Hotărârea nr. 111/2013

Hotărârea nr.111 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Narciselor, nr.2, Sc. A, B - Bacău".


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Narciselor, nr. 2, scările A, si B - Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

•Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

•Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

•GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

•Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr. 2507 din 10.04.2013, al Direcției Tehnice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

în temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Narciselor, nr. 2, scările A, si B - Bacau” ~ conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare:

•VALOARE TOTALA de 910,53 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 779,66 mii lei (inclusiv TVA),

• Regim de inaltime: S+P+4E

•Autila totala (mp): 1.600 mp

•An construire: 1974

•Nr. apartamente: 40

•Consumul specific estimat de energie pentru încălzire: 89,94 kWh/mp si an •Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 788,15 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 673,98 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parii integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodifîcati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitarii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul incheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare

Asocis '* 1 ~      ......Primăriei Municipiului Bacau.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIÎA„       ANEXA Nr. <

LA HOTARAREA NR./// DIN 12.04.2013

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

PROIECT NR.: AH 1458-11

68963 / 02.06.2011

EXEMPLAR NR.


REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI STRADA NARCISELOR NR. 2,SC. A-B, MUN. BACAU, JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT


DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


î

1

— ---/


Denumirea lucrării:

Amplasament: Faza de proiectare: Nr. proiect: Proiectant: Beneficiar:


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI*

STR. NARCISELOR NR. 2, BACAU

DAL.I.

AH 1458-11 - 68063 / 02.06.2011

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L - BUCUREȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAUSERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

A.1. Date generale

 • 1. Identificarea blocului de locuințe: strada Narciselor nr. 2, scara A, B

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul Investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de Intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1974

 • - regim de înălțime: S + P + 4E

• număr apartamente: 40

 • - aria utila totala: 1600 mp

 • - parter: locuințe

 • - sistem constructiv anvelopa: Sistemul structural, de tip fagure, este alcătuit din pereți structurali din beton armat, dispus! pe cele doua direcții, respectiv pereți portant! longitudinali sl pereți transversali de contravantulre.

A.2. Descrierea lucrărilor de Intervenție

 • 1. Sltuatla existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

01 Rezistenta mecanica sl stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice sl stabilitate Imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsura In care regulile de conformare generala a structurilor sl a elementelor nestructurale sunt respectate In cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile In conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților sl neregularitatilor.

in condițiile tarii noastre, cu accente pe unele zone Inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural II constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 37 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de Intensitate medie cum ar fi aceia din:

 • -   04.03.1977      - Intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.2

 • -   30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mal sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare Intensitate degradează rigiditatea construcției sl consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la Interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse In « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-70 care era In vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de Intensitate medie (1986,1990), si a unui seism major (1977).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea sl dimensionarea elementelor structurale, pereți portant! sl plansee de beton armat, apredaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportanti.

încadrarea structurii expertizate in dase de risc seismic are la baza rezultatele Investigaților efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare In dase de risc Q seismic, expertul a avut In vedere zona seismica In care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea In exploatare sl la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural« C »- sistemul structural, de tip fagure, este alcătuit din pereți structurali din beton armat, dlspusi pe cete doua direcții, respectiv pereți portant! longitudinali si pereți transversali de contravantulre;

 • -    conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurate;

• gradul de asigurare R apreciat In conformitate .Codului de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic” Indicativ P100-3/2008;

 • -    vechimea construcției - cca. 37 de ani;

 • -    numărul de cutremure semlnficatlve prin care a trecut construcția - trei;

degradările structurate înregistrate in urma cutremurelor - fere avarii structurale vizibile;

 • -    starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din

(gfr           BCA pot ridica probleme;

regimul de inaltlme - S+P+4 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, In sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza In clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar ia care degradările nestructurate pot fi importante.

flD Economie de energie sl Izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolare termica este următoarea:

Din punct de vedere arhitectural

Blocul situat in strada Narciselor nr. 2 fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1974. Proiect tip clădiri de locuit P+4 etaje. La parter nu exista spatii comerciale. Imobilul are destinație de locuinte.

Blocul se compune din 2 tronsoane, A sl B, Identice sl dispuse in oglinda. Un tronson are 2 deschideri de 4.80 m sl 7 travee cu dimensiunea cuprinsa Intre 2.40m si 3.60 m. Dimensiunea in plan a unui tronson este de (9.90x21.75)m. Dimensiunea totala In plan a Imobilului este (9.90 x 43.50)m.

Clădirea are ca regim de înălțime subsol, parter sl 4 nivele.

înălțimile sunt:

 • -  subsol:        2.48 m;

 • -  parter.          2.64 m;

 • -  nivel curent     2.64 m.

Subsolul are destinație tehnica sl a fost prevăzut la data proiectării cu izolație termica de cca.4cm. Accesul se face direct prin Intermediul unei scări In 2 rampe.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara cu 2 rampe/nivel

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bal, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții Interiori despărțitori neportanti sunt realizați din prefabricate tip fosil din beton celular autoclavizat (BCA), cu grosimea de 6 cm, sl respectiv din zidărie din placi de beton celular autoclavizat (BCA) cu grosimea de 12.5 cm.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa, izolata hidro sl termic. Accesul pe terasa se face prin Intermediul unul chepeng. Pentru scurgerea apelor pluviale pe terase sunt dispuse cate doua guri de scurgere/tronson, Interioare. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin Q realizarea a 4 pante/scurgere.

Dimensiunea golurilor de usa pentru accesul In Imobil este de 160 x 220 cm.

Inițial ferestrele sl uslle-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de raslnoase, duble sl cuplate, cu fol de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 225x120 cm, 115x120 cm, 50x50 cm, 80x120 cm, 165x60, 165x75. inaltimea parapetilor este de 90cm.

Imobilul are logll. Parapetil de la logH sunt din placi de beton armat cu grosimea de 8 cm si Inaltimea de 1.00 m.

închiderile exterioare, pe fațade, sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm.

Finisajele

7 tencuieli interioare, pe baza de ciment, de oca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si al băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei sl/sau placi de faianța;

 • - In bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, In camerele de zi sl In dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

• pe casa scaii si windfeng, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza Infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1974 si pană In prezent de: murdărire, decolorară cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băslcare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfollere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseulul de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situat! Intre casa scării si spatiile Reîncălzite de la parter.


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

•REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU-138 DE BLOCURI* BLOC STR. NARCfâELOR NR. 2. JUD, 6ACAU. MUR BACAU

Pereții de fațada sunt realizați din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosimea de 30 cm.

intre tronsoane se considera prevăzut un rost antiseismic de minim 5 cm.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se qaseste Intr-o stare de degradare a elementelor de finsai ”medle", elementele pârând a fi afectate "de vârste" si avand o întreținere relativ modesta sere bine,

Planseele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse in zonele unde este degradata hldroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hldroizolatille de la nivelul teraselor s-au refăcut cu sisteme diferite de protecție, respectiv % membrana termosudabfta cu protecție de ardezie, % membrana termosudabila cu protecție metalica, % carton asfaltat cu proiecție dlntr-un strat de pietriș.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită atat In zona de îmbinare a panourilor prefabricate de fațada, cat sl in zona de beton armat monolit De asemenea, la unele balcoane este degradat local stratul de acoperire cu beton a armaturii, aceasta fiind vizibila. In unele cazuri rosturile dintre parapetil de beton sunt degradate.

