Hotărârea nr. 113/2013

Hotărârea nr.113 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Calea Republicii, nr.44, Sc. A, B -  Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Republicii, nr. 44, scările A si B, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr. 2508 din 10.04.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 fit „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) fit. „b”, alineatul (4) fit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Republicii, nr. 44, scările A si B, Bacau” - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare:

•VALOARE TOTALA de 1.816,31 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.560,05 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de înălțime: S+P+10E

 • • Autila totala (mp): 4.589,70 mp

•An construire: 1978

•Nr. apartamente: 110

•Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 75,04kWh/mp si an

•Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 1.503,92 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.290,31 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitarii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 -Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIIkPOPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 'f.

LA HOTARAREA NR. DIN 12.04.2013

* 4 t 4


BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


PROIECT NR.: AH 1458*11

68963/02.06.2011 EXEMPLAR NR.


REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

CALEA REPUBLICII NR. 44, SC. A-B, MUN. BACAU,

JUD. BACAU


ARHITECTURĂ


RAPORT


DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIECONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ

NICOLAE-OVIDIU POPOV


PROIECTANTCONSIS PROIECTȘoseaua tancului nr.31 sector 2, Bucure?!)

Tel: 021/53911 32; 021/539 11 33 Fax: *40-21-63911 34, E-fliattconslMJconsto.ro


Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI

Amplasament:

STR. REPUBLICII NR. 44, BACAU

Faza de proiectare:

D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Republicii nr. 44, sc. A,B

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de Intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1978

 • - regim de înălțime: S + P + 10E

 • - număr apartamente: 110

 • - aria utila totala: 4.589,70 mp

 • - parter: locuințe

 • - sistem constructiv anvelopa: pereții exteriori de închidere a fațadelor sunt din beton armat monoiit

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

 • 1. Sltuatla existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica sl stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice sl stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură In care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile In conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural ii constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 33 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din:

30.08.1988      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mal sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1986 si 1990.

-

Este Interzisă copierea, multiplicarea $1 împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIECT S.R.L București     2

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P100-78 care erau In vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1986,1990).

Expertul tlnand cont de conformarea structurii, de aicatuirea si dimensionarea structurii, apreclaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportantl.

încadrarea structurii expertlzate in clase de risc seismic are la baza rezultatele Investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind aicatuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » Structura este formata din pereți din beton armat dispus! perimetrai de 30cm si ia interior de 15cm pe cele doua direcții principale conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat In conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a ill-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic" indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 33 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 2 (doua); degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructuraie - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de inaltime - S+P+10 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensui efecteior probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcție care sub efectui cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(II) Economie de energie sl izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea :

Blocul situat in Calea Republicii nr.44, a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1978. Proiect tip, S+P+10.

Blocul se compune din 2 tronsoane Identice (A si B), tipizate. Tronsoanele A si B sunt asemanatoare avand dimensiunile in pian 14.85mx18.45m.

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter si 10 nivele si un nivel tehnic retras pentru camera de troliu si spălătorii.

înălțimile sunt:

-subsolul: 2.25m;

-parterul: 2.50m;

-nivelul curent: 2.50 m;

-nivelului tehnic: 3.25m.

Subsolul are destinație tehnica. Accesul se face prin intermediul unei scări de beton armat.

Parterul si celelalte niveluri au destinația de locuințe.

Circulația pe verticala ia fiecare tronson este asigurata de o scara Intr-o singura rampa si un lift.

Pardoselile din încăperi sunt din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori neportanti zidărie de cărămidă G.V.P. si blocuri din B.C.A., pereții exteriori de închidere a fațadelor sunt din beton armat monolit

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli cu praf de piatra.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa, Izolata hidro si termic. Pe terase sunt dispuse cate doua guri de scurgere, interioare, a apelor pluviale. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea a 4 pante/scurgere.

Parapetii de balcoane sunt din placi de beton armat prefabricate cu grosimea de 8 cm si inaitimea de 1.00 m.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

imobilul are o Intrare, amplasata pe fațada principala. Ușile de acces in scara, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul principal este de 150 x 220 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din iemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 80x130 cm, 200x130 cm, 270x130 cm, 80x80 cm, 120x130 cm etc. inaitimea parapetllor este de 90cm.

Imobilul are balcoane. Parapetii balcoanelor aferente apartamentelor sunt realizați din placi de beton armat cu grosimea de 8 cm sl Inaitimea de 1.00 m. Parapetii de la balcoanele casei scării sunt metalici.

Structura este formata din pereți din beton armat dispusi perimetral de 30cm si la interior de 15cm pe cele doua direcții principale.

imobilul este dotat cu un lift cu troliu. Accesul la lift, la fiecare nivel, se realizează din casa scării. Tot din casa scării are loc si accesul la ghena de gunoi de nivel. Pentru evacuarea gunoiului menajer este prevăzut cu un tobogan realizat din tabla.

Finisajele

7 tencuieli Interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • * pereții bucătăriilor sl ai balior au fost rezolvat! cu vopsea de ulei sl/sau piaci de faianța;

 • * in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe hoiurile apartamentelor, in camerele de zi si In dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei sl/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică ia nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza Infiltrațiilor de apă. Din cauza agentiior atmosferici, a agentiior mecanici, a agentiior biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1978 si pană In prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la niveiui plăcii de pe sol, a pianseului de peste subsol, la pianseul din zona windfangului, ia pereții de la parter situat! intre casa scării si spatiile neincălzlte de la parter.

