulul de peste subsol, la planseul din zona windfengulul, la pereții de la parter situat! Intre casa scării sl spatiile neincălzite de la parter.

Pereții de rost sunt realizați din beton armat.

Starea actuală a clădirii

La o Inspecție vizuala se coate observa ca blocul expertizat se aaseste intr-o stere de degradare a elementelor de finsai "medie*, elementele oarand a fi afectate "de varsta” sl avand o întreținere relativ modeste sora bine.

Planseele de la ultimul nivel prezintă o serie de degradări datorate infiltrațiilor produse in zonele unde este degradata hidrolzolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hldroizolatiUe de la nivelul teraselor s-au refăcut doar local.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa sau burdușită. De asemenea, la unele balcoane este degradat local stratul de acoperire cu beton a armaturii plăcii, aceasta fiind vizibila. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere ai parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor comunicări date de proiectant Totodată, pentru scurgerea apelor provenite din precipitații sl eliminarea Infiltrațiilor, locatarii au realizat tot local, șarpante din lemn, inclusiv elementele de tinlchigerie aferente (jgheaburi si burlane) poziționate pe fațade. Suprafața acestor șarpante totalizează circa 6% din suprafața totala a teraselor. Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestor Intervenții la clădire.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj sl tamplarie, iar reabilitarea termica, cu refacerea fațadei va îmbunătății aspectul exterior al clădirii.

O serie de locatari stau înlocuit tamplaria exterioara, Inițiala din lemn sl au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica sl geam dar sau cu tamplarie din PVC sl geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat din dale de beton. De-a lungul timpului s-a creat un rost Intre clădire si acesta sl totodată prezinte rupturi locale. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refeca trotuarul, respectandu-se In principal realizarea pantei necesare pentru îndepărtarea de clădire a apelor provenite din precipitații.

Soclul este degradat.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile Interioare din lapte de var sunt Intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat sl lucrări mal vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor sl ai băilor - se regăsește vopsea nelntretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților, in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bal sl In bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neunifbrme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi sl In dormitoare existe o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC Inițial cit si din pardoseli noi realizate din

(f) parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces In scara, sunt cele Inițiale, întreținute relativ bine sl dotate cu amortizor sl Interfon. O parte dintre ferestre Inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termolzolant sl garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decallbrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor ia aer.

Existe o gama diversa de rezolvări ale balcoane, existe balcoane deschise dar sl închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorate si cu diverse geometrii. Parapetil balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin staturi, parapetii balcoanelor fiind afectat! din aceasta cauza.

Rostul dintre tronsoane este de dimensiuni relativ mld (cca. 5 cm).

!o

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apel provenita din precipitata. Se apredaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de Intervenție la nivelul termoizolatiei Inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristdle termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort Interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției sl instalațiilor de încălzire, de preparare a apel calde de consum si de iluminat


întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1,2,3 - 2007).

IX Valoarea de Inventar

a blocului de locuințe din Calea Republicii, nr 70 - nu exista date.

 • 2. Concluziile expertizei tehnice sl audltulul energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.lng.Miha! VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

b) Concluzii:

Proiectantul precizează Inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului situat In Calea Republicii nr.70, din punct de vedere ai asigurării cerinței ”A1-rezistenta mecanica si stabiitateM prin metoda calitativa, In vederea posibilității reabilitării Q termice a pereților exteriori, înlocuirea tampiariei exterioare sl refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța teta de nivelul de deformare, la care Intervine prăbușirea locala sau generala, astfel încât viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor", pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in căzui unul seism cu Intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata In clasa de risc seismic RSIII.

Fata de cele menționate mal sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

//

 • 2.2. Audltui energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisla Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C ♦ I

 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei șl/sau a instalației de încălzire, de preparare a apel calde de consum și de iluminat

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat Ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 * Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare Intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală

Osemlrigldă cașerată;

84 - Modernizarea energetică a tâmplăriel exterioare (înlocuirea ferestrelor șl ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC șl cu geam termoizoiant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 șl cu un coeficient de transfer termic Ug=d ,8 W/m’K (R mln=0,55mWW),);

S5 - Modernizarea energetică a Instalației Interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înioculrea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerislre, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire sl acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă sl agent termic montate in spațiul neîhcălzft

36 - Modernizarea Instalației de Iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Șl

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 ♦ S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet Q de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate In raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnlc din lucrarea de fată.

in urma analizei energetice efectuate asupra Imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza Indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând In considerație ca scopul principal ai reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției sl Instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului Intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata

Adoptarea soluției finale de reabilitare șl modernizare energetică depinde de disponibilltățite financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Audltui Energetic, sunt prezentate In tabelul următor:

Lucrări de intervenție (prevăzute la art4 lita) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de Intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a j Izolarea termica a pereților exterior

223.49

189396.49

3.25

b) Înlocuirea ferestrelor sl usBor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic

93.19

17730.39

14.46

c) termo-hldrolzolarea terasei

318.93

114757.74

7.65

d) Izolarea termica a planseulul peste subsol

5.35

18967.97

0.78

TOTAL

640.96

340852.59

• Preturile indicate tn tabel, nu conțin TVA;

•1 euro « 453 tel - cursul Băncii Naționale a României la data do 10 decembrie 2012.

