Hotărârea nr. 110/2013

Hotărârea nr.110 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Radu Negru, nr.3, Sc. A, B - Bacău".

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare,pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Radu Negru, nr. 3, scările A si B, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • •    Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

 • •   Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

 • •    Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

 • •   GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

 • •   Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

 • •    Referatul nr. 2506 din 10.04.2013, al Direcției Tehnice;

 • •    Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

 • •   Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Radu Negru, nr. 3, scările A si B, Bacau” - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare:

 • •   VALOARE TOTALA de 1.145,98 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 982,97 mii lei (inclusiv TVA),

 • •    Regim de inaltime: S+P+4E

 • •   Autila totala (mp): 3.545,40 mp

 • •   An construire : 1976

 • •   Nr. apartamente : 110

 • •   Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 45,14 kWh/mp si an

 • •    Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 1.043,88 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 894,82 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parii integrante din prezenta hotarare ( indicatorii tehnici raman nemodifîcati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitarii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICINR. 110

DIN 12.04.2013

N.O.P.,D.P./ R.TJEx.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr. /

LA HOTARAREA NR. Ho DIN 12.04.2013

-.-■-l"                                    ----,,-g. .  „  ——


BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


PROIECT NR.: AH 1458-11

68963/02.06.2011

EXEMPLAR NR.


REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI STRADA RADU NEGRfNR 3,SC. A-B, MUN. BACAU, JUD. BACAU


ARHITECTURĂ


RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIECONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OV1DIU POPOVICI


PROIECTANT


CONSIS PROIECT


Șoseaua lancuJul nr.31 sector 2. București

Tel: 021/53911 32; 021/53911 33 Fax: +40-21-539 11 34, E-maltconsls@conste.TO


Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI

Amplasament:

STR. RADU NEGRU, NR 3, MUN BACAU, JUD BACAU

Faza de proiectare:

D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 -68963/02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale
 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Radu Negru, nr 3, scările A si B;

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1976

 • • regim de înălțime: S + P + 4E

 • * număr apartamente: 110

 • - aria utila totala: 2545,40 mp

 • - parter: locuințe

 • - sistem constructiv anvelopa: sistemul structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat/stalpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru infrastructura.

Toate planseele (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat si au grosimea de cca.13 cm.

închiderile pe fațade sunt realizate din beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 cm) sau din zidărie.

Scările sunt cu o 2 rampe, si sunt executate din beton armat,

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție
 • 1. Situația existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(!) Rezistenta mecanica sl stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabiiitatli imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 35 de ani de ia execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din :

04.03.1977      - intensitate 8 grade MKS

- magnitudine 7.2

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

• magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

- magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința intreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate, dar prezintă degradări rezultate din lipsa de intretinere la interior si exterior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-70 care era in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a trei cutremure de intensitate medie (1977,1986,1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portant! si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportanti.

încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de incadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind aicatuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistemul structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat/stalpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții;

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat * favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a iii-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic” indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 35 de ani;

numărul de cutremure semlnficative prin care a trecut construcția - 3 (trei); degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de inaltime - S+P+4 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(in Economie de energie si Izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izoiara termica este următoarea:

Blocul situat In strada Radu Negru nr.3 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1976. Proiect tip clădiri de locuit S+P+4 etaje.

Blocul are destinație de locuințe.

Blocul se compune din 2 tronsoane tip bara lata, dispuse unul in prelungirea altuia, si care au următoarele dimensiuni in plan :

 • -  tronsonul 1 scara A: (22.15 x 16.46)m;

 • -  tronsonul 2 scara B: (21.75x16.46)m.

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter si 4 nivele, înălțimile sunt:

 • -  subsol:

  cca. 2.00 m;

  2.75 m;

  2.75 m.


• parter:

 • -  nivel curent

Subsolul are destinație tehnica. Accesul la subsol/tronson se face printr-o trapa cu ajutorul unei scări metalice verticale sau din beton . Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara din beton armat cu doua rampe.

Pardoselile din incaperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din BCA, cu grosimea de 7(10) cm.

Finisajele folosite ia fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Acoperișul a fost proiectat sub forma de terasa, hidro si termo izolata. Accesul pe terasa se face prin intermediul unul chepeng. Pe terase sunt 2 guri de scurgere/tronson, interioare, pentru evacuarea apelor pluviale. Scurgerea apelor se face gravitațional prin intermediul pantelor realizate pentru fiecare scurgere.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul are cate o intrare, pentru fiecare scara in parte, amplasate pe fațada principala. Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul in scări sunt de 160x220 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 60x60cm, 110x130 etc. Inaltimea parapetiloreste de cca 100cm.

Imobilul are togii. Parapetii logiilor sunt realizați prin proiect din geam armat montat pe structura metalica. In cazul logiilor care au fost inchise s-au realizat parapeti tip zidărie din diferite materiale. Parapetii au inaltimea de cca. 1.00 m.

închiderile pe fațade sunt realizate din beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca. 10 cm) sau din zidărie.

Finisajele

• tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor sl ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se sl numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1976 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de Izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseuiui de peste subsol, la planseul din zona windfangulul, la pereții de la parter situat! intre casa scării si spatiile neincâlzlte de la parter.

Pereții de fațada sunt realizați din beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 cm) sau din zidărie.