O serie de locatari stau înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC sl geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat din dale de beton. De-a lungul timpului s-a creat un rost Intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt Intr-o stare Igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat sl lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor sl ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar sl vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; In restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bal si In bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, In camerele de zl si In dormitoare exista o gama diversa de

O rezolvări, neunlfbrme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

- pe casa scării, pardoseala este din mozaic Intr-o stare relativ buna, iar zugraveala este buna;

- tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele Inițiale, întreținute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre Inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant sl garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decallbrari astfel Incat exista un grad ridicat al Infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 20% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu» acestea avand un aspect neuniform sl neîngrijit

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetil balcoanelor sunt parțial degradați ____________________________________________________3


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

.REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE OIN MUNICIPIUL BACĂU-138 DE BLOCURI*

BLOC STR NARCISELOR NR. 2. JUD. BACĂU. MUN. BACĂU

Pe zone restrânse finisajul aplicat Ia Intradosul plăcilor de balcon este degradat Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin staturi, parapetil balcoanelor fiind afectat! din aceasta cauza.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetlce.

Nu s-au efectuat lucrări de Intervenție la nivelul termoizolatlel Inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este Insuficienta, caracteristclle termoenergetlce ale materialului termoizolant utilizat sunt Insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiel terasei au fost efectuate relativ recent sl din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentflor finisajelor, depuneri de săruri).

@         După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică sl

energetică aferentă construcției si Instalațiilor de încălzire, de preparare a apel calde de consum si de iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică sl energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1, 2,3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Narciselor nr.2 - nu exista date

 • 2, Concluziile expertizei tehnice sl audltului energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof. dr. Ing. Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1, A2

O b) Concluzii:

Proiectantul precizează Inca o data ca expertfzarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Narciselor nr. 2, scările A sl B - din punct de vedere al asigurări! cerinței "A1-rezistenta mecanica reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariel exterioare si refacerea termo sl hidroizolatiel teraselsl stabilitate" prin metoda calitativa, In vederea posibilității

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care Intervine prăbușirea locala sau generala, astfel Incat viețile oamenilor sa fie protejate.

De asemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fere degradări exagerate sau scoateri din uz.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, In cazul unul seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata In clasa de risc seismic RSIII.

Fata de cefe menționate mal sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de Izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.                          z

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, In conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

2.X Audibil energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrlsla Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C +1

 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei șl/sau a Instalației de încălzire, de preparare a apel calde de consum și de iluminat

 • 81 • Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat Ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat Ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 82 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare Intrados atic cu polistiren extrudat Ignifugat de 10 cm;

 • 83 - Izolarea termică a planșeulul peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriel exterioare (înlocuirea terestrelor șl ușilor cu tâmplărle din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC șl cu geam termoizolant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug»1,8 W/m*K (R mln=0,55maK/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a Instalației interioare de încălzire șl de apă caldă de consum (spălarea/înloculrea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerislre, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit

 • 56 - Modernizarea Instalației de Humlnat (înlocuire corpuri de iluminat sl surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta In spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 ♦ S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează In conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, tinand seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si In notele de calcul termotehnlc din lucrarea de tetă.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se facă, pe baza Indicatorilor prezentat!.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând In considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului Intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare șl modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate In tabelul următor: ____________________________4

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU-138 DE BLOCURI* BLOC STR. NARCISELOR NR. 2. JUD. BACAU. MUN, BACAU

Lucrări de Intervenție (prevăzute la art.4 llta) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat ai lucrărilor de Intervenție  (lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exteriori

108,570

56814,4

5,52

b) înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente cu tamplarie performanta energeUc+Inchlderi de balcoane

88,468

57246,36

4.39

c) termo-hldroizolarea terasei

107.972

38468.81

7.97

d) Izolarea termica a planseulul oaste subsol

12,819

1487149

2.45

TOTAL

317,829

20,33

■PrețurileIndicatetn tabel, nu conțin TVA;

*1 eurore 449 lei-cursul Banali Naționale a României la data de 01 mai 2012.A.3. Datele tehnice ale Investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de Intervenție prevăzute la ari. 4 Itt. a>d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori al clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de poilstiren expandat Ignifugat In grosime de 10 cm. Peste stratul de poilstiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime șl apoi tencuiala decorativă, impermeabflă la apele meteorice șl permeabilă la vaporii de apă. Termolzolațla peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de poilstiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 5 cm grosime, fixat atât mecanic cât șl prin lipire șt protejat la exterior cu un strat de tencuială armată Impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolant, dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etanșare. Se propune etanșarea cu chit Q sillconlc șl profil din aluminiu.

Este necesar ca pe conturul tamplăriel exterioare să se realizeze o căptușiră termolzolantă In grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, Inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profite de Intărire-protectle adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient In această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zlncată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termoslstemukri st de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, ellmlnandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, Inclusiv a tamplartel aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum In mod curent sl anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mat este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

- au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt Insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • • au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături* din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care ie oferă tehnologia de producție a profilelor (in generai dipsare). ceea ce face ca defbrmatille din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • • au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le Includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriel cu tocuri si cercevele din PVC sunt

 • - posibilitatea de schimba regimul hlgrotermlc al încăperilor datorita tamplăriel foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • • imbătrairea materialului sl modificarea culorilor, mal ales la tamplărille albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, In scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • • prevederea unor garnituri de etansare Intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansăril intre toc sl zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc sl glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă polluretanică si închiderea, la Interior, a rosturilor cu tencuială;

 • • etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chlturi slilconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • • înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimatului, etansarea fată de toc (cule cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • • desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea Inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate Intre cercevele;

 • • izolarea spaletllor sl a golurilor de tamplârie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentHor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi si care trebuie încălzit Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza In următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriel de lemn sl tamplăriel metalice existente cu tamplârie cu tocuri sl cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profila metalice galvanizate, cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile sl ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului Intre exterior sl spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului In jurul ferestrelor sl ai altor zone cu rezistenta termica scăzută; înlocuirea tamplăriel existente cat si închiderile de logll/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr, 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 Iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizoiant low-e, termosistemul fiind apilcat pe parapet (se Izolează Intradosul pianseulul de la prlmui balcon si se hldro-termoizoleaza planseul


peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplarlel, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din Interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termoizolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletlior si golului tamplarlel se va face cu placi de pollstiren expandat Ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usl precum sl elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apel de ploaie, prin intermediul benzii de etansare sl profilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan Implică etansarea spațiului Interior sl reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 sl a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătlle tamplăriel. Prin prevederea garniturilor de etansare, Inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • • prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriel exterioare (cerceveie, usl balcon);

 • • prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu dapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente In băl, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum sl In unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare In cadrul apartamentului, In funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește conditHle de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele Interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează In anotimpul rece In interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

in scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere osdlo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată sl periodică a unor ventilatoare amplasate tie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă In această situație o tamplărie cu fente de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile In pereții exteriori al clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hldrolzoiarea terasei:

Terasa neclrculablla

Se recomanda aplicarea termoslstemulul de terasa peste termoslstemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hldroizolatiei. Aticul va fi supralnaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca Inaltimea parapetului este mal mica de 100 cm, după aplicarea termoslstemulul de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele sl coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv Inaltate.