Pereții de fațada sunt realizați din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwlch, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 20 cm + protecție BCA10 cm).

Pereții de rost sunt realizat! din beton armat turnat monolit, respectiv din cărămidă GVP de 30 cm. Pereții etajului tehnic sunt rezolvați din zidărie GVP de 30 cm grosime, fara termolzolatie.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se qaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsal “medie", elementele pârând a fi afectate "de varsta" si avand o întreținere relativ modesta spre bine.

Planseele de la ultimul nivel prezintă o serie de degradări datorate infiltrațiilor produse in zonele unde este degradata hidrolzolatla teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hidrolzolatiile de ia niveiui teraselor s-au refăcut doar local.

Fațada prezintă o serie de degradări iegate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa sau burdușită. De asemenea, ia unele balcoane este degradat local stratul de acoperire cu beton a armaturii, aceasta fiind vizibila. Rosturile dintre parapetii de armociment sunt degradate in unele cazuri. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor comunicări date de proiectant.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj si tamplarie, Iar reabilitarea termica, cu refacerea fațadei va Imbunatatli aspectul exterior al clădirii. De asemenea, la unele balcoane este degradat iocal stratul de acoperire cu beton a armaturii, aceasta fiind vizibila. In unele cazuri rosturile dintre parapetii de beton sunt degradate.

S-au constat degradări in zona de prindere a parapetilor metalici.

La data efectuării expertizei s-a constatat ca o serie de locatari si-au inlocuit tamplaria exterioara, Inițiala din lemn si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este reaiizat parțial din dale de beton si parțial din asfalt. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar, care, prin grija locatarilor, parțial s-a umplut cu ciment. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi.

Soclul este degradat.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugraveii simple;

 • - In bal si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata ia fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, întreținute relativ bine si dotate cu amortizor si Interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări aîe cercevelelor, decalibrați astfel încât exista un grad ridicat ai Infiltrărilor la aer.

Exista o gama diversa de rezoivari ale balcoane, exista balcoane deschise dar si închise cu tampiarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapet!! balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la Intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturl, parapetii balcoanelor fiind afectat! din aceasta cauza.

Rostul dintre tronsoane este de dimensiuni relativ mici (cca. 5 cm), acoperit cu sort de tabla sau pollstiren.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, ia nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de Intervenție la nivelul termoizolatlei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizoiant este insuficienta, caracterlstclle termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatlel terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare, in unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

Dupâ analiza generală a clădiri! expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției sl instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat.

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (indicativ Mc 001/1, 2, 3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de Inventar

a blocului de locuințe din strada Republicii nr. 44 - nu exista date

 • 2. Concluziile expertize! tehnice sl auditului energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Expertlzarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului situat in Calea Republicii nr.44, din punct de vedere al asigurării cerinței *A1-rezistenta mecanica si stabilitate" prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatlel terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind “cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor", pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.                                 o

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unul seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic Rslll.

Fata de cele menționate mal sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea incepe după intocmlrea documentației necesare, In conformitate cu cerințele specificate In Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Auditul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul l, specialitatea C/C +1

 • b) Concluzii:

S-au luat in considerare următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei.

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm ;

în zona balcoanelor deschise sau închise, pentru a nu se permite apariția punților termice șl din considerente de ordin esteic, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termolzolant pe placa ieșită în consolă a balconului, pe toată suprafață, atât la partea superioară a plăcii cât șl pe intradosul acestuia cu polistiren expandat de înaltă densitate, ignifugat (la partea superioară) și cu polistiren expandat, ignifugat (la intrados), având o grosime de 5 cm.

în cazul apartamentelor ieșite în consolă, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termolzolant prin placarea la partea inferioară a consolei cu polistiren expandat, ignifugat de 10cm.

în caz contrar, este posibilă apariția condensului, mucegaiului, infiltrațiilor de apă.

 • 52 * Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeulul peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigldâ cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriel exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplărla din PVC și cu geam termoizolant dubiu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a Instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termolzolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncăizit.

 • 56 - Modernizarea instalației de iluminat (inlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta In spatiile comune).

Șl

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 ♦ S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea llt ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si in notele de caicul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra Imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza Indicatorilor prezentat!.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Audîtul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor:

Lucrări de Intervenție (prevăzute ia art.4 ilt.a) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de Intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior

292,719

714114,99

1,17

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tampiarie performanta energetic

183,078

25511,27

20,56

c) termo-hldrolzoiarea terasei

134,041

51210,78

7,50

d) izolarea termica a planseulul peste subsol

13,756

17803,33

2,21

TOTAL

623,594

808640,37

31.43

* Prețurile indicate in tabel, nu conțin TVA;

*1 euro = 4.35 lei - cursul Băncii Naționale a României ia data de 10 mal 2012.

A.3. Datele tehnice ale investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute ia ari. 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori al clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat In grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolațla peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolant, dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etanșare. Se propune etanșarea cu chit siliconic șl profil din aluminiu.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a soibancurilor, prevăzandu-se si profite de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă in prealabil se indepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

-

Este Interzisă copierea, multiplicarea șl împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSlS PROIECT S.R.L. București     8

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemulul si de aceea termoizolatla pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, eiiminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent In această zonă.