Pereții de rost sunt realizați din beton armat.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se gaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsai “medie”, elementele pârând a fi afectate “de varsta" si avand o intretinere relativ modesta spre bine,

Planseele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse in zonele unde este degradata hidroizolatla teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hidroizolatiile de la nivelul teraselor s-au refăcut in timp cu sisteme diferite de protecție, respectiv, parțial, cu membrana termosudabiia cu protecție de ardezie sau cu carton asfaltat In prezent acestea sunt degradate.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită. Soclul este degradat si necesita reparații.

La scara B, pe latura sudica, s-a creat un gol in peretele exterior al subsolului, probabil pentru a se executa unele reparații la instalațiile sanitare, avand in vedere ca subsolul este inundat (a se vedea in foto). Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestei intervenții la clădire.

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, inchiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat parțial din dale de beton si parțial asfalt De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru îndepărtarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde este cazul, vegetația crescută.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.O decizie privind preluarea modificărilor de fațada va fi analizata de proiectant in faza următoare de proiectare.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

\O

 • - in bai sl in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atatdin mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si In dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, intretinute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost iniocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de intretinere, se constata degradări ale cercevelelor, decallbrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 15% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform sl neîngrijit,

Exista o gama diversa de rezolvări aie balcoane, exista balcoane deschise dar si inchise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata sl cu diverse geometrii. Parapetll balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Rostul dintre tronsoane este de dimensiuni relativ mici (cca. 5 cm).

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicăor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei initiaie a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristciie termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatlei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat.

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1, 2, 3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de Inventar

a blocului de locuințe din strada Radu Negru, nr 3 - nu exista date

 • 2. Concluziile expertizei tehnice si auditulul energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator * expert tehnic:

Numele sl prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Proiectantul precizează Inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Radu Negru nr.3, scările A - B - din punct de vedere al asigurării cerinței “A1 -rezistenta mecanica si stabilitate" prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, inlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidrolzolatlei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții", fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor", pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta incarcariie suplimentare provenite din inchlderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic RS III.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea incepe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Auditul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisla Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C * I

 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat Ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirlgidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor șl ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant

dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 șl cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m*K (R min=0,55maK/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înloculrea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerlsire, inlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit

 • 56 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Șl

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal ai reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției sl instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare afe beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate In tabelul următor:

Lucrări de Intervenție (prevăzute ia art.4 Ut. a) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de intervenție (mii iei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior (S1)

152.20

227609.27

1.84

b) înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente cu tampiarie performanta energetic (S4)

150.61

54601.76

7.59

c) termo-hidrolzolarea terasei (S2)

187.69

66314.37

7.79

d) izolarea termica a planseului peste subsol (S3)

20.66

20761.39

2.74

TOTAL

511.16

369286.79

* Prețurile Indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro » 4.53 iei - cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012.

A.3. Datele tehnice ale investiției
 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute ia ari 4 iit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izoiarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistiren expandat Ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de polistlren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de pollstiren extrădat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termolzolant, dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etansare, Se propune etansarea cu chit siliconic șl profil din aluminiu.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, Inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profil© de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si usiior exterioare existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului In blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum în mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două fol de geam simplu, nu mal este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături” din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general cllpsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată In timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le Includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mal ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si Intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansârii intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat In vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri

siliconlce, mortare hldrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • • prevederea iâcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarului. etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • • izolarea spaletilor si a golurilor de tamplârie cu polistlren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentllor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi sl care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn sl tamplăriei metalice existente cu tampiărie cu tocuri si cercevele din PVC In sistem pentacameral, cu ranforsari din profite metalice galvanizate, cu geam termoizolant dubiu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută, înlocuirea tamplarie! existente si închiderea de loglî/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.

f/n conformitate LEGEA nr.158 din 11 Iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 Iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termoslstemul fiind aplicat pe parapet (se Izolează intradosul planseuiul de la primul balcon si se hldro-termolzoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplăriei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termoizolatla aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor si golului tamplarie! se va face cu placi de polistlren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profîleior de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseltătile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai sl anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in

Este interzisă copierea, multiplicarea șl împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIECT S.R L. București 10 Z

p

băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

- prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente In ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

« creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-bascuiante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hldro izola rea terasei:

Terasa necirculablla

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hidroizolatiel. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent Inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistlren expandat ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistlren extrudat Ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unul sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică impreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termolzolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlblurl) a unui strat termoizolant realizat din vata semfrigida caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseulul de peste windfang/lntrari retrase din pianul fațadei

Planseuiui de peste wlndfang

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseuiui de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstlren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND), Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termolzolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/sl pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseuiui de peste Intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseulul de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstlren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la Intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bol{uri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv Iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de Intervenție prevăzute la ari. 4 lit e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, intreg personalul de execuție va fi Instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda imprejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate In aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

- unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor; unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curent! slabi pozate aerian sau in canale speciale;

trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor,

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinclul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 5...10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor sl contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconlce obținute prin combinarea lianților din rășini siliconlce cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconlce in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderenta pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute ia art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistlren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile In placiie balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:


o pentru fisuri In placi <1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidlca

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tenculelile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarle, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la Interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției
 • 1. Valoarea totala a investiției

(in preturi - luna decembrie anul 2012,

1 euro « 4.25 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012)

Total (inclusive TVA): 1145.98 mll tei,

din care:

constructli-montaj (C + M): 982.97 mll lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul generai)

 • 2. Detalierea valorii totale a Investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici al investiției
 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de Intervenție, inclusiv TVA - total,                  1145.98 mll lei

din care:

constructii-montaj (C + M)                                             982.97 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 1.2. Investiția specifica                                                      0.38 mii Iei/m2(a.u.)