A.3. Datele tehnice ale Investiției
 • 1, Descrierea lucrărilor da baza (lucrări de intervenție prevăzute la art 4 lît. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

Îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se O face prin montarea unui strat termoizolant din placi de poiistiren expandat Ignifugat In grosime de 10 cm. Peste stratul de poiistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime șl apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termolzolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de poiistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată Impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolant dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etansare. Se propune etansarea cu vata minerala si profil din tabla zlncata.

Este necesar ca pe conturul tamplăriel exterioare să se realizeze o căptușiră termoizoiantă In grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a soibancurilor, prevăzandu-se si profila de intârire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este Insuficient, in această zonă in prealabil se O îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termoslstemului si de aceea termoizoiatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată Înălțimea aticului terasei, ellmlnandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent In această zonă.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplarie! aferente accesului In blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două fol de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

• au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

- au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături* din teavă

- au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in generai dipsare), ceea ce face ca deformatflle din producție sl montaj să fie evitate;

• nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată In timpul procesului de fabricație a profilelor;

- au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care ie includ.                                  z

Dezavantajele utilizării tamplăriel cu tocuri si cerceveie din PVC sunt:

 • • posibilitatea de schimba regimul higrotermlo ai încăperilor datorita tamplăriel foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • • Inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mal ales la tamplăriile albe, In funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, In scopul reducerii fluxului termic datorat Infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună Închidere a cerceveleior pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cerceveie si intre cerceveie sl toc;

 • • îmbunătățirea etansăril intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • • etansarea ia Infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriel, dintre toc sl glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă pdluretanlcă si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;


 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior ai tocului cu materiale speciale (chlturi siilconlce, mortare hWrofbbe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimareior ia giaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea soibancurilor din tablă zlncată existente pe giaful orizontal exterior de ia partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma iâcrimaruiui, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • • desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de ia partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cerceveie;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu pollstiren expandat

Schimbarea tamplăriel conduce ia mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces In încăperi si care trebuie încălzit Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriel exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

- înlocuirea tamplăriel de lemn sl tamplăriel metalice existente cu tamplărie cu tocuri sl cerceveie din PVC In sistem pentacameral, cu ranfbrsari din profila metalice galvanlzate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fente de circulație naturala controlata a aerului Intre exterior sl spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor sl ai altor zone cu rezistenta termica scăzută.

• înlocuirea tampiarle! existente si închiderea de logll/balcoane cu tampiarle eficienta din PVC pentacameraia cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm iow-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 Iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 Iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tampiarle eficienta din PVC pentacameraia cu geam termoizolant low-e, termoslstemui fiind aplicat pe parapet (se izolează Intradosul planseului de la primul balcon sl se hidro-termolzoieaza pianseui de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplăriel, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplarla din Interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termoizolatla aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime.

_

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTițU                         EXEMPLAR NR.

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR OE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU-138 DE BLOCURI*

CALEA REPUBLICII. NR 70. SCĂRILE A- D. MUN. BACAU,JUD. BACAU

Izolarea spaletllor al golului tamplarlel se va face cu placi de poilstiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordarHe la ferestre sl usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi Izolate corespunzător împotriva apel de ploaie, prin Intermediul benzii de etansare sl profilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan Implică etansarea spațiului Interior sl reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 sl a umidității interioare. Astfei, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătlle tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, (nprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai sl anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente In băl, grupuri sanitare, suplimentare sl cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare In cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece In Interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-bascuiante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată sl periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă In această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventflare reglabile In pereții exteriori al clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo«hldrolzolarea terasei:

Pentru șarpantele care se doresc a fi prevăzute peste terasele unor construcții existente, apare necesitatea întocmirii unor expertize tehnice care sa evidențieze influenta acestora asupra rezistentei si stabHItatii construcțiilor sl eventualele masuri care se impun precum si realizarea unui proiect semnat si stampilat de către verificatori si experti.

Spatiile nou create sunt de tip pod nedrculabil. Șarpanta se va realiza din lemn de rasinoase, Ignifugat Panta acoperișului va respecta panta minima Impusa de Inveiitoarea aieasa, respectiv tabla amprentata.

Prinderea șarpantei se va face direct de planseul de beton armat in acest sens se vor înlătura straturile actuale de hidro sl termoizoiatie In dreptul popilor.

Termoizolarea se va face astfei:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseulul existent inclusiv pe partea verticala la Intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizoiant din placi de poilstiren expandat Ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si poilstiren extrudat Ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

- realizarea stratului de protecție hidrofugă sl a unul sort din tablă pe conturul terasei.                                                                            / r


SERVICII (X PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL 0€ INVESTIȚII                         EXEMPLAR NR

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR OE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU-138 DE BLOCURI* CALEA REPUBLICII, NR 70, SCĂRILE A-D. MUN. BACAU, JUD. BACAU

in scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile aie punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se unii izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termolzolatlel terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4, Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului doar in zona casei scării, restul spatiilor de la parter fiind spatii comerciale, considerate spatii încălzite.