La pereții exteriori de la ultimul etaj (cu camera trdiilor, uscătorli, spălătorii), realizați din cărămidă GVP, In mod similar cu restul pereților exteriori, se aplică la exterior un termosistem de 10 cm grosime, protejat cu tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, care se racordează cu termolzolatia terasei atat la partea Inferioară cat si la partea superioară.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului In blocul de locuințe cu tamplarle performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două fol de geam simplu, nu mai este corespunzătoarei soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună ia agenții de mediu; sunt Insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă; • au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profllele fără „armături* din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general cllpsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat In masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplărlei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul hlgrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului sl modificarea culorilor, mai ales ia tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat sl de rezistenta ia razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mal bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la Infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poiiuretanică sl închiderea, la Interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior ai tocului cu materiale speciale (chituri sillconlce, mortare hldrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - inlocuirea solbancurllor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimaruiul, etansarea fată de toc (cule cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată sl acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu pollstiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat In ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentllor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual - de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza In următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tampiărie cu tocuri sl cerceveie din PVC in sistem pentacamerai, cu ranforsarl din profite metalice gaivanizate, cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior sl spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si ai aitor zone cu rezistenta termica scăzută.

înlocuirea tamplăriei existente si închiderea de logll/balcoane cu tampiărie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizoiant dublu 4+16+4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 Iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr, 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe. publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizoiant low-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se izolează Intradosul planseulul de la primul balcon sl se hldro-termolzoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplăriei, ulterior parapetul se inchide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor inchise ramane neschimbata. Termolzolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletllor si golului tamplăriei se va face cu placi de pollstiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.Adoptarea soluției de inlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseltătile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cerceveie, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare sl cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer vidat, umiditate mare, s.a.)

• riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-bascuiante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tampiărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile In pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hldrolzolarea terasei:

Terasa neclrculablla

Se recomanda aplicarea termosistemulul de terasa peste termosistemiil existent după iniaturarea stratului de protecție a hidroizolatlel. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca înălțimea parapetului este mal mica de 100 cm, după aplicarea termosistemulul de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele: curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent Inclusiv pe partea verticala la Intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de pollstlren expandat Ignifugat de inalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si pollstiren extrudat Ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă sl a unul sort din tablă pe conturul

terasei.


In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru proiecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatlel terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlblurl) a unul strat termoizolant realizat din vata semlriglda caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste wlndfang/lntrari retrase din planul fațadei

Planseului de peste windfanq

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstlren expandat Igniftigat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsura principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romanța (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseulul de peste intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba In mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseulul de peste parter, la partea lor Inferioara, cu placi de pollstlren expandat Ignlftigat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv Iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit.

e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de inceperea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate In aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se facă de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

unltati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale special; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua In considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2, Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărQor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

-----------------------------------------------------------------jsr

Este Interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. București    12

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini slliconlce obținute prin combinarea lianților din rășini siliconlce cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, In una din următoarele variante:

 • - vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice In dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mal redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidrolzolat si peste alte elemente fara termoizolatle din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de Intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente In momentul expertizaril tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de Intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparați! la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuieille si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de Intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.


A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala a Investiției

(in preturi - luna mai anul 2012,

1 euro = 4,35 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 mai 2012)

Total (inclusiv TVA): 1.816,31 mll lei,

din care:

constructii-montaj (C + M): 1.560,05 mll lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul generai)

 • 2, Detalierea valorii totale a Investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai Investiției

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, Inclusiv TVA - total,                  1.816,31 mii lei

din care:

constructii-montaj (C + M)                                             1.560,05 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 1.2. Investiția specifica                                                           0,33 mll Iel/m2(a.u.)

(constructlWnontaj/aria utila a blocului)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de Intervenție__________________________________________________6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de Intervenție________________________________________3 ani

(ani da la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a Investiției, in condiții de eficienta economica________________________2,25 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic________________________________________344407,7 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:______________________________________________793149,17 kwh/an

in tone echivalent petrol:________________________________________________________64,96 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:________184184,66 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea Investiției - total INV/C+M: 1,16

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de Intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA Inclus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile              746.728 mii iei

 • 2. Fonduri Buget local sl Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuieHle neeliglblle                                                              1 069.578 mii lei

--------------------------------------------------------------------TjO

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 5/1010 dfal

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.                       Din:

în scopul:

1.1.1 C) REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE ÎN CADRUL PROGRAMULUI REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI

Ca urmare cererii adresate de             MUNICIPIUL BACAU__

cu domiciliul\sediul în județul____________BACAU             localitatea __BACAU, ___ j

satul_________________________z._________________________ sectorul — ,cod poștei_____________z-------------(

strada____________CALEA MARASESTI___________jx. 6 p__-___________,

sc. -<?■ et         , ap._____«...  , tel./t'ax 4ftM4.5RlK40 e-mail PRIMARIE@PR1MARJEE

înregistrată la nr.__5/1010_________ din 28-11-2011

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul ________________-.........~________________________ sectorul cod poștal:____________:______________

strada__________CALEA REPUBLICII_________,nr. 44 bl__z

sc. ,IL_.et___:__, ap-----~„ f sau identificat prin:__olan da situație _

satul -_______________,-------•—...... sectorul      cod poștal;____________Z

strada_______ CALEA REPUBLICII________„, nr. „44 .bl. ___________z

sc. A , et_ - ap. "   , sau identificat prin:_______________________olan de situație

t

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr,             34 __________/_______1999

faza FUG______aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.3 8 din 31.03.2000___

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Teren șl construcție situate în intravilanul municipiului Bacău, proprletaleparticulară a locatarilor In Indlvlzlune.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2000 este zonă locuințe colective șl construcții aferente lucrărilor tehnlco-ediiitare, indusă în UTR16.

