Hotărârea nr. 112/2013

Hotărârea nr.112 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Narciselor, nr.9, Sc. A, B - Bacău".


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Narciselor, nr. 9, scările A, si B - Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

•Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe **;

•Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

•GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

• Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr. 2501 din 10.04.2013, al Direcției Tehnice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Narciselor, nr. 9, scările A si B - Bacau” - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare:

•VALOARE TOTALA de 2.270,91 mii lei (inclusiv TVA), din care C +M = 1.952,61 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+10E

 • • Autila totala (mp): 4.589,70 mp

•An construire: 1974

•Nr. apartamente: 110

•Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 78,10 kWh/mp si an

•Durata de execuție: 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 2.006,05 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M ~ 1.723,90 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici taman nemodifîcati la faza PT );

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitarii Administrativ Teritoriale (UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 -Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVKI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR.DIN 12.04.2013


BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT NR.: AH 1458-11

68963 / 02.06.2011

EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

STRADA NARCISELOR NR. 9, SC. A-B, MUN. BACAU,

JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

PROIECTANT

CONSIS PROIECT

Șoseaua lanculul nr.31 sector 2, București Tefc 021/539 11 32: 021/539 1133 Fax: +40-21-53911 34, E-mall:ccnsls@consls.n>Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE

INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI”

Amplasament:

STR.NARCISELOR NR. 9, BACAU

Faza de proiectare:

D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale

 • 1. Identificarea blocului de locuințe: strada Narciselor nr.9, sc. A,B

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1974

 • - regim de înălțime: S + P + 10

 • - număr apartamente: 110

 • - aria utila totala: 4.589,70 mp

 • - parter: locuințe

• sistem constructiv anvelopa: pereții exteriori de închidere a fațadelor sunt din beton armat monolit

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

 • 1. Situația existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

dl Rezistenta mecanica sl stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice sl stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate In cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc In SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 37 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din :

04.03.1977


30.08.1986


30.05.1990


 • - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.2

 • - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

 • - Intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7


Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.


Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de intretinere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-70 care era in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1986, 1990), si a unul seism major (1977).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portanti si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar ceiui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportanti.

încadrarea structurii expertlzate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de incadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - pereți din beton armat dispusi perimetral de 30cm si la interior de 15cm pe cele doua direcții principale, grinzi din beton armat la subsol sl nivelele curente si cadre cu zidărie la etajul tehnic

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a IIl-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic" indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 37 de ani;

numarui de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 3(trei);

degradante structurale inreglstrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de înălțime - S+P+10;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

OII Economie de energie si izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea:

Blocul situat in Str. Narciselor nr.9, a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1974. Proiect tip, S+P+10.

Blocul se compune din 2 tronsoane identice (A si B), tipizate. Tronsoanele A si B sunt asemanatoare avand dimensiunile In plan 14.85mx18.45m.

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter si 10 nivele si un nivel tehnic retras pentru camera de troliu si spălătorii.

înălțimile sunt:

-subsolul: 2.25m;

-parterul: 2.50m;

-nivelul curent: 2.50 m;

-nivelului tehnic: 3.25m.

Subsolul are destinație tehnica. Accesul se face prin intermediul unei scări de beton armat.

Parterul si celelalte niveluri au destinația de locuințe.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara intr-o singura rampa si un lift.

Pardoselile din incaperi sunt din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori neportanti zidărie de cărămidă G.V.P. si blocuri din B.C.A., pereții exteriori de închidere a fațadelor sunt din beton armat monolit.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli cu praf de piatra.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa, hidroizolata si termoizolata. Accesul pe terasa se face prin intermediul unui chepeng. Pe terase sunt dispuse cate doua guri de scurgere, interioare, a apelor pluviale. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea a 4 pante/scurgere.

Parapetii de balcoane sunt din placi de beton armat prefabricate cu grosimea de 8 cm si inaltimea de 1.00 m

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul cate o intrara pentru accesul in fiecare scara amplasate pe fatasa principala. Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunea golurilor de usa este de 150x220 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn, duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 80x130cm, 120x130 cm, 200x130 cm, etc. Inaltimea parapetilor este de 90cm.

Imobilul are balcoane. Parapetii balcoanelor aferente apartamentelor sunt realizați din placi de beton armat cu grosimea de 8 cm si inaltimea de 1.00 m. Parapetii de la balcoanele casei scării sunt metalici.

Structura este formata din pereți din beton armat dispus! perimetral de 30cm si la interior de 15cm pe cele doua direcții principale, grinzi din beton armat la subsol si nivelele curente si cadre cu zidărie la etajul tehnic

Imobilul este dotat cu un lift cu troliu. Accesul la lift, la fiecare nivel, se realizează din casa scării. Tot din casa scării are loc si accesul la ghena de gunoi de nivel. Pentru evacuarea gunoiului menajer este prevăzut cu un tobogan realizat din tabla.

Finisajele

: tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca, 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor sl al băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatiî, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă)

finisajele au fost afectate din 1974 si pană In prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe soi, a planseului de peste subsol, la planseul din zona wlndfangului, la pereții de la parter situat! intre casa scării sl spatiile nelncălzite de la parter.

Pereții de fațada sunt realizat! din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 20 cm + protecție BCA 10 cm).