După ce se face repararea sl curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă In fixarea sub planșeu (la Intrados), prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, diblurl) a unui strat termoizolant realizat din vata semlriglda caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste wlndfang/intrarl retrase din planul fațadei

Planseului de oeste windfana

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului loculbB adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton aie planseului de peste parter, la partea lor Inferioara, cu placi de poilstiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la Intrados) se va face prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, diblurl). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangulul este o măsura principala de intervenție. Realizarea plecării termolzolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat In România (inclusiv materialele si produsele Indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide sl termoizolarea zonelor opace aie pereților exteriori, se va face apel pentru toate iucrariie de placare termica (pe orizontala sau/sl pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste intrarea retrasa din olanul fațadei

Fiind vorba de un spațiu nelncalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba In mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor Inferioara, cu placi de poilstiren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la Intrados) se va face prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, diblurl). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art 4 lit e) si f) din Ordonanța de urgente a Guvernului nr. 18/2009):

  • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a Instalațiilor sl echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a Instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si Inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a Intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.                                                 //

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚI»                          EXEMPLAR NR.

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU-138 DE BLOCURT

CALEA REPUBLICII, NR 70. SCĂRILE A-D, MUN. BACAU, JUD. BACAU

Este Indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unltati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetU balcoanelor, unltati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

 • -   antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

 • -    cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau In canale speciale;

 • -    alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale;

• trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de Intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua In considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si finciul/peiicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) sl permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, In una din următoarele variante:

 • - vopsele sllicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agent! atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice In dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmenți) sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau oollvlnlllce cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mal redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in_ dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mal plăcut al clădirii,

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la ari. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere sl/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere In zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare aie clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică ia nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII                         EXEMPLAR NR

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR OE LOCUINȚE OtN MUNICIPIUL BACAU -138 DE BLOCURI" CALEA REPUBLICII, NR 70, SCĂRILE A-D, MUN. BACAU, JUD. BACAU

Din cauza agoniilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologlce (deformatil, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană In prezent de murdărire, decoloram cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătam, bășicam, măcinare, fisuram, crăpăm, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflam, exfoliate etc.;

Se vor iua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata In timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente In momentul expertizaril tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termoslstem;

 • •  reparatB la fisurile In plăcile balcoanelor In conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton sl beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se Injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tencuieille si finisajele la Interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche sl se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atatla exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare sl etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de Intervenție este prezentat In ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției
 • 1. Valoarea totala a investiției

(In preturi - luna decembrie anul 2012,

1 euro 3 4.53 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decebrie 2012)

Total (Inclusiv TVA): 1 568.05 mii lei,

din care:

constructH-montaj (C + M): 1 345.68 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 sl 5.1.1 din devizul generai)

 • 2, Detalierea valorii totale a Investiției

Devizul generai al Investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnlco-economlcl ai Investiției

1. Indicatori valorici

1.1. valoarea totala a lucrărilor de Intervenție, Inclusiv TVA - total, din care:

1 568.05 mii lat

/X


SERVJCO DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII                         EXEMPLAR NR.

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU-138 OE BLOCURI*

CALEA REPUBLICII. NR 70. SCĂRILE A-D. MUN. BACAU. JUD. BACAU

constnictlknontaj (C * M)

(însumarea chtitotiSor estimate înscrisa la subcap. 1J.4.1 ti 5.1.1 (fin devin) ganerel)

1345.68 mii lei


 • 1.2. investiția specifica (CTmtiniciB-mwrtaj/aria utila a Nocukd)

  0.374 mii Iei/m2(a.u.)


 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de Interventi__________________________________________________6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție                                       3 ani

(ani de la data receptai la terminarea tucrertcr)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica                        4.84 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului Izolat termic_______________________________________348423,02 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de anemie;                                              364310.93 kwh/an

in tone echivalent petrol;                                                     29,84 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:________87431.80 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea Investiției - total INV/C+M: 1.165

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de Intervenție

Defalcarea valorii de constructii-montaj (C+M) pe surse de finanțare (TVA inclus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile              708.658 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de proplelari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neellglbile                                                                   859.396 mii leiSERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL OE INVESTIȚII                          EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI*

CALEA REPUBLICII, NR70, SCĂRILE A-D, MUN. BACAU, JUD. BACAU


II lucrărilor de intervenție,Data: Octombrie 2012


OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I.

 • 2. Certificatul de urbanism, In copie

 • 3. ANEXA 1- Devizul generai ai Investiției

 • 4. ANEXA 2 • Graficul de realizare a lucrărilor de Intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU PKMÂIUA MUNICIPIULUI BACAU

Ne 2/721 <fa ___

CERTIFICAT DE URBANISM

jfc 44/ Dto: 4». <#*cZ//£/

laeooptA

I.I.IAJ BEABIIJTARB TERMICĂ BLOC DB LOCUINȚE» IN CADRUL .HlJOQRAMULUI LOCAL PE ANUL 20101PENIWCRE^IEffiAI^OHMANlHENEmEnCBABLOCURILOR DE LOCUINȚE IMN MUNICUTOL BACĂU"

Ca «una» cerafiBtattttd»                 MUNIUMUL BACAU

en Amfe0faA«Mfti1 tnjttdwțnl           BACAU _ .taalttMM            BACAU _

satul 1 - . -     ____________________, «satul —:—.eodpoftri-----------—

«Mt__________CALEA MARAfiESTI__flL----«

«C-    - -eț ~ .ML •_ .idAx---s

tnr»yl«miT»ttt, _        2/721             <fa 13-08*2012cafea awPțifetțjȚaț


(M^-BRPTIRfJcq

*.«P*


pauru        -ww țlAaa construcții - staBtOi Județul rt*"*1"1. Municipiu! BecaL

t               t prin*

..sraiaamiaiism:.