Terasa blocului este necirculabiia.

Stratul termolzolant suplimentar In cazul terasei se prevede peste ultimul planseu. In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

• executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a pianseulul existent Inclusiv pe partea verticala ia Intradosul aticului; montarea unul nou strat termolzolant din placi de pollstiren expandat Ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala sl pollstiren extrudat Ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

_

* realizarea stratului de protecție hidrofugă sl a unul sort din tablă pe conturul terasei.

in scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile aie punților termice de pe conturul planseulul de peste ultimul nivel* este foarte Important a se uni Izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termolzolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termolzolatla verticală a aticului, cat sl cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a pianseulul peste subsol:

La planseui de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termolzoiaW suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in Q fixarea sub planșeu (la Intrados), prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (boițuri împușcate, dibluri) a unul strat termolzolant realizat din vata semlriglda caserată de 10 cm grosime; stratul termolzolant se protejează cu un strat de giet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea pianseuiul de peste wlndfang/lntrari retrase din planul fațadei

Planseulul de peste windfena

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba In mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton aie planseulul de peste parter, la partea lor Inferioara, cu placi de pollstlren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la Intrados) se va face prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (boițuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv Iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.


Termoizolarea peretelui exterior a wlndfangului este o măsura principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat In Romanla (inclusiv materialele si produsele Indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide sl termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apei pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/sl pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseulul de oaste Intrarea retrasa din olanul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalztt este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locufofi adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o Izolare termica a plăcilor de beton ale planseulul de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstlren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la Intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (boițuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv Iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 2.1. Lucrări de demontare sl remontare a instalațiilor sl echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor sl echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi Instruit asupra procesului tehnologic, a

—, —- — — --------------- , .. ..... ... —„-- fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si Inscripții de avertizare, de Interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este Indicat ca demontarea si remontarea Instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, InstalatBIe si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

• unltati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetli balcoanelor; unitatl exterioare de aer condiționat amplasate pe terase; antene parabolice de recepție din satelit; antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

- cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau In canale speciale; alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale special; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.


Remontarea Instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de Intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei

Lucrările de finisaj se execută In straturi succesive (grundul si tindul/peiicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, sl se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor sl contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu Impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini slllconice obținute prin combinarea lianților din rășini slllconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capliaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele In dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele slllcatlce (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agent! atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hldrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmentil sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele oe bază de rășini sintetice acrilice sau poIMnlllce cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mal redusă;

 • - vopsele oe bază de rășini slllconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capliaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hldroizolat si oaste alte elemente fara termoizolatledin fațada, centru un aspect mal olacut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la ari, 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/2009):

  • 3.1. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, Inclusiv de refacere In zonele de Intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se sl numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total.

Din cauza agentHor atmosferici, a agentitor mecanici, a agentitor biologici si a fenomenelor reologlce (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană In prezent de murdărire, decolorate cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, bășicate, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel Incat placarea cu pollstiren sa nu fie afectata In timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente In momentul expertizaril tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de Intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile In plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri In placi < 1 mm se va curata suprafața sl se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidlca

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refec toate tenculellle sl finisajele la Interior sl exterior la golurile din fetada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat sl la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare sl etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de Intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala a Investiției

(In preturi - luna mal anul 2012,

1 euro ■ 4.39 lei, (cursul Băncii Naționale a României ia data de 01 mal 2012)

Totalflnclusiv TVA): 910,53 mii lei,

din care:

constructil-montaj (C ♦ M): 779,66 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 sl 5.1.1 din devizul general)

 • 2. Detalierea valorii totale a Investiției

Devizul general al investiției este prezentat In ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici al Investiției

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de Intervenție, Inclusiv TVA - total,                  910,53 mii lei

din care:

constructU-montaj (C + M)                                           779,66 mii lei

(însumarea chettuWtor estimata Înscrise la subcsp. 1.3,4.1 si 6.1.1 din devizul generel)

 • 1.2. Investiția specifica                                                        0.48 mii Iei/m2(a.u.)

(construeBflwnijferia utila a Wocuîul)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durate de execuție a lucrărilor de Intervenție__________________________________________________6 luni

  • 2.2. durate perioadei de garanție a lucrărilor de Intervenție                                         3 ani

(ani da la data recepției la terminarea iucrarifor)

 • 2.3. durate de recuperare a investiției, In condiții de eficienta economica                        5.67 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic                                       143910.15 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de enemle:                                              159039.28 kwh/an

In tone echivalent petrol:                                                        13.03 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:________29952,00 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea Investiției - total INV/C+M: 1.16

-anul i (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de Intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare, TVA inclus:

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eUgiblle             407.578 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de proptetari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                   502.950 mll Iei

/•£


Data: Februarie 2012


OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de Intervenție

 • 1. Conținut cadru DALI.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul generai al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU Nr. 2/349 din //.

CERTIFICAT DE

/&?


URBANISM

■ f’.țl' »4   **>                      •


«m _

îiwopd:- ■ r,KM              ’ -- '

* LL1C)REABILITARE TERMICĂBLOdDfeLOCUINtE ÎN CADRUL'PROGRAMULUI „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILORDfiLOCUINȚE DINMUNICIPIUL BACĂU* * 138 DE BtOCURL-

Ca nnnan cererii adretan da            MUNICIPIUL BACAU

satul                   '                - - Motani —=—. codțwțtBl__________:

*»1®_________< • CALHAMAWAȘRSȚI r, <) f •■                    M. ■ ,

sa. . .st . an. . . .teL/ftx_____mkffllMă----.wnanFRJMARlEa

înregistrată laur.' ' '                        ' ai ► 0Kft.20ltt,_'-        ......

>f '             •;v.n(„ i.perjtaiiiKibăd-tttaiți/MUCoastiuctii-sitatitajudepilBecsu^MimimpiulBacan,

satul _                       _____________Ir .{■- > ;gMtaml ♦ .oodjpstri:              ~

stata            str, NARCISELOR            nr;.> .2 „H. 4 2

B at ‘ -*" -1                        . ■♦     ■■         phm da ritnafe

**» * ■ • .. 1 ‘ » ' ** -'■ • - MOtaul ■ ’9«ițpMt&

________________nr." 2- -.H/-> .»»• ••

■„ ♦                               •■ ■ - -I

> am mfliiiincMnnnL »*»•«


Nr.


. rtr, NARCISELOR


,.et—

str. NARCISELOR -


•%-’ sattl stata Sflg.-A . et

)utBflîoiti)n|kttnMiiliilordorâiiMn8^tftaiii1KâiiaiiDl9i«                              r

ftțnt ■ FUG- pprobetfiprin HotMrcaeoMflhtai Local Bațftntm. 84 din 13.042012 în confonnHate capcvotarito-LogB nr^30/1991privind autorizarea executării iuatrikir ta ccustiustiLnpublicatâ, cu modificările camptetfirile

SE CERTIFICĂ:


. 'blftuto sfo-ri a ‘


'» -f 25O'1 ’         • f

----------------------------------. ■■'14,


2008


•»


•a


’ •• ■<

i'regimul juridic


»

.M ♦*


t

..tr


Teren ol construcție dtustoîn Intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor în

IndMziune.           . >       ......