Pereții de rost sunt realizat! din beton armat turnat monolit, respectiv din cărămidă GVP de 30 cm. Pereții etajului tehnic sunt rezolvați din zidărie GVP de 30 cm grosime, fara termoizolatie

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se qaseste intr-o stare de degradare a elementelor de flnsal "medie", elementele pârând a fi afectate "de varsta" si avand o intretinere relativ modesta spre bine.

Planseele de la ultimul nivel prezintă o serie de degradări datorate Infiltrațiilor produse in zonele unde este degradata hldroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hidroizolatiile de la nivelul teraselor s-au refăcut doar local.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa sau burdușită. De asemenea, la unele balcoane este degradat local stratul de acoperire cu beton a armaturii, aceasta fiind vizibila. Rosturile dintre parapetll de armociment sunt degradate In unele cazuri. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor sl se vor remedia toate deficientele pe baza unor comunicări date de proiectant.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj si tamplarie, iar reabilitarea termica, cu refacerea fațadei va imbunatatii aspectul exterior al clădirii.

S-au constat degradări in zona de prindere a parapetilor metalici.

La data efectuării expertizei s-a constatat ca o serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, sl au efectuat In timp, inchiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat parțial din dale de beton si parțial din asfalt. De-a lungul timpului s-a creat un rost Intre clădire si trotuar, care, prin grija locatarilor, parțial s-a umplut cu ciment. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi.

Soclul este degradat.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare Igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea nelntretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul Inițial cat sl din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi sl In dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele Inițiale, intretlnute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrau astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica sl geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan. Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 20% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectat! din aceasta cauza.

Rostul dintre tronsoane este de dimensiuni relativ mici (cca. 5 cm), acoperit cu sort de tabla sau polistiren.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatlei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent sl din aceste motive s-a considerat ca termoizolatla terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiale ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1,2, 3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Narciselor nr. 9 - nu exista date

 • 2. Concluziile expertizei tehnice sl auditulul energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihal VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii

Expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a biocului situat in Str. Narciselor nr.9, din punct de vedere al asigurării cerinței "A1-rezistenta mecanica si stabilitate"

prin metoda calitativa, In vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplarlei exterioare si refacerea termo si hidrolzolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind “cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor", pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie incadrata in clasa de risc seismic Rslll.

Fata de cete menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după 'întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Auditul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrlsia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C + I

 • b) Concluzii:

S-au luat In considerare următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei.

 • 51 * Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm ;

în zona balcoanelor deschise sau închise, pentru a nu se permite apariția punților termice și din considerente de ordin esteic, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termoizolant pe placa ieșită în consolă a balconului, pe toată suprafață, atât la partea superioară a plăcii cât și pe intradosul acestuia cu polistiren expandat de înaltă densitate, ignifugat (la partea superioară) și cu polistiren expandat, Ignifugat (la intrados), având o grosime de 5 cm.

în cazul apartamentelor ieșite în consolă, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termoizolant prin placarea la partea inferioară a consolei cu polistiren expandat, ignifugat de 10cm.

în caz contrar, este posibilă apariția condensului, mucegaiului, infiltrațiilor de apă.

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 • Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncăizit cu 10 cm vată minerală semlrigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriel exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant dublu low-e 4*16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m*K (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, înlocuirea conductelor de agent termic de incalzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit.

S6 - Modernizarea Instalației de iluminat (inlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Șl

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează In conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului. Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor:

Lucrări de intervenție (prevăzute la art.4 llt.a) -d) din OUG nr.18/2009)

Costui estimat ai lucrărilor de intervenție (mii (el)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior

395,37

541434,62

2,09

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tampiarie performanta energetic

162,27

22556,16

20,61

c) termo-hldrolzolarea terasei

138,03

51991,84

7,61

d) Izolarea termica a planseului peste subsol

13,75

17488,85

2,25

TOTAL

709,42

633471,47

32,56

* Prețurile indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro = 4.35 lei • cursul Băncii Naționale a României la data de 10 mai 2012.

A.3. Datele tehnice ale investiției

 • 1, Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la ari. 4 Ut. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat In grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 5 cm grosime, fixat atât mecanic cât șl prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

__ SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL OE INVESTIȚII

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACÂU - 138 DE BLOCURI STRADA NARCISELOR NR.9, SCĂRILE A SI 8, MUN. BACAU, JUD. BACAU

Peste rosturi nu se aplică strat termotzolant, dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etanșare. Se propune etanșarea cu vata minerala și profil din tabla zincata.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profite de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă în prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zlncată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată inăltimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

La pereții exteriori de la ultimul etaj (cu camera troliilor, uscătorii, spălătorii), realizați din cărămidă GVP, in mod similar cu restul pereților exteriori, se aplică la exterior un termosistem de 10 cm grosime, protejat cu tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, care se racordează cu termoizolatia terasei atat la partea inferioară cat si la partea superioară.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplăriei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic;

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două fol de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături" din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită intretinere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătralrea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplărille albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • • efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etanșare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etanșarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • * etanșarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincata existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarulul, etanșarea

fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită ia partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea Inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apel condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaietilor si a golurilor de tamplărle cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor sl ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn st tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri sl cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanlzate, cu geam termolzoiant dubiu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile sl ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută, înlocuirea tamplăriei existente si închiderea de logll/balcoane cu tamplarle eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzoiant dublu 4+16+4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune inchiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se izolează intradosul planseului de la primul balcon si se hidro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplăriei, ulterior parapetul se inchide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termoizolatla aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaietilor si golului tamplarie) se va face cu placi de polistiren expandat Ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usî precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin Intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de inlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseltătile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, In funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

- creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidroizolarea terasei:

Terasa necirculabila

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemui existent după înlăturarea stratului de protecție a hidroizolatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltlmea parapetului este mal mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de poiistiren expandat ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si poiistiren extrudat Ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică impreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizoiatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă In fixarea sub planșeu (la Intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțurl împușcate, dlblurl) a unui strat termoizolant realizat din vata semirigida caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseulul de peste windfang/intrarl retrase din planul fațadei

Planseulul de peste windfana

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula Indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseulul de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termolzolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste intrarea retrasa din olanul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumuiui locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de Intervenție prevăzute la art. 4 lit.

e) sl f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadeie/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, intreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este Indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale special;

trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar tara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor sl teraselor,

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capllaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mal plăcut al clădirii,

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de Intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere sl/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se sl numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformării, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.


Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidlca

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele la Interior sl exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la Interiorul anvelopei

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala a investiției

(in preturi - luna mai anul 2012,

1 euro = 4,35 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 mai 2012)

Total (inclusiv TVA): 2.270,91 mii lei,

din care:

constructii-montaj (C + M): 1.952,61 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 sl 5.1.1 din devizul general)

 • 2. Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici al investiției

 • 1. indicatori valorici

  2.270,91 mii lei

  1.952,61 mii lei


  0,42 mii Iei/m2(a.u.)


  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de Intervenție, inclusiv TVA - total,

din care: constructii-montaj (C + M)

(însumarea cheltuielilor estimele înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 1.2. investiția specifica

(conslructll-montaj/aria utila a blocului)

 • 2. Indicatori fizici

 • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție___________________________________________________6 luni

 • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de Intervenție________________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a Investiției, In condiții de eficienta economica________________________3,26 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic________________________________________358461,6 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:______________________________________________622502,89 kwh/an

In tone echivalent petrol:_,______________________________________________________50,98 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:________145218,11 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M: 1,16

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de Intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA inclus):

 • 1. Fonduri structurale sl de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile              983.618 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propletarl: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neellglblle                                                                  1 287.294 mii lei

Contractorul proiectării lucrărilor de intervenție.

L.S.

Expert tehnic atestat,

Auditor energetic pentru clădiri,


L.S,


L.S.

Data : August 2011

OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

__ SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII                          EXEMPLAR NR.

.REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI*

STRADA NARCISELOR NR.9, SCĂRILE A SI B, MUN. BACAU. JUD. BACAUData: August -2011


OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.L

 • 2. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

 • 3. Certificatul de urbanism. In copie

 • 4. ANEXA 1 • Devizul general al investiției

 • 5. ANEXA 2 - Graficui de realizare a lucrărilor de Intervenție

ROMÂNIA JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 5/1005 din            &//

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. ,_______Din:     Q . /<>?-

în scopul:

l.l.l C) REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE ÎN CADRUL PROGRAMULUI "REABILITARE

TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU” - 138 DE BLOCURI

Ca urmare cererii adresate de ____________MUNICIPIUL BACAU___________________________

cu domiciliuhsediul în județul             BACAU             localitatea_____________BACAU

satul_________________________:____ sectorul - —, cod poștal .------------        

strada_____________CALEA MARASESÎT____________,nr. 6 ,bl__-

sc.            , et.          ,ap. - ,tel/fax ------40.214 5R1S49       , e-mail

înregistrata la nr. _______ 5/1CQ5__________ din 2B-11-2011

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul __________________________:__________________________ sectorul           ■ cod poștal: ______________z_______________

strada__________________str. Narciselor__________________,nr. 9 .bl._____________________z.

sc. B . et. - ap. -   . sau identificat prin:___olan de situație

satul __________________________•____________________ sectorul ~ cod poștal:______________

strada__________________3tr. Narciselor___________________nr. 9 bl. „____________________z_____________________

sc. A . et. .ap.          sau identificat prin:___________________olan de situație

în temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr.____________34             /

faza FUG aprobata prin Hotărârea Consiliului LocalBacflunr.38 din 31.03.2000

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicata, cu modificările si completarile ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Teren șl construcție situate In Intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor în Indlvizlune.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2000 este zonă locuințe colective și construcții aferente lucrărilor tehnlco-edilitare, Inclusă în UTR 16.

Terenul se află In zona "B" de impozitare.

1/4

3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE REABILITARE - TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE IN CADRUL PROGRAMULUI REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI

Certificatul de urbanism nu ține toc de autorizație de construire sau autorizare de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT.PROTECTIA MEDIULUI CAM 11-BACAU, Oituz nr. 23 loc. BACĂU jud.

Bacau

tn aplicarea Directivei Conailialui 8J/337/CEE (Directiv* Ef A) privind evoluare* efectelor anumitor proiecta publice ți private uupra mediului, modificați prin Directiva Consiliului 97/11/CE ți prin Directiv* Consiliului ți Pariamenlului European 2003/35JCB privind participare* publicului 1* elaborarea anumitor planuri ți programata legătura cu mediul ți modificare*, cu privire In participare* publicului ți accesul le justiție, * Directivei 83/337/CEE ți a Directivei 96K1/CB, prin certificatul de urbanism »e comunici lofreitantutui obligați* do n contact* autoritatea teritoriali do mediu pentru c* aceasta al analizeze ți *1 dccidl, dup* caz, incadrares/neincadratea proiectului investiției pttblicefprivria in lista proiectelor aupuse evslulrii Impactului aiupra metilului.