(constructlLmontaj/aria utila a blocului)

 • 2. Indicatori fizici

  ▼" CM CO Tf CM CM CM CM


. durata de execuție a lucrărilor de intervenție___________________________________________________6 luni

. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție_______________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

. durata de recuperare a investiției, In condiții de eficienta economica___________________ 3.83 ani

.consumul anual de energie pentru incalzire

corespunzător blocului Izolat termic__________________________________160044.66 kwh/ an

 • 2.5. economia anuala de energie:_______________________________________________367100.53 kwh/an

in tone echivalent petrol:_______________________________________________________30.07 tep

 • 2.6, reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:________103100.23 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M : 1.165 -anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA inclus):

1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile

507.578 mii lei


2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din cheltuielile neeiigibiie                                                                        638.401 mii lei

Este Interzisa copierea, multiplicarea țl împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIECT s R.L. București 15

4.0


Data: Octombrie 2012


OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

R. O M Ă N l A

.11 H.»F |i 'I l \ii

l'lyt I V I \ Kll'illi il»|ii| i)| h'.i ,.\||

i ’i                            ,:i,i       ’j •/., »•; (,

C'ERTI ficat de urbanism

ii. ĂV... o«r                    '

Iu stopul;

1 I. IA i RL.A|III ,11ARI- 11dlMlCĂ BLOC 1 >£ LOC’UIN (lî IN CADRUL ,.|’t« MjRAMI ll I ll i*|- ANIII. 2ti|o. PI-H I RU CIUiȘTEILEA PERFORMANȚA ENFRljETICE A BLOC! IRILOR Dl* I <X‘< l|NȚl DIH MUNICIPIUL HAC Ăl r

c» tirmm» emani fidrestiiedc ............._.. ... MUNlfJPIUl, 1HACAU........„.....

r.i.i ilt.niiiciliiihsciijtil în jtidelul __BACAI.I____________, localimieti _ _______ ILA<. AU

talul . ,_____________*__________________ sectorul----- „ . wd —........■

. .......... CA! LA MAKASfâni________________iH-----'i........ ,1’1_________________-

sc._____, el.____..«p.___x___, Ici/lax .________ _____,__.             e-mitil

iuiețmiiHifi la iu . ............ diu   _____!2'4,?!‘.?91A.....

pimlrtl imobilul - tvivii ți/saitcunslrmlii - sihi.il iu itulupil Itacau, Municipiul Hactiit

s;iiul            ....   ,,____________ -________ . sectorul___2_. ,. vix.1         — ________

‘tirada...........IU 2    . bl ______ ______ ,.2._. ...

„9           ____up._____:___, sau identificai plin: _ ~__________nlasii de silmuie___ ______

5;tlul_____________.........«clinul _ 2..   , wilpnțUil:     ____

«Iiada ..... str. Radu Negru______, nr. ___ J___bl_____________3          .....

se, A ap. «nu identificat prin; .____________ nlaii de $i luai ie______ __

in temeiul reglementarilor ducumcntu|iei de urbanism ar.______     250________ __

faza RW» aprobata prin Holflnlrea Cotisihuliii Loca! Bacii» nr. 34 dm 13.04.2012

în cijlrtonuituie cu prevederile Legii ur. 50/1991 privind autorizarea executorii luerilrilor de c>Misin)ciii.repub|icaifi, cu modifîcflrite si completoriie ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1 REGIMUL lURiPlC

Teien și construcție situate in intravilanul municipiului Oacău, proprietate particulari a locatarilor in indiviziune.

2 REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bloc de locuințe.

Funcțiunea apte bată prin P 1.1 G /2012 este zonă locuințe colective, inclusă in UTR 4 Terenul 3e află în zonă "A" de impozitate.

j. REGIMUL TEHNIC

('«.•iii.ofh) iiiicxa REGIM TEHNIC

Prințul <‘ejiitivui tic urbtinisni poate fi utilizat ia scqitil țkdarat penii a;

LUCRĂRI DE REiABlI TIARE • TERMICĂ BLOC DE UXTIfNȚB. (îl CAJ.TRUL . PROGRAMULUI l'P ANUL PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A Bl.O< URILOR DE I OCUlNlȚ D|M MUNICIPIUL BACĂU’7

CditiHuitiiI de mbunism nu ține loc. tic auivriziițic de cGustruire sau autoiizuție de ______ desJiințiire și nu conferii dreptul de. a execoia hiciăti deponstrucții. _ _ ____ I

I OBLIGAȚII ALE TITULARULUI <'ERTJFK*AȚULUI Dl- URBANISM:

în scopul dilbocirii documcHWției penitu aukirieaiee cxucuiSrii lucrărilor de construcții - <le consuuiie/dctleslnt>|nre • solicitantul se va adresa autoritdții compereiiie peutiu protecția mediului .AGENȚIA PT.PROîiîC ’TIA MEDIULUI CAM IPBACAU , siv. Oiuiz ni ?,J muu. BACAU jud Bacitti

in aplicarea UÎFcOi'si i.'misiliului SS JJ7.CCE ll'MMciiva EIA) plivind rtwh>fir*n efectelor tniuniitor proiecte prdjice țiprivate aaiipni nietUiiltii, modificai! p< in Directiva Cunșiliulrri 97, 1 l'CE ți prin Itirecliv» Cuoțilirdui ți Parlamentului l'urupuad           'li