■    " *                      ■      .         >                  i

Z REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: doc de locuințe.                ‘

Funcțiunea aprobată prin P.U.GJ2012 este zonă locuințe colective, Indusă In UTR18.

Terenul se aflăm zona "Bf* de Impozitare.


1/4 Al


3. REGIMUL TEHNIC Coafam anexa REGIM TEHNIC


Ui-A-—rt.jL-X-.rtX4---StU-X-U


4.


»• «{


• t-v


folocm* AWJOT WOW» • CWSUEtt


2/'' 5.âEkEREAl5BEMltEftB A AUT0R1ZĂȚIHDB CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VAR ÎNSOȚITĂ DB URMĂTOARELE DOCUMENTE: *1 |M

r tW"i


lepeann dispune ahfid (copie tegâhadp|           '

o) documentația tehnici - D.T, după caz: (3D.TA.C,             □ D.T.OK

 • d) «vizele $ acordurile stabilit» prin «rtificatd de urbanism: si acorduri nrivind utiUfltilo urbane d inftastroctunu

□±££c01tl

lj canwiraro                     ca wwranznnr

 • □ dtmentBiomcoQrgteetoctifeft

 • □ allnwrtae cu energia tamfcă     □transport urban

dJ) avize țieccrturi pripind:

 • □ securitatea la incendiu


□protecție dvffll


□ D.TJLD.□ sănătatea populației


d.3) crizele / acordurile specifice alo administrației publice centrale fi /sauale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - -INSFECtâRATULTOSTATINCONSTRUCTn

d.4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DB EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DEAUDIT ENERGETIC

 • e) punctul devedere/actul administrativ al autorității competente pentru, protecția mediatori (copie);Achitat taxa de       lei, conform chitanței m. ......—. din ................

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solkăiHntului direct / prin poftă Ia data de   //•

în conformitate .cp, prevederile Legii nr. .50/1991 privim) autorizare? executării lucrărilor di constructiijBpubIlcată,cunM)difîcărilesi conpletărilpulterioare^

■■ «r                            < . i

' *                   se prelungește valabilitatea *.•    -< •»

*      ' Certificatului de urbanism nr. ‘ ‘ ‘

de la data de.............. până la data de ...._____

Dupft aceasta dată, o nona prelungire a* valabil|tfi|ii nu este posibilă, tfoUdtanttul urmând sâ obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism, > ”

; . »                                  ■    * »     ■    t             j‘

PRIMAR,

SECRETAR,

1 '** • s *

* •"            , 1 V            ,

1

> ARHITECT ȘEF,

+' -

•     *; .4 *. <

»’             i

i.              t ■                 r*         ,

*’      •        ’       4 ’4 t

Data prelungirii valabilității:

Achitat taxa de *♦*«•* •*•*•»•*« MV lei, contam Chitanței nr.......-------din____________...

Transmis solicitantului la data de            direct/prin poștă..

•4   , t •

Imoantl: PANADfTE VIOLETA - CONSILIER

r.

Funcțiunea dominanta - locuirea, compusa din locuințe colective existente în blocuri cu regim mediu de înălțime P+4 niveluri.

Funcțiunile complementare admise:

 • • Instituții publice, servicii si alte activități nepoiuante si servfcS compatibBe cu funcțiunea de locuire;

 • • odihna si agrement (spatii verzi amenajate);

 • • circulație plafonata si carosabile;

 • • staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnico-edilitara si construcții aferente.

Utilizări admise:                                      î

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru ale funcțiuni, completări în cadrul trupului principal;

 • - Investiții necesare îmbunătățirii cattățH locuirii si a confortului urban;

 • - modernizări, reparații si întreținere ja clădirile existente;

 • - construcții aferente echipări tehnlco-edllitare;

 • - amenajări aferente locuințelor cal de acces carosabHe el alei plafonate private, parcaje, garaje, apari plantata, locuri dejoace pentru copil, amenajări de sport pentru tineret;

—echipamente publice la nivel rezidențial sl de cartier creșă, grădinițe, scoU primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biserici parohiale.

SE SOLICITĂ REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, ÎN CADRUL PROGRAMULUI .REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU* - 138 DE BLOCURI

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM

nr _J$O _

întocmii PMWlfTE VIOLETA CONSILIER


StB


ct Pubti.v.u tmebitera


-


Seria RO-BC-F


Denumire: Obținerea certificatului de urbanism pentru reabifiare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau-138 de blocuri.

Amplasament: Bacau,Str.Nanisalor,Nr.2, jud. Bacau

Beneficiar MUNICIPIUL BACAU

Scara

1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Data

0B.2011

Format

A4

Planșa:
Scara

1:6000

PLAM DE ÎNCADRARE IN ZONA

Dat*

09.2011

Formal

M


CONSIS PROIECT


DEVIZ GENERAL tmoAu

STR.NAROSELOR NIL 2, SCARA A,B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAUta nOM/oiBmmtowMi BNRdndatadoioi mai2dll lEttroa 43970 W TVA 24%

Nr.ert.

OtMmlfM wpltfllftoc fl tubctpttolstof dt chfftum

Valsata (IM TVA)

TVA

Valoare (tadualvTVA)

rolo

■sauna

(BUM

Mul

rnawp

' * '

~ i ...   ~

a i 1

£j

i

~r^

PARTEA!

CAPITOLUL 1

aoLiuau pentru orprtkiA ți amenajarea terenului

1.1

QkfhwMatWMulul

1.1.1

TwanpwPiOA.

MO

040

040

0.00

040

1.12

EipraprimdaMtaa

MO

040

040

040

040

1.13

OocutRtntetff ptflAu wfnprtM

0.00

040

040

0.00

040

Total'11

MO

040

040

040

040

14

tamiMM taranntal

1X1,

iswțjwwes twwm®a pnn ssowobhi nwncmwn, wrnmcqk^ ppnwrt, «ncuari tMtatbl» mutai». dmtad tataia da utitad dk> antftatatMnL

1044

240

248

1283

282

Total 12

1044

243

248

1283

342

14

imimliri pufru pntacțta madlutul

13.1

A4umt»» toranuMia olana MUaiidupa damtttom adtalatar

1048

248

281

1207

235

Total 14

1040

248

281

1247

208

TOTAL CAPITOL 1

2040

4.73

438

2840

847

CAMTOMJ' t

CHELTUIELI PENTRU ASMURAREA UTUTAP-Oft NECMAM OBIECTIVULUI

t.1

MO

MO

040

040

040

u

dob

040

040

040

040

TOTAL CAPITOLE

040

040

040

040

040

CAPITOLUL 3

CHILTUIBIJ PENTRU PROIECTARE P ABVTENTATcHMCA

31

Studntanm

31.1

Statt TOPO*OEO*Studto H0ROLOOIC

040

040

040

040

040

Totalii

040

040

040

040

040

M

Icm aootn oMtnotao do arta*. oosniMt al wtariaaUl

140

043

331

131

Total 34

140

043

044

134

033

34

riWtOTIH >1 HlgnWȚTi’

14-1

II3"     A— L — m —

• mtrt&a                                                (i

ICO

«51

o3i

144

038

334

.auOuiomqioto al «laboraioa cottncaiulul da pariMmanta «wtgotaa gfgfțftt        raMMite • hinaifhN 4* Itxukrtw

040

030

022

1.12

028

0,10

OĂă

J.W

0.12

043

33.4

.kHocmkaa documentata! pantfu oHnono ««BKaMuldo trtMtam «1

0.10

042

0.02

0.12

0-0J

344

Ijfc

031

O.J(

148

0.42

34.8

• protoGl tthnto, (fociMMmMto Mute* pMfaj Hjloitonfl1 ukuImI lunartorda Watventa, d«tatid»oMcuta,eataodotanMallntMmt«a

100

023

024

134

028

Total 34

448

148

1.10

170

140

±4

OmnlMtM MMoțtwflotda «Wl, osAtal

0 0)

0.00

040

040

0.00

Total 3A

040

040

■40

040

048

34

cmmmm*

CooMitanta kt domeniul nunaganwMd pniKtoU

0.00

040

040

0.00

040

000

040

000

040

0.00

Total 34

CĂ?