In aplicare* prevederilor Directivei Conciliului 13/337/CEE, procedura de omitere ■ acordului de mediu se deaflțoora dupl emiterea certificatului do urbanism, onterior depunerii documentației pentru autorizare* executlrâ lucrIrilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privim 1* procedura de emitere o acordului de mediu, autoritatea competent! pentru protecția mediului stabilcțte mecanismul «tipăririi cotuulllrii publice, centralizării opțiunilor publicului ți al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea inveatiției In acord cu rezultatele cotuulllrii publice.

In «certe condiții:

Dupâ primirea prezentului certificat de urbaniint, titularul ore obligația do a as prezenta la autoritatea competent! pentru protecția mediului tn vederea evaluării inițiale a investiției ți stabilirii necesității cvatairi] efectelor acesteia asupra mediului, tn urma evaluării inițiale a Inveatiției ao va emite actul administrativ nl suloritițH competente pentru protecția mediului.

tn situația tn caro atUoritateocompetentl pentru protecția mediului mbfiețhnireeaiiataaevalulrii efectelor inveatiției aiupra mediului, solicitantul are obligația de * notifica aceri fiptarioritf ții administrației publice competențe cu privire la menținere* cererii pentru autorizare* arocuUrii lucrărilor do construcții.

la situația tn care, dupS emitere* certificatului de urbanism ori pe pareunul denilirii procedurii de evaluare * efectelor inVOrtlțlel asupra mediului, solicitantul rcmmțl la intenția de realizare a inveatiției, acesta «re obligați* de * notifica secat fapt outoritlții adminlrirațW publice competente,

întocmii: WW/WTf VIOLETA ■ CONSILIER

2 ■»


5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat ta zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

0D.T.A.C.               □ D.T.O.E.                □D.T.A.D.

d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:


 • □ alimentare cu apă

O canalizare

 • □ alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică

d.2) avize și acorduri privind:

 • □ securitatea la incendiu


0 gaze'naturale

0 tejefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

□protecție oivilă


Alte avize/aconluri □


□ sănătatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - ■ INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

d,4) Studii de specialitate

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICAȚI VA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutit


Achitat taxa de..........lei, conform chitanței nr..............din................

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de


Funcțiunea dominantă a zonei este locuirea - subzonă locuințe colective existente.

Funcțiuni complementare admise:

 • - instituții publice șl servicii;

 • • spații verzi amenajate;

 • • accese pietonale șl carosabile, parcaje, garaje;

 • - rețele tehnlco-edllltare șl construcții aferente.

Utilizări permise:

 • - locuințe colective;

 • • modernizări și reparații la clădiri existente;

 • • construcții șl amenajări necesare bunei funcționări a zonei.

SE SOLICITA REABILITARE BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+10 ÎN CADRUL PROGRAMULUI „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACÂUM38 de blocuri

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Conform H.C.L. nr.38/27.02.2009:

 • - pentru realizarea fațadelor se vor utiliza una din următoarele 3 compoziții de culori:

 • - D33 și D34

 • - D49 și D50

 • - L96 și D14

 • - pentru înveiitoare se va utiliza tabiă amprentată Intr-o singură culoare-cărămiziu

 • - delimitarea culorilor diferite se face la modificarea de pian și nu în câmpul continuu al fațadelor

 • - unghiul de înclinație al învelitorltor noi construite va fi de la 30 la 40 grade față de pianul orizontal al terasei

Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.

JUDEȚUL BAC AU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM

nt                   din

Arhitect jef.

eth. VAȘILE ALEXANDRU GELIMAN

întocmii PANAINTE VIOLETA ■ CONSIUEK
Scara

1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Data

09.2011

Format

A4CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, faza DAL1

STIL NARCISELOR NR.9, SCARA A, B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mll lei I mii auro ta cursul BNR din data da: 10 decembrie 2011

1 Euro ■   4.3397 lei

TVA 24%

Nr. ert.

Denumirea capitolelor |l subcapitolelor da cheltuieli

Valoare (<M TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MILEI

MUEURO

Mll LEI

MO LEI

Mll EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA 1

CAPITOLUL t

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA 91 AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

040

0.00

040

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0.00

0.00

040

040

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.00

040

040

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

1.2,1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rotate de utHteti din amplasament, sistematizări pe verticala, d ten ale. eto.