p, ivind participarea |»il>li«»tui la eliberarea anumitor plnmirt ji piugraidc «u Icgâtina eu mediul ți rumlitkaica nu prh im ta participarea publicului ți naiuiil h iu-Hiție, a ITrccIind SJ.'.tWCEG țin Directivei ^Aftb'CE, prin «itilkatnl urbanism mr ceiMtnucd «ilreitanlnlm obligația do a contacta suim iuțea Urilorifiltl du mediu pentru «a niteațln sil analizeze; ți u decitld- «lupi c-rz, 'încadrarea iiciusidrarea proiectului mvwlilici publicerptiv.'ilc in lista pn»iwtclnr .rupuw cvaluJrii impwhdiii «mijim mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului Sl'J37‘Ct-.B. procedura de «nutcre a aeordirliu du mediu su rksDțmim «lupi wtorva ecrtidealului de uriitinnun, antctiur tlțpnncrii rlmiunienlațiui puiHrii arrtorixarca executorii lucrării' v de coaatriKții fa arderii alea adm inhdiației publice competente.

Iti vedere» «titniâecrii cerințelor eu priviră la procedura du «uilvra u acordului du nrctfiu, aulu< ihiiea cumpeKnU peni pi protecția mediului xtebilețlc mecunisniul asigurării «unuhilrH public», centralizării opțiunilor publicului ți al ferinukirii tutui țiuitei rk vedem «ttcial cu privim la realizarea investiției (n acunl cu rezitlbiiule cmrsidtirii publice.

In ațesle ccmtiții:

liup.t primim.’ prezcolMhii ecilifcal wbatiisiu, litulnrnl nrv M’lișațU d» a w prmtentu I» autoritatea cmuptfenlâ pcitrut proiecția iiiuilmini i» vedere» evaluării inițiale a investiției ți stabilirii nwesitălii uvaluiuii sfeclelor trefttta'u asupra mediului In uimo avnlndrii inițiate a investiției se va ranițe actul administrări’' nl .ndmiinții euuipuculc penb u protecția mediului.

In situați» ii> cnre untoritnlea cuinpvlenli pcnlm protecția mediului sinbikps iitwcxiiatus «vuliiHiii sfeclelor investiției asupra luetlitiliii. .lolisilanlul aru obligația tio a notifica acest fnpl nmriril.iții uliniiiiiiraticipublicecoiiipetciițecu privire la menținerea cererii pviitni autorizarea owtutdrii litcrilrilnr de couMmeții.

f ti situația iu ore, ilupd emiterea certHieahilut de urbaneuu ori pe parcursul derelârii procedurii de «ralnaiu a efectelor investiției asupra mediatul aoliuitmiitl. renunți la intenția de realifaw a investiției, Mesia sre obligația <lc a notifica n«’t Ihpt ■Kiloritâții ailniiiristrațiet pitldice com|»l<mle.

/«»<iwr wo.v noLF.r r. r«xvw nu

.'.fT.RERl." X DE LMHERIi A AUTORIZATEI Df; CONSTRUIRE/DF.șr fINȚAKF \ A II ÎNSOȚITĂ DF IIRM A IO AR ELE DOCUMENTE

‘.crlifuatid de mlxmism.

bț dovada lilluiui asupra unohilului teren ți sau consum ju sau. după caz c-xtrusiil de plan cadastrul actualizat la zi și extrasul de ciute funciară de informare actualizai la zi. în uuiil in taie legea im dispune altfel (copie legalizat fi;.

vrdociiinetiiapii tehnicii • D. I după caz:

S3 D f A.i .                        i" [i | j >1                            . |) ( x ir

dl avizele și acordați le stabilitae prin certificatul de urbanism

<1. 1) avize și acorduri pi i\ iud utilitățile tu hune și iulmsiiuctum:

alimentare eu ripâ

i-l canalizare

□ rtliiuenlare cu energic electrică l? nlimctitiire cu energic termicii

’S girze ■lalitialc St telefunizarc

 • □ «idubritntc

 • □ transport iirtinn

Alic avizc-'m-ordui t □

<1.2 tavize și ucorduii p(ivind.

i .><:euritalea l« incciidii.

£1 protecție cir i15

■, t shuiăf.'ilea populației

d Ii avizele / acordurile specifice ale ndiuiinsireției publice centrale și / son alese,viciilor deseenirnliziiiv ale yew(i«£i

 • -  INSPECTORATUL DE SI ATIN CON5TRUCIII

■1. h Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA .11 >81 IflCAlT VA SAU RAPl >KI DE EXPERTIZA I EHNK’A

 • - RA.POR1 DE AUDIT ENERGETIC

ej punctul de vedere/actul ndntinistwtiv al autorității competente pentru protecția mediului (copie).

0 documentele de pirită ale următoarelor luxe (copie):

scutii


zXcbitnt taxa de.. . . . Ici. conform chinuitei nr.......din ....   ...


scutit

Presantul certificat de mbaumm a fersi transmis solie ii mi tu lui direct / prin poștă ta data de
Anexă la Certificai de urbanism nr. h„V din J-          'REGIM TEHNIC

Funcțiunea dominanta - locuirea, compusa din locuințe colective existente in blocuri cu regim mediu de înălțime P+4 niveluri.

Funcțiunile complementare admise:

 • • instituții publice, servicii sl alte activități nepoluante si servicii compatibile cu funcțiunea tle locuire;

 • • odihna si agrement (spatii verzi amenajate);

 • • circulație pletonala si carosabila;

 • • staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnico-edilitara sl construcții aferente.