Terenul se află în zona "B" de Impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC


Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE REABILITARE - TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE ÎN CADRUL PROGRAMULUI REABILITARB TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare ți nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT.PROTECTIA MEDIULUI CAM 11-BACAU, Oituz nr. 23 loc. BACAU jud. Bacău

In aplicare* Directivei Coniiliului 85/337/CEE (Directiva EtA) privind eviluirea efectelor «numitor proiecte publice ți privata aiupro mediului, modificați prin Directiva Coniiliului 97/1 l/CE ți prin Directiva Coniiliului ți Parlamentului European 2003/35/CE privind paiticipina publicului ta elaborarea anumitor planuri ți programe in legitate cu mediu! ți modificarea, cu privim la participarea publicului ți «ecoul ta jiutiție, ■ Directivei 8 J/337/CEE |l a Directivei 9&6UCE, prin certificatul do urbanbm «e comunici aolicitantului obligați* do* contacta autoritatea teritoriali de mediu pentru ca aceaita al analizeze ți *1 deeidi, dopa caz, incadrareafacîncadraie* proiectului Jovotitiei publice/privaie tn Iuta proiectelor aupwecvilulrîi impactului aaupre mediului.

in aplicare* prevederilor Directivei ConaiEului 85/337/CEB, procedura da emitere a acordului de mediu «edoRjoara dup! emitere* certificatului de urbaniim, anterior depunerii documentației pentru autorizarea exccutirii lucririlor de conitnrcții la autoritatea idtniniilnțW publice competente.

In vedetei latiifaecrii cerințelor cu privire Ia procedura do emiterea acordului de mediu, autoritate* competenta pentru protecția mediului itibdețte tneciaiamul uiguririi consularii publice, centralizării opțiunilor publicului ți al formutdru unui punct de variere oficial cu privire la realizat ea invettiției în acotd cu rezultatele eomultlrii publica

In «ceata condiții;

Dupi primirea prezentului certificat de urbaniim, titularul are obligație de « *e prezenta 1* autoritate* competente penliu proiecția mediului în vederea cvaluirii inițiale a inveatiției ți aiabifiriî ncccaitlții ovaiuini efectelor lectici* ainpra mediului. în urm* evaluării inițiile * Invcili țiel te Va cxnite actul admintatartiv «1 autoriliții competente pentru protecția mediului.

In «ituația in care autoritatea competenta ponlra proteețuntednluiatibikțtanecreilatcacvahiloi ofectelorinvesliției aaopt* mediului, iclicitintul ara obligația de a notific* aceat fapt auloriuțji adminiitriției publica competența ea privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării focurilor do conitrecții.

In sitiu|ii tn cira, dup* emiterea certificatului de arbaniim ori pa pareurau! derulării procedurii de evaluare * efectelor investiției «aupra mediului, loticltantul renunți ta in lai ți» de realizat* * inveitiției, acela atu obligația do t notific* acest fapt .          sutariUții adminlalmției publice competenta.

Inmnult AMMATC 17OLETJ CONSILIER


 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

0D.T.A.C.               □ D.T.O.B.                OD.T.A.D.

d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:


 • □ alimentare cu apă

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică d.2) avize și acorduri privind:

 • □ securitatea la incendiu


® gaze naturale 0 telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

□protecție civilă


Alte nvize/acorduri


□ sănătatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizata ale acestora:

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICAU VA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) documentele de plată ale turnătoarelor taxe (copie): scutit


Achitat taxa de..........lei, conform chitanței nr..............din................

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............până la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă

iMxniit. PMUVTf HOLET.i ■ CONSILIER

4/4


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500

mun. Bacau, Calea Republldl, nr. 44, jud. Bacau (Intravilan)


z-       zi t

l 1         1 o' ./r i—

-gtu»\ \   \    \

/ / /

V\ ZNr.cal35 /


Sc.B


Denumire: Obținerea certificatului de urbanism pentru reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau438 de blocuri.

Amplasament: Bacau,Str.Republicli,Nr 44, jud. Bacau

Beneficiar: MUNICIPIUL BACAUCONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, faza PALI

CALEA REPUBLICII NR. 44, SCARA A, B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In ai» lat / mii auro la cumul BNR din data da: 10 februarie 2012 1 Euro ■  4.3529 lei

TVA 24%

Nr.orL

Denumirea capitolelor fi cubeapltotelor da cheltuieli

Valoare (firi TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MM LEI

un EURO

Minei

Mi LB

MtiEURO

t

2

3

4

s

6

7

PARTEA!

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULW

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

OM

0.00

0.00

1.1.2

Expropriate delteiUva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentau» pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.00

020

0.00

0.00

0.60

t.2

Amenajarea terenului

1.M.

Pregătirea terenului prin demoteil, demontări, dezafectări, defrișați evacuați materiale rezultate, devieri rețele de utiMatl din amplasament, elatemattzori pe verticala, drenai», eto.