040

040

MO

040

34

Aotatanți tahotel

341

txscuM luawdor pdn dtfpta$ d* fwdir

iw

278

204

1821

3.48

344

WwWI fin pirtw (xobdirtuU

040

040

040

040

040

Total 34

1247

178

244

1121

248

TOTAL CAPITOL 3

1T4T

448

428

22.10

344
capitouH.4

CHSLTUISU PENTRU mviotou m baza

4.1

ConstnicQMRttatofI

4.1.1

ConatmMHwtatoțl

134.70

14223

73444

167.12

Total 4.1

SIU2

134.70

14223

73444

167.12

43

Monuq uwh* vmmoQKv

Total 44

040

040

040|        0.00

040

43

■ MaIb *-*— — — -.*— »_o >—*- .. *.a «*—

ucNqVt vMHpsnwm pmnotosvt fi ouncfonvo cu monuQ

ToM43|      040

040

040

040

040

44

Uth)oMI monta) (lecMpementa do benaport

Total 44

040|       0.00|      040

040|       040

4.5.

MM

Total 44

040

040

«•

040

040

44.

ACvVtt ftKOtJWMI

Total 44

040

040

040

040

040

TOTAL CAPITOL 4

00243

134.70

14223

73444

167.12

CAPITOLUL a ALTECMLTUnU

5.1

OrganlMNa de famtar

6.1.1

LuciM do cenotmcfi

1534

14#

346

10.03

43»

5.13

ChettHcMtMealOS

347

0.70

0.74

340

047

TOM 0.1

1041

4.10

443

2243

210

U

Comtaloene, cot», taxe, contai eradttuM

5X1

ComWome, tex» *1 cota tofloto

040

040

040

040

040

622

0.00

0.00

040

040

040

ToMU

040

040

040

040

040

63

CMtaM dhwoo fi ntpraaOtuta

63.1»

1430

t0.10

71M

1740

Tatei 03

U.13

1436

10.16

7020

1740

TOTAL CAPITOL 0

0144

1044

194T

101.11

2240

CAPfTOLU

CHKLTUEU PENTRU PRORE TOHNOLOOIC6, 1

ne

wra fi PRECARA LA BENEFICIAR, ETC

0.1

pfMflțffpff PMMMdttlUldU'WtOlMtMnii

040

040

040

040

040

03

Pnb* tthnotoQlM

040

040

040

040

040

03

UINNIUMV vl PUDOCW

13X7

279

244

1221

3.40

0.4

Chduiuftd*     fpgfțțfgf

020

209

221

11.41

269

TOTAL CAPITOL 4

3147

440

216

2042

646

TOTAL GEMEAM

73440

14740

174.33

«1043

20700

Dfcor» C+N

420.74

145.00

150.70

77346

17742


o

FlWvUUmlț


Sef Proiect «rh. Adrian Andrei

GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENTIE BLOC, STR. NARCISELOR NR. 2

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

Lwi

t        1        î

’1« I?1?

uzitam

1

2

3

4

5

1

7

a

o

10

«

12

13

14

H

ta

n

ia.

18

20

21

22

23

H

Organizare cte țantiar

LUCRĂRI LA TERMOaOLARE PEREȚI

uesncen yi oemoraar (t ncu           s, placate*■     P moniste pe taț»

Reparațspewți cadrai suport

Apfcare strat Utmotaiialor ia pere?

tjLhAwMHa bdAAla adA SwLuU rtejacore araMte 00 BjmM

Remontarea tosteUtâtoc ai octepamenteter montate aparent pe teteefe

lucrări la TĂMPLĂRE

Demontare tempterie extetentt care se tntocuieyte

Montare i tptane noua enoe.  nsnwc inclusiv aonstnare y» gaon

ra zure        1 *cm ai            se op    i care sa pas az

indii 'amatoare »1| tari

tceocen mutate ■ucowjd m zonare oe imerv

lucrArila terasă

Ded ere tNcNgerie. puri de scurgere, instala^ (antene), revizuire, reparați, pregătire terase ca wa supon mausiv anca

Revtzusre, reparațR. pregătire terasa ca șiret suport Inclusiv atee

Apicarei eimoizs teter A

Apucare Ndretactafi la terase d probe inundația inck v tWchlgerie

Remontarea InstataiBor si echipamentelof montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a planseului peste subsol

Aducerea renului la starea iritata, după demontarea schelelor
8.C. CONSIS PROIECT S.R.L.


LUCRAREA: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII .REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI**

AMPLASAMENT: STRADA NARCISELOR, NR 2, MUN BACAU, JUD BACAU

OBIECT:   ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

FAZA:       DALL

PROIECT NR: AH 1458-11 - 88983 / 02.06.2011

BORDEROU

B. PARTI DESENATE

O

 • 1. Plan Încadrare in Zona

 • 2. Plan de Situație

 • 3. Plan subsol situație propusa scara A si scara B

 • 4. Plan parter situație propusa scara A si scara B

 • 5. Plan etaj curent situație propusa scara A si scara B

 • 6. Plan etaj 2 situație propusa scara A si scara B

 • 7. Plan etaj 3 situație propusa scara scara A si scara B

 • 8. Plan etaj 4 situație propusa scara A si scara B

 • 9. Plan terasa situație propusa scara A si scara B

 • 10. Fațada principala situație propusa scara A si scara B

 • 11. Fațada posterioare situație propusa scara A sl scara B

 • 12. Fațade laterale situație propusa scara A si scara B

 • 13. Secțiune A-A situație propusa scara A

 • 14. Secțiune B-B situație propusa scara B

  80.1/5000

  A01

  SC. 1/500

  A02

  se. 1/100

  A15

  se. 1/100

  A16

  SC. 1/100

  A17

  sc. 1/100

  A18

  sc. 1/100

  A19

  sc. 1/100

  A20

  sc. 1/100

  A21

  sc. 1/100

  A22

  sc. 1/100

  A23

  sc. 1/100

  A24

  sc. 1/100

  A25

  sc. 1/100

  A28


PI. I* PI- INC 4OR.IRE IN ZONA

SCARA ■ I >000

m

w

w

WPMKI

“SSS*

11 10

corn

PMCCIMT

CONSS PROIECT

_■■■_■

RALMQOBUVmS

*®S"

PHMMMMUMOPUU BACAU

UIOMffi

Swwfcl d* pntectn pMteo otitctaJl tto tamtcs • Uottritor dt toccfate <Sft MutdcțM Bacati -IMdtWgcfflT

MM

•OMĂTUM

RECTURA

•RQKWT

A*-M

MmAMOV

AeĂ^L

Strada Hard*«k>r.nr2

WUWHGU

A*. CB

MON

HAM DE ÎNCADRARE

•TU

«MMK« .