Utilizări admise:

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări în cadrul trupului principal;

 • - investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii si a confortului urban:

 • - modernizări, reparații si întreținere la clădirile existente;

 • - construcții aferente echipării tehnlco-edllltare;

 • - amenajări aferente locuințelor: cai de acces carosabile sl alei pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajări de sport pentru tineret;

 • - echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: creșă, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biserici parohiale.

SE SOLICITA REABILITARE TERMICA BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, IN CADRUL „PROGRAMULUI PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACÂU”.

Utilități existente in zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general ai zonei.

JUDEȚUL BACAIJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA CERTIFICATUL PE URBANISM

ni                    dm           ~__

Ailuieci țiT,

aih VAS1LE ALEXANDRU GLL1MAN

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5.000

.. I


CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările do reabilitare termica, fam PALI

STR. RADU NEGRU NR. 3, SCARA A, B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mll M i mll auro la cursul BNR din data da: 10 decembrie 2012 1Euro» 4,5330 lai

TVA 24%

Nr.crt

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (firi TVA)

TVA

Valoare (InctuolvTVA)

MU LEI

MOEURO

Mll LEI

M0 LEI

Ml CURO

1

2

i

4

j

d

7

PARTEA1

CAPITOLUL 1

CHELTUieU PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREATERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru 0.8.

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.1.2

Expropriere definitiva

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.14

Documentate pentru expropriere

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Total 1.1

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

1A1.

Pregătirea terenului prin damoteri, demontări, dezatcclaii, dalrtrert, evacuați materiale rezultate, devieri relele de uUUtatl din amplaaament, ahiematUerl oe verticale, dranrie. ele,

22.49

4,96

5,40

27,89

6,15

Total 1.2

22,49

4,96

5,40

27,89

6,10

14

AmeneJBrl pentru protoe|1a mediului

1.3.1

Aducerea terenului la aiurea Inițiala, după demontarea schelelor

12,41

2.74

2.98

15.39

3,39

Total 1.3

1241

2,74

2,08

1549

3,39

TOTAL CAPITOL 1

34,90

7.70

0,38

43,27

9.84

CAPITOLUL?

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.2

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

CHELTUIEU PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENT* TEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

StudB TOPO+GEO+Studiu HIDROLOGIC

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Total 3.1

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Taxe pentru obținerea do avize, acorduri el autorizații

1.00

0.22

0.24

1.24

047

Total 3.2

1,00

042

0,24

1.34

047

34

Proiectare șl Inginerie

3.3.1

-expertiza tehnica

1.00

0.22

0.24

144

047

3.3.2

- audltul energetic ol elaborarea certlAcalululde periormanla energetica alerenl snuattel existente a blocului de locuințe

0,90

0,20

0,22

1.12

045

3.3.3

■ certftcatde performanta eneraetlca la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0,03

3.3.4

• întocmirea documentatei pentru obtnorea certificatului de urbanism al avizelor

0,10

0,02

0,02

0.12

0,03

3.3.5

- documentate de avizare a lucrurilor do intervenție

1.50

0.33

0,36

1.86

0.41

3.3.6

• proiect tehnic, documentate tehnica pentru autorizarea executării lucrartorde intervenite, detalii de execute, calele de sarcini sl întocmirea documontadel centru Iritate

1,00

0,22

0,24

1.24

047

Total 34

4,90

1.01

1.10

5,70

146

3.4

Ora«fltnr«4 procedurilor <!• achlxllto publici

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Consultant*

Consultante In domeniul managementului proiectului

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Total 3.5

0,00

0,00

0,00

0,00

040

34

Asistent* tehnic*

3.6.1

Spravegherea execute! lucrerfor prin dHginți de țanter

15,47

3.41

3.71

19,16

423

3.6.2

Asistent* tehnic* din partea proiectantului

0.06

0,00

0.00

0,00

0.00

Total 34

10,47

3,41

3.71

19.18

443

TOTAL CAPITOL 3

21,0?

440

0,06

20,13

5,76

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

ConstrucțHMtalațR

4.1.1

Conrtrucțl-lnilalațB

738,48

162,88

177,24

915,73

20t,97

Totalii

738,40

162,88

177,24

015,73

20t,97

4.2

Montaf utU»)* tehnologice

Total 4.2

0,00| 0,08

040| 0,00

0,00

4.3

Utlaje, echipamente tehnologice ți funcționala cu montaj

Total 4.3|          0,00|          0,00

0,00

040|       0,00

4.4

Utilaje Ur* monta) fi echipamente de transport

Total 4.41          0,00

0,00| 0.0»

0,00

0,00

4.5.

DotM

Total 43|        040

0,00| 0,001 0,00

0,00

4.8,

Active necorporale

Total 4.0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

73B.4B

16240

177,24

015,73

20147

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de gentlor

5.1.1

Lucrfiri de construcții

10,33

4,26

4,64

23,97

5,29

5.1.2

Choltuloll conexe Ol 03

3.87

0,85

0,93

4.79

1.00

Total 5.1

23,20

5,12

547

20,76

6.34

5.2

Comisioane, cota, taxe, ceetul creditului

5.2.1

Comieloana, taxe țl cote legale

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

5.2.2

Taxe Inspecție, control, calltale

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Total 5.2

0,0»

0,00

0,00

0,00

0,00

54

Choltuloll dlvomo fi noprevixute

79.45

17,52

t9.07

98,52

21,73

Total 5.3

79,45

17,52

19,07

90,52

21,73

TOTAL CAPITOL 6

102,61

22,64

24,64

127,28

28,07

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE 91PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

6.2

Probe tehnologice |l tesle

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

6.3

informare slpub»cțțșțș

15,47

3.41

3.71

19,16

4.23

6.4

Cheltuieli de aucM financiar

11,60

246

2.78

14,38

3.17

TOTAL CAPITOL 5

27,07

5,97

6,50

33.57

7.40

TOTAL GENERAL

924,16

203,84

221,80

1.145,98

252,74

DArcanr

792,72

174,84

190,25

982,97

216,81

Proiectant,

CONSIS PROIEC1
GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC, STR. RADU NEGRU NR.3

Etapa

TtPUI DF l 11HRARF

Luni

1

2

I?