„ secund

.nr.    70

.hi

70

—n*Tp

*

ptendsdtadte

B -■ - *

„ «actorul

.cadpoțtab

.ar. 70

M. .

70

nmoB ntuBuD

^SBCfalll

*    . emlp&țtalt

.ar.    70

70

_ daadcdtmtie

O *

„«actorul

.• .codpoțttl:

.ar. _ 70

.tSL

70

tanfatitatfo

»

ntatar.

230           j

» 2008


fina MX> sprotetățsin HoQrfcca Conaflfului Local Bacatg. 04 din 13.042012 taooafiMnilBteeapRNdctSftZ^BSin 30/1991 privindsilDitareuexwMBâhfatrilorde caratiuctiijBțptHieett, cuinndiftarffe d conjpkttrilc tdWrioere,

SE CERTIFICA;

1. REGIMUL JURIDIC

Teren $ construcția situate h Intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulara a locatorilor tn Indtvtztene,

Z REGIMUL ECONOMIC

Folosința aciuate: bloc de loculnțt.

Funcțiunea aprobate prin P.U.GJ2012 estezontt locuințe cotecUva, indusa te UTR16.

Terenul se aM te zona "B* <to hnpoftem.


1/4 • 3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa R&3M TEHNIC

^^WQUtQl1                            fi       îtt soopul âftdfltttr pcDUu»

LUCRARE DBRHABITITARB • TERMICA BLOC DB LDCTHNțE, IN CADRUL «PROGRAMULUI LOCAL PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGEDCB A BLOCURILOR DB LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACÂU"


îi scopul elaborifcH dooumontației pcoiru Mulcriiaiw.ertOrfM tocriritor da construcții-da țifuilpiliitMa Afiltwțam « prifaitatriti»! gg yg gdCBM atttQtftS^l <»nrHpAt-Trta       pwgțta p«wifr»|nj

AGENȚIA PTJROTECTIA MEDIULUI CAM Il-BACAU , str. Otean 23 mân. BACAU juABncau
tMoautiSCafVJOtXU’ QONflKt


4b

Anocâ la Certificat de urbanism nr.            dte        «^CdxfeBCTM TEHNIC

Funcțiunea dcmlnarta-toouirea, compusa din tooutnțeooJecHve e&terrteln btoeurfcunsglmmetftjde înălțime FM ntvem

FuncțiunSaeomptementareadmtea:.

 • • ht«t^pub8oe,seMcflrieteadiv^rrapoiuante si eervicSoompatfWfe ou funcțiunea de tooutre:

 • • od«maM element («pata veni amenăMtek

 • • ctrcurapeptetonanci carosacna;

 • • ct^tarâreautavehlcuJB (parcaje, gange);

 • • ecMpwetetaflodedlBtaraelconstrocța aferente.

UBMrt admise:

 • - locuințe ccdoctNo eu P+4M0 nNaiuri, cu parter Dberpentra alte foncțiunl, completări in cadra) trapului principal;

 • - tnveeffifl necesare TmbunătețW csHtațO locuirii ei a confortului urban;

—mooemizan, reparați m mrreanere ia asana exstente;

wmfco-etlMiara;

—smemiBri aferente locwnțeloc cal de aoces csrnwbCe al alei pieton sie privata, parcaje, garaje, apatii plantate, locuri de Joaca pertra copil amenajări de aport pentru tineret;

-apWpamawtepjWtoele itesl rgittajhtirt decMaert creșă, flrfcătfțe, ecofi primare st s&nnezlate, ffoee, dispensare urbane al dispensare pcHcflttiQe, biserici parohiala,

SE BOUCITA REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE CU RfiGJM DE ÎNĂLȚIME B+P+4, ÎN CADRUL «PROGRAMULUI LOCAL PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚE) ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU*.

Utffltep existente in zon* energie electrica, apă, canaHzara, gaze, teteccmunfcuțfl. energie termică. Aspectul exterior el btocutai de tocutoțe mi va deprecia aspectul general al zonei

JUMPJLBMM® HttMĂmMUNKSțnLtt BACĂUJMteijur «oimw .m nwa


5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATEI DE CON8TRUIRB/DESHINȚARE VAH ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de mbanisn;

 • b) dovada «tOnlui asupra imoHtatai, teren $Mrau construcții, an, dnpS et& extrasul de plan cadastral actualizat la zi și cxuasal dc carte fimdarf de inflamare actualizat la zi, fii căzni h oare legea m dispune flltM {copie lețafiast^»

cj OTCwnwiiunui MHU00 • ia 1 *» aopA cn*

0D.TAC.            QD.T.QB.            OD.TAD.


d) avizdeși acordurile «abfliae prin catiacsmldewbenim' Al) avize fl acerând privind ufflM|Ce uriașe fi iirfiaitnrironir

Q teimaniare cu nd □caMfiste

Q gnu naturala Htelatarime

Ahattânfaooniuri

Q aliomare cu eoes^e tecctdci

dJQwire șl scontai privind: Q securitatea In inceodin

□ateftcMa^ OtiniMpuil urbea

□protecție cMl

□ saotateapopteadel


43) avizele/ accotafie specifice ale administratei publice centrale și / mu aJe asvidilor draccutrattuta ale acestora - -D^SFECTORATDLDBSTATINCONSTRUCTII

d.4) Stuffii de spcdalto» -NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPCSTDB EXPERTIZA TEHNICA -EAPCBTEJBAUDfr ENERGETIC

e) punctul de vederefactul adniniasMhr al wtoptUlH competente p^w protecția

f> doctoratele de piară ale unnitoardcrtate (copie): nuttt


Achitat taxa de lei, ccsrfbnnchitanuri nr.