25.45

6.85

6.11

31.55

7.25

Total 12

2545

5.65

6.11

31.55

7.25

12

Amonajlrl pentru protecția mediului

12.1

Aducerea terenului la etatea inițiale, după demontarea «chelelor

12.41

2.85

2.98

152»

3.54

Total 1.3

1241

2.65

2.86

152»

3.54

TOTAL CAPITOL 1

37.80

6.70

9.09

46.94

10.7»

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 91 ASISTENTĂ TEHNICĂ

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO»GEO»S1udlU HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

920

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri el autorizam

1.00

0.23

0.24

1.24

0.28

Total 32

1.00

0.23

024

124

0.28

32

Proiectare țl ingineri»

3.3.1

- expertiza tehnice

1.00

0.23

024

1.24

0.26

3.3.2

• audltul energetic el elaborarea certmeatuhildo performante energetica aferenl ekuadol oxietente a blocatei de bculnie

0.90

0.21

0.22

1.12

0.28

3.3.3

- certllcat de oorformanta energetica la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

023

3.3.4

- întocmirea documentellel pentru obtnarea certificatului da urbanism al avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.5

• documentația de avizare a lucrărilor de Interveni»

2.50

027

0.60

3.10

0.71

3.3.6

- proiect tehnic, documentau» tehnica pentru autorizarea executări tecrerior de Warventte, detatl de exocutlo. caiete de aardnl el întocmirea documentației pentru licitație

1.50

0.34

0.36

1.86

043

Total 32

6.10

1.40

1.46

7,66

1.74

3.4

Organizarea procedurilor do achiziție nubilei

0.00

0.00

0.06

0.00

0.00

Total 3.4

060

0.00

9.00

0.00

0.00

3.5

Conaultan|i

Consultanta In domeniul managementului proiectului

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.5

OjOO

0.00

0.00

0.00

020

3.6

Aeietenlâ tehnici

3.6.1

Spravagherea execuției lucraritor prin dlrlglnll de țantter

24.55

5.64

6.69

3044

6.99

362

Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

020

Total 3.6

24.55

5.64

5.89

30.44

629

TOTAL CAPITOL 3

31.65

727

7.60

39.25

8.02

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVE8TFTIAOE BAZĂ

4.1

Coristnjc|Mnetalați

4.1.1

ConstrucțlMnMalațl

1,189.56

27328

286,40

1475.05

338.87

Total 4.1

1,169.54

273.26

265.40

1,475.05

336.67

4.2

Montaj ulHaJa tehnologice

Total 4.2|

o.ool

0.001

o.oo|

o.ool

0.00

4.3

UUaJa. ochlpamonte tehnologice țl funcționale eu montei

Total 44|

o.ool         o.oo

o.oo|

0.00

0.00

44

Utilaje Mr* montaj țl echipamente de Iraneport

Total 4.41

040

0.00

0.00|

040|

0.00

4.5.

Datori

Total 4.5

040,

o.ool

0.00

o.ool

0.00

4.6.

Active necorporale

Total 4.6

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,100.50

273.26

265.49

1,475.05

336.87

CAPITOLUL#

ALTE CHELTUIELI

5.1

Organltarea da țanller

#.1.1

Lucrări da consttucțll

30.82

7.05

737

38.06

8.74

5.1.2

Cheltuieli conexe al OS

6.14

1.41

1.47

7.61

1.75

Total 5.1

36.03

0.45

0.84

45.67

10.42

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comliloano. laxe *1 cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe Inspecție, control, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 5.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Cheltuieli diverse ți nepravliute

125.01

28.03

3022

156.13

35.87

Total 5.3

129.01

2843

30.22

150.13

35.87

TOTAL CAPITOL 5

162.74

37.30

35.05

201.80

48.36

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE $1 PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregllirea personalului do exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice ți Ieste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

64

Informare slpubHdta te

24.55

5.64

5.80

30.44

649

6.4

Chellulell de audU financiar

18.41

4.23

4.42

22.83

524

TOTAL CAPITOL 6

42.96

0.87

10.31

53.27

12.24

TOTAL GENERAL

1,454.75

335.50

351.54

1,815.31

417.26

Dfa ar» C*M              +4.1+5.t.t)

1,258.10

282.03

301.25

1,560.05

358.32

Proiectant,

întocmit wh. Cosmin IonRO-


Sef Proiect erh. Adrian Andrei --

GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC, STR. CALEA REPUBLICII NR^4

Luni

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

r-

2

I

3

«

5

L

6

laptamana

1

2

a

4

s

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Organizare de șantier

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalata montate pe fajade)

LUCRĂRI LA

Reparații pereți ca strat suport

TERMOIZOLARE PEREȚI

Aplicare strat tarmoîzolator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade

Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește

LUCRĂRI LA tâmplărie

Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclusiv aerisitoare și glafuri

Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare și glafuri

Refaceri finisaje interioare in zonele de intervenție

Desfacere tinichigerie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparat*, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Revizuire, reparațs, pregătire terasă ca strat suport inclusiv alice

LUCRĂRI LA TERASĂ

Aplicare strat temnoizolator la terasă

Aplicare hidroizolații la terase și probe inundație inclusiv tinichigerie

Remontarea instatatBor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

izolarea termica a pianseului peste subsol

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

întocmit,

SERVICI IDE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII .REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI*

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

LUCRAREA:

SERVICII     DE     PROPIECTARE     PENTRU

OBIECTIVUL

DE INVESTIȚII : “REABILITARE TERMICA A

BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU - 138 DE

BLOCURI” ADRESA:

CALEA REPUBLICII NR 44

OBIECT:

ARHITECTURA

BENEFICIAR: FAZA:

PRIMĂRIA ORAȘULUI BACAU

D.A.L.I

Proiect:

AH 1458*11 * 68963 / 02.06.2011


BORDEROU

A. PART! DESENATE

(A01 - Plan de încadrare) (A02 - Plan de situație)

A03 - Plan subsol propunere scara A A04 - Plan subsol propunere scara B A05 - Plan parter propunere scara A A06 - Plan parter propunere scara B A07 - Plan etaj curent propunere scara A A08 - Plan etaj curent propunere scara B A09 - Plan etaj tehnic propunere scara A A10 - Plan etaj tehnic propunere scara B A11 - Plan terasa propunere scara A A12 - Plan terasa propunere scara B A13 - Fațada principala propunere A14 - Fațada posterioare propunere

A15 - Fațada laterala dreapta propunere A16 - Fațada laterala stanga propunere A17 - Secțiune propunere scara A A18 -Secțiune propunere scara B


Este interzisă copierea multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. București pag. 1/1

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA : I /5000

|    1 Zona Studiata Nomenclatura :L-35-54’B-d-3>llMJ

mOECÎAt

NUb«V£ftMATU<A

^ÎSfSSST*

WWICATO*

UMHT

MMnaMAW

COMA

Nf»ME»Om» MMMM

PRO ECTANT GENERAL.

CONSIS PROIECT

R.C^MO/3940/1995

WVCATM

WMftCAnW orar

MUMttStBaMTlAA

COMA

MnMaCMOU&AHHOAtA

B8CFKMR:

PRIMĂRIA MUW BACAU

OPIULUI

LUCRARE

SarvicS da proiectare pentru obiectivul de tnvestitBfReabOtarea termica a bJocurtor de tocuMa dta MunidpU Bacau • 138 da Hocurt*

PROECTAT

HUME

MlAM*MOREI «■

SțMHATURA ,

, 06ECT

ARHITECTURA Calea RepuMcti. nr.44

VERJHCAT

AM. Canto OH

j2lȚ

FLAMA

PLAN CE INCADRARE

SEFMOECT

AA-AtotonAMMC

DATA               S

10/2012              1:

fe*«A

5000

EXEMPLAR ML

FAZAPROKCT

DAU.

număr moecr

68963/02.06.2011

I *PLAN DE SITUATE Scara 1:500 num. Bacau, Calea RepubkS, ir. 44, jud. Bacau (Intravilan)
Itl

M2

phosoat

WWCAT

tcrransct

WmCAKW DTW

IMOTfllIWMU

ccMnx

AtrButWMonuAMtOA»

PROUCTANT ODttRAL:

CONSIS PROIECT

R.CjJ4(V394W1995

VWTICMCR

WNFCAranr tiran

CMMIA

R»VMT«*tAnZ»MKMM

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

8ENEHCWt          BACAU

LUCRARE

Servicii da protectera peotnj cMscthM de InvesMfc'ReaWMerw tenrtca a Uocudtor de locuințe din MunldpU Bacau -138 de btacurT

HUW

SEMNĂTURĂ

.OBtfCT

ARHITECTURA Calea RepubCcS, nr.44

PROCCTAT

MtAMnAMMB

VERMCAT

Ai».Qo0*>KM

PLANȘA

PLAN DE SITUAȚIE

scrmorcr

MuAdMiANOREl

DATA              sdmA

102012              1.-500

EXEMPLAR HR.

FAZAPROECr DAU.

NUMĂR PROECT 68963/024&2011

NUMĂR PLANȘA

A02

EU» H»aa» cothtw. B-**r*^*~‘ hȚXWMAM dcewMtid ha «pttAa» IBM > &CC0KSS PROCCT SJU. SUCMW*


ROMÂNIA

ANEXA NR.2JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC1 ai obiectivul dc investiții; „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Republicii, nr. 44, scările A si B, Bacau” - faza PTNr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii le!

(cu TVA)

Valoare C+M Mii Ici (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. CALEA REPUBLICII, nr.44, scara A sl B -Bacau”

1.503,92

1.29031

 • •  Regim de inaltime; S+P+10E

 • ♦  Autila totala (mp): 4.589.70 mp

 • ♦  An construire ; 1978

 • ♦  Nr. apartamente : 110

 • •  Consumul specific estimat dc energie pentru încălzire : 75,04 kWh/mp si an

 • •  Durata de execuție : 6 luni

roman ia

ANEXA Nr.

LA HOTARAREANR. DIN 12.04.2013


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de roabllttaro termic», faza PTH

CALEA REPUBLICII NR. 44, SCARA A, B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

in mll tal f mH auro le careul BNR din data de: 22 decembrie 2012

1 Euro ■   4.5757 lei

TVA 24%

Nr.crt.