IMTA TCWOtt

««A

15000

DSMV4MC

mzamdccv

DAU.

MAMtPRDCCT

68MQDX06J011

mummpumm I

A01

Uto


CP


plam oe situație Son J.-500 mtn. Bacau, Ar. Hamsrkr, tr. 2, M. Bacau (tatofen)
tn

w

«o

"Zww'X

^MrMaacr*"

LtMUUW

muuiim

MM

maccmCTOMntb

^Ș>CONSIS PROIECT

fUXU«V3S4On985

WMMMB

om

«WMMMM»

■nanasmMMMM

____  PROJARtAMWdWWUfl

mnuxwl         BACAU

SarvfcS da iHotBctan pantu cNacOdO da

Madc|pM Bacau «130 dafetoeraf

MMK

WMU1MA

.0MCT

ARHTCECÎURA Strada Narciaatoc, nt2

HI0B3W

feMMMORC

XțV—A.

«EAnoa

MCMDI

4 fMMM

PIAN DE SITUABE

S0PMOCCT

MUMaMOe

MFI

OMA            SCMA

10Q012           1500

auMAitm

MzamoKi DAU.

NUMIRHUCCV 68963102X62011

A02

EMtaMMWMt wftKi a*»i«»..... li IU ta» »»»I >■* 1 »>££CMa»wo<CT «ju.s«wwi


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU f

ANEXA NR.2

... la HOTARAREA

—din..f.&..Q.țk.20l3.

PRINCIPALII INDICATORI TEHN1CO-ECONOMICI

al obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Narciselor, nr. 2, scările A, si B-Bacau”-faza PT

Nr. Crt,

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare

C+M MU lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Narciselor, nrj, scara A, si B -Bacau”

788,15

673,98

 • •  Regim de înălțime: S+P+4E

 • •  Autiia totala (mp): i.600 mp

 • •  An construire: 1974

 • •  Nn apartamente: 40

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire: 89.94 kWh/mp si an

 • •  Durata de execuție: 6 luni  CONTRASEMNEAZĂ,

  bacău
T â t         ANEXA Nr. 2-4

LA hotararea nr. yX din 12.04.2013

DEVIZ GENERAL pentru lucrările de raabltttara termica, taie PTH

STR.NARCISELOR NR. 2, SCARA A,B, MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACAU

In mll Mintii curo ta cursul BNR din data da! 22 decembrie 2012

1Kuro> 4.57871*1 .         TVA 24%

Nr. M.

Oenumtra* capttoleler țl eubcaplteiaterde cheltuieli

VatearaftMTVA)

TVA

Veloar» (kxeluel v TVA) 1

MUS 1

■T r'I.TBMT I>. ■!

Mitul 1

P 1-LJ-Wț 1

1

i

3       1

IMttater

«

7

PARTE/

>1

capitolul t

CMUTUtaUPCMIRU MpXCRIA țl AMNAJAROATMCNUUA

14

Obțineri* temutei

1.1.1

TbtenpeniruOA.

040

040

040

040

040

1.11

Expmrttt® dtfMfv*

040

*00

040

040

040

1.14

Seeumartta»* penau expropriere

040

0.00

040

040

040

Total 1.1

040

0.00

040

040

*4*

11

Aroenajaroa țărănoiul

1A1.

Pietate* terantou) prin damotart, demontări, detatocteri, daMaart. •xscuarintatoriete ramat*, devieri ratate dttrtBiad din amptataminL rixtemariari ne verfcata. drenai*, etc

1341

240

344

1X7*

340

Total 14

1341

240

344

1X7*

340

14

AotanafM pentru proiecția mediului

14.1

Aducerea terwurlui la atom Mttate, dopa darnentaaoo odtatelw

10.40

210

241

1247

243

Total 14

104*

240

241

1247

243

TOTAL CAPITOL 1

2347

044

04*

2X72

X49

CAPITOLUL 2

CMtLTUISU pumtu ASmffiARRAUTtUTATXCm NiCSSAM OBHQTlVUUn

ii

040

040

040

040

OOO

24

040

040

040

040

040

TOTAL CAPITOL 2

040

040

040

0.00

040

CAPITOLUL 3

CNCLTUlW P1HTRU PRMCTAAB $1 MimNTAwmtCA

XI

Stodntaaam

X1.1

Sludl TOPO*GBOr Studiu HIDROLOGIC

040

040

040

0,00

040

Total XI

040

040

040

040

*4*

24

Taxa oantnr obUnerai da evita. acorduri al auMteatO

140

012

024

144

047

Total 34

140

042

024

144

147

X3

Protestări țl tostaerie

XXI

1.00

022

044

124

027

134

• auritul cnatgcde al atadoraraa cerdOcakAd da pertormenti energetic* aferent atusMnfxtartie a blocului de tecului

040

020

042

1.12

024

JAF

.coriBMtdoMM<iMniaenano«ca.totaffliiMnateciartor

0.10

002

342

0,12

04

244

•tntocmkaa dMumantatMpenkvebOnerM eertveahiluldeubaniemii exMtar

X10

0.02

0.02

0.12

003

3X*

•documantatt do tarttara a tecnrter da htenmtate

140

633

1.0*

04

344

■ pmtetaMm. documentaoe tehnica penau autoritara* executorii boador de intervenite, deted do execuoi. caiete de **kM al MoeMtaa docwnentoM cantor Itdtelte

1.00

0.22

024

124

02T

Total 34

440

141

1.10

«40

14*

a

omantaatea nrociduritoe da acMitlte ouMIe*

040

040

O.OT

OOO

04

Total 14

040

040

040

000

0.00

34

Conac Unt*

Conutenla h domeniul nranaoemealulul protectutui

0.00

0.00

040

0.00

040

0.00

040

0.00

0.00

040

Total 34

04*

040

040

0.00

*40

34

Arie tanti tehnici

34.1

Spravațltroe execuției lucrărilor prin dirioin* do tender

1041

232

240

1X10

24*

344

Aatotant* tehnic* din partea pratodanlutui

o.oo

0.00

040

000

0.00

Total 34

1041

24)

241

1X10

240

TOTAL CAPITOL)

1*11

3.84

340

20.10

440

1 M

1 4.1.1

80841

11008

12101

83743

13741

Total 4.1

*0841

11048

12141

*2743

13741

44

Mont^ uoi|«

Total 44[

040

OĂoT

0M|

0ML

*M

43

uaafo, echipamenta tahmtogtea p funcțional» cu monta)

Total 44;

OM]

OMj

0M|

îooF

0.00

4.4

unafaHii monta) pacMpomenl» da Panapoft

Total 44;

04*]

040'

00*'

om]

OM

44.

MM

ToM44|

' 04*|

M0|

om]

om!

OM

40.

Acws moMponii.