**'***••«*«** din—....—„

scutit

Preztmtd certificat de urbamgmafiist transmis solioimtuhri direct/prin poște Ia data de •>&.


»/*


ZfCONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilltero termic», faza PALI


STIL REPUBLICII NR. 70, SCARA A-D, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU


In mll lei / mll auro la cursul BNR din date de; 10 decembrie 2012

1 Euro ■  4.5339 tel

TVA 34%


Nr. cri.

Denumirea capitolelor fl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (Uri TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MU LEI

MU EURO

MP LEI

MU LEI

MUEURO

i

2

3

4

5

8

7

PARTEA 1

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ?l AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

1.1.3

Documentate pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Amenajarea terenului

1A1.

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuați materiale rezultate, devieri ratele de uUKad din amplasament, stetemaUzart pe verticala, drenate, etc.

32.99

7.28

7.92

40.90

9.02

Total 14

32.90

7.28

7.92

40.90

9.02

1.3

Amenajirf pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului te starea Inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.74

2.98

15.39

3.39

Total 1.3

12.41

2.74

2.98

1549

349

TOTAL CAPITOL 1

45.40

10.01

1049

56.29

1242

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU A8IGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 91 ASISTENTA TEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPOeGEO+Studki HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

sa

Taxe pentru obținerea do aviza, acorduri *1 autorizații

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3 4

1.00

0.22

0.24

144

047

3.3

Proiectare fi Inginerie

3.3.1

- expertiza tehnica

1.00

0.22

044

1.24

0.27

3.3.2

- audltul energetic ai elaborarea certificatului de performanta energetice aferent situației existente a blocului de locuințe

0.90

0.20

0.22

1.12

0.25

3.3.3

- certificat de performanta energetica la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

■ întocmirea documentatul pentru obținerea certificatului de urbanism sl avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.5

- documentația de avizare a lucrărilor de Intervenție

2.50

0.55

0.60

3.10

0.68

3.3.6

- proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrurilor de intervenție. detaH de execuție, caiete de sarcini si întocmirea documentației pentru licitate

1.50

033

0.36

1.86

0.41

Total 3.3

6.10

145

1.46

7.56

1.67

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publici

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanți

Consultanta In domeniul managementului proiectului

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

Total 3.5

0.00

0.00

0.00

0.60

0.00

3.6

Asistenți tehnici

3.6.1

Spravegherea execuției tucrerter prin diriginli de șantier

21.18

4.67

5.08

26.26

5 79

3.6.2

Asistenți tehnici din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

21.18

4.67

5.08

26.26

5.79

TOTAL CAPITOL 3

21.28

6.24

6.79

35.07

7.73

CAPITOLUL*

CHELTUIELI PENTRU NVE8TIT1A DE BAZA

4.1

ConslrvcțlMnstela(a

4.1.1

ConstruețMnslala|

1.013.38

223.51

24321

1,256.57

277.15

Total 4.1

1,01340

22341

24321

1,25647

277.15

4.2

Montaj utlaje tehnologice

Total 421040

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologica fi ftmcțfonr cu montei

Total 43

0.00| 0.00

0.00

040

040

4.4

Ut e II montaj ;l echipamente de transport

Total 4.4

0.00

0.00

0.00| 0.00

0.00

4.5.

Dotări

Total 4.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporate

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

040

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1.01346

22341

24321

1256.57

277.15

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

26.47

5.84

6.35

3242

724

5.1.2

Cheltuia» conexe al OS

5.29

1.17

127

8.58

1.45

Total 5.1

31.76

7.01

742

39.38

8.69

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane. taxe țl cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.2

Taxe Inspecție, control, calitate

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

Total 53

0.00

0.00

0.00

0.00

040

5.3

Cheltuieli diverse gl neprevăzute

108.70

23.97

28.09

134.79

29.73

Total 5.3

108.70

2347

26.00

134.79

29.73

TOTAL CAPITOL 5

140.46

3040

33.71

174.18

38.42

CAPITOLUL 8 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE $1 PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice țl teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare sl publicitate

21.18

4.87

5.08

26.28

5.79

6.4

CI lui de aud* fin     ir

1548

3.50

3.81

19.89

4.34

TOTAL CAPITOL 6

37.08

8.17

8.89

45.95

10.14

TOTAL GENERAL

1,264.56

278.91

303.49

1,568.05

345.85

Dto an C+M     /. 7*2+4./*4.2* J././J

1,085.21

239.36

260.45

1,345.68

296.80


Proiectant,Set Proiect arh. Adrian AndreiGRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC, STR. CALEA REPUBLICII NR.70

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

Luni

—        i        2        I        3        I        4        I        5        I

saptamana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

16

19

20

21

22

23

24

Organizare de șantier

LUCRĂRI LA TERMOIZOLARE PEREȚI

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalații montate pe fațade)

Reparații pereți ca strat suport

Aplicare strat termoizoiator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade

LUCRĂRI LA TÂMPLĂRIE

Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește

Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclusiv aerisiloare și glaturi

Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisiloare și glafuri

Refaceri finisaje interioare in zonele de Intervenție

LUCRĂRI LA TERASĂ

Desfacere linichigerie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Aplicare strat termoizoiator fa terasă