Denumirea capitole lor țl subcapitolelor de cheltuteH

Valoare (liri TVA)

TVA

Valoare (incluatv TVA)

MII LEI

MP EURO

MII LEI

MILEI

Ml EURO

1

2

3

4

5

a

7

PARTEA 1

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OOȚ1HERBA «1 AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru 0 9.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.15

Expropriere defnIHva

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

1.13

Documentație pentru expropriere

ox»

0.00

0.00

10

0.00

Total 1.1

0.00

040

0.00

040

0.00

1.2

Amenajarea lemnului

1,2.1,

Pragadraa terenului prin domolari. demontări, dezafectai!. debitări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utHted din amplasament, ter     irt pe verile i. drenai», eta

21.41

4.68

5.14

20.55

5.80

Total 1.2

2141

440

5.14

26.55

5.80

1.2

Amenajirl pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la etarea Inițiale, după demontarea echetatar

12,41

2.71

2.98

1539

336

Total 1.3

1241

171

2.98

1539

3.36

TOTAL CAPITOL 1

3342

7.30

8.12

41.94

9.17

capitolul! CHELTUIELI PENTRU ASKMJ RARRA UTIUTAȚILOR NECEBARS OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

o.oo

040

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

040

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ?l ASISTENTA TEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studl T0F»O*GECH8tudlu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total li

0.00

0.00

0.00

040

0.09

34

Tue pentru obținerea de evite, acorduri al autoritarii

1.00

052

0.24

1 24

0.27

Total 32

1.00

0.22

0.24

154

0.27

33

Proiectare *1 Inginerie

3.3.1

• erpertlia tehnica

1.00

0421

054

1.24

0.27

3.3.2

• auddul energetic al elaborarea certMcafetal de performanta energetica aferent aKualfol existente a blocului de locuința

0.90

0.20

0.22

1.12

0.24

3.3.3

- oorMcai da rtnrmanta enameUca ta terminarea lucraritor

îiol

0.02

0.02

0.12

0.03

33.4

* tntocmkaa documentației pentru obținerea cerMcalului de urbanism al avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

33.5

* documentație de avizare a lucrarifer do Intervenita

2.50

045

0.80

3.1

066

33.6

- proiect tehnic, doeu        tehnica pentru autoritar executări

lucrarifer de Intervenție, dotaN de execuție, calei» de a fol al întocmirea documentației pentru leitei

1.50

0.33

0.30

146

0.41

Total 33

0.10

133

144

7.50

145

34

Oraantearea procedurilor da achfeiite public*

0.00

040

0.00

0.00

040

Total 14

0.00

0.00

040

9.00

040

19

Conautiinta

Conautten In domeniul managementului prefectului

0.00

0.00

040

0 00

0.00

0.00

0.00

040

040

0.00

Total 34

0.00

0.00

040

040

040

16

Aalatenf* tehnici

16.1

Sprr gh ia execuției lucrărilor prin d!rigln|l de țunitar

2030

4,44

487

25.17

5.50

3.65

Aalaten tehnici dh partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

000

0.00

Total 3.6

2040

444

447

26.17

ISO

TOTAL CAPITOL 3

27.46

549

6.58

3348

7.43

CA LUt

CHELTUIELI !H1U t    ITfflA M1 IA

4.1

CartstnicfMnrtatațl

4.1.1

Conatarațt-lnetatețl

681.37

214.47

235.53

1,216.90

265.95

Total 4.1

981.37

214.47

23543

1,218.00

25548

4.2

Monte] uWa)e tehnologice

Total 44[

040]

mo]

mo]

mo]

0.00

4.3

JUteja. echipamente tehnologica ți funcțtani cu monta]

Total 4.3Î

o.ool

Mo]

mo]

mo]

o.oo

4.4

Utilaje firii monte} gl echipamente de ranaport

Total 4.41

0.001

o.oo|

mo]

mo]

0.00

4.S.

OotM

Total 44

0X0

M0|

0401

mo]

0.00

4.6.

Active necorporale

Total 44

0.00

0.00

0.00

0.00

049

TOTAL CAPITOL 4

98147

21447

239.33

1,210.90

28545

CAPITOLUL 8

ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea do gantler

5.1.1

LucrOd do comtruc|l

2546

5.55

6.00

31.47

6.86

5.14

Cheltuieli conexa al OS

5.08

1.11

1.22

6.29

146

Total 5.1

3046

6.66

741

37.77

845

S.2

ComleloBno, cote, taxe, contul creditului

3.2.1

Comisioane, te» țl cote legate

040

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe Inepecfle, control, caMate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totalii

0.M

9.00

0.09

0.09

040

5.3

Cheltuieli dlverae fl neprevăzute

104.20

22.70

25.02

129.28

2845

Total 5.3

104.20

22.79

23.02

120.28

28.25

TOTAL CAPITOL 8

134.72

29.44

3243

«7.05

38.51

CAPITOLUL

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE Șl PIREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

ProgMree peraonalulul de exploatare

0.00

000

0.00

0.00

0.00

6.2

Proba tohnelogtee ft toate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare al puMclla'

20.30

4.44

4.87

25.17

5.50

6.4

Chetutel de audli Snam r

15.23

343

3.66

18.69

4.13

TOTAL CAPITOL 6

35.53

7.78

8.53

44.06

0.63

TOTAL GEN UAL

1,2*2.84

24J.M

291,08

1,503.92

328.48

Ola un C+M (1.2+t.3+2+4.)+4.2+ $.).))

1,040.57

227.41

249.74

1,290.31

281.99

Proiectant,

CONStS PROIECi


Sef Proiect arh, Adrian Andrei


românia

ANEXA Nr. 'S

LA HOTARAREA NR.//£) DIN 12.04.2013


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Calea Republicii nr.