1<

!6

saptamana

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Organizare de șantier

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalații montate pe fațade)

LUCRĂRI LA

Reparații pereți ca strat suport

TERMOIZOLARE PEREȚI

Aplicare strat termoizolator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalatelor si echipamentelor montate aparent pe fațade

Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește

Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclusiv aerisitoare și glafuri

LUUKAKI LA TÂMPLÂRIE

Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare și glafuri

Refaceri finisaje interioare in zonele de intervenție

Desfacere tinichigerie. guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparațn, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

LUCRĂRI LA TERASĂ

Revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Aplicare strat termoizolator la terasă

Aplicare hidroizolațâ la terase și probe inundație inclusiv tinichigerie

Remontarea instalatelor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a planseului peste subsol

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelorBORDEROU

PARTI DESENATE

1.

Pian încadrare in Zona

sc. 1/5000

A01

2.

Pian de Situație

sc. 1/500

A02

3.

Pian subsol situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A03

4.

Plan parter situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A04

5.

Plan etaj curent situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A05

6.

Plan etaj 4 situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A06

7.

Plan terasa situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A07

8.

Fațada principala situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A08

9.

Fațada posterioare situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A09

10. Fațade laterale situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A10

11.

. Secțiune A-A situație propusa scara A

sc. 1/100

A11

12. Secțiune B-B situație propusa scara B

sc. 1/100

A12

Este interzisâ copierea multiplicarea șl împrumutarea documentației fără aprobarea scnsâ a S.C CONSIS PROIECT S.R L Bucureștim

ut

y—

IO

y</rțtrnn<wi ROETAT

*nr¥MSKȘim

«M^nouniu

VCWCAltW twnr

MlMfliOnRA

C0WOA

MKMfA

FRDBCTANT GEMEHA1.            •

<3pCONSlS PROIECT

R.C/J4 0/3940/1995

mrcMOR

*et»ennw tvwî

MaUtUMAtlMA

t«TA

MfHUHXWBlA

PRIMAR IA MUNICIPIULUI BACAU

Servicii de protectar» penim obiectivul da investiți ^Raabllansa termica a Uocuritor da locuințe <fin MurUdpW Baceu -138 da bfcoT

m*e

SBMATURA

ARHITECTURA Strada Radu Negru nr.3

PROECTAT

Am AMan ANDREI

/Ll-TÂ-1

VERE CAT

AnCMflUION

RÂMA

PLAN DE ÎNCADRARE

SEFPROECT

AKAMnAHOAB

DATA

10/2012

1:5000

oavui*

MțAHKMCCr

DALL

68963024)62011

MiMmm

A01


PLAN DE SITUATE

Scara iîSOO mun. Bacau, str. Radu Negru, nr. 3, judL Bacau (intravilan)
m

ia

»

«KMCTAT

«CRACAT

NUUUOMnRk

mneATOv evtwr

MMMtlMATUM

CCANTA

wwMiwn» MMM

PROIECTANT GENERAU

^f^CONSIS PROIECT

R.CjJA0094011995

VWCAW

weMRCAim

CMPRRT

MNUteMATUt*

COMA

Mnmwwtw MKMTA

PRIMĂRIA MUNiOPIULUl BACAU

IDCAW

Serviți de proiectare pentru obiectai de imestMfc*Reeb*araa lennica a blocurilor de locuințe din

MuntdpU Bacau - 13S de MoasT

NUME

SEMNĂTURĂ

VUKf

ARHITECTURA

Strada Radu Negru nr.3

PROCCTAT

A/Â

VERF1CAT

MidwwCH

flANM

PLAN DE SITUAȚIE

scrraoscr

AM. A*tae ANDREI

DATA               SCARA

100012           1300

tttWINUM.

MtANMKT

DALL

MAMA MOCCT

6896302.06.2011

MMM RAM*

A02

EM» Menta» odew. mMtAcwuta k»wwa<nikanrtMI tem Apn*anaacMea &CjC0NS8 MOGCT &JU. BmmmI


ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.2

. la HOTARAREA

nt.JJV............din.Z&.G&.lO13.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivul de investiții; „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Radu Negru , nr. 3, scările A si B, Bacau” - faza PT

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei ( cu TVA)

Valoare C+M Mii iei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. RADU NEGRU, nr. 3, scara A si B * Bacau*’

1.043,88

894,82

 • •  Regim de înălțime: S+P+4E

 • •  Autila totala (mp) : 3.545,40 mp

 • •  An construire: 1976

 • •   Nr. apartamente : 110

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 45.14 kWh/mp si an

 • •  Durata dc execuție: 6 luni

1 Euro ■  4.8787 lai

TVA 24%

Nr.crt.

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor de chettirielt

Valoare |»n TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MILEI

MPEURO

MD LEI

MII Lei

Ml EURO

i

3

3

4

8

8

7           i

PARTEA 1

i       4)11

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA țt AMENAJAREATERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.11

Expropriere dellnttra

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Oocumerrtalfa pentru expropriere

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

Olt

0.00

0.00

0.00

010

1.3

Amâne) ie terenului

1A1,

Pregătirea terenului prin raderi, demontări, dezafectări, detteed. evacuări materiale rezultate, devieri relele de utilatl din amplaeamenl. slslemaltzari pa verticala. drana|e. etc.