35.11

6.00

B.43

43.54

1043

Total 1.2

35.11

B40

343

4344

1043

14

Amenajirl pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la eterea inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.86

2.08

15.39

3.55

Total 14

1X41

246

2.98

1849

345

TOTAL CAPITOL 1

47.52

1043

1140

5842

13.58

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

040

0.00

0.00

040

2.2

0.00

040

0.00

040

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

040

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICA

3.1

8tudll toron:

3.1.1

Studii TOPO+GECHSIudiu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

040

Total 3.1

040

0.00

040

0.00

040

32

Taxe pentru obținerea da avize. acorduri ol autorizații

1.00

0.23

0.24

1.24

0.20

Total 3.2

1.00

0.23

0.24

124

0.29

34

Proiectare șl Inginerie

3.3.1

• expertiza tehnica

1.00

023

024

1.24

0.29

3.3.2

• audttut energetic ei elaborarea certificatului de performanta energetica aferent sltualiel existente a blocului da locuința

040

0.21

0.22

1 12

0.28

3.3.3

• certificai da performante energettca la terminarea berarilor

0.10

0.02

042

0,12

0.03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism sl avizelor

0,10

042

0.02

0.12

0.03

33.5

• documentația de avizare a lucrarlorde tntarvenfie

2.50

0.58

0.60

3.10

0.71

3.3.6

- proiect tehnic, documenteze tehnica pentru autorizarea executorii lucrartor da Intervenție, detalii de execuție, caiete de sarcini sl întocmirea documentației pentru Scitele

1.60

0.35

0.36

1.86

0.43

Total 3.3

6.10

141

146

7.36

1.74

3.4

Organizarea procedurilor do achiziție publici

0.00

0.00

0.00

040

0.00

Total 3.4

040

0.00

0.00

040

0.00

34

Coneultant*

Consultanta In domeniul managementului proiectului

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

0.00

040

Total 3.5

040

040

0.00

040

0.00

3.6

Asistenți tehnici

3.6.1

Spravegtierea execuției lucrărilor prin diriglnȘ de șantier

30.73

7.0B

7.38

38.11

8.78

3.6.2

Asistenta tehnică din partea proiectantului

040

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

30.73

746

748

38.11

8.78

TOTAL CAPITOL 3

3743

6.72

048

4641

10.81

3l

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIRĂ DE BAZA

4.1

ConetroclUnstalap

4.1.1

Conotruc|ilnslalațll

1.488.76

343,06

357.30

1.846.06

425.39

Total 4.1

1,468.76

343.00

357J0

1,546.06

425.39

4.2

Montaj ullaje tehnologice

Total 4.2

0.00

0.00

0.00

0.80

0.00

4.3

Utilaje. echipamente tehnologice ți funcționale cu montaj

Total 4,3

0.00

0410

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje IM montaj țl echipamente oe transport

Total 4.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

4.5.

Ootlrt

Total 4.5

0.00

o.oo|       o.oo|          0.00

0.00

4.0.

Active necorporale

Total 4.6

0.00

0.00

04)0

0.06

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,488.70

343.06

357 J0

1,046.06

426.30

CAPITOLUL > ALTE CHELTUIELI

S.1

Organtaarea do g anilor

5,1.1

Lucrdri de conatnicyi

38.41

8.65

0.22

4763

10.98

5.1J

Cheltuia» conexe al 08

7.60

1.77

1.84

0.53

2.20

Total 5.1

46,00

10.62

11.06

57.15

13.17

5.2

Comisioane, colo, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, laxe țl cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.2

Taxe lnapec|lo, control, cedate

04»

0.00

0.00

04)0

0.00

Total 5.2

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse *1 neprovixuto

157.41

38.27

37.78

195.10

44X8

Total 6.3

167.41

36.27

37.78

195.19

44.98

TOTAL CAPITOL 5

203.50

46.60

48.04

252.34

56.15

CAPITOLUL 5

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE Șt PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

5.1

Pregltiraa personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0410

0.00

6.2

Probe tehnologice țl tesle

0.00

0.00

0.00

04)0

0.00

6.3

Informare sl publicitate

30.73

7.08

738

38.11

8.78

6.4

Cheltuieli de eudtt financiar

23.04

5.31

5.53

28.57

6X8

TOTAL CAPITOL 6

53.77

1X38

12.90

66.67

1536

TOTAL G5NIRAL

1,831.38

4X2411

430.53

2,270.01

523.29

Dtnart C*N (1.1+U+l+4.f+4.i+S.l.t)

1,574.5»

352.85

377.03

1,952.61

449.94

Proiectant,


fp'/s'-'-

n 4nt6țmR>

Sal Proiect arh-Adrlan Andrei


w | •rh.CoiițijnJw

GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC, STR. NARCISELOR NRSluni

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

i

i

z

!

3

4

1

5

1

6

saptamana

t

2

3

4

5

7

a

e

10

11

12

13

14

15

10

17

îs

19

20

21

22

23

24

Organizare de șantier

Desfaceri țl demontări (tencuieli degradate, placaje, instalații montate pe fațade)

LUCRĂRI LA

Reparații pereți ca strat suport

*

TERMO1ZOLARE PEREȚI

• -- “ —-----------

Aplicare strat termoizolator ta pereți

<4

>•

Refacere finisaje de fațadă

•1

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade

tibiei

Demontare tâmplârie existentă care se înlocuiește

LUCRĂRI LA TÂMPLÂRIE

Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclusiv aerisitoare și glafuri

Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare și glafuri

sg

si

Refaceri finisaje Interioare in zonele de intervenție

Desfacere tinichigerie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparați, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Revizuire, reparațfi, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

LUCRĂRI LA TERASĂ

Aplicare strat termoizolator ta terasă

Aplicare hidralzolații ia terase ți probe Inundație Inclusiv tinichigerie

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa

fe

w

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a planseului peste subsol

w

1

-x—

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII «REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU -138 DE BLOCURI*

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

LUCRAREA: OBIECTIVUL

SERVICII     DE     PROPIECTARE     PENTRU

DE INVESTIȚII : “REABILITARE TERMICA A

BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU - 138 DE

BLOCURI” ADRESA:

STRADA NARCISELOR NR 9

OBIECT:

ARHITECTURA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA ORAȘULUI BACAU

FAZA: Proiect:

DJLL.I

AH 1458-11 - 68963102.06.2011


BORDEROU

A. PARTI DESENATE

(A01 - Plan de încadrare) (A02 - Plan de situație) A03 - Plan subsol propunere scara A A04 - Plan subsol propunere scara B A05 - Plan parter propunere scara A A06 - Plan parter propunere scara B A07 - Plan etaj curent propunere scara A A08 - Plan etaj curent propunere scara B A09 - Plan etaj tehnic propunere scara A A10 - Plan etaj tehnic propunere scara B A11 - Plan terasa propunere scara A A12 - Plan terasa propunere scara B A13 - Fațada principala propunere A14 - Fațada posterioara propunere A15 - Fațada laterala stanga propunere A16 - Fațada laterala dreapta propunere A17 - Secțiune A-A propunere scara A A18 -Secțiune B-B propunere scara B


Este interzisă copierea multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIECT S R L. București l pag. l/lPLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA : I /5000
t0

ta

wtmrviYwi ««cur

mrcAî

MUWWttTUM

VOWMU»

LMUU

tAMMSMUtțMA

CCRMTA

tojwnDPtiTVAifKkr*

PROECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.CjJ40/394(Ml 995

WWtAJWt

tcuncAnw CM«RT

C0MA

WtMTWV'tlU'IMMTA

b™,™*   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BO*row;         bacau

LUCRARE

ServicB de protector» pentru ctfcdMJ de JnwesMt'ReeMaame tamrice a btocuritor de tocutote <fin Murtkipiui Secau - 138 de Uocuri*

IM€

SEMNĂTURĂ.

-OBIECT

ARHITECTURA Strada Narcteefor. nc9

PROECTAT

AAlAMm» ANDREI

A/".l

VEWCAT

AM.GMM<nN

' PLANȘA

PLAN DE S/TUATIE

SEFPROECT

AM.M4MAH0RU

GATA                SCARA

10/2012              1:500

EXEMPLAR HR.

fazaprocct

DA.LL

NUMĂR PROECT

689630246.2011

HOMAR TUNSA

A01

EN> Nanha CD«tarM,aM*0fc«wt<tavAnM*»wdao«M«M>ttM»aprai*M «cteea g&CONStt PROST&JU. BwmwIIrONSIS

\ K SKt /./

(WMLMrtttcnxtd 0«IKMiMo_ _ | 6798     |

, Adrian     j

UsCSSU-[ M ll jtO W***»1*

Mt

«a

«0

MiMUUNMtM MCCtAV

KUMCtDMMWM whocct

WRTCMOW W0tT

CtAMTA

nHSĂnuwwmoo*

PROECTANT GSfERAL.'

<§pCONSIS PROIECT

R-C^M0G940/1995

VWHCAUM

VWUHCATUU» wor

CDKTA

RtfVAIItMmZA MMMIA

natfneu»    PRtMARiA MUNICIPIULUI

BACAU

LUCRARE

Serriefl do protectam pentru obiectivul de tnvesti&*RaabSteroo termica a blocurtor do tocutets din Murddphd Bacau -130 do btocutr

NULE

SEMNĂTURĂ

. 08ECT

ARHITECTURA

Strada Nan»dor,nr.9

PROECTAT

Am AMm ANDREI

VWXCAT

AM. CoMa ION

nzr

. PLANȘA

PLAN DE SITUAȚIE

SEF PROIECT

MtMtoAMKl

-Ax, xâ

Data               SCAra

10/2012              1:500

EXEWUTMR

FAZAPROECT

DAU

NUMĂR PROECT

689630246.2011

NUMMtPLAMSA

A02

Ema twatoa coptow. nwApTcim 0 taiwa*»»         tw» apMbara* ama • SXjOOHSaPROCCT &JtLBua»m


ANEXA NR.2

IaHOTARAREA

..........din.flw.-.0.^2013.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOM1CI

ai obiectivul de investiții; „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Narciselor, nr. 9, scările A si B - Bacau” - faza PT

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului dc locuințe, str. NARCISELOR, nr.9, scara A, si B •

Bacau”

2.006,05

1.72330

 • •  Regim de inaltime: S+P+10E

 • •  Autiia totala (mp): 4,589.70 mp

 • •   An construire: 1974

 • •  Nr. apartamente : 110

 • •  Consumul specific estimat de energic pentru incalzirc: 78,10 kWli/mp si an

 • •  Durata de execuție: 6 luni


  CONTRASEMNEAZĂ,
DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, fata PTH

STR. NARCISELOR NR.9, SCARA A, B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mll tel l mit aura te evreul BNR din date du: 22 decembrie 2012

1 Eura ■  4.5757 lai

      TVA 24%

Nr. crt

Denumire* capitolelor ți subcapitolelor da cheltuieli

Valopre (liri TVA|

TVA

Vefoere (Inclualv TVA)

MIILE!

Mll EURO

Mll LEI

MIILE!

Ml EURO

1

2

3

4

5

0

PARTEA 1

CAPITOLUL 1 CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere definitiv*

0.00

000

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

t.2

Amenajarea terenului

1.2,1.

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări. deMeerl, evacuări material* rezultata, devieri ratate de utiHatl din amptoeamenl. atetemetlzarioe verticala, drenate, ele.