44, scara A, B, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitalelor fi subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare fi Inginerie

7,564

0

0

0

7,564

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

20,300

4,872

25,172

25,172

TOTAL CAPITOL 1

8,804

20,300

4,872

25,172

33,976

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru Investiția de bază

2.1

Construcții și instalații

304,560

769,581

184,699

954,280

1,258,840

2.1.1

Proiectul 1 (Calea Republicii 44)

304,560

769,581

184,699

954,280

1,258,840

TOTAL CAPITOL 2

304,560

769,581

184,699

954,280

1,258,840

3

Cap.3 • Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

30,456

7,309

37,765

37,765

3.1.1

Construcții șl Instalații aferente organizării de șantier

25,380

6,091

31,471

31,471

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5,076

1,218

6,294

6,294

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

30,456

7,309

37,765

37,765

4

Cap.4 * Cheltuieli pentru informare ți publicitate

4.1

Informare șf publicitate

20,300

4,872

25,172

25,172

TOTAL CAPITOL 4

0

20,300

4,872

25,172

25,172

S

Cap.S - Alte cheltuieli neetlglbile

5.1

Alte cheltuieli neeliglblle, inclusiv diverse șl neprevăzute

148,168

0

0

0

148,168

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

148,168

0

0

0

148,168

l       ! TOTAL GENERAL

!     461,532

'•     840,637

i     201,753

1   1,042,390

! 1,503,922

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

1,503,922

a.

Valoarea neellglbilă, inclusiv TVA aferent

461,532

b.

Valoarea eligibilă

1,042,390

11

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

878,488

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

416,956

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neellgiblle, Inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

461,532

111

ASISTENȚĂ FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATĂ (60%)

625,434

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

208,478

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

92,306

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

300,784CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

lahotarar^^^ 120420n

A.ț’-                ’          '?

_CONTRACT .

Nr.           reî_oL. 20U

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Bacau nr. 79058 din data 15.022013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 665 din data 25.03.2013.

Prezentul contract se Încheie intre următoarele parti:

 • 1. Asociația de proprietari nr. 65, cu sediul in municipiul Bacau, Calea Republicii, nr. 40, sc. C, telefon 0334/415037, cont 1BAN R031BTRL0040I205A13265XX deschis la Banca Transilvania, cod fiscal 10739753, reprezentata prin dl. ȘARGU SANDU, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip Bl, seria BR, nr. 302001 eliberat de Politia Bacau, domiciliat in Mun. Bacau, str. Narciselor, nr. 7, bl. 7, sc. A, ap. 36, județul Bacau, născut la data de 05.08.1941, in comuna Corbița, județul Vrancea, cod numeric personal 1410805040024 denumit! în continuare Asociația

ți

 • 2.  Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având ftmcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vinerica Ctementina, avand fonctia de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPITOLUL 1

Obiectul contractului

Ari. 1. Asociația încrediniează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unul proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 44, scările A si B, Calea Republicii, Mun. Bacău, in condițiile-sl cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) t .2 - Sprijinirea investirilor In eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritara l Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (FKJR).

CAPITOLUL II Durata contractului

Art. 2. (I) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociata de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLULUI

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, to conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor In eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii.

indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

 • f) . să asigure real izarea Proiectu lui tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru iucrarile de intervenție, respectiv Proiectu! tehnic (sau secțiunile relevnnte ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele men|ionate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) .   sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la datadepunerii;

 • j) . să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului:

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finnnțarc a cheltuielilor eligibile sl neellgiblle ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în

proprietate si cheltuieli neeligibile In raport cu ordinul de cheltuieli aferent DM1 1.2 - Sprijinirea investiliilar in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract:

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, Inclusiv a cheltuielilor neellgibiie prevăzute la litera m). conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

 • q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional Iu prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de Intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa instiinieze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

Art. 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi lnsuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indientorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde;

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună la dispoziția Unității administrativ- teritoriale cartea telmica a imobilului, fișa tehnica a imobilului sau orice

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990;

 • e) , sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cei puțin S ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare Regională

ADR N-E./ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrai Ministerului Dezvoltării Regionale ți Turismului ți/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale ți Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât ți pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare ia avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase ți nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de ia Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor telmico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnlco-economici ți durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeliglblle ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțărti cheltuielilor eligibile ce revin Asociației in cadrai proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale !a prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4. aiin. I). lit. K) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile

Art 7. I) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >   I an de ia data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație dccat cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare tennică este urmărită ți executată de catrc Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările ți completările ulterioare;

 • 5) in cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT îsi va recupera costurile efectuate pana ia momentul încetării con'ractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V Încetarea contractului

Art.8. 1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul inceteaza de plin drept, fara somatic si far» îndeplinirea altor formaiitati. in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare' reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/u tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in Întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu îți îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, Împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. 11. - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forte! majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră. în termen dc 5 (cinci) zile calendaristice de ia încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii șt încetării cazului de forță majoiă, in condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mal mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parii sa ponta pretinde celeilalte daune-interesc.

CAPITOLUL VII Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este volubil indepliniln daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

An. 16. - in cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare dc primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daco notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era neiucratoare.

CAPITOLUL Vili

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

CAPITOLUL IX

Clauze finale

Art. 19. - (I) in prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma dc plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art. 20. * Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante. Art. 21. * Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. 1 - Hotararea adunării generale a proprietarilor tir. 665 din data de 25.03.20i 3, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau. in cadrul Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetica a blocurilor de locuințe. Axa prioritara i - S|)rijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

- anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

• anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, impreuna cu anexele care foc parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. * Contractul va fi interpretat conform legilor din Roman ia.

Art. 25. • Prezentul contract a fost incheiat astazi, 01.04.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare puric, ambele avand aceeași valoare juridica.


Unitatea administrativ teritorială


DIRECȚIA ECONOMICA CLEMENTINA VIKERICA Di reoto^Bxeoutiv