1845

3.09

4.38

22.83

4.95

Total 14

1845

3.99

446

22.63

4.95

1.3

Amona|lri pentru protecția mediului

11.1

Aducerea terenului la aurea Inițiala, după demontarea schelelor

1241

2.71

2.98

1539

3 38

Totalii

1241

2.71

2.98

1549

346

TOTAL CAPITOL 1

30,8*

0.70

7.38

38.02

811

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTIUTAlUOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

000

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0,00

0.00

010

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ?l ASISTENȚA TEHNICA

3.1

Studii lorem

3.1.1

Sluta TOPO*GEO*Skidkr HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

000

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.08

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri el autorlieUl

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.2

1.00

012

044

144

0.27

31

proiectare fl Inginerie

3.3.1

■expertiza tehnica

1.00

0.22

0.24

îl*

0.27

31.2

- eudllul energetic «I elaborarea cartMcatulul do performanta energolica alsrenlsItueUei existente o blocului do locuințe

0.00

0.20

0.22

1.12

024

311

• cariOcal de performanta energetica la termlnaree krcrarilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

31.*

• Intocn documentației pentru obținere! irtlflcatulul de urbanism el avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

31.6

• documentația de avizare a luaarfcr de intervenite

1.50

013

0.36

1.66

0.41

311

• proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executam crarSor de IntervenUo. de 1 de execuție, calele de sarcini el Iniocmlreo documentarii lentru lldtatla

1.00

0.22

024

1.24

0.27

Total 31

4.50

1.01

1.10

5.70

1.25

34

Ontanizaree procedurilor do achlzIUa publici

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 34

0.00

0.00

0.00

8.00

OM

3.S

Con lțanj*

Consultanta In domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 31

0.00

0.00

0.08

0.00

0.00

3.S

Asistenți tehnic*

3.6.1

Spravagherea execuției lucrărilor prin dlrigințl de gantler

14.08

3.08

3.38

17.46

3.82

301

Asistent* tehnic* din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.8

1410

3.08

3.38

17.48

3.82

TOTAL CAPITOL 3

19.81

4.30

4.72

24.40

8.33

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Conelruc|tMrulate|l

4.1.1

ConetnicN-lnatelețl

6734?

147.16

161.61

834.00

182.4B

Total 4,1

67347

147.10

161.01

834.98

182.48

4.2

Montaj uUtoJe tehnologice

Total 4.21

0.001

o.oo|

040]

o.m]

0.00

4.3

Ullaje. echipam enle tehnologice (1 funcționale cu montaj

Total 44|

0.00|          0A>0|

îoo]

o.oo|

0.00

4.4

Utlaja Ur* montaj *1 echipamente do tranepwt

Total 4.41

wo|

o.ool

o.oo|

ăoo]

0,00

4.5.

Dotlrl

Total 44|

0.00

o.oo|

o.oo|

O.OOl

0.00

4.6.

Active necorporala

-

Total 4.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

67347

147.10

151.41

834.98

182.48

CAPITOLUL 5 ALTE   LTUIEU

5.1

Organizam da țantitr

5.1.1

LucrSd de canMrucjl

17.60

3.85

4.22

21.82

4.77

L11

Cheltuieli conexe al OS

3.52

0.77

0.84

446

0.95

Total 5.1

21.12

4.02

5.07

28.19

5.72

54

Comleloane, cote, taie, contul creditului

5.2.1

Comleloane, taxe țl cote legale

0.00

0.00

0.00

OOO

0.00

5.2.2

Taxe Inepecfle, conlioL căitele

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 5.2

0.00

0.00

0.00

040

0.00

54

Cheltuieli dhreree țl nepnvixule

72.37

16.82

17.37

80.74

10.01

Total 54

7247

15.02

17.37

88,74

19.01

TOTAL CAPITOL 5

93.45

20.43

22.44

11543

2344

CAPITOLUL*

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOOICE, TESTE 91 PRESARE LA BENEFICIAR, ETC

5.1

Pregătirea pion     do exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.2

Prado tehnologice țl toate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Informare al publicitate

14.00

3.08

X38

17.46

3.82

6.4

Cheltuieli de audlt linenctar

10.56

2.31

2.53

13.00

2.86

TOTAL CAPITOL •

24.54

548

5.01

30.55

6.88

TOTAL CBNERAL

841.04

183.98

202.04

1,043.88

228.14

72t.4J

157.71

175.1»

694.82

195.54

Proiectant,

C CONSIS PROItt.1


8«f Proiect arh. Adrian Andrei


ORDWW.AHHrTECllL0fi

OWROM&IA
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIO rnsKK pompri

ROMÂNIA              I
JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU r

|         STR. RADU NEGRU NR. 3, SCARA A, B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU


DEVIZ GENERAL

pentru lucrările da roabllltere termic», Iu» PTH


Inmll Isl I mii euro la conul BNR din data da: 22 Oecembrie 3012


12.04.201


3p


roman ia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU
BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Radu Negru nr. 3t scara A, B, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

D lum    capitolelor și

subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare fi asistentă tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare șt ingtnerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistentă tehnică

14,080

3,379

17,459

17,459

TOTAL CAPITOL 1

6,944

14,080

3,379

17,459

24,403

2

Cap.2 • Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții ți instalații

142,930

588,763

141,303

730,066

872,996

2.1.1

Proiectul 1 (Radu Negru 3)