26.76

6.25

6.90

35.66

7.79

TOI1I1.2

25.75

628

520

35.65

7.79

1.3

Amenejlrl pentru proiectil mediului

1.3.1

Aducere* terenului ta aurea Inițiala, după demontare* «chetelor

12.41

2.71

298

16.39

3.36

Total 1.3

12.41

2.71

2.96

15.39

326

TOTAL CAPITOL 1

41.17

9.00

9.86

51.04

11.10

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 91 ABOTENȚATEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

Stadii TOPCHGEOrSIudlu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

32

Ta*e pentru obținere* de avii*, acorduri al autortiatU

1.00

022

0.24

124

0.27

Total 32

1.50

5.22

0.24

124

027

32

Proiectare țl Inginerie

3.3.1

• expertize tehnica

1.00

0.22

0.24

124

0.27

332

- audltul energetic al elaborarea certificatului de performanta energetica aferent abuatlai existente a blocului de locuinta

0.90

0.20

022

1 12

0.24

3.3.3

■ certificat de performant* eneroetlca ta terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

012

0.03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism al avizelor

0.10

0.02

0.O2

012

0.03

32.5

- documentau* de avizare a lucrărilor de Intervenita

2.50

0 55

0.60

3.10

0.68

3 3.6

- proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea execut»» lucrărilor de intervenție, dotai» de eiecuite, catete da sarcini el întocmirea documentatei pentru fcitetfe

1.50

0.33

0.36

1.66

0.41

Total 3.3

6.10

1.33

1.46

7.56

1.65

3.4

Oroanizaree procedurilor de achiziție public*

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultant*

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0.00

o'bo

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.5

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.5

A*lsien|* tehnic*

3.6.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin rflrigințl de țantier

27.13

5.91

651

3364

7.35

3.6.2

Asistent* tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

000

0.00

Total3.fi

27.13

5.91

6.51

33.64

7.35

TOTAL CAPITOL 3

3423

7.41

0.23

42.45

9.25

1 J1

CoMtruciHiwtaW

| 44.1

Conateuc|5lMtalatt

1.319.17

287.42

315.84

1.630 80

356.41

Tom 4.1

1,315.1?

207.42

315.04

1,830.80

388.41

4.2

Monte) udtaje tehnologice

Totali,2|

o.oo|

o.ool

o.oo|

0.001

0.00

44

Utilaje, echipamente tehnologice fi tuncjiooeie cu montaj

Total 4.3|

0.001

o.oo|

o.oo|

o.oo|

0,00

4.4

Ulllafe WrS montai ți ecNpamenle do treneport

Total 4.4|

o.ool         o.ool

OJIOl

o.ooj

0.06

4.5.

CtotOrt

Total 44|

o.ool

0401

o.ool

0.00|

0.00

4.5.

Active necorporale

Total 44

0.00

04)0

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,315.1?

207.42

315.64

1,630.00

356.41

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

Oiganlurea de țantler

5.1.1

LirciOrl de construcții

33.91

7.41

8.14

42.05

0.19

5.1.2

Cheltuieli conexe al OS

6.78

1.48

1.63

8.41

104

Total 5.1

40.80

8.09

9.7?

50.48

1143

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

52.1

Comisioane, taxe fl cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

000

5.22

Taxe Inepecjle. control, calitate

0.00

0.00

000

0.00

000

Total 5.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse țl neprevliute

139.06

30.39

33.37

t72.43

37.80

Total 54

139.06

3049

33.37

172.43

37.00

TOTAL CAPITOL 5

170.75

39.20

43.14

222.89

40.71

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE 91 PREDARE LA BEHRFtCIAR, ETC

5.1

PttgAOree personalului da exploatare

0X0

0.00

o.oo

0.00

0.00

5.2

Probe tehnologice jl testa

0.00

000

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare «1 publicitate

27.13

5.93

8.51

33.84

745

6.4

Chetulel do auM financiar

20.34

4.45

4.88

25.22

5.51

TOTAL CAPITOL 6

47.47

10.37

1149

58.88

1286

TOTAL CINtRAL

1317.78

393.54

388.27

2,004,05

438.41

Piton C-tH (! .2+l.3*2-H.H4.1+S.I.I)

1,3*0.24

303.83

333.44

1,723.50

374.75

Proiectant,

< COHSIS      I


PREȘEDINT NOVAC DIAC*Sef Proiect arh. Adrian Andrei cRwwîĂRHrrEcikoR dwromAwa

6798


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE-OVIDIU


BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Narciselor nr. 9, scara A, B, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitalilor ;i subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL-lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6*4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare și Inginerie

7,564

0

0

0

7,564

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistentă tehnică

27,130

6,511

33,641

33,641

TOTAL CAPITOL 1

8,804

27,130

6,511

33,641

42,445

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru Investiția de baza

2.1

Construcții șl Instalații

315,636

1,101,785

264,428

1,366,213

1,681,849

2.1.1

Proiectul 1 (Narciselor 9)

315,636

1,101,785

264,428

1,366,213

1,681,849

TOTAL CAPITOL 2

315,636

1,101,785

264,428

1,366,213

1,681,849

3

Cap. 3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

40,692

9,766

50,458

50,458

3.1.1

Construcții și Instalații aferente organizării de șantier

33,9t0

8,138

42,048

42,048

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

6,782

1,628

8,410

8,410

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

40,692

9,766

50,458

50,458

4

Cap.4 ■ Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare și publicitate

27,130

6,511

33,641

33,641

TOTAL CAPITOL 4

0

27,130

6,511

33,641

33,641

5

Cap.5 - Aite cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse și neprevăzute

197,656

0

0

0

197,656

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

197,656

0

0

0

197,656

'L TOTAL GENERAL________J____522,095_ 1,196,737ț___287,217 [ _ J,J?i954^2,q06L05q J

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE* lei cu TVA

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

2,006,050

a.