Aplicare hidroizolații la terase și probe inundație inclusiv linichigerie

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a planseulul peste subsol

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelorBORDEROU

B.PARTI DESENATE

 • 1. Plan încadrare in Zona

 • 2. Plan de Situație

 • 3. Plan subsol situație propusa scara A

 • 4. Plan subsol situație propusa scara B

 • 5. Plan subsol situație propusa scara C

 • 6. Plan subsol situație propusa scara D

 • 7. Plan parter situație propusa scara A

 • 8. Plan parter situație propusa scara B

 • 9. Plan parter situație propusa scara C

 • 10. Plan parter situație propusa scara D

 • 11. Plan etaj curent situație propusa scara A

 • 12. Plan etaj curent situație propusa scara B

 • 13. Plan etaj curent situație propusa scara C

 • 14. Plan etaj curent situație propusa scara D

 • 15. Plan etaj 4 situație propusa scara A

 • 16. Plan etaj 4 situație propusa scara B

 • 17. Plan etaj 4 situație propusa scara C

 • 18. Plan etaj 4 situație propusa scara D

 • 19. Plan terasa situație propusa scara A

 • 20. Plan terasa situație propusa scara B

 • 21. Plan terasa situație propusa scara C

 • 22. Plan terasa situație propusa scara D

 • 23. Fațada principala situație propusa scara A

 • 24. Fațada principala situație propusa scara B

 • 25. Fațada principala situație propusa scara C

 • 26. Fațada principala situație propusa scara D

 • 27. Fațada posterioare situație propusa scara A

 • 28. Fațada posterioare situație propusa scara B

 • 29. Fațada posterioare situație propusa scara C

 • 30. Fațada posterioare situație propusa scara D

 • 31. Fațada laterala dreapta situație propusa scara A

 • 32. Fațada laterala stanga situație propusa scara D

 • 33. Secțiune A-A situație propusa scara A

 • 34. Secțiune A-A situație propusa scara B

 • 35. Secțiune A-A situație propusa scara C

 • 36. Secțiune A-A situație propusa scara D

  sc. 1/5000

  A01

  sc. 1/500

  A02

  sc. 1/100

  A03

  sc. 1/100

  A04

  sc. 1/100

  A05

  sc. 1/100

  A06

  sc. 1/100

  A07

  sc. 1/100

  A08

  sc. 1/100

  A09

  sc. 1/100

  A10

  sc. 1/100

  A11

  sc. 1/100

  A12

  sc. 1/100

  A13

  sc. 1/100

  A14

  sc. 1/100

  A15

  sc. 1/100

  A16

  sc. 1/100

  A17

  sc. 1/100

  A18

  sc. 1/100

  A19

  sc. 1/100

  A20

  sc. 1/100

  A21

  sc. 1/100

  A22

  sc. 1/100

  A23

  sc. 1/100

  A24

  sc. 1/100

  A25

  sc. 1/100

  A26

  sc. 1/100

  A27

  sc. 1/100

  A28

  sc. 1/100

  A29

  sc. 1/100

  A30

  sc. 1/100

  A31

  sc. 1/100

  A32

  sc. 1/100

  A33

  sc. 1/100

  A34

  sc. 1/100

  A35

  sc. 1/100

  A36
PLAN DE LNCADEABE IN ZONA


Scorii;m

M

n

NUM&SBMA1UM IWMCTAT

veuncAT

NMOEMUIUU

S0HWCCT

VERMCATIW

Eirsn

MMMOMAniRA

CERHTA

ROTRATCWWUA NRJOATA

PROIECTANT GENERAL.

<3p CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1095

VOmCATOR

vmncAnw UTOT

MX&SEMMATVRA

CONTA

JttfBtATOmnZA •MATA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BENEFICIAR:            BACAU

LUCRAM

Servită de proiectare pentru obiectivul de investiti:*Reabffitarea termica a biocuritor de locuințe din

Municipiul Bacau -138 de WocurT

NUME

SEMNĂTURĂ

OMCCT

ARHITECTURA

Calea RepubUd nr.70

PROTECTAT

Am. AMn ANDREI

VERIFICAT

Am.COM*) KM

z MMM

PLAN DE ÎNCADRARE

SEF PROIECT

Am Adrian ANDREI

~T Xpț-CĂ

DATA                SCARA

10/2012             1:5000

ettNRMNR.

FAMPROOT

DALX

MAUR PROIECT

68963/02.06JOII

MAMRMM

A01

I

1

m

ltl

1B

MUM0SBMATWIA

FMXCTAT

WtAI

MMCflOMAlUU

I0H«>CCT

wmncAtov Wwt

MMemiMUTURA

C0UNTA

RtraArcjmnD* MUMIA

PRO ECTANT GENERAL

CONSIS PROIECT

R.C.J40/3940/1995

VfMCAn»

vtwncAnw wwr

MM/SEMHATURA

CtHNTA

RCFBUTCxranZA MUMIA

BCU,C^,.O.    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

“'***"*         BACAU

LUCRARE

Servfcfi de pmiectarB pentru obiectivul de

Investitfc'ReabBterea termica a WocwSor de locuințe (fin

Munidpiul Bacau - 138 de blocuri*

NUME

SEMNĂTURĂ

X»KT

ARHITECTURA

Calea Repubficfi nr.70

PROIECTAT

AlH Adrian ANDREI

4x.-A-

VERIFICAT

AACMntfnlON

PLANȘA

PLAN DE SITUAȚIE

SEF PROIECT

Artt Adrian ANDREI _

DATA                SCARA

10/2012             1:500

EXEMPLARUL

FAXAMOCCT

MU

MSMRPMMCT

68963/02.062011

NtMM PUNSA

A02


românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.2

IaHOTARAREA,

nr..<...........dZOhoB.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Republicii, nr. 70, scările A, B, C si D - Bacau” - faza PT


PREȘEDI

NOVAC DIACJqNU lykURENȚ.HiP


Nr. crt.