142,930

588,763

141,303

730,066

872,996

TOTAL CAPITOL 2

142,930

588,763

141,303

730,066

872,996

3

Cap. 3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

21,120

5,069

26,189

26,189

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

17,600

4,224

21,824

21,824

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3,520

845

4,365

4,365

3.2

Cote legate

0

O

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

21,120

5,069

26,189

26,189

...4

Cap.4 • Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

informare și publicitate

14,080

3,379

17,459

17,459

TOTAL CAPITOL 4

0

14,080

3,379

17,459

17,459

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neeligiblte

5.1

Alte cheltuieli neeligiblte, inclusiv diverse și neprevăzute

102,833

0

0

0

102,833

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

102,833

0

0

0

102,833

!               ........2*?>&.7-'««,«3 ]753,730 L 721A72J 1>24}’88C.!

NR, CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE*lei cu TVA

1

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

1,043,880

a.

Valoarea neellglbllâ, Inclusiv TVA aferent

232,707

b.

Valoarea eligibila

791,173

11

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care :

569,176

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, Inclusiv pentru AP (40%)

316,469

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, Inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

252,707

ni

ASISTENȚĂ FINANCIARA NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

474,704

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

158,235

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

50,541

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (lel cu TVA)

208,776

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Prezentul contract se incheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza instiintarii Primarului Municipiului Bacau nr. 79065 din data 22.02.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 53 din data 29.03.2013.

Prezentul contract se incheie intre următoarele partl:

 • 1. Asociația de proprietari nr. 60, cu sediu) in municipiul Bacau, str. Neagoe Vodă, nr. 25, sc. B, parter, telefon 0234514201, cod fiscal 10569748, reprezentata prin dl. PETREANU CONSTANTIN, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 308776 eliberat de Politia Bacau la data de 16.01.2004, domiciliat in Mun. Bacau. str. Radu Negru, nr. 1, bl. I, sc. B, ap. 29, județul Bacau, născut la data de 27.03.1947, in comuna Valea Seaca, județul Bacau. ciul numeric personal 1470327040021 denumită in continuare Asociația

• Și

 • 2.   Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesti, nr, 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar ai Municipiului Bacau dna. Vinerica Clementina, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumita in continuare Unitatea administrativ* teritorială

CAPITOLUL l

Obiectul contractului

Art. I. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului dc locuințe nr. 3, scările A si B, Str. Radu Negru, Mun. Bacau, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniu! de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea Investițiilor fn eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL Ii

Durata contractului

Art. 2. (t) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima pane.

(2) Contractul iți păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile ți necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, tn conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Domeniul

de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

l

Li<o

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform Iccn.

indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție.

 • f) . sS asigure realizarea Proiectului tehnic (PTk

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) .   sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere u

lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .  să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție:

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să Întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu Indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor dc intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere*', domeniul major dc intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe", în procent de 40%. cu recuperarea ulterioară de Ia asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile sl neellglblle ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract:

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibiie ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului in

proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMl 1.2 - Sprijinirea investii iilor in eficienta energeticii a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asocia]ia de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finan|are a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m). conform dispozițiilor Capitoluiui IV. Mecanismul de recuperare',

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, Ia solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de Intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție:

 • q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, Implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . sa predea Asociației canea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa instlinteze Asociația asupra existentei oricare! situații de natura sa 11 prejudicieze Interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.                                                                      . ,

Art 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunța unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unități administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare',

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari ia cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună la dispozipa Unității administrativ* teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1 ‘>50-1990;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract:

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitatii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-E./ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului șl/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de la/la Unitatea administrativ* teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnico*economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economicl și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile sl neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecanii proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asocia]iei in cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris ai proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala. in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor. în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4. alin. 1). Iii. bl din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile sl neeligibile

Art 7. 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recuperează prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata:

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen dc maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrurilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de la data Înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >  I an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decar cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul incetarii contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V

încetarea contractului

Art.8. 1) Prezentul contract încetează prin executarea» de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul ele încetare prezentat In alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fara somatic si fora îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) In urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economlcî, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar Înaintea începerii execuției lucrărilor de Intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți arc dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul în care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

An. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

An. 10. • Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actloneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. 11. • îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia șl de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forța majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră. in condițiile șl termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere șl va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. • Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte vu avea dreptul sa notifice celeilalte pani încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre pani sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL Vil

Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fox, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii foxului era nelucratoarc.

CAPITOLUL Vili

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romanla.

CAPITOLUL IX

Clauze finale

Art 19. - (I) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma dc plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional incheiat intre părțile contractante. An. 21. - Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

• anexa nr. I - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 53 din data de 29.03.2013. privind aprobarea participării In proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DM1) 1 -2 - Sprijinirea investițiilor tn eficiența energetica a blocurilor de locuințe. Axa prioritarii I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

 • -   anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

 • -   anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • -   alte documente, după caz.

Art. 22. • Prezentul contract, impreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor. Art 23. • Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 25. - Prezentul contract a fost încheiat astazl, 03.04.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația de proprietari


Unitatea administrativ teritorială

NR. 60

Președinte,

PETREANU CONSTO STAVARACHE PRIMAR

DIRECȚIA ECONOMICA CLEMENTINA VINERICA Director


J^fcecutiv


DIRECTIA/TEHNICA  CRISTINf^ȘtUZDUGAN Directa xecutiv