Valoarea neellglbflă, Inclusiv TVA aferent

522,096

b.

Valoarea eligibilă

1,483,954

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care :

1,115,678

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

593,582

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

522,096

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATA (60%)

890,372

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

296,791

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

104,419

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

401,210


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE-OVIDIU POPOVCONTRACT .

Nr. XjUSĂs^/JlKllS. 2013

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza instiintorii Primarului Municipiului Bacati nr. 79060 din data 15.02.2013 sl a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 33 din data 22.03.2013.

Prezentul contract se încheie intre următoarele parti:

 • 1. Asociația de proprietari NARCISA 57, cu sediul in municipiul Bacau, Calea Republicii, nr. I, Scara D, Ap. I. telefon 0234552556, cont 1BAN RO58CECEBC0134RON0092723 deschis la CEC BANK SA, cod fiscal 10739800, reprezentata prin di. Pietrar» Dumitru, in calitate de președinte, posesor ai actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 908114 eliberat de Politia Bacau, domiciliat In Mun. Bacau, strada Narciselor, nr. *11, bl. li, sc. A, ap. 30, județul Bacau, născut la data de 26.06.1947. in comuna Berețti Tazlău. jud. Bacau, cod numeric personal 1470626040038 denumiți in continuare Asociația

îi

 • 2. Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul In Bacau . str. Marasesti, nr. 6. județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de di. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar ai Municipiului Bacau si dna. Vtnerlca Clementlna, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumita în continuare Unitatea administrativ- teritorialii

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

Art I. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea $1 efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea șl Implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 9, scările A, B, strada Narciselor, Mun. Bacau, in. condițiile sl cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea Investițiilor în eflciettfa energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritarii I Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II

Durata contractului

Art, 2. (1) Contractul intra în vigoare la data semnării Iul de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritoriala de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL Iii Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de loculnte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de Intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară l - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să Implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de Intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficienta energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audlt energetic (RAE);

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii.

indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

 • f) . sa asigure refl iz irea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmite spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația dc avizare

pentru lucrarle de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare ia proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele neiționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) .   sa emită. în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul dc inccpere a

lucrărilor:

 • i) . să suporte toate c heltuieli le necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .  să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea

investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe,' Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile o orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție:

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească șl să transmită spre semnare Asociației actul adițional Iu

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție șl valoarea lucrărilor dc intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-fînanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile nle proiectului;

 • l) . să asigure co-finan|area cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în

proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DM1 1.2 - Sprijinirea investUiilor in eficiența energetic# a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asocia)ia de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-fman|are n cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera in), conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare',

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

 • q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor dc intervenite, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare:

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

Art. 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa Isi insuseasca, prin semnarea de act/e adlțlonal/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica:

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare',

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

a                                    *

 • d) . să pund la dispoziția Unității administrativ* teritoriale cartea tehnica a imobilului, fișa tehnica a imobilului sau orice

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unul proiect tehnic elnborat în perioada 1950-1990;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitatii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare Regională

ADR N-EJ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obl igatille președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant imputemîcit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unul anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor In maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de interveni ie, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile sl neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuirea, pentru constituirea sumelor aferente co-finan|ării cheltuielilor eligibile ce revin Asociatei în cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale ia prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Ari. 6. in cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor dc intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4. alin. I). lit. b) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile sl necliglbile

Art 7. 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen dc maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >  1 an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V încetarea contractului

Art.8. I) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele pdrțl, a tuturor obligațiilor ce Ic revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, fa|fi de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul inceteaza de plin drept, fara somație si tara îndeplinirea altor formalități. in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de iocuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, ia orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de lnterven|ie.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, (ara a fi necesara punerea in întârziere, și dc a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și dc neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii șl alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pc toata perioada in care aceasta aci io nea za și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art li. - Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile cc li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la dam apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, in condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mal mare de 6 luni, fiecare parte va aven dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poala pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16, * In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare dc primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. • Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau In prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

CAPITOLUL IX Clauze finale

Art. 19. - (1) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante. Art. 21 . • Fac parte Integranta din prezentul contract următoarele anexe:

 • -   anexa nr. I - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 06 din data de 25.03.2013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, în cadrul Domeniul de intervenție (DMi) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficienta energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritarii I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

 • -   anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • -   alte documente, după caz.


Art. 22. - Prezentul contract, Împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi Interpretat conform legilor din Roman ia.

Art. 25. - Prezentul contract a fost încheiat astazi, 02.04.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația de proprietari                Unitatea administrativ teritorială

NARCISA 57


MUNICIPIUL Bacau


Președinte,

PIETRARU DUMITRU

DIRECȚIA ECONOMICA QLEMENTINA VINERI CA Director. Executiv


direcția CRISTINA/ Direato^*

SHNICA

ZDUGAN


Ixecutiv