>

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. CALEA REPUBLICII, nr. 70, scara A, B, C si D -Bacau”

1.372,83

1.177,11

 • •  Regim de inakime: S+P+4E

 • •  Autila totala (mp): 3.593,56 mp

 • •  An construire : 1980

 • •  Nr. apartamente : 62

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 96,96 kWh/mp si an

 • •  Durata de execuție: 6 luni

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI X

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

DEVIZ GENERAL pentru lucrările de reabilitare termica, faza PTH

STR. REPUBLICII NR* 70, SCARA A-D, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mii leiI mit auro la cumul BNR din data da: 22 decembrie 2012

1 Euro a 4.5757 lai TVA 24%

Nr. ert.

Denumirea capitolelor fl subcapitole Ier da chettulall

Valoare (Uri TVA)

TVA

Valoare (Incluahr TVA)

ti

MUEURO

Ml

MILEI

MP EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEAI

CAPITOLUL 1

CHELTUI 1 PENTRU < fO     HAM ENAJAR > TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere defini®,*

o.oo

0.00

040

o.oo

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Amenajarea terenului

14.1,

Pregătii terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuați materiale rezultata, devieri ratele do utotatl din amplasament, sistematizări pe verticala, drenata, etc.

26.82

5.86

6.44

3326

7.27

Total 12

26.62

5.86

0.44

3326

727

1.3

Amenejfiri pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea Inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.71

2.90

15.39

3.36

Total 1.3

12.41

2.71

2.98

1549

346

TOTAL CAPITOL 1

3023

8.57

«.42

4845

10.63

CAPITOLUL 2 CHSLTUIEU PENTRU ASIGURAREA UTIUTATtLOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

040

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL)

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE $1 ASISTENTA TEHNICĂ

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studl TOPO*GEO+Studtu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

Total 3.1

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

32

Txx* pentru obținerea do avize, acorduri al autorizații

1.00

0.22

0.24

124

0.27

Total 32

1.00

022

024

124

027

3.3

Proiectare «1 Inginerie

33.1

• expertiza tehnica

1.00

022

024

124

027

3.3.2

- audibil energetic el elaborarea certificatului de performanta energetica aferent ofiuatiel existente a blocului de locuințe

0.90

0.20

0.22

1.12

024

3.3.3

- certificai de performanta energetica ta terminarea lucr lor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea ceriMcatuU de urbanism si avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.5

• documentația de avizare a     rlor de Intervenția

2,50

0.55

0.60

3.10

0.68

3.3.6

• proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrarfior de Intervenție, detaN de execuție, calele da sarcini el întocmirea documentației canini Icltatle

1.50

0.33

0.36

1.86

0.41

Total 34

6.10

1.33

1.46

748

1.65

3.4

Organizarea procedurilor da achiziție publici

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Consultanți

Consultanta In domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

Total 3.5

0.00

040

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistenți tehnici

3.6.1

Spravegherea execuției lucrarfior prin dHglnțl de șantier

18.52

4.05

4.44

22.96

5,02

3.62

Asistenți tehnici din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

1842

4.05

4.44

22.86

5.02

TOTAL CAPITOL 3

2542

540

6.15

31.77

644

CAP1T0LUL4

CHELTUIELI PENTRU NVESTTTIA 08 BAZĂ

4.1

ConatrucțLh

4.1.t

Cona cfiJnatatetO

886.90

193.83

212.88

1,099.76

240.35

Total 4,1

88646

19343

21246

1,099.70

240.35

4.2

Montaj uUteja tehnologice

Total 4.2

0.00

040|

0.00

0.00

0.00

4.3

UUteje. ecNpamente tehnologico .1 funcționala cu montaj

Total 44

040

066

040

0.00

6.00

4.4

UUteje teri montaj jl echipamente do transport

Total 4.4

0.00

060

0.00

0.00

040

4.S.

DoțM

ea

Total 44

0.00

040

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporato

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

88640

193.63

21X86

1,099.76

240.35

□ TOLI 8 ALTE CHELTUIELI

M

Organizarea do gantisr

5.1.1

LucrOrt da cont 1

23.15

5.06

5.58

28.71

8.27

5.1.2

CheRutel conexe al OS

4.63

1.01

1.11

5.74

1.25

Total 5.1

27.78

6.07

6.67

34.45

7.83

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5 2.1

Comisioane, taxe fl cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe Inapecfte. control, cantate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 54

0,00

0.00

0.00

0.00

040

54

Cheltuieli diverse f 1 nsprovtauto

95.18

20.80

22.84

118.02

25.79

Total 54

95.18

2040

2244

118.02

25.79

TOTAL CAPITOL 5

12246

26.87

2941

152.47

3342

CAPITOLUL E

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE. TESTE șl PREDARE LA BENEFICIAR. ETC

6.1

PregiUrao personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice .1 teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare st puM