Total 44

04*

0.00

OM

0.00

OM

TOTAL CAPITOL 4

*0041

1104*

12101

82743

13741

cap tt oui

ALTE CHELTUIELI

M

OrsaolnrMdotantin

11.1

Luertrf do canaoucfl

134»

2M

110

10.44

15»

5.14

CtwMdlcanaoaiOS

248

ou

0.84

30»

172

Total 11

1841

340

142

1173

441

«4

CoaMoaoa, cota, taie, cestul creditului

84.1

CcMatoane, taxa p cota lasata

040

OM

OM

OM

100

124

rMlMpoefa.conlmt.caM»

IM

OM

OM

ooo

OM

Total «4

048

000

OM

OM

OM

13

ChaltidaN «»ana|l napravOsuta

8448

1104

1112

«7.77

1441

ToM 84

8448

«04

11.12

07.77

144t

TOTM. CAPITOL»

7040

1141

10M

«7.50

1112

CAPITOLUL*

CHSLlUtOLl PENTRU PROM TEHNOLOGICE. TESTE < PREDARE LA MNEf ICUU4, ETO

11

PfibgilHfcw Pfiwluipi rfâ

040

OM

OM

OM

100

12

PMte MMotoGfct ll Itttt

000

OM

OM

ioc

OM

03

WmnaiatlpuUdw

10.01

232

233

1118

248

14

CMU»I da aud» Mndar

744

1.74

101

OM

2.18

TOTAL CAPITOL*

1808

4M

4.45

23.01

8.03

TOTM CMItRM

418.41

13*01

708.18

172.25

tN» «an C*M fia 4 1. 0P0* * 1 o 4.2 ♦ 3.1, O

843.84

II17»

873.08

147.30

Proiectant,

C\? CON54S fttj ECINOVA


Sal Pro tact arii. Adrian Andrei

CftDWULARHTTEC Ofi

cmrouAma

6798

Adrian ANDREICONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ

NICOLAE-OVIDIU POPOVlClT^

r ,         ANEXA Nr 5

LAHOTARAREANR.^/ din 12.04.2013


BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Narciselor nr. 2, scara A, B, Municipiul Bacau, Județul Bacau"


Wr. crt

Denumirea capitolelor fl subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGIBILE, Inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL-lei

Baza

TYAeUțibila

1

2

3

4

5

6«4e5

7

1

Cap.t - Cheltuieli pentru proiectare fi asistența tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri fi autorizații

1,240

0

0

0

1440

1.2

Proiectare ți Inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

10,610

2446

13,156

13,156

TOTAL CAPITOL 1

6,944

10,610

2,546

13,156

20,100

2

Cap.2 • Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții ri Instalații

<06,281

444,565

106,696

551,281

657,542

2.1.1

Proiectul 1 (Narciselor 2)

104,281

444,565

106,696

551461

657,542

TOTAL CAPITOL 2

106481

444,565

106,696

551461

657,542

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

13,912

3,819

19,731

19,731

3.1.1

Construcții fi Instalații aferente organizării de șantier

13,260

3,182

16,442

16,442

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

2,652

636

3,268

3,288

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

15,912

3,819

19,731

19,731

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare ți publicitate

4.1

Informare fi publicitate

10,610

2,546

13,156

13,156

TOTAL CAPITOL 4

0

10,610

2,546

13,156

13,156

5

Cap.5 - Alte cheituleil neelisSrite

5.1

Alte cheltuieli neetiglblle, Inclusiv diverse fl neprevăzute

77,624

0

0

0

77,624

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

77,624

0

0

0

77,624


[total GENERAL.......J._________n_5t6G7 L - -                    !NR, CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE -lei cu TVA

1

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

788,153

â.

Valoarea neeliglbllS, Indusiv TVA aferent

190,849

b.

Valoarea eligibili

597,304

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

429,771

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, Indusiv pentru AP (40%)

23B,922

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neellglblle, Indusiv TVA aferent, Indusiv pentru AP

190,849

III

ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA (60%)

358,382

Din car®, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

119,461

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

38,170

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu aha destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

157,631

CONSULTANT SC CONSIS PROIECT SRLCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BA

NICOLAE-OVIDIU POPO


ANEXA Nr.

LA HOTARAREA NR. Jj! DIN 12.04.2013

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Munklpiulr Bacau nr. 79059 din dai a i 5.022013 si a Hotararii adunării generale a proprietarilor nr. 06 din data 25.032013.

Prezentul contract se inchele Intre următoarele partl:

 • I. Asociația de propriei uri nr. 47, cu sediul in municipiul Bacău. Calea Republicii, nr. 40, Scara C. telefon 072730304.'. cont IBAN RO37CECEBC0i34RON00927l3 deschis la CEC BANK SA, cod fiscal 10739761, reprezentata prin dl. Roșeau Emil, In calitate de președinte, posesor al actului de Identitate tip Bi, seria XC. nr. 576351 eliberat de Politia Bacau, domiciliul in Mun. Bacau, strada Narciselor, nr. 2, bi. 2, sc. A. ap. {9, judelui Bacău, născut la data de 13.09.1950, in comuna Mânflstlreu Cașin,jud. Bacau, cod numeric personal 1500913040050 denumita In continuare Asociația

 • 2. Unitatea administrativ teritoriala MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesti, nr. 6. judelui Buttm telefon: 0234581849, reprezentat de di. ROMEO STAVARACHK, având fonefia de Primar ai Municipiului Bucnu si dna. Vlnerlca Clementina. având funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumita in continuare Unltnte» administrativ* teritorialii

CAPITOLUL I Obiectul contractului

Ari. I. Asociata încredințează UnitS|ii administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se Impun pentru pregătirea, contractarea șl implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuia.e nr. 2, scorlie A, B, strada Narciselor, Mun. Bacau, In condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului penii u Domeniul de intervenite IDMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor In eficienta energetici a blocurilor de locuințe, Axu prioritarii 1 -Sprijinirea dezvohâril durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II Durata contractului

Art. 2. (I) Contractul Intri In vigoare la data semnării tui de efltre ultima parte.

(2) Contractul ișl pâstrează valabilitatea până la recuperarea de efltre unitatea administrativ* teritoriala de la Awia|ia w, proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmâ, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL Iii Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unilfl|ii administrativ- teritoriala sunt următoarele:

 • a) , sfl depunfl, in nume propriu, toate demersurile utile șl necesare ob|ineril finanțării ncnimbursablle peiitit creștere?

performantei energetice a blocului de ioculnte/a tronsonului de bloc. In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor In eficienta energetica a blocurilor dc locuințe. Axa prioritari I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007*2013:

 • b) . sfl implementeze pe propria răspundere proiectul finanțai prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Ihuner h1

de intervenite 1.2 - Sprijinirea Investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe. Axa prioritari 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de tlranpre șt prevederilor Ghidului solicitantului:

 • c) . sfl asigure realizarea Expertizei tehnice a cifldirii;

 • d) . ri asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure uituci ilrea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, tonfotm legii.

Indicatorii tehnlco-cconomlcl pentru lucrările de intervenție;

 • f) . să asigure reallzt ret Proiectului tehnic (PT);

Bh sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnica a clădirii, Raportul de audlt energetic, documentația dc avizare pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante aie acestora) si sa încheie un act adițional ia prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare ia proiect aie celor doua părți; ulterior Analizării lucrărilor de reabilitare termica, documentele menționate anterior urmează sâ fie predate Asociației

h). sa emită. In condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si. ulterior, ordinul de iucqpcre a lucrărilor.