18.52

4.05

4.44

2246

5.02

6.4

Chettulet de sudlt financiar

13.89

3.04

3.33

17.22

3.76

TOTAL CAPITOL 6

32.41

7.08

7.78

40.19

8.78

TOTAL GENERAL

1,tO7.t2

241.95

265.71

1,373.83

300.03

Mrcarot)

949.28

207.46

227.03

1,177.11

257.25

Proiectant,

CONSIS PROIECT

întocmitSef Proiect arh. Adrian AndreiCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE-OVIDIU POP


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


BUGETUL PROIECTULUI ‘'Reabilitare termica blocstr. Calea Republicii nr.
70, scara A, B, C, D, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri fi autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare șl inginerie

7,564

0

0

0

7,564

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

18,520

4,445

22,965

22,965

TOTAL CAPITOL 1

8,804

18,520

4,445

22,965

31,769

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții șl Instalații

157,693

781,770

187,625

969,395

1,127,088

2.1.1

Proiectul 1 (Calea Republicii

70)

157,693

781,770

187,625

969,395

1,127,088

TOTAL CAPITOL 2

157,693

781,770

187,625

969,395

1,127,088

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

27,780

6,667

34,447

34,447

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

23,150

5,556

28,706

28,706

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

4,630

1,111

5,741

5,741

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

27,780

6,667

34,447

34,447

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare șl publicitate

4.1

Informare șl publicitate

18,520

4,445

22,965

22,965

TOTAL CAPITOL 4

0

18,520

4,445

22,965

22,965

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neeligiblle

5.1

Alte cheltuieli neeiiglblte, Inclusiv diverse și neprevăzute

135,247

0

0

0

135,247

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

21,319

0

0

0

21,319

TOTAL CAPITOL 5

156,566

0

0

0

156,566

•____TOTAL GENERAL________!____323,,063_!______202 l1?2. L _            JA22^2?..'NR.CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

1,372,835

a.

Valoarea neellgibllă, Inclusiv TVA aferent

323,063

b.

Valoarea eligibilă

1,049,772

11

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

742,972

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

419,909

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, Inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

323,063

111

ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSĂB1LĂ SOLICITATĂ (60%)

629,863

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

209,954

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

60,349

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

21,319

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

291,622

CONSULTANT


românia

JUDEȚUL bacău CONSILIUL LOCAL BACĂU


Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Bacau nr. 79105 din data 11.03.2013 si a Hotărârii Adunării Generale a proprietarilor nr. 18 din data de 05.04.2013.

Prezentul contract se incheie intre următoarele parii:

 • 1. Asociația de proprietari “AEROPORTULUI 4GM, cu sediul in Municipiul Bacau, calea Republicii nr. 68, sc. B, telefon 0234555767,, cod fiscal 13857982, reprezentata prin dl. SOFRONE DAMITA, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 854353 eliberat de Politia Bacau la data de 07.05.2012, domiciliat in Mun. Bacau, str. Aeroportului nr. 2, sc. A, ap. 14, Municipiul Bacau, județul Bacau, născut la data de 01.11.1954, in comuna Gloduri, jud, Bacau, cod numeric personal 1541101040134, denumita în continuare Asociația


Ș*

 • 2. Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau telefon: 0234581,849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vinerica Clementina, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPITOLUL 1 Obiectul contractului

Ari. 1. Asociația încredințează Unității administrativ-teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 70, scara A, B, C, D de pe Calea Republicii, Mun. Bacau, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficienja energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară l - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II

Durata contractului


Ari. 2. (1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLULUI

Obligațiile pârtilor contractante

Ari. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractuiui-de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii,

indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

 • f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) .   sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până ia data depunerii;

 • j) .  să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-fînanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară I „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere**, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe*’, în procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-fînanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în

proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeiigibiie ce il revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului 7K Mecanismul de recuperare',

 • o) , să pună ia dispoziția asociației de proprietari, ia solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

 • q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa instîinteze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

Art. 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-fînanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

- cheltuielile neeiigibiie reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

• contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună la dispoziția Unității administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitatii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-E./ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;


 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul c|e pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4, alin. 1), lit. b) din prezentul contract

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile

Art 7. 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de la data instiintarii proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >   1 an de la data instiintarii proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V

încetarea contractului

Art.8. 1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul inceteaza de plin drept, fara somație si fara îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea ia cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fora a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.


CAPITOLUL VI Forța majora


1

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea in tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Ari. 10. • Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. 11. - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte part! Încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL Vn Notificări

Art 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art 16. - In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare,

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii foxului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.


CAPITOLUL IX Clauze finale

Art 19. • (1) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante. Art 21. - Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

 • -   anexa nr, 1 - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 18 din data de 05.04.2013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară l - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

 • -   anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • -   alte documente, după caz.

Art. 22. • Prezentul contract, împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 25. - Prezentul contract a fost încheiat astazi, 10.04.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația da proprietariPREȘEDINTE D NOVAC DIACONU


Unitatea arimi ni strativ teritorială

MUNICIPIUL Bacau


DIRECȚIA ECONOMICA

CLEMENTINA VINERICA

Director Exeautiv d-

DIRECȚIA TEHNICA CRISTINABUZDUGAN Directot’Executiv

■ / /
DIRECȚIA JUR

ROXANA-GEORGZAMA

Consilier

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE-OVIDIU POPOVICI