 • l) . să suporte tonte cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până ia data depunerii:

j) . să contracteze, dtipâ semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 12 Sprijlnlreu

investițiilor In eficienja energetica a blocurilor de locuințe, Axa prioritara I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intcrvcn|lc:

k) . dupâ contractarea lucrărilor de execuție, sâ întocmească și sâ transmită spre semnare Asociației actul adiționai In

prezentul contract cu indicatorii telmico-economicl, durata lucrărilor de intervenție șl valoarea lucrărilor dc intervenție. Implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului:

IX rit asigure co-finan|area cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Rcglona 2007-2013, axa prioritarii i „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție i 2 „Sprijinirea investițiilor In eficienta energetica a blocurilor de locuințe". In procent de 40%. cu recuperarea ulterioara de la asociația de proprietari o unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare » cheituleilior eligibile si neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract:

m) . sâ finanțeze toate costurile neeiigiblle aie proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorita destinației spațiu iui in

proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 12 - Sprijinirea hireuiliilor fu eficienta energetica a blocurilor de locuințe, cu recuperareo ulterioara de la asociația de proprietari a chdtulciilo neeiigiblle ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract:

n) . sS asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare

maxim 60% din cheltuielile eligibile din Instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de lr< asociația de proprietari a unul procent de 20 %, reprezentând rata de co-finaniare a cheltuielii», eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeiigiblle prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului /E Mecanismul de recuperare-.

o) , să pună ia dispozfia asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau in formai electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrurilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție:

q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească șl să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional prezentul contract cu indicatorii tehnlco-economlcî. durata lucrărilor de Intervenție și valoarea finală a lucrărilor Intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți In cheltuielile eligibile r c proiectului;

r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației .i

vigoare;

5). să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

t). sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze Interesele, precum si asupr. acțiunilor Intrepri tse.

Ari. 4. I). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa Isi Insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, tdicato :

lehnlco-economlcl, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnică;

 • b) . Iii cazul In cere denunță unilateral contractul. să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale suire

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheituleilior proiectului, ce revin Asociației de proprietari, contor dispozițiilor Capitolului /K Mecanismul de recuperare-,

 • c) . să constituie' să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare. Unității administrat i%

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeiigiblle ale proiectului, care cuprinde:

 • - cheltuielile neeiiglbile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamente ot cu a!;., destinație deent locuința (care vor fi suportate In totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeiigiblle ale proiectului, după caz, in același procent cu cci reprezentând conlribti. Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d)  si puni la disporițir Unității administrativ- teritoriale curtea tehnică a imobilului, fișa tehnica a imobilului mi orice alt document din ctue sâ rezulte făptui dl blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat In perioada 1950-1990:

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract:

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . sa asigure, pe o peloadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic In

condiții similare cu cete existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . sa asigure rcptezcntanților Unltatli administrativ teritoriale, Municipiul Bacău / Agenției de Dezvoltare

Regionala ADR N-Ii.' Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau ailor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale șl Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările ncrambursabile din fondurile structurale, accesul In vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pc durata contractu.ui de finanțare. Inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de ia dam închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile presedimeiu asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) . sa Informeze proprietarii, prin afișarea In maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primlte/transmlsc de la/la Unitatea administrativ- teritoriala sau a unul anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucratoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnico-economicî, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de lnterven|le. precum si pentru stabilirea cotelor de participare In sarcina fiecărui proprietar.

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate In procesul de pregătire, contractare și

Implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-econoniici șl durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul suinei aferente ratei de co-finnntare a cheltuielilor eligibile sl neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare In sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea suinelor aferente co-finan|ării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației in cadrai proiectului:

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, priv nd sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala. In

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociajia nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. in cazul In care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea iucrariior de intervenție fundamentate In documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de tnceperea execuției lucrărilor, in caz contrar aplicăndu-se prevederile art. 4, afin. I ). lit. bl din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile sl neellglblle

Art 7. I) Sumele plutite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recuperează prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata:

 • 2) Unitatea Administrată Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar In termen de maxim 90 de zile de la recepția la ermlnarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotefe-părțl indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți Individuale

 • 3) durata de recuperare o taxei de reabilitare termica:

7 ani dt* la daca înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

> 1 an de la data instlintarll proprietarului, pentru spatiile comerclale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 priv nd Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările șl completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isl va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării contractului di ’ culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V Încetarea contractului

Art.8. t) Prezentul contract încetează prin executarea, de cfttre ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin coittbrw prezentului contract ți iegislațlei aplicabile.

 • 2) în piua, față de căzu de încetare prezentat In alineatul precedent, contractul inceteaza de plin drept, fam somatic si fara indepiinirea altor formalități. in cazul in caret

a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor iucrari de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de Intervenite pentru creșterea performantei energetice a blocului de loculnte/a tronsonului de bloc:

b» asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor eh îico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dor înaintea începerii execu|iei lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are creptui de a considera contractul reziliat de drept, fora a fi necesara punerea in întârziere, și de pretinde daune interese n cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu iți îndeplinește obligațiile asumate prin prezentui contract, sau ie îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI Forța majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil șl de neîniălurat, Intervenit după ' încheierea prezentului Contract șl care împiedică executarea în toc sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță mnjoră, in sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii șl alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează porțile contractante de indepiinirea obligațiilor asumate prin prezentui contract, pe toata perioada In care aceasta acționează șl numai dacă a fost notificată corespunzător ceieifaite părți.

Art. ii.» îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fura a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana In apariția acesteia.

Ari. 12. Partea care invocă forța mqjortt are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră. In termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la dnta apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cei mult 15 (cincisprezece) zile caiendoristlce de la data apariției. De asemenea, ore obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, in termen dc 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Ari. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate ceieifaite părți prin lipsa de notificare.

Ari, i4. * Daca forio majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, flecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parii încetarea de plin drept a prezentului contract, fora ca vreuna dintre parii sa poată pretinde celeilalte daune-lnterese.

CAPITOLUL Vii

Notificări

Art. 15. - in accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresam de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca vo fi depusa, cu conf rmare de primire, ia adresa/sedlul prevazuta/prevazut In partea introductiva a prezentului contract.

Ari. 16. • in cazul In cure notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar ia data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

An. 17. - Daca notificarea se trimite prin fox, ea se considera primita In ziua In care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12. sau In prima zi lucratoare, daca ziua expedierii foxului era nclucnitoare

CAPITOLUL Viii Litigii

Ari. 18. - In cazul In care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cate amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din România.

CAPITOLUL IX Clauze finale

Art. 19, • ț 11 !n prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include Ibrnta dc plural si t iceversa. acolo t.ridi acest lucru este permis de context.

<21 Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. An. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante. Art. 21. - Fac pane integranta din prezentul contract următoarele anexe:

• anexa nr. I - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 06 din data de 25.03.2013. privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

- alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 25. - Prezentul contract a fost încheiat astazi, 01.04.2013. in doua exemplare originale, cate unui pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația de proprietari


NR. 47Unitatea administrativ teritorială

MUNICIPIUL Bacau


direcția economica CLEMENTINA VINERICA Director Executiv

DIRECȚIA TEHNICA CRISTINA BUBlftlGAN

Nr.din data
DIRECȚIA

ROXANA-GEOCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ

NICOLAE-OVIDIU POPOVI